Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Банковское дело->Курсовая работа
Расчетные операции были одними из первых услуг, предоставляемых банками своим клиентам. В процессе расчетных отношений проводятся операции по переводу...полностью>>
Банковское дело->Реферат
Проведение экономических реформ, реструктуризация и развитие финансовой системы страны требуют изменения соответствующих методологических подходов к о...полностью>>
Банковское дело->Реферат
Этот принцип выражает необходимость обеспечения защиты имущественных интересов кредитора при возможном нарушении заемщиком принятых на себя обязательс...полностью>>
Банковское дело->Реферат
Профессионально необходимые качества руководителя — индивидуально-личностные и социально-психологические особенности человека, в комплексе обеспечиваю...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Банковское дело

Сохрани ссылку в одной из сетей:

45

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ТОРГІВЛІ

Імені М. ТУГАН-БАРАНІВСЬКОГО

Кафедра економічної теорії

КУРСОВА РОБОТА

Банківська система України, та проблеми її розвитку

Донецьк 2008

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ТОРГІВЛІ

Імені М. ТУГАН-БАРАНІВСЬКОГО

Кафедра економічної теорії

КУРСОВА РОБОТА

По дисциплині «Економічна теорія»

Вариант 39.

Студентки групи ЗФім 08-С2 _____________________

Керівник доц. к.е.н. Іє О. Н. _____________________

Донецьк 2008

Реферат

Текст 43 с., 4 табл., 8 рис.

Банківська система, економіка, бюджет, оподаткування, доход, Національний Банк, бізнес, ресурси, капітал, цінні папери, баланс, установчий договір, кошти, депозити, актив, пасив, кредити.

У курсовій роботі проведений аналіз банківської системи держави, та виявлені проблеми її розвитку в України; розглянуті|розглядувати| показники сучасного стану Банковської системи , проведена її оцінка та дані шляхи подальшого розвитку.

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………….5

1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ..8

1.1. ВИДИ БАНКІВ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ…………………………………………8

1.2. СТРУКТУРА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ………………………………10

1.3.НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК-ГОЛОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

2.СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ………………………………………………….………..13

2.1. ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ……………..13

2.2. РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ БАНКІВ УКРАЇНИ………………………16

2.3. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

3. ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ…28

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..40

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………..43

ВСТУП

Враховуючи трансформацію української економіки та її бурхливий рух в напрямку будівництва ринкової економіки ефективна, дієва банківська система є запорукою успіху та фундаментом монетарної стабільності країни. Оскільки банківські установи є ефективним інструментом регулювання економічної активності в умовах вільного ринку, побудова незалежної та високопрофесійної банківської системи є запорукою успішного економічного розвитку країни. Банківські установи не лише акумулюють вільні економічні ресурси. Але і створюють умови для їх найбільш ефективного використання. Враховуючи високі темпи зростання споживчого кредитування в Україні банки стають посередником між магазинами та безпосередніми покупцями. Також через банківську систему проходять грошові розрахунки і платежі господарюючих суб’єктів та населення у цілому. Сучасною тенденцією розвитку банківського сектору є поступове злиття банківського та промислового капіталу, що створює передумови для організації безперервного процесу виробництва, особливо в умовах спаду темпів росту виробництва промислових товарів в Україні в 1990-х роках.

Український банківський сектор протягом останніх років розвивається досить динамічно і превалює у фінансовому середовищі. Незважаючи на кризові події 2008 року, а також уповільнення економічних процесів в Україні, у цьму році спостерігалися позитивні тенденції в розвитку банківського сектору. За результатами цього року в банківській системі зафіксовані найвищі темпи приросту показників діяльності за останніх п'ять років. Високі темпи приросту банківського кредитування і поліпшення його якісних характеристик сприяли отриманню найбільшого за обсягом прибутку за всі роки функціонування вітчизняної банківської системи та досягнення найвищого рівня рентабельності активів[3].

Поточний стан економіки та банківської справи дає змогу позитивно оцінити перспективи розвитку, зростання ролі та вкладу банківського сектору в економіку країни. Національний банк України, уся банківська система протягом 2008 року вирішували завдання, пов'язані із забезпеченням виконання найважливіших напрямів соціально-економічного розвитку країни, основних засад грошово-кредитної політики на 2008 рік.

Метою даної курсової роботи є вивчення загального стану та основних тенденцій розвитку сучасної банківської системи України, її організаційної структури та функцій .

Об`єктом дослідження виступає інформація про Національний банк України, Державний Ощадний банк та комерційні банки, які ведуть господарську діяльність на території України і складають банківську систему України. НБУ є центральним банком України та особливим економічно незалежним органом державного управління, який регулює діяльність комерційних банків, проводить їх ліцензування та фінансовий моніторинг, розроблює правове законодавство, яке найкращим чином відповідає сучасним економічним процесам та тенденціям в Україні. Ощадбанк разом з іншими комерційними банками здійснює комерційну діяльність та ощадну справу в Україні, а держава, в свою чергу, гарантує збереження вкладів та цінних паперів в комерційних банках, гарантує права вкладників [7].

Інформаційною базою написання роботи була спеціалізована статистична література в галузі банківської справи, інформація про Національний банк України, законодавство України.

 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

  1. ВИДИ БАНКІВ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ

В залежності від того, кому належать кредитні та кредитно-фінансові заклади, в країнах з ринковою економікою розрізняються:

- державні кредитні та кредитно-фінансові заклади;

- приватні кредитні та кредитно-фінансові заклади.

