Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Менеджмент->Реферат
Потребность в инновациях и инвестициях возникает: при создании предприятия, действующая компания может инвестировать в новое оборудование для расширен...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Успех фирмы Toyota уже многие десятилетия вызывает неизменный интерес у менеджеров и бизнесменов по всему миру. Надежность автомобилей Toyota стала эт...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Организация – это сложный организм, основой жизненного потенциала которого является организационная культура: то, ради чего люди стали членами организ...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Информатизация как одна из наиболее ярких черт системы общественных отношений развитых стран все более привлекает внимание ученых. Существует довольно...полностью>>

Главная > Отчет по практике >Менеджмент

Сохрани ссылку в одной из сетей:

3.2 Типи аналізу фінансового стану підприємств та оцінка можливого банкротства

Аналіз фінансового стану підприємства можна поділити на два типи:

 • діагностичний – здійснюється з метою визначення рівня платоспроможності підприємства;

 • поглиблений – приводиться з метою виявлення причин фінансової кризи підприємства й можливих шляхів її усунення.

Відповідно до Методичних рекомендацій встановлюється ступень неплатоспроможності підприємства та момент відновлення платоспроможності. Останній – особливо важливий, оскільки законодавства санація вважається виконаною, якщо підприємство відновило свою платоспроможність.

У Методичних рекомендаціях визначається 3 види неплатоспроможності (або рівня неплатоспроможності):

 • поточна;

 • критична;

 • надкритична.

Рівень платоспроможності визначається на підставі даних балансу та звіту про фінансові результати. Здійснювати діагностичний аналіз необхідно кілька разів. Діагностичний аналіз необхідно проводити у наступних випадках:

 • на підготовчому етапі: по-перше, з метою з’ясування дійсного стану підприємства. При цьому кількість звітних періодів визначається самостійно виходячи зі здорового глузду, наявності часу тощо; по-друге, перед подачею заяви до суду. Рівень платоспроможності при цьому розраховується не менше, ніж за 6 місяців до порушення справи про банкрутство, тобто за два останні звітні квартали;

 • на етапі розпорядження майно – на дату порушення справи про банкрутство та на дату проведення зборів комітету кредиторів, на яких визначатиметься можливість санації;

 • на етапі санації – на дату початку виконання плану санації і потім щоквартально на кожну звітну дату аж до закінчення справи про банкрутство, тобто останній раз – на дату складання звіту керуючого санацією.

Виділяють критерії формалізованого і неформалізованого характеру, за якими підприємство може бути визнане неплатоспроможним або банкрутом.

Для прогнозування і оцінки потенційного банкрутства економічного суб’єкта необхідно використовувати такі економічні моделі:

 1. Двохфакторна модель оцінки ймовірності банкрутства.

 2. Оцінка імовірності банкрутства на основі Z-рахунку Альтмана.

 3. Модель Конана і Гольдера.

 4. Модель Спрингейта.

 5. Модель Р. Ліса для оцінки фінансового стану підприємства.

 6. Прогнозна модель Таффлера.

 7. R-модель прогнозу ризику банкрутства.

 8. Модель Фулмера.

 9. Узагальнена модель, побудована на основі дискримінантної функції.

Розглянемо оцінку імовірності банкрутства на основі Z-рахунку Альтмана.

Z-рахунок Альтмана. Ця методика запропонована в 1968 р. відомим західним економістом, професором Нью-Йоркського університету Едвардом Альтманом.

Для розрахунку даного показника в результаті дослідження 22 фінансових коефіцієнтів щодо 66 підприємств було відібрано 5 найважливіших для прогнозу банкрутства коефіцієнтів, які найбільш характеризують прибутковість капіталу та його структуру із різних позицій.

Для того, щоб прогноз був точнішим, у західній практиці застосовують пятифакторну модель Z-рахунку:

Z = 1,2 * К1 + 1,4 * К2 + 3,3 * К3 + 0,6 * К4 + 0,999 * К5 (3.1)

де К1, К2, К3, К4, К5 – коефіцієнти:

; (3.2)

; (3.3)

; (3.4)

; (3.5)

; (3.6)

У моделі, що розглядається, перший фактор характеризує платоспроможність підприємства; другий і четвертий – відображають структуру капіталу; третій – рентабельність активів; п’ятий – оборотність засобів.

Коефіцієнти 1,2; 1,4; 3,3; 0,6; 0,999 – вибрані емпірично на підставі статистичних даних про банкрутство підприємств за 22-річний період.

Проведемо прогноз імовірності банкрутства на «Ш-У ім.. Л. І. ЛУТУГІНА» за 2006-2008 роки.

Таблиця 3.2

Прогноз імовірності банкрутства

Показники

Умовні позна-

чення

2006 р.

2007 р.

2008 р.

Відхилення (+/-)

2006-2008 рр.

2007-2008 рр.

Частка оборотних засобів у активах

К1

-0,94

-1,29

-1,45

-2,39

-2,74

Рентабельність активів, обчислена за нерозподіленим прибутком

К2

-0,27

-0,26

-0,33

-0,6

-0,59

Продовження табл.. 3.2

Рентабельність активів, обчислена прибутком від реалізації продукції

К3

-0,26

-0,33

-0,41

-0,67

-0,74

Коефіцієнт покриття за ринковою вартістю власного капіталу

К4

-0,34

-0,49

-0,57

-0,91

-1,06

Віддача всіх активів

К5

0,15

0,26

0,09

-0,06

-0,17

Показник імовірності банкрутства

Z

-2,42

-3,03

-3,8

-6,22

-6,83

Оцінка імовірності банкрутства

Дуже висока

Дуже висока

Дуже висока

Зростає

Зростає

На кінець 2008 року «Ш-У ім.. Л. І. ЛУТУГІНА» має незадовільну структуру балансу, адже взагалі відсутня можливість терміново погасити свої поточні зобов’язання за рахунок оборотних засобів (К1 зменшується). Дана ситуація свідчить про неефективне управління підприємством. Використання трудових, майнових, фінансових та інших ресурсів.

