Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Банковское дело->Реферат
Кредит является огромным открытием человечества Благодаря кредиту существует возможность удовлетворить хозяйственные и личные потребности Предприятие-...полностью>>
Банковское дело->Курсовая работа
Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, имущественные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательско...полностью>>
Банковское дело->Реферат
Темой данной курсовой работы является "Кредитно-банковские отношения и их формирование в Украине" Деньги, кредиты, банки появились не сегодня, они слу...полностью>>
Банковское дело->Контрольная работа
Платежным агентом по безналичным расчетам является банк Безналичные деньги могут храниться только в банках на счетах юридических лиц Эти банки зачисля...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Банковское дело

Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

До захисту допускаю:

завідувач кафедри

банківської справи,

Академік АЕН України,

д.е.н., професор

*****************

ДИПЛОМНА РОБОТА

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА БАНКУ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Керівник роботи, к.е.н., доцент ***************

Консультант з питань використання

інформаційних систем і технологій,

к.т.н., доцент ****************

Консультант з питань охорони праці,

ст. викладач ****************

Студент факультету

банківської справи,

обліку і фінансів

V курсу групи 53-БС-З

спеціальності 7.050105

“Банківська справа” **************

Харків – 2005

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ХАРКІВСЬКОГО БАНКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ

Кафедра банківської справи

ЗАВДАННЯ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

С
тудент **********************

ф
акультету “Банківська справа” “Облік і фінанси”

к

урс V групи 53-БС-З

Тема дипломної роботи “Інвестиційна політика банку та шляхи

підвищення її ефективності”

затверджена наказом від 22.02.2005 р 20 – С

1. База переддипломної практики ФВАТ КБ “Надра” відділення № 7

м. Дніпропетровськ

2. Строк здачі дипломної роботи 20.05.2005 р.

3. Вихідні дані:

а) анотація до теми;

б) список основної літератури:

в) матеріали переддипломної практики.

4. Графік виконання роботи:

Назва розділів роботи

Дата закінчення

Література, зміст

01.03.2005

Вступ

15.03.2005

Розділ І, ІІ

01.04.2005

Розділ ІІІ, IV, V

15.04.2005

Висновки

01.05.2005

Наочний матеріал

15.05.2005

5. Короткі методичні вказівки до теми “Інвестиційна політика банку та шляхи підвищення її ефективності”

Визначити сутність та види банківських інвестицій; організаційно-економічну сутність інвестиційної діяльності банків; дослідження узагальнюючих показників інвестиційної діяльності банків; концептуальні підходи до управління банківського інвестиційного портфеля; впровадження нової технології трансформації пасивів для подальшого фінансування інвестиційних ресурсів; шляхи зниження інвестиційних ризиків у банках України.

6. Перелік графічного матеріалу:

структура інвестицій; співвідношення граничних інвестиційних вкладень і граничного доходу; формування і використання фінансового капіталу; класифікація джерел інвестицій для іноваційної діяльності; формування поточних пасивів і їх умовно постійної частини; формування і використання банком “пульсуючих” пасивів без їх трансформації у стабільні ресурси; трансформація “пульсуючих” пасивів з їх частковою стабілізацією шляхом блокування короткостроковими міжбанківськими запозиченнями; приклади формування “пульсуючих” пасивів банків

КЕРІВНИК РОБОТИ ________ к.н.н., доцент Горошко В. И.___

Дата видачі завдання ___________25.02.2005 рік______________

Завдання прийняте до виконання ____________________________

АНОТАЦІЯ

Інвестиційна криза в Україні, яка має затяжний характер, настирлива потреба економіки у фінансових ресурсах, нагромаджених населенням і банками, вимагають залучення коштів в інвестиційні процеси. Очевидною є роль банківської системи України у забезпеченні економіки країни інвестиційними коштами.

У дипломній роботі висвітлено теоретичні основи інвестицій та їх роль в умовах трансформації економічної системи України; узагальнено комплексний аналіз виконання інвестиційних операцій банками України; розглянуто шляхи вдосконалення банківських інвестицій на сучасному етапі розвитку банківської системи України; дослідження впровадження нової технології трансформації пасивів для подальшого фінансування інвестиційних ресурсів; визначено використання інформаційних систем і технологій у банківській сфері; висвітлено правові, соціально-економічні, організаційно-технічні питання охорони праці в банківській установі та розробка заходів з охорони праці.

Наведені пропозиції та рекомендації сприятимуть активізації інвестиційної діяльності українських банків та підвищенню ролі банків в інвестиційних процесах в Україні.

Ключові слова: банківські інвестиції, інвестиційні ресурси, іновації, грошові капітали, реформування, трансформація

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЇХ РОЛЬ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

  1. Інвестиції та їх місце в економічній системі

  2. Особливості прийняття управлінських рішень щодо інвестиційних та іноваційних процесів в Україні

  3. Сучасні проблеми банківського інвестування

  4. Техніко-економічна характеристика КБ “Надра”

РОЗДІЛ 2 КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКАМИ УКРАЇНИ

  1. Організаційно-економічна сутність інвестиційної діяльності банків

  2. Дослідження узагальнюючих показників інвестиційної діяльності банків України.

