Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Строительство->Курсовая работа
Різноманітність заглиблених споруд дозволяє широко використовувати прогресивний спосіб в промисловому, цивільному і гідротехнічному будівництві: влашт...полностью>>
Строительство->Реферат
Ландшафт – природный территориальный комплекс, состоящий из взаимодействующих природных или природных и антропогенных (искусственных) компонентов Ланд...полностью>>
Строительство->Реферат
Вряд ли можно найти большое количество городов в России, которые пережили удивительную историю своего развития, испытали влияние различных культур, ос...полностью>>
Строительство->Реферат
С первых лет существования Древней Руси местность, где лежит теперь Петербург, входила в состав обширной Новгородской области Летописец Нестор говорит...полностью>>

Главная > Учебное пособие >Строительство

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство аграрної політики України

Херсонський Державний Аграрний Університет

Кафедра Будівництва

Методичні рекомендації до курсового проекту

з дисципліни “Сталеві конструкції”

для студентів заочної форми навчання зі спеціальності

7.092.101 “Промислове та цивільне будівництво”

Розрахунок і конструювання сталевої стропильної ферми покриття промислового будинку

Янін О.Є.

Херсон 2005

УДК 626.422.24

Методичні рекомендації до курсового проекту рекомендовано до видання рішенням науково-методичної ради будівельно-гідромеліоративного факультету (протокол № 5 від 12 січня 2005р.)

Рецензент:

Доцент, к.т.н. Кириченко В.Л.

Янін О.Є.

Розрахунок і конструювання сталевої стропильної ферми покриття промислового будинку– Херсон: РВВ “Колос” ХДАУ, 2005.- 28с.

Вступ

Методичні рекомендації призначені для використання студентами будівельно-гідромеліоративного факультету при виконанні курсових та дипломних робіт.

Загальні відомості

У рамках курсового проекту треба розрахувати і сконструювати сталеву стропильну ферму з паралельними поясами для покриття промислового будинку.

Метою розрахунку і конструювання ферми є:

1) підбір розмірів поперечного перерізу стержнів виходячи із забезпечення нормативних вимог по міцності, стійкості, граничній гнучкості;

2) розробка конструкцій і розрахунок вузлів ферми виходячи із забезпечення надійної передачі зусиль від одного стержня до другого.

Розрахунок і конструювання ферми повинні виконуватись на основі нормативних документів [1], [2]. В них викладені основні вимоги, виконання яких треба забезпечити при проектуванні.

Курсовий проект складається з:

1) пояснювальної записки на листах стандартного формату А-4;

2) графічної частини, яка виконується на одному листі стандартного формату А-1 або на двох листах стандартного формату А-2.

Графічна частина включає в себе[3]:

1) геометричну схему і схему зусиль ферми;

2) детальне креслення ферми;

3) схеми розташування основних елементів (ферм, прогонів або панелей покриття, горизонтальних в’язей по верхнім і нижнім поясам ферм);

4) таблиці, специфікації.

1. Вибір геометричної схеми ферми

Проектування ферми треба починати з розробки геометричної схеми. Її утворюють осьові лінії, які проходять через центри ваги стержнів. Осьові лінії усіх стержнів, що сходяться у вузлі, повинні пересікатись в однієї точці – центрі вузла.

Геометричну схему ферми треба приймати у відповідності з вимогами уніфікації. При застосуванні рулонної покрівлі в основу уніфікації покладені

1) модуль прольоту промислового будинку, що кратний 6м

2) довжина панелі верхнього поясу d=3м

3) уклін покрівлі і верхнього поясу і=1,5% (при виконанні розрахунків цей уклін можна не враховувати)

4) трикутна решітка зі стійками

5) висота ферми:

3150мм – якщо стержні виконані з парних кутиків (по зовнішнім граням поясів)

2900мм; 3500мм; 3600мм - якщо стержні виконані з круглих труб і ГЗП (гнуто-зварних профілів).

Уніфіковані геометричні схеми ферм для різних прольотів і форм поперечних перерізів стержнів наведені на рис.1.1.

