Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Менеджмент->Реферат
Потребность в инновациях и инвестициях возникает: при создании предприятия, действующая компания может инвестировать в новое оборудование для расширен...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Успех фирмы Toyota уже многие десятилетия вызывает неизменный интерес у менеджеров и бизнесменов по всему миру. Надежность автомобилей Toyota стала эт...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Организация – это сложный организм, основой жизненного потенциала которого является организационная культура: то, ради чего люди стали членами организ...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Информатизация как одна из наиболее ярких черт системы общественных отношений развитых стран все более привлекает внимание ученых. Существует довольно...полностью>>

Главная > Отчет по практике >Менеджмент

Сохрани ссылку в одной из сетей:

За даними таблиці 2.1 можна зробити наступні висновки про фінансово-економічний стан підприємства у 2008 році порівняно з 2006 та 2007 роками. У 2007 р. у порівнянні з 2008 р. на 24,8% (на 13 тис. тонн) збільшився обсяг товарної продукції, що у грошовому вираженні (у оптових цінах) становить 38,3% (на 5500 тис. грн). Причиною збільшення обсягів продукції послужило збільшення численності персоналу по шахті на 0,7 % (на 5 осіб).

Позитивним у роботі підприємства у 2008 році стало ще і те, що, незважаючи на підвищення зольності вугілля на 12,3% у 2006 р. та на 4,3% у 2007 р., почала повністю реалізовуватися товарна продукція. Порівняно з 2006 роком реалізація збільшилася на 70,8% (на 24,2 тис. тонн), що у грошовому вираженні (у оптових цінах) становить 112,9% (10473 тис. грн). Збільшення обсягу реалізації позитивно вплинуло на зменшення збитків підприємства.

Зростання фонду оплати праці відбулося за рахунок законодавчого збільшення розмірів мінімальної заробітної платні по країні і пов’язаного з цим підвищення окладів та тарифних ставок, що привело до збільшення середньої заробітної платні на шахті на 500 грн., тобто на 30%.

Фондовіддача в 2008 році склала 1,29, в 2006 році – 1,02, а в 2007 році – 1,25. Це свідчить, що фондовіддача основних фондів за два роки зростала і в порівнянні з 2007 р. зросла на 3,2%, що обумовило зниження зворотного показника фондовіддачі – фондомісткості продукції на 36,2%. Ці зміни позитивно характеризують фінансовий стан господарюючого суб'єкта і вказують на ефективне використання основних фондів.

За результатами роботи підприємство є збитковим, проте чистий збиток порівняно з 2007 роком збільшився на 40,4% (на 5718 тис. грн) завдяки збільшенню доходу від реалізації продукції. Збитки підприємства свідчать про його нестійке фінансове становище, але згідно іншим показникам роботи шахти можна зробити висновок, що її становище починає покращуватися.

Діяльність промислових та інших підприємств значною мірою залежить від їх забезпеченості основними засобами та ефективності їх використання. Основні засоби, будучи матеріально-технічною базою виробництва, є фундаментом його удосконалення і розвитку. Цей процес відбувається як шляхом збільшення кількості об’єктів основних засобів (екстенсивний шлях), так і за рахунок підвищення ефективності їх використання (інтенсивний шлях).

Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу підприємства

При аналізі фінансового стану використовуються дані «Баланс» та «Звіт про фінансові результати». Його стабільність багато в чому залежить від оптимальності структури джерел капіталу (співвідношення власних і позикових коштів), оптимальності структури активів підприємства у першу чергу від співвідношення основних і оборотних коштів, а також від урівноваженості активів і пасивів підприємства.

Для ефективного аналізу необхідно переробити баланс у сукупність простих для сприйняття й логічних по економічному змісту аналітичних форм. Для загальної оцінки структури й динаміки фінансових ресурсів підприємства служить баланс-нетто, що складається з основних груп ресурсів і що має оптимальну для читання аналітиком структури.

Щоб проаналізувати баланс підприємства, треба зробити його вертикальний та горизонтальний аналіз.

Горизонтальний аналіз – це дослідження динаміки зміни вартості усіх активів та пасивів за певний період.

Горизонтальний аналіз балансу представлений в табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Горизонтальний аналіз балансу

АКТИВ

Код рядка

2006 р.

