Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

География->Курсовая работа
В течение последних лет Япония неизменно приковывает к себе внимание исследователей и наблюдателей остального мира, пытающихся выяснить “загадки” весь...полностью>>
География->Реферат
Нефтяная промышленность сегодня – это крупный народнохозяйственный комплекс, который живет и развивается по своим закономерностям. Россия обладает огр...полностью>>
География->Курсовая работа
Как и любое производство, добыча полезного ископаемого и извлечение вмещающих пустых пород в карьере состоит из ряда основных и вспомогательных технол...полностью>>
География->Шпаргалка
В пособии приводятся ответы на все экзаменационные билеты, которые будут вынесены на устный экзамен по географии в 9-х классах общеобразовательных учр...полностью>>

Главная > Книга >География

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Водні ресурси – це природне багатство, яке вимагає збереження і охорони особливо в теперішній час коли суспільство змінює свої погляди, розширює можливості. У сільськогосподарському виробництві вико­рис­товується 72,2% території країни, а 57,5% її розорано. Урожайність сільськогосподарських культур на полях України з їх переважно чорно­земними ґрунтами в 1,5...2 рази нижче ніж середньоєвропейська. Старі технології у промисловості і сільському господарстві вимагають багато води і зумовлюють великий обсяг технологічних викидів. Середньорічний обсяг твердих технологічних викидів сягає 1,9...2,0 млрд.т, стічних вод 22 млрд.м3. До цього слід додати велику кількість мінеральних добрив, пестицидів, радіаційне забруднення.

Всі ці фактори безперечно вплинули на здоров’я людей: росте смертність в молодшому віці, дітей. Багато дітей народжується з різними від­хиленнями в розвитку.

Річкові системи з давніх часів були центрами розміщення не тільки на­селених пунктів, а й різних виробництв; пізніше промислових об’єктів та про­мислово-господарських комплексів. На берегах Дніпра розвивався Придніпровський промисловий комплекс, на Сіверському Дінці – Донецько-Слов’янський і Лисичанський промислові комплекси, на притоках Дністра – Калузький та Долинський.

Так як водні ресурси є важливими факторами розвитку економіки, важ­ливо вміти прогнозувати зміни, які можуть відбуватися у водному гос­подарстві і під їх впливом у природно-господарських комплексах через 20...30 років. Це можливо при існуванні комплексної водогосподарської системи, формування якої спирається на ґрунтові наукові дослідження у сфері використання водних ресурсів з урахуванням змін, що трапляються в природному середовищі.

1. Водні ресурси України

1.1.Фізико-географічна характеристика

Україна займає південно-західну частину Східно-Європейської рівнини, Українські Карпати, Кримські гори. Загальна площа території 603 тис.км2. Для рівнинної і гірської частини характерна зональність ландшафтів. Північна частина (Полісся) розташована в зоні змішаних лісів, середня частина – в зоні лісостепу, а Південна – в степовій зоні. Північна межа лісостепу проходить в напрямку Луцьк-Рівне-Житомир-Київ-Ніжин-Глухів. Південна – Первомайськ-Кременчук-Зміїв.

Річки України належать до басейнів Чорного та Азовського морів і частково (2%) - до басейну Балтійського моря.

Водозбори великих та багатьох середніх річок розташовані в кількох природних зонах і геоморфологічних областях, малі ж річки течуть зде­більшого в межах однієї геоморфологічної області. Річкова мережа України – це річкові системи Дніпра, Вісли, Дунаю, Дністра, Південного Бугу, Сі­верського Донця, та річок чорноморського та азовського узбе­реж­жя.

Рис. 1.1. Гідрологічне районування України.

Більша кількість річок приходиться на басейн Дніпра – 27,7%, Дунаю – 26,3%, Дністра – 23,7%, Південного Бугу – 9,3%. Площі водозборів річок коливаються в широкому діапазоні: для великих річок вони можуть бути 100тис.км2, а для малих водостоків (довжиною 10-20км) площі коливаються від 20-30км2 до 100-200км2 і більше.

Басейн Вісли в межах України займає північний захід Волино-Подільської височини і західну частину Поліської низовини. Вододіли про­ходять по пасмах горбів. Середня висота водозбору 250-350м, похили – пе­реважно 20-90м/км. Басейн Дунаю займає південні та південно-східні схи­ли Східних Карпат, Закарпаття та південно-західну окраїну Причорноморської низовини.

В межах України протікає лише невелика частина нижньої течії річки – від м.Рені до гирла – довжиною 174км. Середні висоти водозборів басейну становлять 800...1200м, а середні похили – 200...400м/км.

Дністер має басейн у формі витягнутого і зігнутого посередині овалу довжиною біля 700км при середній ширині 120км. Висоти у гірській частині басейну досягають 1000...1800м.