а)

б)

а) для ферм з парних кутиків

б) для ферм з круглих труб і ГЗП

Рис.1.1 Уніфіковані геометричні схеми стропильних ферм

У відповідності з вказаними у завданні на проектування прольотом ферми L і типом поперечного перерізу стержнів, необхідно обрати відповідну геометричну схему за рис.1.1 і навести її у пояснювальній записці до курсового проекту.

2. Вибір розрахункової схеми ферми і збір навантажень

У розрахунковій схемі розкісної стропильної ферми треба прийняти шарнірне сполучення усіх стержнів у вузлах. Ферма спирається на колони у двох крайніх вузлах нижнього поясу.

Покриття по стропильних фермах буває двох типів:

1) прогонне

2) безпрогонне.

При прогонному типі, на верхні пояси стропильних ферм у вузлах встановлюють прогони у вигляді балок або легких наскрізних конструкцій. Вони розташовані в напрямку, перпендикулярному площині ферми. На прогони зверху укладають:

- дрібнорозмірні елементи (як правило, у вигляді сталевого профільованого настилу)

- ізоляційні шари конструкцій покрівлі та шари, що вирівнюють.

При безпрогонному типі покриття, на верхні пояси стропильних ферм укладають крупнорозмірні залізобетонні ребристі панелі покриття, довжиною, рівний кроку ферм (6 або 12м) і шириною 3м. Поздовжні ребра панелей розташовані у напрямку, перпендикулярному площині ферми. Відстань між ними відповідає ширині панелі і складає 3м. Оскільки відстань між вузлами верхнього поясу також дорівнює 3м, то поздовжні ребра залізобетонних панелей спираються на верхні пояси стропильних ферм у вузлах. На панелі покриття зверху укладають ізоляційні шари конструкцій покрівлі та шари, що вирівнюють.

Тип покриття при виконанні курсового проекту треба прийняти у відповідності із завданням.

На ферму діють такі навантаження:

1) постійне від власної ваги конструкцій покриття (покрівлі, ферми, в’язей)

2) тимчасове снігове.

При обох типах покриття, несучі елементи спираються на верхній пояс ферми у вузлах. Тому, навантаження на ферму від елементів покриття та снігу можна представити у вигляді вертикальних зосереджених сил, прикладених до вузлів верхнього поясу (див. рис.2.1). Для їх визначення вводяться поняття вантажної площі ферми і вантажної площі вузла.

Вантажна площа ферми – частина площі покриття, навантаження з якої передається на дану ферму.

Вантажна площа вузла – частина вантажної площі ферми, навантаження з якої передається на даний вузол (рис.2.1).

Рис.2.1 До визначення вантажних площ ферм і вузлів

Вертикальні зосереджені сили, прикладені до вузлів (вузлові сили) треба обчислювати як добуток постійного і тимчасового розрахункових навантажень, що діють на 1м2 покриття (поверхневих навантажень), на вантажну площу відповідного вузла.

Збір постійних навантажень виконується на підставі розділу №2 [1]. Поверхневі постійні навантаження на 1м2 покриття зручно підраховувати у табличній формі (таблиці 2.1 і 2.2). Таблицю 2.1 треба заповнювати при прогонному типі покриття, а таблицю 2.2 – при безпрогонному.

В обох таблицях послідовно переліковуються усі елементи покриття зверху униз, включаючи ферму. При цьому умовно прийнято, що власна вага ферм, прогонів, панелей покриття рівномірно розподілена по площі у плані.

Власна вага різних слоїв покрівлі обчислюється за формулою

, (2.1)

де γ, кН/м3 – питома вага матеріалу

t, м – товщина шару.

При виконанні курсового проекту покрівлю прийняти утепленою. Вид, питому вагу (γутепл) і товщину (tутепл) утеплювача треба прийняти у відповідності із завданням на проектування. При заповненні строки №4 таблиць 2.1 і 2.2 треба знайти gн(утепл)утепл·tутепл і записати отримане значення у стовпчик №3.

Власна вага елементів покриття і покрівлі прийняті на основі даних, що наведені у літературі (стор.149 [4]), (стор.320 [5]).

