Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Головним постачальником медикаментів і медичних виробів в аптечну мережу являється Міністерство медичної промисловості України, у відомстві якого знах...полностью>>
Астрономия->Реферат
Створення та обробка інформації, в тому числі і документованої, можна було б, з точки зору інформатики, звести, в загальному вигляді, до вербалізації ...полностью>>
Астрономия->Реферат
Профілактичну дезінфекцію здійснюють систематично в місцях ймовірно присутності патогенних мікроорганізмів (громадські туалети, вокзал, школи, спортза...полностью>>
Астрономия->Реферат
Нервова система регулює діяльність всіх органів і систем, забезпечує взаємозв’язок організму з навколишнім середовищем. Структурною одиницею нервової ...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:

1. Попович В.М. Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки: Монографія. – Ірпінь: Видавничий центр Академії державної податкової служби України, 2001. – 523 с.

2. Попович В.М. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології: Монографія. – К.: Правові джерела, 1998. – 447 с.

3. Попович В.М., Білоус В.Т., Попович М.В. Організаційно-правове забезпечення боротьби з відмиванням доходів незаконного походження: Монографія. – Ірпінь: РВВ Академії державної податкової служби України, 2001. – 138 с.

4. Попович В.М., Білоус В.Т. Про державну програму детінізації економіки України: Брошура – Ірпінь: РВВ Академії державної податкової служби України. – 2000. – 49 с.

5. Попович В.М, Білоус В.Т., Бутенко Л.І. та ін. Міжнародні економічні відносини (кримінологічний аспект): Науково-практичний посібник – К.: Правові джерела, 1997. – 156 с..

6. Попович В.М., Предборський В.А., Кухаренко В.Д. та ін. Правові основи підприємницької діяльності / Підручник під наук. редакцією В.М. Поповича – К.: Правові джерела, 1997. – 778 с.

7. Попович В.М., Камлик М.І. Економічна злочинність у банківській системі // Тіньова економіка та організована злочинність: Науково-практичний посібник. – К.: УАННП “Фенікс”, 1999. – С. 90-121.

8. Попович В.М., Степаненко А.І. Управление кредитными рисками заемщика, кредитора, страховика: Науково-практичний посібник – К.: Правові джерела, 1996. – 259 с.

9. Попович В.М. Правовий захист фінансово-господарської діяльності від злочинних посягань // Економіко-правові засоби боротьби з економічною злочинністю: Науково-практичний посібник. – К.: Українська академія внутрішніх справ, 1995. – С. 86 – 98.

10. Попович В.М. Реформування економічної моделі та правової конструкції системи оподаткування – необхідна передумова вдосконалення міжбюджетних відносин: Зб. наук. пр. Українського фінансово-економічного інституту // Науковий вісник. – Ірпінь, 1999. – № 3. – С. 133-137.

11. Попович В.М. Сфера использования векселей: проблемы экономической безопасности рынка вексельного обращения: Збірник наукових праць Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Вип. 1. – Харків. – 2000. – С. 172-179.

12. Попович В.М. Теоретико-методологічний рівень розробки проблеми латентної злочинності // Право України. – К. – 1999. – №11. – С.106-111.

13. Попович В.М. Стан кримінально-правового забезпечення детінізації зовнішньоекономічних відносин: Зб. наук. пр. Українського фінансово-економічного інституту // Науковий вісник. – Ірпінь. – 2000. – № 1 (7). – С. 193-202.

14. Попович В.М. Латентність злочинів у сфері фінансово-господарських та податкових відносин: причини, співвідношення, економічні, правові та організаційно-управлінські аспекти: Зб. наук. пр. Академії державної податкової служби України // Науковий вісник. – Ірпінь. – 2000. – №3 (9). – С. 124-133.

15. Попович В.М. Сутність економіко-кримінологічної трансформації організаційно-управлінських та фінансово-правових елементів теорії детінізації економіки // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – Одеса.–2001. – №2 .– С.124-131

16. Popovych V.M. Governing the Credit Risks as a Method of Providing the Economic Security and Prevemting Organized Crime in the Sphere of the Credit Relations // Financial and Banking-related crines. – United States Department of Justice Kharkiv Center of the Study of Organized Crime – TraCCC, American University. – 2000. – P.78-82.

17. Попович В.М. Організаційно-управлінські та правові аспекти вдосконалення механізму валютного контролю // Підприємництво, господарство і право: щомісячний науково-практичний журнал Спілки юристів України та Інституту держави і права НАН України. – К. – 2001. – №11 .– С.51-54.

