Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Менеджмент->Курсовая работа
В условиях рыночной экономики существенно возрос интерес участников экономического процесса к объективной и достоверной информации о финансовом состоя...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Научно-техническая продукция - это логичный результат интеллектуальной (научно-исследовательской, научно-технической и инновационной) деятельности. На...полностью>>
Менеджмент->Курсовая работа
Я выбрал эту тему, так как путь к эффективной профессиональной деятельности человека лежит через понимание его мотивации. Только зная то, что движет ч...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и текущий счета, может от своего имени приобретать имущественные и личные...полностью>>

Главная > Отчет по практике >Менеджмент

Сохрани ссылку в одной из сетей:

З даних таблиці 2.5 можна зробити висновок, що порівняно з 2006

роком у 2008 році збільшилися: матеріальні затрати на 21,3% (на 2806 тис.грн); витрати на оплату труда на 116% (на 9853 тис.грн); відрахування на соціальні заходи на 116% (на 4723 тис.грн.); інші операційні витрати на 44,3% (на 3986 тис.грн), амортизація на 17% (на 708 тис.грн).

Порівняно з 2007 роком у 2008 році збільшилися: матеріальні затрати на 7,5% (на 1117 тис.грн); витрати на оплату труда на 28,6% (на 4082 тис.грн); відрахування на соціальні заходи на 28% (на 1924 тис.грн.); інші операційні витрати на 4,8% (на 599 тис.грн), амортизація на 22,7% (на 904 тис.грн).

Майнове положення «Ш-У ім. Л.І.Лутугіна»

Аналізуючи майнове положення підприємства, необхідно також оцінити стан використовуваних основних засобів. Для цих цілей розраховуються наступні показники:

1. Коефіцієнт зносу (характеризує частку вартості основних засобів, списану на витрати в попередніх періодах, у первісній вартості);

2. Коефіцієнт придатності (характеризує частку не перенесеної на створюваний продукт вартості);

3. Коефіцієнт оновлення (визначає частину наявних на кінець звітного періоду основних засобів, що становить нові основні засоби);

4. Коефіцієнт вибуття (показує, яка частина основних засобів, з якими підприємство почало діяльність у звітному періоді, вибуло по різних причинах).

Відхідні дані для розрахунку показників майнового становища шахти за 2006-2008 роки наведені у таблиці № 2.6

Таблиця 2.6.

Вихідні дані для розрахунку показників майнового становища «Ш-У ім. Л.І.Лутугіна» за 2006-2008 рр.

Показник

Розрахунок

2006 рік

2007 рік

2008 рік

Відхилення за 2008-2007 рр.

+/-

%

1

2

3

4

5

1

Вартість основних засобів, тис.грн.:

- на початок року

Ф5Р2ГР3

97239

98721

97225

-1496

-1,5

- на кінець року

Ф5Р2ГР14

98721

97225

104030

6805

7

2

Введено основних засобів, тис.грн.

Ф5Р2ГР5

13496

1526

5402

3879

254,2

3

Вибуло основних засобів, тис.грн.

Ф5Р2ГР8

12314

2796

4739

1943

69,5

4

Залишкова вартість основних засобів, тис.грн:

- на початок року

Ф5Р2ГР3 - ГР4

28340

37248

34732

-2516

-6,8

- на кінець року

Ф5Р2ГР14 - ГР15

37248

34732

40120

5388

15,5

Таблиця 2.7

Основні показники для аналізу руху та технічного стану основних засобів «Ш-У ім. Л.І.Лутугіна» за 2006-2008 рр.

Показник

Розрахунок

2006 рік

2007 рік

2008 рік

Відхилення за 2008-2007 рр.

+/-

1

2

3

4

5

6

7

1

Коефіцієнт зносу на початок року

Сума зносу на початок року (Ф5Р2ГР4) /

вартість основних засобів на початок року (Ф5Р2ГР3)

68899/ 97239= 0,71

61443/ 98721= 0,62

62493/

97225=

0,64

0,02

2

Коефіцієнт зносу на кінець року

Сума зносу на кінець року (Ф5Р2ГР15) /

вартість основних засобів на кінець року (Ф5Р2ГР14)

61443/ 98721= 0,62

62493/ 97225= 0,64

63910/

104030=

0,61

-0,03

3

Коефіцієнт придатності на початок року

Залишкова вартість основних засобів на початок року (Ф5Р2ГР3-ГР4) /первісна вартість основних засобів на початок року (Ф5Р2ГР3)

28340/ 97239= 0,29

37278/ 98721= 0,38

34732/

97225=

0,36

-0,02

4

Коефіцієнт придатності на кінець року

Залишкова вартість основних засобів на кінець року (Ф5Р2ГР14-ГР15) /первісна вартість основних засобів на кінець року (Ф5Р2ГР14)