Південний Буг розташований на Волино-Подільській і Придні­провській височині, нижня частина басейну – на Причорноморській низовині. Форма басейну – грушоподібна, у верхів’ї різко звужена; у середній і нижній частина басейн різко асиметричний. Середня висота водозбору у верхів’ях – 300...320м, в нижній частині – 5...20м. Річкова мережа має деревоподібний рисунок.

Басейн Дніпра займає найбільшу площу. Витік Дніпра знаходиться в Росії на схилах Валдайської височини.

Східна та південно-східна частина України – це басейни Сіверського Дінця і річок Приазов’я. На північному узбережжі і Азовського моря течуть малі та середні річки, що стікають із південних схилів Приазовської височини. Переважна більшість річок України тече з півночі на південь або у близькому до цього напрямку.

З поверхневих водних джерел України виділяються озера, більшість яких знаходяться неподалік від морів. На Поліссі розташовані найглибші озера України – Світязь(58,4м) у басейні Західного Бугу, Солине(56,9м) у басейні Вижівки (притока Прип’яті). Найбільші за площею дзеркала є: з пріс­них озер – Ялпуг(149км2) із солоних – Сасик(210км2) та Молоч­не(170км2). Поширені на Україні штучні водойми – ставки і водосховища (1094 водо­сховища і 27579 ставків на 1990р.). Ставки і водосховища займають 11782км2 пло­щі і утримують 58,2км3 води, що перевищую середній річний стік Дніпра і в цілому водні ресурси країни, які формуються на її території в середні за вод­ністю роки.

Розподіл штучних водойм по території країни нерівномірний. Найбільшу площу вони займають у лісостеповій і степовій зонах. Понад 1га/км2 площі водного дзеркала ставків та водосховищ має Вінницька, До­нецька, Одеська, Харківська, Хмельницька і Чернігівська області, найменше – 0,12...0,29га/км2 – Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська області та Ав­тономна Республіка Крим. У середньому на 1990р. на 1км2 площі припадають 2га водної поверхні штучних водойм.

Надійними джерелами водопостачання є підземні води. Ресурси підземних вод формуються внаслідок функціонування двох факторів: джерел живлення (головним чином атмосферних опадів) і наявності підземних колек­торів, які акумулюють інфільтраційні води та води ювеніального походження.

Рис.1.2. Гідрографічна сітка України.

В межах України виділяють декілька гідрологічних районів: зона тріщинних та пластово-порових вод Українського щита; Дніпровський артезіанський ба­сейн; Донецько-Донський артезіанський басейн; Донецький субартезіанський ба­сейн; Волино-Подільський артезіанський басейн, зона тріщинних та плас­тово-тріщинних вод Карпат; Передкарпатський, Закарпатський, Причор­номорський, Рівнино-Кримський та Азово-Кубанський артезіанські басейни; зона тріщинно-карстових вод Гірського Криму. Тобто Україна розташована в межах 12-ти гідрогеологічних структур, які різняться між собою за умовами живлення підземної води, колекторними властивостями гірських порід, що їх складають. Це і зумовлює значну нерівномірність розподілу ресурсів під­земних вод по території країни. Загальна кількість експлуатаційних запасів підземної води становить 57,2млн.м3/добу (21км3/рік), але вимогам діючого стандарту “Вода питна” відповідає лише 90,4%. Інша частина підземної води має відхилення від Держстандарту за показником мінералізації (понад 1г/л).Основна частина (понад 60%) ресурсів підземних вод зосереджена в північних областях України (Чернігівська, Київська, Полтавська, Харківська, Рівненська, Сумська, Львівська). Найменше забезпечені ресурсами підземних вод (362...758тис.м3/добу) Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Івано-Франківська, Житомирська і Одеська області. Про розподіл ресурсів під­земних вод в межах басейнів основних річок свідчить діаграма (рис.1.3), яка показує, що більша частина цих ресурсів (60%) належить до басейну Дніпра (35,3млн.м3/добу). По інших основних басейнах цей розподіл становить: Сі­верський Донецький-12%; Дністер-9%, річки Приазов’я-5%, межиріччя Дніс­тер – Південний Буг -1%.


Рис 1.3. Розподіл прогнозних ресурсів підземних вод

по басейнах найбільших річок.

Формування прогнозних ресурсів України в кількості 21км3/рік за­безпечено за рахунок природних ресурсів підземної води – 10,4км3/рік; тран­зитних природних ресурсів підземних вод 0,93км3/рік; залучених при експлу­атації ресурсів підземної води – 2,59км3/рік; природних запасів підземної во­ди - 7км3/рік.

На території України розвіданість запасів підземної води складає від 90 до 14%. В найбільшому річковому басейні Дніпра підземні води розвідані лише на 20%, в басейні Дністра – 27%; Південного Буга – 30%.

