Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Менеджмент->Реферат
Потребность в инновациях и инвестициях возникает: при создании предприятия, действующая компания может инвестировать в новое оборудование для расширен...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Успех фирмы Toyota уже многие десятилетия вызывает неизменный интерес у менеджеров и бизнесменов по всему миру. Надежность автомобилей Toyota стала эт...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Организация – это сложный организм, основой жизненного потенциала которого является организационная культура: то, ради чего люди стали членами организ...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Информатизация как одна из наиболее ярких черт системы общественных отношений развитых стран все более привлекает внимание ученых. Существует довольно...полностью>>

Главная > Отчет по практике >Менеджмент

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Теоретично значення коефіцієнту автономії повинно складати більш ніж 0,5 але чим більше його значення, тим менша залежність підприємства від зовнішнього фінансування. На кінець 2008 року коефіцієнт автономії зменшився на 0,51 і склав -0,90, а це є негативною тенденцією.

 1. Коефіцієнт фінансової залежності (Кзал). Зростання цього показника в динаміці означає збільшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства і втрату фінансової залежності.

(2.2)

Kзал на кін. 2006 р. = 62458 / -24276 = -2,57

Kзал на кін. 2007 р. = 55019 / -38926 = -1,41

Kзал на кін. 2008 р. = 60940 / -55133 = -1,11

Оптимальне значення коефіцієнту фінансової залежності менш ніж 2. у 2006 р. цей показник склав -2,57, у 2007 -1,41, але на кінець 2008 р. коефіцієнт збільшується і дорівнює -1,11, що не відповідає рекомендованому значенню.

 1. Коефіцієнт фінансового риску (Кф.р.) показує співвідношення позикових і власних засобів.

(2.3.)

Kф.р на кін. 2006 р. = 1717 + 929 + 70985 + 13330 / -24276 = -3,58

Kф.р. на кін. 2007 р. = 2333 + 967 + 79197 + 11448 / -38926 = -2,41

Kф.р на кін. 2008 р. = 1991 + 4518 + 97427 + 12137 / -55133 = -2,11

Коефіцієнт фінансового ризику оптимальний, коли дорівнює 0,5, а на даному підприємстві він складає -2,11, тобто підприємство фінансово нестійке. Треба підвищувати фінансову стійкість підприємства.

 1. Коефіцієнт маневреності власного капіталу (Кман.) – визначає частку запасів (тобто матеріальних оборотних активів) у складі власних обігових коштів.

(2.4.)

Kман на кін. 2006 р. = (-24276 – 50050) / -24276 = 3,06

Kман на кін. 2007 р. = (-38926 – 46348) / -38926 = 2,2

Kман на кін. 2008 р. = (-55133 - 50835) / -55133 = 1,92

Коефіцієнт маневреності власного капіталу у 2008 році в порівнянні з 2006 роком зменшився на 1,14, що означає, що власний капітал не покриває жодної частини поточних активів.

 1. Коефіцієнт структури покриття довгострокових вкладень (Кп.д.в.). Розрахунок даного показника ґрунтується на припущенні, що довгострокові позики використовуються для фінансування придбання основних засобів та інших реальних інвестицій.

(2.5.)

Кп.д.в. на кін. 2006 р. = 929 / 50050 = 0,02

Кп.д.в. на кін. 2007 р. = 967 / 46348 = 0,02

Кп.д.в. на кін. 2008 р. = 4518 / 50835 = 0,09

 1. Коефіцієнт довгострокового залучення позичених коштів (Кд. п. з. с.) показує, яка частина основних засобів та інших необоротних активів профінансована зовнішніми інвесторами.

(2.6.)

Кп.д.в. на кін. 2006 р.. = 929 / ((-24276) + 929) = -0,04

Кп.д.в. на кін. 2007 р. = 967 / ((-38926) + 967) = -0,02

Кп.д.з.с. на кін. 2008 р. = 4518 / ((- 55133) + 4518) = -0,09

Оптимальне значення цього коефіцієнта дорівнює 0,4. На «Ш-У ім. Л.І.Лутугіна» коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів дуже низький, що негативно відображається на фінансовому стані підприємства.

7. Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел (k ф. н. к. и.)

(2.7.)

Кп.д.в. на кін. 2006 р. = -24276 / ((-24276) + 929) = 1,04

Кп.д.в. на кін. 2007 р. = -38926 / ((-38926) + 967) = 1,02

Кп.д.в. на кін. 2008 р. = -55133 / ((-55133) + 4518) = 1,09

Рекомендоване значення коефіцієнту фінансової незалежності капіталізованих джерел повинно бути 0,6. На «Ш-У ім. Л.І.Лутугіна» у 2006 р. коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел дорівнював 1,04, у 2007 р. коефіцієнт зменшується до 1,02, а у 2008 р. коефіцієнт збільшується і складає 1,09

Аналіз ліквідності підприємства

При проведенні аналізу фінансового стану підприємства застосовуються такі методи, як: аналіз за допомогою коефіцієнтів, аналіз на підставі порівняння результатів минулих років, аналіз на підставі даних галузевих показників.