Перша група – це центральні банки, які мають монопольне право випуску банкнот, окремі комерційні банки, поштово-збережні каси, деякі закладі, які виконують спеціальні функції по кредитуванню тієї чи іншої галузі господарства [5].

Розвиток державно-монополістичного капіталізму супроводжується зростом державної власності в різних сферах, в тому числі в сфері кредиту. За характером діяльності банки розділяються на:

- емісійні;

- комерційні;

- інвестиційні;

- іпотечні;

- забережні;

- спеціалізовані (наприклад, торгівельні).

Емісійні банки здійснюють випуск банкнот і є центрами кредитної системи. Вони займають в ній особливе положення та являються “банками банків”.

Комерційні банки являють собою банки, які здійснюють кредитування промислових, торгівельних та інших підприємств головним чином за рахунок тих грошових капіталів, які вони отримують у вигляді вкладів. За формою власності вони розділяються на:

а) приватні акціонерні;

б) кооперативні;

в) державні.

На початкових ступенях розвитку капіталізму переважали індивідуальні банкірські фірми, але з розвитком капіталізму і особливо в епоху імперіалізму деяка частина всіх банківських ресурсів зусередилась в акціонерних банках. Розвиток державно-монополістичного капіталізму знайшло вираження в одержавленні деяких комерційних банків.

Інвестиційні банки займаються фінансуванням та довгостроковим кредитуванням різних галузей, головним чином промисловості, торгівлі та транспорту. Через інвестиційні банки задовільняється значна сатина потреб промислових та інших підприємств в основному капіталі. Розвиток цієї складової кредичної системи характерно для сучасного ринкового господарства. На відміну від комерційних банків інвестиційні мабілізують частину своїх ресурсів шляхом випуску власних акцій та облігацій, а також отпримання кредитів від комерційних банків. Разом з тим вони відіграють активну роль у випуску та розміщенні акцій промислових та інших компаній.

Іпотечні банки пропонують довгострокові ссуди під заклад нерухомості – землі та будівель. Вони мобілізують ресурси за допомогою випуску особого виду цінних паперів – закладних паперів, забезпеченням яких є закладена в банках є фермери, населення, а в деяких випадках – підприємці. Іпотечний кредит фермери часто використовують для купівлі землі. Частково іпотечні ссуди використовуються для купівлі машин, добрива та інших засобів виробництва. Крім того, купівля землі дає цим фермерам можливість розширити своє господарство.

Спеціалізовані банківські заклади включають банки, які спеціально займаються зазначеним видом кредитування. Таким чином, зовнішньоторговельні банки спеціалізуються на кредитуванні експорту та імпорту товарів.

  1. СТРУКТУРА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Банківська система України започаткована після прийняття Верховною Радою України у березні 1991 року Закону України "Про банки і банківську діяльність". Вона є дворівневою і складається з Національного банку України та комерційних банків різних видів і форм власності (рис. 1.).

Національний банк України є центральним банком, який проводить єдину державну грошового-кредитну політику з метою забезпечення стабільності національної грошової одиниці. Банки створюються на акціонерних або пайових засадах юридичними та фізичними особами. Свої функції банки реалізують через виконання таких операцій, як залучення коштів підприємств, установ, організацій, населення на депозитні, вкладні рахунки та не депозитне залучення коштів; кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян, вкладання у цінні папери, формування касових залишків та резервів, формування інших активів; касове та розрахункове обслуговування народного господарства, виконання валютних та інших банківських операцій.

Банки у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", законодавством України про акціонерні товариства та інші види господарських товариств, іншими законодавчими актами України, нормативними актами Національного банку України і своїми статутами. З січня 1998 року банківська система України перейшла на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і статистики [1].

Національний банк є економічно самостійним органом, який здійснює видатки за рахунок власних доходів у межах затвердженого кошторису, а у визначених цим законом випадках - також за рахунок Державного бюджету України. НБУ є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об'єктом права державної власності і перебуває у його повному господарському віданні.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Банківська система України (4)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... банківської системи, НБУ та комерційні банки, а також проблеми розвитку банківської системи. 1. Банківська система України. 1.1 Формування банківської системи в незалежній Укра ...
 2. Платіжна система України та стратегія її розвитку

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... ІЖНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА СТРАТЕГІЯ ЇЇ РОЗВИТКУ" Вступ Актуальність теми. За останні роки в економіці і банк ... с. Колодізєв О. Становлення банківської системи України: минуле, світовий досвід, проблеми реформування. // Банківська справа. К. 2000 ...
 3. Банківський сектор України проблеми і перспективи

  Реферат >> Астрономия
  ... і // Економіка України. – 1999. - №7. – С. 78-79. Остапець А. І., Остапець А. В. Банківська система України: стан і проблеми розвитку // Фінанси України. – 2000 ...
 4. Проблеми та перспективи інтеграції банківської системи України у св

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Проблеми та перспективи інтеграції банківської системи України у світовий фінансовий ринок. ПЛАН ... БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР 2.1. Характерні риси та особливості розвитку банківської системи України Потужна банківська система ...
 5. Кредитна система України та її розвиток

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... -, так і на мікроекономічному рівнях. Проблема функцій кредиту є однією з найскладніших ... формування та розвитку кредитної системи 2.1 Роль НБУ в кредитній системі України Банківська система – одна з найважливіших та нев ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015568733215332