Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Информатика, программирование->Дипломная работа
Для досягнення мети роботи була досліджена наукова література по даній темі, за допомогою якої були розглянуті та охарактеризовані основні інформаційн...полностью>>
Информатика, программирование->Лабораторная работа
Откройте папку, куда будете сохранять данный файл. На белом поле окна щелкните правой кнопкой мыши один раз, в появившемся контекстном меню выберете «...полностью>>
Информатика, программирование->Дипломная работа
Цель разработки – создание компьютерной системы управления документооборотом (Document Management System). Компьютерная система позволяет: вести учет ...полностью>>
Информатика, программирование->Реферат
У наш час комп’ютерні технології дозволяють виконувати таку роботу, котру раніш потрібно було робити на величезних машинах, при цьому затрачаючи багат...полностью>>

Главная > Другое >Информатика, программирование

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Київський Національний економічний університет

Криворізький економічний інститут

Кафедра інформатики

Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу

"Інформаційні системи і технології"

для студентів всіх спеціальностей всіх форм навчань

Склав

ст. викладач

Стасюков І.Д.

Кривий Ріг 2011 р.

1 . Уведення в інформаційні системи 4

1.1. Визначення інформаційної системи, структура, принципи створення 4

1.1.1. Визначення та структура інформаційної системи 4

1.2. Еволюція розвитку інформаційних систем 5

1.3. Класифікація інформаційних систем 7

1.3.1. Класифікація інформаційних систем за ступенем структурованості. 7

1.3.2. Класифікація інформаційних систем по функціональній ознаці і рівням керування 8

1.3.3. Класифікація по ступені автоматизації 10

1.3.4. Класифікація по характеру використання 10

1.3.5. Класифікація по сфері застосування. 11

1.4. Забезпечувальна частина інформаційних систем. 12

1.4.1. Інформаційне забезпечення 12

1.4.2. Технічне забезпечення 13

1.4.3. Математичне і програмне забезпечення 14

1.4.4. Організаційне забезпечення 15

1.4.6. Лінгвістичне забезпечення 16

2. Економічна інформація як об'єкт обробки в інформаційних системах 21

2.1. Інформація і дані, адекватність інформації 21

2.2. Якість інформації та її класифікація 26

2.3. Класифікація інформації з різних ознак 27

2.4. Форми представлення економічної інформації, носії і засоби її передачі 29

2.5. Структура економічної інформації. 30

2.5.1. Загальна характеристики структурних одиниць економічної інформації 30

2.5.2. Класифікація реквізитів 32

3. Класифікація і кодування економічної інформації 34

3.1. Поняття класифікації і кодування економічної інформації 34

3.1.1. Поняття класифікації. Основні терміни. 34

3.1.2. Поняття кодування. основні терміни 34

3.1.3. Поняття класифікатору техніко-економічної інформації. Основні терміни 35

3.2. Методи класифікації економічної інформації 36

3.2.1. Ієрархічний метод класифікації 36

3.2.2. Фасетний метод класифікації 38

3.3. Методи кодування економічної інформації 40

3.4. Єдина система класифікації та кодування техніко-економічної інформації (ЄСКК ТЕІ) 41

3.5. Категорії класифікаторів, порядок розробки, упровадження та ведення 44

4. Інформаційне моделювання. 48

4.1. Поняття інформаційної моделі. Рівні опису 48

4.2. Класифікація зв'язків між інформаційними одиницями. Типи інформаційних моделей 49

4.3. Реляційна модель. Загальні поняття 51

4.4. Поняття нормалізації реляційної бази даних 53

4.5. Об’єктно-реляційний підхід до проектування бази даних 55

5. Інформаційні технології 57

5.1. Визначення та загальна характеристика інформаційної технології та окремих її компонентів 57

5.2. Моделі розподіленої обробки інформації 59

5.2.1. Централізована обробка. 59

5.2.2. Децентралізована обробка 61

5.2.3. Моделі «Клієнт/Сервер» 62

5.3. Порядок розробки схеми технологічного процесу 64

5.4. Деталізований опис окремих технологічних операції 67

1 . Уведення в інформаційні системи

1.1. Визначення інформаційної системи, структура,
принципи створення

1.1.1. Визначення та структура інформаційної системи

Під системою розуміють будь-який об'єкт, що одночасно розглядається і як єдине ціле, і як об'єднана в інтересах досягнення поставлених цілей сукупність різнорідних елементів. Системи значно відрізняються між собою як по складу, так і по головним цілям.

В інформатиці поняття «система» широко поширена і має безліч значеннєвих значень. Найчастіше воно використовується стосовно до набору технічних засобів і програм. Системою може називатися апаратна частина комп'ютера. Системою може також вважатися безліч програм для рішення конкретних прикладних задач, доповнених процедурами ведення документації і керування розрахунками.

Додавання до поняття «система» слова «інформаційна» відбиває мету її створення і функціонування. Інформаційні системи забезпечують збір, збереження, обробку пошук, видачу інформації, необхідної в процесі прийняття рішень задач з будь-якої області. Вони допомагають аналізувати проблеми і створювати нові продукти.