Аналіз за допомогою коефіцієнтів дозволяє вивчити такі важливі аспекти фінансового стану і результатів діяльності підприємства, як: ліквідність, платоспроможність, рентабельність, положення на ринку цінних паперів. Метод заснований на оцінці величини зазначених показників, що роблять за допомогою фінансових коефіцієнтів, розрахованих на підставі даних, приведених у формах фінансової звітності.[9]

 1. Коефіцієнт поточної ліквідності (Кпот.) – характеризує здатність підприємства погасити поточні зобов’язання протягом періоду, що дорівнює тривалості обороту його обігових активів та розраховується по формулі:

(2.8)

Кпот. кін. 2006 р. = (12198 + 237) / (70985 + 13330) = 0,15

Кпот. на кін. 2007 р. = (8336 + 335) / (79197 + 11448) = 0,09

Кпот. на кін. 2008 р. = (9300 + 805) / (97424 + 12137) = 0,09

Коефіцієнт поточної ліквідності дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, скільки гривень поточних активів підприємства приходиться на одну гривню поточних зобов’язань. Нормальним вважається стан, коли значення цього коефіцієнта перевищує 2. На «Ш-У ім. Л.І.Лутугіна» у 2006 р. на 1 грн. поточних зобов’язань приходиться 0,15 грн. поточних активів, а у 2007 та 2008 рр. цей показник знижується і дорівнює 0,09 грн.

2. Коефіцієнт термінової ліквідності (Kтерм.) показує, в якій кратності оборотні активи покривають зобов’язання, і характеризує, наскільки зобов’язання можуть бути погашені швидко ліквідними грошовими коштами, цінними паперами та реальною дебіторською заборгованістю, розраховується по формулі:

(2.9)

Kтерм. на кін. 2006 р. = (12198 – 4350 – 3128 – 569 + 237) / (70985 + 13330) = 0,05

Kтерм. на кін. 2007 р. = (8336 – 516 - 1217 – 569 + 335) / (79197 + 11448) = 0,07

Kтерм. на кін. 2008 р. = (9300 – 988 – 1217 – 360 + 805) / (97427 + 12137) = 0,07

На шахті коефіцієнт термінової ліквідності менше 1, це значить, що на кожну гривню поточних зобов'язань підприємство має усього 0,05 грн. у 2006 р. і 0,07 грн. у 2007 та 2008 рр.. Це є низьким показником по мірках більшості галузей. Це свідчить про те, що підприємство має дуже низький показник ліквідності.

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Kабс) – відображає частину поточної заборгованості, яку підприємство може негайно погасити найближчим часом та розраховується за формулою:

(2.10)

Kабс. на кін. 2006 р. = (0 + 0) / (70985 + 13330) = 0

Kабс. на кін. 2007 р. = (0 + 0) / (79197 + 11448) = 0

Kабс. на кін. 2008 р. = (0 + 0) / (97427 + 12137) = 0

Цей коефіцієнт є найбільш жорстким критерієм платоспроможності і показує, яку частку короткострокової заборгованості підприємство може погасити найближчим часом. Загальноприйнята величина цього коефіцієнта повинна перевищувати 0,2. Значення коефіцієнту абсолютної ліквідності «Ш-У ім. Л.І.Лутугіна» дорівнює нулю, це означає, що підприємство не має наявних грошових коштів для погашення своїх зобов’язань негайно.

2.4 Аналіз рентабельності та ділової активності підприємства

Показники рентабельності є відносними характеристиками ефективності діяльності підприємства. До них належать:

1. Рентабельність сукупного капіталу (RROA) - характеризує, наскільки ефективно підприємство використовує свої активи для одержання прибутку, тобто який прибуток приносить кожна гривня, вкладена в активи підприємства та розраховується за формулою:

(2.11)

RROA на кін 2006 р. = -15991 / ((66321+62458) / 2) = -0,25

RROA на кін 2007 р. = -18256 / ((62404+55019) / 2) = -031

RROA на кін 2008 р. = -25264 / ((55018+60940) / 2) = -0,44

Рентабельність сукупного капіталу ( коефіцієнта ROA) на «Ш-У ім. Л.І.Лутугіна» дорівнює у 2006 р. -0,25 грн., у 2007 р. показник складає -0,31, а у 2008 дорівнює -0,44, тобто кожна гривня активів у 2008 році принесла підприємству збиток у 44 копійку.

2. Рентабельність власного капіталу (RROЕ) - показує, скільки чистого прибутку припадає на одиницю власного капіталу підприємства та розраховується за формулою:

(2.12)

RROЕ на кін 2006 р. = -16719 / ((-7741-24276) / 2) = 1,01

RROЕ на кін 2007 р. = -14162 / ((-24698-38926) / 2) = 0,44

RROЕ на кін 2008 р. = -19880 / ((-38881-55133) / 2) = 0,42

Рентабельність власного капіталу (RROЕ) показує наскільки ефективне підприємство використовує власний капітал. На «Ш-У ім. Л.І.Лутугіна» цей показник у 2006 р. дорівнює 1,01 грн., у 2007 він знижується і дорівнює 0,44 грн., а у 2008 р. він також знижується, але не значно і складає 0,42.

