Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Менеджмент->Реферат
Потребность в инновациях и инвестициях возникает: при создании предприятия, действующая компания может инвестировать в новое оборудование для расширен...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Успех фирмы Toyota уже многие десятилетия вызывает неизменный интерес у менеджеров и бизнесменов по всему миру. Надежность автомобилей Toyota стала эт...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Организация – это сложный организм, основой жизненного потенциала которого является организационная культура: то, ради чего люди стали членами организ...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Информатизация как одна из наиболее ярких черт системы общественных отношений развитых стран все более привлекает внимание ученых. Существует довольно...полностью>>

Главная > Отчет по практике >Менеджмент

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Фінансовий стан підприємства може бути задовільний або незадовільний.

Задовільний фінансовий стан – це стійка ліквідність, платоспроможність та фінансова стійкість підприємства, його забезпеченість власниками оборотними засобами та ефективне використання ресурсів підприємства.

Незадовільний фінансовий стан – характеризується неефективним розміщенням ресурсів та неефективним використанням їх, незадовільною платоспроможністю підприємства, наявністю простроченої заборгованості перед бюджетом, з заробітної плати, недостатньою фінансовою стійкістю у зв’язку з несприятливими тенденціями розвитку виробництва та збуту продукції підприємства.

Кінцевим позитивним результатом господарської діяльності підприємства є прибуток. Прибуток визначається як перевищення доходів підприємства над його витратами.

Рис. 1.1 Функції прибутку

Основними функціями прибутку є такі:

 • слугує мірилом, що дає змогу оцінити результати господарської діяльності підприємства;

 • є джерелом винагороди засновникам (власникам) підприємства. За показником прибутку визначається частка доходів засновників (власників) підприємства та розміри очікуваних дивідендів (для акціонерних товариств);

 • в умовах ринкових відносин прибуток є основним джерелом фінансування розвитку підприємства та вдосконалення його матеріально-технічної бази, забезпечення всіх форм інвестування;

 • прибуток виступає критерієм доцільності під час схвалення господарських рішень на підприємстві. Оскільки більшість рішень підприємства пов’язана з витрачанням ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових), вони мають розглядатись з урахуванням величини прибутку, який підприємство отримає у результаті їхньої реалізації;

 • прибуток є основним фінансовим важелем при формуванні надходжень до бюджету країни. Регулюючи розміри прибутку, що залишаються у розпорядженні підприємств, держава стимулює ділову активність суб’єктів господарювання.

Прибуток підприємства визначається з урахування фінансових результатів як операційної, так і іншої його діяльності.

Порядок визначення фінансового результату від звичайної діяльності підприємства подано на рис. 11.2. Він складається з двох етапів: на першому обчисляється прибуток (збитки) від операційної діяльності, на другому – фінансові результати з урахуванням фінансової та інвестиційної діяльності.

Визначення фінансового результату від операційної діяльності підприємства передбачає здійснення таких кроків:

 1. Обчислення чистого доходу (виручку) від реалізації продукції, (товарів, робіт, послуг);

 2. Визначення валового прибутку;

 3. Обчислення прибутків (збитків) від операційної діяльності. [2]

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

- (мінус)

Податок на подану вартість

Акцизний збір

Інші збори або податки з обороту

Інші відрахування з доходу

= (дорівнює)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

- (мінус)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

= (дорівнює)

Валовий прибуток (збиток)

+ (плюс)

Інші операційні доходи

- (мінус)

Адміністративні витрати

Витрати на збут

Інші операційні витрати

= (дорівнює)

Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток або збиток)

+ (плюс)

Дохід від участі в капіталі

Інші фінансові доходи

Інші доходи

- (мінус)

Фінансові витрати

Витрати від участі в капіталі

Інші витрати

= (дорівнює)

Фінансовий результат – прибуток або збиток – від звичайної діяльності до оподаткування

Прибуток Збиток

 • (мінус)

Податок на прибуток

= (дорівнює)

Фінансовий результат від звичайної діяльності

Рис. 1.2 Визначення фінансового результату звичайної діяльності підприємства

Методика аналізу фінансово-господарської діяльності – це сукупність аналітичних процедур, які використовуються для визначення фінансового стану підприємства.

Важливе значення для аналізу має його інформаційне забезпечення. Це пов’язано з тим, що відповідно до законодавства України підприємство може не надавати інформацію, яка містить комерційну таємницю. Але, як правило, для ухвалення багатьох рішень, потенційними партнерами фірми, достатнім є проведення експрес-аналізу фінансово-господарської діяльності. Навіть для проведення деталізованого аналізу фінансово-господарської діяльності найчастіше не потрібна інформація, яка складає комерційну таємницю. Для його проведення потрібні відомості зі встановлених форм бухгалтерської звітності, а саме:

 • Ф. № 1 «Баланс»;

 • Ф. № 2 «Звіт про фінансові результати»;

 • Ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів»;

 • Ф. № 4 «Звіт про власний капітал»;

 • Ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності».

Комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності проводиться у декілька етапів.

На першому етапі ухвалюють рішення про доцільність аналізу фінансової звітності та перевіряється її готовність до читання. Визначення доцільності аналізу відбувається шляхом ознайомлення з аудиторськими висновками. Перевірка готовності звітності до читання носить технічний характер і пов’язана з візуальною перевіркою наявності необхідних звітних форм, реквізитів та підсумків у них, а також простою рахунковою перевіркою проміжних підсумків і валюти балансу.