Інформаційна система – це сукупність засобів, методів і персоналу, використовуваних для збереження, обробки і видачі інформації в інтересах досягнення поставленої мети.

Сучасне розуміння інформаційної системи припускає використання в якості основного технічного засобу переробки інформації персонального комп'ютера. У великих організаціях поряд з персональним комп'ютером до складу технічної бази інформаційної системи можуть також входити різноманітні сервери. Крім того, технічне втілення інформаційної системи саме по собі нічого не буде значити, якщо не врахована роль людини, для якого призначена вироблена інформація і без який неможливо її одержання і представлення.

Структура інформаційної системи складається з двох основних частин: функціональної підсистеми та забезпечувальних компонентів.

Функціональна підсистема (предметна галузь) – це галузь людської діяльності, де розробляється, впроваджується або використовується інформаційна система, наприклад: промислове підприємство, банк, податкова адміністрація, страхова компанія тощо.

Забезпечувальні компоненти – це сукупність засобів, методик, заходів, підходів, за допомогою яких функціонує інформаційна системах на усіх стадіях життєвого циклу.

1.1.2. Принципи створення інформаційної системи

Згідно з нормативними документами під час створення інформаційних систем слід керуватися принципами системності, розвитку, сумісності, стандартизації та ефек­тивності.

Принцип системності. Потрібно встановлювати такі зв'яз­ки між структурними елементами системи, які забезпечують її су­місність та взаємодію з іншими системами. Отже, усі зв'язки, елементи, функції та проблеми управління й діяльності мають розглядатися як єдине ціле.

Принцип розвитку (відкритості). Інформаційна система має створюватися з урахуванням можливості поповнення й онов­лення її функцій та складу без порушення функціонування ІС.

Принцип сумісності. Під час створення системи мають бу­ти реалізовані інформаційні інтерфейси, завдяки яким ця система зможе взаємодіяти з іншими системами згідно зі встановленими правилами.

Принцип стандартизації. Під час створення систем мають бути раціонально застосовані типові, уніфіковані й стандартизо­вані елементи, проектні рішення, пакети прикладних програм тощо. Система та її елементи потребують стандартизації, аби можна було мінімізувати всі види витрат, уніфікувати прийо­ми, методи та інструкції, що ними керується персонал.

Принцип ефективності. Раціонального співвідношення між витратами на створення ІС і цільовими ефектами (разом із кін­цевими результатами), досягнутими завдяки автоматизації, які не завжди і не обов'язково мають набирати грошової форми, може являти собою час (вірніше, його економію), певні зручності, нові функції, імідж і т. ін.

Принцип нових задач. Визначаючи перелік задач, які до­цільно включити до ІС, слід ураховувати основні технологічні операції обробки документів та завдання, що випливають із по­треби забезпечити повноту, вчасність й оптимальність прийняття рішень, які раніше не виконувались через обмежені можливості обробки інформації.

Принцип надійності. Система має нормально функціону­вати в разі виходу з ладу технічних засобів. З метою додержання цього прин­ципу в ІС дублюють інформацію, технічні засоби, застосову­ють джерела безперебійного живлення тощо.

Принцип єдиної інформаційної бази. Ідеться про застосу­вання єдиної системи класифікації та єдиної системи кодування одних і тих самих структурних одиниць економічної інформації.

Принцип продуктивності системи. Потреба додержувати його випливає зі значної нерівномірності надходження потоків інформа­ції, яку слід обробляти в певні проміжки часу, і жорстких вимог до термінів її обробки.Похожие страницы:

 1. Інформаційні системи та технології в фінансах

  Конспект >> Финансовые науки
  ... : Інформаційні системи й технології у фінансах Інформаційні технології обробки економічної інформації План: Поняття інформаційної технології. Розвиток інформаційних технологій. Технологічн ...
 2. Інформаційні системи в економіці

  Учебное пособие >> Экономика
  ... ік; інформаційні ресурси - керування документами; технологічні процеси - керування виробництвом. Аналітичні інформаційні системи Стратег ... документів на інформаційні системи визначає ДСТ 34.201-89 (Інформаційна технологія. Види, комплектн ...
 3. Інформаційні системи, диджитація та транснаціональні корпорації

  Реферат >> Экономика
  ... /200 = 1,97 Список використаної літератури "Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник", В.С. Пономаренко, Ки ... , Ю.Избачков, В. Петров, Питер 2006 "Інформаційні системи і технології на підприємствах", В.М. Гужава, Київ ...
 4. Аналіз інформаційних систем та технологій підприємства ТОВ "Насоселектромаш"

  Курсовая работа >> Экономика
  ... структура його управління, інформаційні системи та технології, а також розглянуте стандартне та специф ... . – К.: Знання, 2006. Шквір В.Д., Загородній А.Г., Височан О.С. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посібник ...
 5. Кібернетика та інформаційні системи

  Реферат >> Информатика
  ... ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ Реферат на тему: «Кібернетика та інформаційні системи» Виконав:Скорецький ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0013339519500732