2007 р.

2008 р.

Відхилення

(+/-)

Темп приросту

(%)

2006-2007рр

2007-2008 рр

2006-2007 рр.

2007-2008 рр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

.Необоротні активи

Нематеріальні активи

10

1

1

1

0

0

-

-

Незавершене будівництво

20

11656

11603

10914

-53

-689

-0,45

-5,9

Основні засоби

30

37278

34732

39920

-2546

5188

-6,83

14,9

Відстрочені податкові активи та інші необоротні активи

060+070

1115

12

-

-1103

-12

-98,92

-100

Усього за розділом 

80

50050

46348

50835

-3702

4487

-7,4

9,7

. Оборотні активи

 

Запаси

100+110+120+

130+140

8047

2302

2565

-5745

236

-71,4

10,1

Поточна дебіторська заборгованість

160+170+180+

190+200

+210

3794

5648

6258

1854

611

48,9

10,8

Інші оборотні активи

250

357

359

477

2

118

0,6

32,9

Усього за розділом 

260

12198

8336

9300

-3862

965

-31,6

11,6

. Витрати майбутніх періодів

270

237

335

805

98

470

41,4

140,3

ПАСИВ

I. Власний капітал

300+310+320+

330 +340+

350

+360+

370

-24276

-38926

-55133

-63202

-94014

-162,4

2,4

. Забезпечення наступних витрат і платежів

400+410+415+

416+420

1717

2333

1991

616

-342

35,9

-14,7

. Довгострокові зобов’язання

Інші довгострокові зобовязання

470

114

967

2039

853

924

88,2

82,9

Усього за розділом 

480

929

967

4518

38

3403

4,1

305,2

IV. Поточні зобов’язання

 

Короткострокові кредити банків

500

101

469

164

368

-395

364,4

-65,03

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

900

102

242

-798

140

-88,7

-137,3

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

14987

10837

3405

-4150

-7424

-27,7

-68,6

Поточні зобов’язання за розрахунками:

540+550+560+

570+580

+590

+600

54425

67197

93011

12772

26000

23,5

38,8

Інші поточні ззобов’язання

610

572

592

605

20

13

3,5

2,2

Усього за розділом IV

620

70985

79197

97427

8212

18424

11,6

23,3

V. Доходи майбутніх періодів

630

13330

11448

12137

-1882

689

-14,1

6,02

Баланс

280, 640

62458

55019

60940

-7439

5922

-12,0

10,8Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Отчет по практике в в юридическом отделе ООО БЕСТ

  Реферат >> Государство и право
  ... взаимодействии со службой бухгалтерского учета и финансово-экономической службой, которым в силу возложенных ... формы Работы, похожие на Отчет по практике: Деятельность юридического отдела Организация, техника и бухгалтерский учет ...
 2. Отчет по практике в ООО Нстиль

  Отчет по практике >> Менеджмент
  ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ ООО «Нстиль» Негосударственное ... 15000 рублей) – услуги специалистов отдела ипотеки агентства недвижимости (оформление ... варианта использования, физическая осуществимость и финансовая целесообразность. Определение наивысшей стоимости ...
 3. Отчет по практике в ООО Связной Сибирь

  Отчет по практике >> Маркетинг
  Отчет по практике. Содержание. Введение……………………………………………………………………3 1. Характеристика объекта практики……………………………………..5 2. Стратегия ... которой стала прозрачная финансовая структура, наличие ... услуг связи клиентам), с отделами, реализующими конкретные функции ...
 4. Отчет по практике в Сбербанке (3)

  Отчет по практике >> Финансы
  Отчет по практике 2009г. Содержание Введение ... лидерства на российском рынке финансовых услуг путем модернизации управленческих ... по международным картам, 28,6 тыс. – операции по картам СБЕРКАРТ. Заключение Преддипломную практику проходила в отделе по ...
 5. Отчет по практике на тему Муниципальные финансы

  Реферат >> Финансы
  ... КАФЕДРА ФИНАНСОВ И КРЕДИТА Отчет о прохождении преддипломной практики в финансовом отделе Администрации муниципального образования ... о бюджетных ассигнованиях, участие в составлении финансовых отчетов, отчетов по недоимке, штатных расписаний и т.д. Изучены ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0029489994049072