Коефіцієнти надійності за навантаженням γf для стовпчика №4 прийняті за таблицею 1 [1]. Значення γf(утепл) для утеплювача треба прийняти рівним:

1,2 – якщо утеплювач виконується у заводських умовах (мінераловатні, фібролітові плити)

1,3 - якщо утеплювач виконується на будівельному майданчику (пінобетон).

Розрахункове навантаження для стовпчика №5 треба для кожної строки обчислювати за формулою

g=gн·γf . (2.2)

Поверхневі постійні навантаження від власної ваги 1м2 покриття прогонного типу

Таблиця 2.1

Номер наван-тажен-ня

Склад навантажень і розрахунок їх нормативних значень

Норма-тивне наванта-ження gн,кПа (кН/м2)

Коефіці-єнти надійно-сті за на-ванта-женням γf

Розра-хункове наванта-ження g,кПа (кН/м2)

1

2

3

4

5

1.

Захисний шар із бітумної мастики з утопленим гравієм, γ=21кН/м3; t=0,02м; gн=γ·t=21·0,02=0,42кН/м2

0,42

1,3

0,546

2.

Гідроізоляція з 4-х шарів руберойду

0,16

1,3

0,208

3.

Цементна (або асфальтова) стяжка, γ=18кН/м3; t=0,02м; gн=γ·t=18·0,02= =0,36кН/м2

0,36

1,3

0,468

4.

Утеплювач з (вказати вид або матеріал утеплювача згідно із завданням), gн(утепл)утепл·tутепл

gн(утепл)

γf(утепл)

gн(утепл)· ·γf(утепл)

5.

Пароізоляція у вигляді одного шару пергаміну або руберойду

0,04

1,3

0,052

6.

Сталевий профільований настил

0,12

1,05

0,126

7.

Прогони

0,08

1,05

0,084

8.

Стропильні ферми з в’язями

0,24

1,05

0,252

Разом

gн=

g=Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Розрахунок енергозберігаючих заходів

  Дипломная работа >> Физика
  ... встановленого в локомотивному депо "Жовтень" 7.3 Розрахунок економічної доцільності встановлення ... гальмування на електровозах, це і конструювання постів секціонування, це і ... листи і жалюзійні сепаратори зі сталевими дірчастими листами (вторинний сепараційний ...
 2. Методика організації самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів при викладанні дисципліни Деталі машин (на прикладі Української інженерно-педагогічної академії)

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... дисципліни – теоретичні основи розрахунку, конструювання і надійної експлуатації вироб ... виконанні курсового здобуваються навички розрахунку і конструювання деталей і вузлів машин, ... ? Вірний: D 10. Сталева пластина з концентратором напружень при розтягуванн ...
 3. Розробка технологічного процесу механічної обробки деталі Шпиндель

  Дипломная работа >> Промышленность, производство
  ... розділ 3.1 Розрахунок та конструювання спеціальних пристроїв 3.2 Розрахунок та конструювання ріжучого інструмента 3.3 Розрахунок та конструювання вим ... заходів по зниженню собівартості 7.3 Розрахунок показників економічної ефективності від впровадження ...
 4. Проектування монолітного п’ятнадцятиповерхового будинку

  Дипломная работа >> Строительство
  ... ітлення 3. Розрахунково-конструктивна частина 3.1. Розрахунок і конструювання пілона 3.2. Розрахунок пальових фундаментів 3.2.1. Фізико-механічн ... ГОСТ 3620-63 6 Щітка сталева 6 Ломик сталевий ЛМ-20 3 Сходи вертикальні ЛП ...
 5. Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка (2)

  Книга >> Промышленность, производство
  ... барабанів і =1,2dк - для сталевих канатних барабанів, мм; Smах – ... стиснення, МПа. Барабани виготовляються: - зварними сталевими із Ст3 і Ст20 -  ст ... Румянцев Б.П., Леснічевській А.А., Бурко Я.В. Розрахунки і конструювання механізмів вантажопідйомних машин ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017979145050049