37248/ 98721= 0,38

34732/ 97225= 0,36

40120/

104030=

0,39

0,03

5

Коефіцієнт оновлення

Вартість введених основних засобів (Ф5Р2ГР5) /вартість основних засобів на кінець періоду (Ф5Р2ГР14)

13496/ 98721= 0,14

1526/ 97225= 0,02

5402/

104030=

0,05

0,03

6

Коефіцієнт вибуття

вартість ОС, що вибули (Ф5Р2ГР8) / вартість ОС на початок року (Ф5Р2ГР3)

12314/ 97239= 0,13

2796/ 98721= 0,03

4739/

97225=

0,05

0,02

За даними таблиць 2.6 та 2.7 можна зробити висновок, що коефіцієнт зносу на початок року зріс на 0,02, а на кінець року зменшився на 0,03 порівняно з 2007 роком. Це пов'язано з низькими темпами оновлення основних засобів. Відповідно це привело до зменшення коефіцієнту придатності на початок року на 0,02, і до збільшення на кінець року – на 0,03, що позитивно впливає на діяльність підприємства. Коефіцієнт оновлення характеризує інтенсивність оновлення основних засобів. В порівнянні з 2007 роком він збільшився на 0,03. Коефіцієнт вибуття також збільшився на 0,02, тобто вибуття засобів зросло.

2.3 Аналіз фінансового стану підприємства

Фінансовий аналіз є однією з найважливіших функцій управління.

Фінансовий аналіз являє собою систему способів накопичення, опрацювання, трансформації та використання інформації фінансового характеру з метою забезпечення життєдіяльності підприємства в умовах дії ринку та планування конкуренції. Зміст і цільовий напрям фінансового аналізу полягає в оцінюванні результатів діяльності та фінансового стану підприємства у виявленні можливостей підвищення ефективності його функціонування за допомогою раціональної фінансової політики.

Головна мета фінансової діяльності підприємства зводиться до одного стратегічного завдання - нарощування власного капіталу й зміцнення ринкових позицій. Для цього воно повинне постійно нарощувати обсяг продажів і прибуток, підтримувати платоспроможність і рентабельність, а також оптимальну структуру активу й пасиву балансу.

Основними джерелами інформації для аналізу фінансового стану підприємства служать форми: ф. № 1 «Баланс підприємства», ф. № 2 «Звіт про фінансові результати», ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів», ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності», про цільове використання отриманих засобів й інші форми звітності, дані первинного й аналітичного бухгалтерського обліку, які розшифровують і деталізують окремі статті балансу.

«Ш-У ім. Л.І.Лутугіна» є планово-збитковим підприємством.

Аналіз фінансової стійкості підприємства

1. Коефіцієнт автономії (Кавт) – характеризує фінансову незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування і відображає частку власних джерел фінансування в загальній сумі джерел його коштів.

(2.1)

Кавт на кін. 2006 р. = -24276 / 62458 = -0,39

Кавт на кін. 2007 р. = -38926/55019 = -0,71

Кавт на кін. 2008 р. = -55133 / 60940 = -0,90Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Отчет по практике в в юридическом отделе ООО БЕСТ

  Реферат >> Государство и право
  ... взаимодействии со службой бухгалтерского учета и финансово-экономической службой, которым в силу возложенных ... формы Работы, похожие на Отчет по практике: Деятельность юридического отдела Организация, техника и бухгалтерский учет ...
 2. Отчет по практике в ООО Нстиль

  Отчет по практике >> Менеджмент
  ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ ООО «Нстиль» Негосударственное ... 15000 рублей) – услуги специалистов отдела ипотеки агентства недвижимости (оформление ... варианта использования, физическая осуществимость и финансовая целесообразность. Определение наивысшей стоимости ...
 3. Отчет по практике в ООО Связной Сибирь

  Отчет по практике >> Маркетинг
  Отчет по практике. Содержание. Введение……………………………………………………………………3 1. Характеристика объекта практики……………………………………..5 2. Стратегия ... которой стала прозрачная финансовая структура, наличие ... услуг связи клиентам), с отделами, реализующими конкретные функции ...
 4. Отчет по практике в Сбербанке (3)

  Отчет по практике >> Финансы
  Отчет по практике 2009г. Содержание Введение ... лидерства на российском рынке финансовых услуг путем модернизации управленческих ... по международным картам, 28,6 тыс. – операции по картам СБЕРКАРТ. Заключение Преддипломную практику проходила в отделе по ...
 5. Отчет по практике на тему Муниципальные финансы

  Реферат >> Финансы
  ... КАФЕДРА ФИНАНСОВ И КРЕДИТА Отчет о прохождении преддипломной практики в финансовом отделе Администрации муниципального образования ... о бюджетных ассигнованиях, участие в составлении финансовых отчетов, отчетов по недоимке, штатных расписаний и т.д. Изучены ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0026290416717529