3. Валова рентабельність продаж (RGPM) - характеризує відношення валового прибутку до чистого доходу від реалізаційної діяльності та розраховується за формулою:

(2.13)

RGPM на кін 2006 р. = -24329 / 9279 = -2,62

RGPM на кін 2007 р. = -30894 / 14336 = -2,15

RGPM на кін 2008 р. = -42128/ 6092= -6,92

Валова рентабельність продаж (RGPM) на «Ш-У ім. Л.І.Лутугіна» являється дуже низькою. У 2006 р. вона дорівнює -2,62 грн., у 2007 р. вона збільшується і складає -2,15 грн., але також є від’ємною, а у 2008 р. рентабельність продаж зменшується і дорівнює -6,92.

4. Операційна рентабельність продаж (ROIM) – характеризує, скільки прибутку припадає на грошову одиницю повної собівартості реалізованої продукції й розраховується за формулою:

(2.14)

ROIM на кін 2006 р. = -18358 / 9279 = -1,98

ROIM на кін 2007 р. = -21356 / 14336 = -1,49

ROIM на кін 2008 р. = -28300 / 6092 = -4,65

Операційна рентабельність продаж (ROIM) на ВП «Шахта ім. Л.І. Лутугіна» у 2008 р. порівняно з 2007 р. зменшилась на 3,146 грн., це негативно впливає на фінансову стійкість підприємства.

5. Чиста рентабельність продаж (RNPM) розраховується за формулою:

(2.15)

RNPM на кін 2006 р. = -16719 / 9279 = -1,80

RNPM на кін 2007 р. = -14162 / 14336 = -0,98

RNPM на кін 2008 р. = -19880 / 6092 = -3,26

Чиста рентабельність продаж (RNPM) на «Ш-У ім. Л.І.Лутугіна» у 2006 р. дорівнює -1,80 грн., у 2007 р. цей показник збільшується на 0,82 грн. і дорівнює -0,98 грн., а у 2008 р. він зменшується на 2,28 грн. і складає -3,26 грн.

6. Валова рентабельність виробництва (RВВ) розраховується за формулою:

(2.16)

RВВ на кін 2006 р. = (-24329) / (33608) * 100% = -72,4%

RВВ на кін 2007 р. = (-30894) / (45230) * 100% = -68,3%

RВВ на кін 2008 р. = (-42128) / (48220) * 100% = -87,4%

Валова рентабельність виробництва (RВВ) на «Ш-У ім. Л.І.Лутугіна» у 2006 р. складає -72,4%, у 2007 р. вона зменшується і дорівнює -68,3%, а у 2008 р. валова рентабельність виробництва збільшується до -87,4%.

7. Чиста рентабельність виробництва (RВЧ) розраховується за формулою:

(2.17)

RВЧ на кін 2006 р. = (-16719) / (33608) * 100% = -49,7%

RВЧ на кін 2007 р. = (-14162) / (45230) * 100% = -31,3%

RВЧ на кін 2008 р. = (-19880) / (48220) * 100% = -41,2%

Чиста рентабельність виробництва (RВЧ) у 2008 р. порівняно з 2007 р. зросла на 9,9% і складає -41,2%, цей показник має негативне значення для підприємства.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Отчет по практике в в юридическом отделе ООО БЕСТ

  Реферат >> Государство и право
  ... взаимодействии со службой бухгалтерского учета и финансово-экономической службой, которым в силу возложенных ... формы Работы, похожие на Отчет по практике: Деятельность юридического отдела Организация, техника и бухгалтерский учет ...
 2. Отчет по практике в ООО Нстиль

  Отчет по практике >> Менеджмент
  ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ ООО «Нстиль» Негосударственное ... 15000 рублей) – услуги специалистов отдела ипотеки агентства недвижимости (оформление ... варианта использования, физическая осуществимость и финансовая целесообразность. Определение наивысшей стоимости ...
 3. Отчет по практике в ООО Связной Сибирь

  Отчет по практике >> Маркетинг
  Отчет по практике. Содержание. Введение……………………………………………………………………3 1. Характеристика объекта практики……………………………………..5 2. Стратегия ... которой стала прозрачная финансовая структура, наличие ... услуг связи клиентам), с отделами, реализующими конкретные функции ...
 4. Отчет по практике в Сбербанке (3)

  Отчет по практике >> Финансы
  Отчет по практике 2009г. Содержание Введение ... лидерства на российском рынке финансовых услуг путем модернизации управленческих ... по международным картам, 28,6 тыс. – операции по картам СБЕРКАРТ. Заключение Преддипломную практику проходила в отделе по ...
 5. Отчет по практике на тему Муниципальные финансы

  Реферат >> Финансы
  ... КАФЕДРА ФИНАНСОВ И КРЕДИТА Отчет о прохождении преддипломной практики в финансовом отделе Администрации муниципального образования ... о бюджетных ассигнованиях, участие в составлении финансовых отчетов, отчетов по недоимке, штатных расписаний и т.д. Изучены ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015718936920166