18. Попович В.М. Транснаціональні криміногенні процеси у сфері економіки: питання комплексних, науково-обґрунтованих підходів до їх призупинення: Міжвідомчий науковий збірник 25 т. Економічні злочини: попередження і боротьба з ними // Науково-дослідний інститут “Проблеми людини”. – К., 2001. – С.264-269.

19. Попович В.М. Глобалізація криміногенних процесів у сфері економіки потребує комплексного науково-обґрунтованого підходу до їх призупинення // Право України. – К. –2001. – №11. – С.112-116.

20. Попович В.М Інформаційні технології в бізнесі: Кримінологічний аспект: Зб. наук. пр. Академії державної податкової служби України // Науковий вісник – Ірпінь. – 2001. – №3. – С.149-153.

21. Попович В.М Основні фактори впливу на тінізацію економічних відносин в України // Малий і середній бізнес. – К.– 2001. – №3-4. – С. 48-51.

22. Попович В.М Організаційно-управлінські та фінансово-правові елементи інфраструктури детінізації економіки. // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2001. – №15. – С.186-195.

23. Попович В.М Економічна безпека держави в контексті глобалізації тіньового капіталообороту в Україні: Зб. наук. пр. Інституту держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України // Держава і право. – К. – 2001. – №14. – С. 261-277.

24. Попович В.М Методологічні засади проведення економіко-кримінологічної експертизи законопроектів та інших нормативно-правових актів України: Зб. наук. пр. Академії державної податкової служби України // Науковий вісник. – Ірпінь. – 2001. – №4. – С. 122-130.

25. Попович В.М Профілактика правопорушень у гральних закладах як передумова детінізації грального бізнесу // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – Одеса. – 2001. – № 4. – С. 57-64.

26. .Попович В.М Дослідження феномену “тіньова економіка” потребує застосування міждисциплінарного підходу // Вісник Національної Академії внутрішніх справ України. – К. – 2001. – № 5. – С. 95-102.

27. Попович В.М Економіко-кримінологічна експертиза нормативно-правових актів України з питань валютного контролю: Зб. наук. пр. Академії державної податкової служби України // Науковий вісник. – Ірпінь. – 2002. – №1. – С. 91-109.

28. Попович В.М Понятійний апарат як засіб відображення міждисциплінарного характеру тіньової економіки // Вісник АПр.Н України. – Харків. – 2002. – № 1. – С. 142-153.

29. Попович В.М Зрушення в організаційно правовому забезпеченні боротьби з відмиванням доходів злочинного походження // Вісник Запорізького юридичного Інституту Міністерства України. – Запоріжжя, 2002. – № 1. – С. 132-143.

30. Попович В.М Роль посередницького сектору економіки у відтворенні тіньових відносин в Україні: Зб. наук. пр. Інституту держави і права ім. В.М. Корецького // Держава і право. – К., 2002. – №1/45. – С. 451-455.

31. Попович В.М Науково-практичні аспекти інтерналізації знань у теорії детінізації економіки // Підприємництво, господарство і право: щомісячний науково-практичний журнал Спілки юристів України та Інституту держави і права НАН України. – К. – 2002. – №2. – С. 90-93.

32. Попович В.М Теоретичні та практичні передумови комплексного підходу до вивчення і розв'язання проблем детінізації економіки // Право України. – К. – 2002. – №3. – С. 63-69.

33. Попович В.М. Поняття, структура та методи оцінки обсягів тіньової економіки в наукових розробках вітчизняних та західних вчених // Підприємництво, господарство і право: щомісячний науково-практичний журнал Спілки юристів України та Інституту держави і права НАН України. – К. – 2002. – №3. – С. 75-77.

34. Попович В.М. Кримінологічний аналіз способів ухилення від оподаткування як джерел тінізації суспільно-економічних відносин // Економіка, фінанси, право. – К. – 2002. – №3. – С. 3-5.

35. Попович В.М. Організаційно-правові основи боротьби зі злочинністю у сфері фінансово-кредитної діяльності // Матеріали науково-практичної конференції “Організаційно-правові проблеми економічної безпеки України та кадрове забезпечення її вирішення”. – Львів: Інститут внутрішніх справ УАВС, 1995. – С. 65 – 69.

36. Попович В.М. Організаційно-правові передумови криміналізації фінансово-господарських відносин та їх вплив на боротьбу ОВС із зловживаннями у сфері банківської діяльності // Зб. матеріалів наук. конф. “Вдосконалення практичної діяльності та підготовки кадрів ОВС” – К.: НАВСУ, 1994. – С. 58 – 67.

37. Попович В.М. Теоретико-методологічні основи пізнання, моніторингу змін та протидії феномену “тіньова економіка” // Зб. наук. пр. за матеріалами науково-практичної конференції “Реформа міжбюджетних відносин і проблеми розвитку податкової системи України”. – Ірпінь. – 1999. – С. 367.