Мета другого етапу – ознайомлення з пояснювальною запискою до балансу. Це необхідно для того, щоб оцінити умови функціонування підприємства в даному звітному періоді та враховувати при аналізі чинники, вплив яких заподіяв зміни в майновому і фінансовому стані організації, та які знайшли своє відображення в пояснювальній записці.

На третьому збирається необхідна для аналізу інформація і перевіряється її точність.

На четвертому етапі здійснюються порівняння фактичних результатів господарювання з прогнозними показниками звітної частини, фактичними даними попередніх років і т. ін..

На п’ятому виконується факторний аналіз.

На шостому виявляються невикористанні резерви підвищення ефективності виробництва.

Сьомий етап є основним в аналізі господарської діяльності. Метою цього етапу є оцінка результатів господарської діяльності та фінансового стану суб’єкта господарювання. Необхідно вказати, що ступінь деталізації аналізу фінансово-господарської діяльності може змінюватися залежно від поставленої мети.

Аналіз фінансово-господарського стану підприємства складається з таких основних компонентів: аналіз майнового стану; аналіз ліквідності; аналіз фінансової стійкості; аналіз ділової активності; аналіз рентабельності.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ «Ш-У ім.. Л. І. ЛУТУГІНА»

2.1 Характеристика підприємства «Ш-У ім.. Л. І. ЛУТУГІНА»

Відособлений підрозділ «Шахта імені Л. І. Лутугіна» Державного підприємства «Торезантрацит», засновано на підставі наказу Мінпаливенерго від 07.03.2003 року. Скорочене найменування Підрозділу ВП «Шахта ім. Л.І. Лутугіна ». Шахта розташована на території міста Тореза Донецької області, в адміністративному відношенні підлегла ДП «Торезантрацит».

Шахта ім. Л. И. Лутугіна здана в експлуатацію в 1931 році із проектною потужністю 600 тисяч тонн у рік. Після реконструкції в 1963 році проектна потужність склала 1050 тисяч тонн. Зараз встановлена виробнича потужність - 500 тисяч тонн у рік.

Шахта розробляє два шари: h7 «Кащеєвский» й h8 «Фомінський». Шари розкриті двома вертикальними стовбурами: скипоклетевим - до обрію 552 метра та вентиляційним - до обрію 700 метрів.

Добуте на шахті вугілля автотранспортом відправляється на ГОФ «Червона зірка» і після його збагачення використається як паливо на теплових електростанціях і для побутових потреб через паливні склади.

Видами діяльності, які здійснює підрозділ ВП «Шахта ім. Л.І. Лутугіна», є:

  1. Видобуток вугільної продукції;

  2. Забезпечення вугільною продукцією споживачів відповідно з державним замовленням та населенням України за договорами поставки і купівлі-продажу;

  3. Розробка проектів та впровадження нової техніки, передової технології, сучасних методів організації виробництва, а такої застосування прогресивних матеріалів, виробів та конструкцій;

  4. Виконання маркшейдерських робіт, проведення нагляду за деформацією поверхні і об’єктами, під якими проводяться гірничі роботи;

  5. Організація підготовки кадрів, підвищення кваліфікації робітничих кадрів;

  6. Експлуатація родовищ корисних копалин;

  7. Охорона земної поверхні та розташованих на ній будинків, споруд, водоймищ та насаджень від негативного впливу, усунення інших факторів, що наносять шкоду природі;

  8. Здійснення заходів з комплексного використання природних ресурсів і ресурсозбереження;

  9. Розвиток та удосконалення системи технічного контролю та проведення єдиної технічної політики в області підвищення якості вугілля, розробка та впровадження стандартів та технічних умов;

  10. Розвиток виробничо-господарського комплексу, підвищення продуктивності праці та ефективності видобутку вугілля, максимальне використання внутрішніх резервів, інтенсифікація виробничих процесів;Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Отчет по практике в в юридическом отделе ООО БЕСТ

  Реферат >> Государство и право
  ... взаимодействии со службой бухгалтерского учета и финансово-экономической службой, которым в силу возложенных ... формы Работы, похожие на Отчет по практике: Деятельность юридического отдела Организация, техника и бухгалтерский учет ...
 2. Отчет по практике в ООО Нстиль

  Отчет по практике >> Менеджмент
  ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ ООО «Нстиль» Негосударственное ... 15000 рублей) – услуги специалистов отдела ипотеки агентства недвижимости (оформление ... варианта использования, физическая осуществимость и финансовая целесообразность. Определение наивысшей стоимости ...
 3. Отчет по практике в ООО Связной Сибирь

  Отчет по практике >> Маркетинг
  Отчет по практике. Содержание. Введение……………………………………………………………………3 1. Характеристика объекта практики……………………………………..5 2. Стратегия ... которой стала прозрачная финансовая структура, наличие ... услуг связи клиентам), с отделами, реализующими конкретные функции ...
 4. Отчет по практике в Сбербанке (3)

  Отчет по практике >> Финансы
  Отчет по практике 2009г. Содержание Введение ... лидерства на российском рынке финансовых услуг путем модернизации управленческих ... по международным картам, 28,6 тыс. – операции по картам СБЕРКАРТ. Заключение Преддипломную практику проходила в отделе по ...
 5. Отчет по практике на тему Муниципальные финансы

  Реферат >> Финансы
  ... КАФЕДРА ФИНАНСОВ И КРЕДИТА Отчет о прохождении преддипломной практики в финансовом отделе Администрации муниципального образования ... о бюджетных ассигнованиях, участие в составлении финансовых отчетов, отчетов по недоимке, штатных расписаний и т.д. Изучены ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0029160976409912