Підприємство отримує збитки від інших видів діяльності (показник рентабельності активів, обрахований через прибуток від реалізації продукції і чистий прибуток у 2008 р. варіює на 0,74 пункта).

На 1 грн. активів підприємство отримує у 2007 р. в порівнянні з 2008 р. відповідно 0,26 і 0,09 грн. валового прибутку. Зменшення свідчить про погіршення ділової активності підприємства.

Підсумовуючи всі дані, можна дійти висновку про нераціональне розміщення капіталу підприємства та що на кінець 2008 року існує дуже висока імовірність банкрутства підприємства.

Окрім формалізованих ознак, які дозволяють віднести підприємство до фінансово-неспроможного, існують різноманітні неформалізовані критерії, що дають можливість прогнозувати імовірність потенційного банкрутства підприємства, серед яких виділяють основні та допоміжні.

До основних відносяться показники з низьким (несприятливим) рівнем або динамікою, які сьогодні або в найближчій перспективі можуть призвести до банкрутства. До їх числа відносять:

 • прострочену кредиторську заборгованість по кредитах банку та позиках;

 • низьку якість дебіторської заборгованості;

 • тенденцію зниження коефіцієнту автономії і досягнення його критичного рівня;

 • тенденцію зниження коефіцієнту ліквідності;

 • дефіцит власного оборотного капіталу;

 • низьку якість прибутку або значні збитки.

До допоміжних критеріїв можна віднести показники та неформалізовані ознаки, низький (несприятливий) рівень або динаміка яких не є підставою для розгляду поточного фінансового стану як критичного, але вони сигналізують про можливість різкого його погіршення, якщо не будуть прийняті відповідні заходи. До них можна віднести:

 • порушення ритмічності виробництва;

 • тривалі зупинки виробництва;

 • непередбачливу інвестиційну політику;

 • участь у судових розглядах сумнівного характеру.

Перераховані основні та допоміжні критерії використовуються при внутрішньому (для своєчасного прийняття відповідних заходів щодо усунення виявлених симптомів) та зовнішньому (для адекватної оцінки укладених або передбачуваних договорів) аналізу.

3.3 Напрями фінансового оздоровлення підприємства

Важливою передумовою вибору дійових заходів відновлення платоспроможності боржника і розробки програми санації (оздоровлення) є проведенням поглибленого комплексного аналізу операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. Такий аналіз дозволяє оцінити перспективи розвитку, внутрішні резерви фінансових ресурсів, залучення інвесторів для розширення обсягів і номенклатури випуску продукції, підвищення рівня її конкурентоспроможності.

Система захисних фінансових механізмів при симптомах банкрутства залежить від масштабів кризової ситуації. При легкій фінансовій кризі потрібно проаналізувати поточну фінансову ситуацію, збалансувати грошові потоки (надходження і витрачання). Глибока фінансова криза на «Ш-У ім.. Л. І. ЛУТУГІНА» вимагає повного використання всіх внутрішніх і зовнішніх механізмів забезпечення фінансової стабілізації. Повна фінансова катастрофа передбачає пошук ефективних форм санації.

Внутрішні механізми фінансової стабілізації підприємства насамперед повинні бути спрямовані на відновлення платоспроможності підприємства. Для усунення поточної неплатоспроможності на «Ш-У ім.. Л. І. ЛУТУГІНА» рекомендується провести оперативні заходи з метою стабілізації фінансової ситуації, зокрема:

 • скоротити по можливості поточні витрати, що в певній мірі призупинить зростання фінансових зобов’язань;Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Отчет по практике в в юридическом отделе ООО БЕСТ

  Реферат >> Государство и право
  ... взаимодействии со службой бухгалтерского учета и финансово-экономической службой, которым в силу возложенных ... формы Работы, похожие на Отчет по практике: Деятельность юридического отдела Организация, техника и бухгалтерский учет ...
 2. Отчет по практике в ООО Нстиль

  Отчет по практике >> Менеджмент
  ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ ООО «Нстиль» Негосударственное ... 15000 рублей) – услуги специалистов отдела ипотеки агентства недвижимости (оформление ... варианта использования, физическая осуществимость и финансовая целесообразность. Определение наивысшей стоимости ...
 3. Отчет по практике в ООО Связной Сибирь

  Отчет по практике >> Маркетинг
  Отчет по практике. Содержание. Введение……………………………………………………………………3 1. Характеристика объекта практики……………………………………..5 2. Стратегия ... которой стала прозрачная финансовая структура, наличие ... услуг связи клиентам), с отделами, реализующими конкретные функции ...
 4. Отчет по практике в Сбербанке (3)

  Отчет по практике >> Финансы
  Отчет по практике 2009г. Содержание Введение ... лидерства на российском рынке финансовых услуг путем модернизации управленческих ... по международным картам, 28,6 тыс. – операции по картам СБЕРКАРТ. Заключение Преддипломную практику проходила в отделе по ...
 5. Отчет по практике на тему Муниципальные финансы

  Реферат >> Финансы
  ... КАФЕДРА ФИНАНСОВ И КРЕДИТА Отчет о прохождении преддипломной практики в финансовом отделе Администрации муниципального образования ... о бюджетных ассигнованиях, участие в составлении финансовых отчетов, отчетов по недоимке, штатных расписаний и т.д. Изучены ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020079612731934