38. Попович В.М. Тези доповіді на Міжнародній науково-практичній конференції “Стратегія та досвід боротьби з організованою злочинністю і нелегальним наркобізнесом” // Матеріали науково-практичної конференції. – К. РВВ МВС України. – 1995. – С. 86-89.

39. Попович В.М. Дерегуляція економіки як один з шляхів подолання проблеми тінізації економіки і корупції // Матеріали круглого столу, Український центр політичних досліджень. – Київ. – 1999. – С. 45 – 50.

40. Попович В.М. Управление кредитными рисками как средство обеспечения экономической безопасности и предупреждение организованной преступности в сфере кредитных отношений // Зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. конференції “Проблеми боротьби з організованою злочинністю в регіоні (на матеріалах Харківської та Полтавської областей)”. – Харків: Право. – 2000. – С. 203-209.

41. Попович В.М Проблеми реалізації податкової політики держави в проекті Податкового кодексу України // Зб. наук. пр. за матеріалами наук.-практ. конференції “Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення”. – Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2000. – С. 229-233.

42. Попович В.М Проблеми протидії легалізації (відмиванню) грошових коштів та іншого майна незаконного походження: Кримінологічний і нормативно-правовий аспекти // Тези доповідей заключної конференції спільної Українсько-американської науково-дослідної програми Академії правових наук України та Національного інституту юстиції США. – Харків, 2001. – С. 42-46.

43. Попович В.М. Економіко-кримінологічні фактори впливу на податкові надходження до бюджету // Зб. матеріалів наук.-практич. конференції “Бюджетно-податкова політика в Україні (проблеми та перспективи розвитку)”. – Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001. –С. 367-371.

АНОТАЦІЯ

Попович В.М. Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08: кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право – Академія державної податкової служби України, Ірпінь, 2002 р.

Дисертація присвячена дослідженню комплексу питань теоретичного та практичного характеру, що стосуються проблем формування теоретичних основ створення економічних передумов і організаційно-правових механізмів детінізації економіки України.

У дисертації вперше здійснено теоретичне обґрунтування практичної необхідності розробки “Теорії детінізації економіки” як нового наукового напряму та самостійної навчальної дисципліни для викладання у юридичних навчальних закладах з метою підвищення рівня підготовки і перепідготовки кадрів, підняття ефективності їх діяльності щодо створення економічних передумов та організаційно-правової інфраструктури детінізації економіки, а також попередження протиправних проявів, що порушують інтереси учасників фінансово-господарського обороту країни.

У роботі доведено, що тіньова економіка в Україні набула глобалізованих розмірів і фактично зрівнялась з легальним фінансово-господарським оборотом країни. Обґрунтовується висновок, що тіньова економіка, її криміногенні і некриміногенні прояви є специфічною формою реакції юридичних і фізичних осіб на системно-конфліктні прорахунки у податковій, кредитній та монетарній політиці держави. В результаті, відносно невеликий тіньовий капіталооборот на початку соціально-економічних перетворень в Україні трансформувався в глобалізовану економічну субстанцію переважно криміногенного характеру зі складною ієрархічною системою, яка розвивається на принципах саморегуляції і розширеного економічного відтворення. Враховуючи міждисциплінарний характер тіньової економіки, для пізнання її структури, різнорівневих і різнопрофільних джерел необхідно застосовувати методи, напрацьовані в економічному, організаційно-правовому і кримінологічному блоках наук. На основі інтерналізації знань, напрацьованих в зазначених галузях наук, розроблено “Загальну частину” “Теорії детінізації економіки”, яка озброює зацікавлених науковців, практичних працівників органів законодавчої і виконавчої влади, ризик-менеджерів, юристів, інших співробітників відповідних служб підприємницьких структур науково вивіреною системою знань гносеологічного характеру, придатних для визначення і попередження тіньових криміногенних проявів, небезпечних для конкретного підприємства, а також тіньових економічних процесів, небезпечних для держави і суспільства в цілому.

Запропоновано теоретико-методологічні засади створення механізмів превентивної мінімізації криміногенних ризиків та детінізації економіки організаційно-управлінськими, фінансово-правовими та економіко-кримінологічними засобами.

Ключові слова: тіньова економіка, структурні елементи тіньової економіки, криміногенний (підпільний) сектор тіньової економіки, некриміногенний (неформальний) сектор тіньової економіки, детінізація економіки, управління ризиками, економічна безпека підприємництва, режимно-облікові бланки, фінансові інструменти, псевдолегітимні фінансові операції.