1.2. Кліматичні умови

Наслідком конденсації в атмосфері водяного пару є атмосферні опади. Водяний пар утворюється при випаровуванні з водних поверхонь. Складність процесів атмосферної циркуляції та зміна атмосферних явищ впливає на роз­поділ опадів по поверхні землі. На Україні опади випадають в основному з хмар, які зв’язані з атмосферними фронтами та циклонами. Взимку циклони надходять на Україну з Середньоземного моря та Атлантичного океану. Лі­том по всій території України відбувається трансформація повітряних мас.

Для рівнинної території України характерними є зменшення опадів з півночі та північного заходу на південь та південний схід. В районах Ук­раїнських Карпат та Криму випадає найбільша кількість опадів. Для лісостепу кількість опадів за рік досягає 500...650мм, в Українських Карпатах – до 700мм, на північному сході, в басейні Десни – 600мм, а райони південного степу мають недостатню кількість опадів  500мм. Узбережжя Чорного та Азовського морів кількість опадів зменшується  40мм. Розподіл опадів по території України може змінюватись з року в рік, тому можливо виділити два характерних періоди: холодний (листопад-березень) коли поряд з твердими опадами може випадати і рідинний; теплий (квітень-жовтень) коли перевагу мають рідинні опади. В холодний період випадає 20...25%, в теплий – 75...80% річної суми опадів.

Частота випадання опадів характеризується кількістю днів з осадами різних градацій. На більшій території вона складає 140...165 днів, а в південній частині степу 100...140 днів, на узбережжі Чорного та Азовського морів – зменшується до 100 днів. В гірській частині Українських Карпат та Криму вона досягає 180 днів.

Дуже сильні зливові опади випадають літом (червень-липень). Інтен­сивність зливових опадів – це найбільша кількість опадів, яка випадає за добу. На значній території України ця цифра складає 140...170 мм, в пів­денних районах 100...140 мм, в гірських районах – 200 мм і найбільше опадів випадає в Українських Карпатах (340 мм). Характеристика зливової діяльності наведена в таблиці 1.1.

Термічний та льодовий режим річок України складається під впли­вом термічних, морфометричних та антропогенних факторів. Головний фак­тор – термічний – тобто сумарна сонячна радіація – характеризується річним хо­дом температури води від початку весняного прогріву (дати стійкого переходу через 0,20 весною) і до початку льодових явищ восени (дати стійкого переходу через 0,20 восени). Середні багаторічні місячні значення температури води є розрахунковими характеристиками. Для ділянок річок з природнім термічним режимом дані приведені на рис.1.4 - 1.6. Нестійкий температурний режим території України, а також неоднакова ступінь впливу та різноманітність факторів, які порушують залежність між кліматом та льодоутворенням привели до великої різно­манітності дат початку основних фаз льодового режиму та їх терміну дії і тов­щини льоду. Найбільш стійкий льодовий режим на ділянках з природнім льодовим режимом та уповільненим ґрунтовим живленням на річках рівнин. Середні дати початку льодових явищ 10...15.11; 16...25.11; 26.11...5.12. Термін стійких льодових явищ дуже змінюється і досягає в нестійкі осіннє-зимові періоди максимального значення ( 50...90 днів), а в звичайні осінньо-зимові періоди – 10...25 днів. Льодостав на річках спостерігається до 20 днів. Льодовий покрив річок порушується під впливом двох факторів: тепла та ме­ханічного впливу води.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Водні ресурси України. Їх стан і охорона

  Реферат >> Экология
  ... : Водні ресурси України. Їх стан і охорона Львів 2005 1. Водні ресурси України і основні напрями їх раціонального використання Водні ресурси — ... раціонального використання водних ресурсів України”; Київ, 2001р. Герасименко Ю.П. “Річки України”; Київ, 2000р. ...
 2. Водні ресурси України проблеми їх використання Річкові системи України

  Реферат >> Банковское дело
  ... на тему: Водні ресурси України, проблеми їх раціонального використання. Річкові системи України 1. Водні ресурси України і основні ... напрями їх раціонального використання Водні ресурси — це поверхнев ...
 3. Водний кодекс України

  Кодекс >> Астрономия
  ... водним фондом України; 3) затвердження загальнодержавних, міждержавних програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурс ... ТА ВІДТВОРЕННЯМ ВОДНИХ РЕСУРСІВ Стаття 14. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі управл ...
 4. Загальна характеристика України

  Реферат >> Астрономия
  ... інших корисних копалин. Земельні ресурси. Забезпеченість України сільськогосподарськими угіддями дуже ... складом серед ґрунтоутворювальних порід український чорнозем - найкращий. Водні ресурси . України складаються з місцевого стоку ...
 5. Рудні ресурси України

  Реферат >> Астрономия
  ... : Рудні ресурси України Мінерально-сировинні ресурси. Під мінеральними ресурсами розуміють ... і технологічного палива, водних ресурсів, вигідні для розвитку ... онального використання мінерально-сиро­винних ресурсів України полягають у важковидобувному харак­тері ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0012218952178955