  3. Особливості інвестиційної діяльності та аналіз виконання інвестиційних операцій банку “Надра”

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

3.1. Концептуальні підходи до управління банківського інвестиційного портфеля

  1. Впровадження нової технології трансформації пасивів для подальшого фінансування інвестиційних ресурсів

3.3. Шляхи зниження інвестиційних ризиків у банках України

РОЗДІЛ 4 ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

  1. Характеристика та стан інформаційних систем і технологій у сфері інвестиційних операцій банку, основні протиріччя та їх аналіз

  2. Перспективи створення та розвитку сучасних інформаційних систем і технологій у банківській сфері, оцінка переваг та можливостей створення

  3. Основні задачі та вимоги до систем захисту банківських інформаційних технологій

РОЗДІЛ 5 ПРАВОВІ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В БАНКІВСЬКІЙ УСТАНОВІ

5.1. Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці в установі банку

5.2. Техніка безпеки та протипожежна профілактика

5.3. Розробка заходів з охорони праці

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Інвестиційна криза в Україні, яка має затяжний характер, настирлива потреба економіки у фінансових ресурсах, нагромаджених населенням і банками, вимагають залучення коштів в інвестиційні процеси. Очевидною є роль банківської системи України у забезпеченні економіки країни інвестиційними коштами.

По мірі скорочення обсягів бюджетного фінансування економіки України роль банківських інвестицій у забезпеченні глибоких структурних перетворень інвестиційної сфери буде неухильно зростати, а сама банківська система повинна бути готовою до здійснення велико-масштабних інвестицій, у тому числі безпосередньо у виробництво. Банківські інвестиції, які знаходяться у тісному взаємозвязку з грошовим сектором економіки і пропозицій грошових коштів з боку банківської системи. Зрештою, на практиці абсолютної рівноваги економічної системи не може бути досягнуто, але відносна збалансованість розвитку окремих елементів економічного організму повинна постійно підтримуватись.

Як похідне поняття категорії “інвестиції”, банківські інвестиції акумулюють у собі суттєві властивості інвестицій взагалі, хоча вони одночасно характеризуються і специфічними формами свого вияву. Тому дослідження економічного змісту банківських інвестицій неможливе без взаємоповязаного і взаємообумовленого розгляду їх на фоні розкриття суттєвих ознак деяких загальних категорій інвестиційних відносин. Слід зауважити, що для сучасного розуміння банківських інвестицій доцільно також проаналізувати діалектику наукових підходів до розкриття змісту, форм, методів і принципів руху інвестицій в економіку як вкладень капітального характеру.

В Україні неможливо домогтись більш-менш рівномірного підйому економіки, спираючись тільки на останні досягнення науково-технічного прогресу, на це просто не вистачить фінансових ресурсів. Забезпечити динамізм усього народного господарства при обмежених ресурсах можна, тільки використовуючи всі технічні засоби, прогресивні стосовно рівня розвитку виробничих сил.

У справі підтримки структурних перетворень необхідно виходити з принципу фінансової підтримки насамперед життєздатних виробничих структур, підприємств і організацій, що вже адаптувалися до нових реалій економічного життя, здатні ефективно використовувати ресурси і на цій основі потягом найкоротшого часу збільшити обсяги виробництва. Тому розглядання теми цієї дипломної роботи є актуальною і потребує подальшого дослідження.

Обєктом дослідження є дані КБ “Надра”.

Мета і завдання дослідження визначаються як розглядання інвестицій та їх роль в умовах трансформації економічної системи України, комплексному аналізі виконання інвестиційних операцій банками України, шляхами вдосконалення банківських інвестицій на сучасному етапі розвитку банківської системи України.

В роботі використанні такі закони ти нормативні акти: Закон України “Про промислово-фінансові групи в Україні” від 21.11.95 № 437/95-ВР; Закон України “Про банки і банківську діяльність”; Закон “Про цінні папери та фондову біржу”; Закон України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати”.

Серед авторів які зробити внесок у розкриття цієї проблеми необхідно зазначити Мороза А. М., Васюренко О. В., Луціва Б. Л.

Практичне значення роботи, це одержання результатів в впровадженні нової технології трансформації пасивів для подальшого фінансування інвестиційних ресурсів.

РОЗДІЛ 1

ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЇХ РОЛЬ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Інвестиційна політика України

  Реферат >> Астрономия
  ... і її сфери та галузі. Інвестиційна політика визначається станом ... своїх вкладів у банках та в інших фінансових установах ... не в напрямі підвищення ефективності виробництва з метою ... нвестиції; проведення кредитної та амортизаційної політики, в тому числі шляхом ...
 2. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

  Дипломная работа >> Экономика
  ... нвестиція”, “інвестор”, “інвестиційна політика”, “інвестиц ... та сильного Національного банку недостатньо щоб гарантувати нормальну інвестиц ... двищення ефективності процедур банкрутства; забезпечення подальшого реформування податкової системи, в тому числі шляхом ...
 3. Державна інвестиційно-інноваційна політика

  Курсовая работа >> Экономика
  ... інвестбанком та Укрсоцбанком. Банки є ... політики є: орієнтація на інноваційний шлях ... та наукоємному виробництві та підвищенні конкурентоспроможності економіки; з підвищення загальної кількості та ефективност ... регіональна інвестиційна політика може використати ...
 4. Конкурентоспроможність продукції на зовнішньому ринку та шляхи її підвищення

  Курсовая работа >> Экономика
  ... шньому ринку та шляхи її підвищення» Виконав: ... цінова політика щодо конкурентоспроможності продукції; 2) інвестиційна політика держави щодо ... двищенню ефективності експортних операцій. 3.2 РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ПІДВИЩЕННЯ ...
 5. Розробка інвестиційної політики торговельного підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  ... для підвищення ефективності інвестицій державно ... нвестиційної політики підприємств повинна чинити вплив державна науково-технічна і інвестиційна політика ... нвестиційну політику підприємств чинить безпосередній вплив державна податкова політика, яка шляхом ... банкам ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0012760162353516