АННОТАЦИЯ

Попович В.М. Экономико-криминологическая теория детинизации экономики.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.08: уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право – Академия государственной налоговой службы Украины, Ирпень, 2002 г.

Диссертация посвящена исследованию комплекса вопросов теоретического и практического характера, касающихся формирования теоретических основ создания экономических предпосылок и организационно-правовых механизмов детинизации экономики Украины. Впервые осуществлено теоретическое обоснование необходимости разработки “Теории детинизации экономики” как нового научного направления и самостоятельной учебной дисциплины для преподавания в юридических учебных заведениях с целью совершенствования подготовки и переподготовки кадров, повышения эффективности их деятельности по созданию экономических предпосылок и организационно-правовой инфраструктуры детинизации экономики, предупреждения криминогенных проявлений, в сфере финансово-хозяйственного оборота.

В работе показано, что теневая экономика в Украине приобрела глобализованные масштабы и фактически сравнялась с легальным финансово-хозяйственным оборотом, что угрожает национальной безопасности страны. Обосновывается тезис, что теневая экономика, ее криминогенные и некриминогенные проявления являются специфической формой реакции физических и юридических лиц на просчеты в налоговой, кредитной и монетарной политике государства. В результате, относительно небольшой теневой капиталооборот в начале социально-экономических преобразований в Украине трансформировался в глобальное экономическое явление криминогенного характера со сложной иерархической системой, которая развивается на принципах саморегуляции и расширенного воспроизводства. Поскольку теневая экономика является междисциплинарным явлением, то ее познание требует применения методов, наработанных в экономическом организационно-правовом и криминологическом блоках наук. Соответственно, теория детинизации экономики является комплексной синтетической экономико-криминологической теорией, построенной на принципах интернализации экономических, организационно-правовых и криминологических знаний. Полученные, в рамках данной теории новые интегрированные знания направлены на определение методов познания, мониторинга и противодействия теневой экономике, а также на разработку специальной системы интерпретации данных методов в целях создания экономических предпосылок и организационно-правовой инфраструктуры детинизации финансово-хозяйственного оборота страны.

В диссертации разработан соответствующий понятийный аппарат, с помощью которого появилась возможность осмыслить и описать технологии взаимоотношений и динамически изменяющихся взаимосвязей между участниками теневого капиталооборота, отобразить структуру, классифицировать криминогенные и некриминогенные источники теневой экономики, спрогнозировать их развитие или отмирание в зависимости от принятия тех или иных организационно-управленческих и правовых решений в области социально-экономических преобразований.

При этом системное определение структурообразующих элементов теории детинизации экономики, базирующееся на комплексном структурно-функциональном анализе теневой экономики и интеграции экономических и организационно-правовых наук, отображающих объектно-технологический, субъектный и причинный комплекс легитимного и псевдолегетимного финансово-хозяйственного капиталооборота, формирует гносеологическую структуру детинизации экономики. Она образует “Общую часть” экономико-криминологической “Теории детинизации экономики” как нового, междисциплинарного, научного направления теоретико-методологических знаний. В русле разработанной системы знаний можно проводить комплексное экономико-криминологическое исследование теневой экономики в целом и в разрезе разнообразных отраслей народного хозяйства и направлений финансово-хозяйственной деятельности, что ляжет в основу формирования “Особенной части” экономико-криминологической теории детинизации экономики. При этом “Общая часть” детенизации экономики не вступает в конкуренцию с “Особенной частью” теории, поскольку они находятся в соотношении дополнения второй к первой и только в своем единстве могут отобразить завершенную, истинно научную картину глобализованых теневых экономических процессов и путей детинизации экономики.

Учитывая массовидность теневых проявлений и природу макроуровневого причинного комплекса глобализации теневых отношений, стратегическая и тактическая направленность всех элементов теории детинизации экономики базируется на принципах комплексности, системности, последовательности, полноты и научно обоснованной корректировки, принятых решений, приоритетности создания экономико-правовых превентивно-предупредительных механизмов противодействия тенизации экономики и вторичности фискально- репрессивных методов борьбы с ней.

Общая часть теории детенизации экономки обеспечивает заинтересованных ученых, практических работников правоохранительных органов, учреждений законодательной и исполнительной власти, риск-менеджеров, юристов, других сотрудников соответствующих служб предпринимательских структур научно выверенной системой знаний гносеологического характера, необходимых для выявления и предупреждения теневых криминогенных проявлений, опасных для конкретного предприятия, а также определения и профилактики теневых экономических процессов, опасных для страны и общества в целом.

Ключевые слова: теневая экономика; структурные елементы теневой экономики; криминогенный (подпольный) сектор теневой экономики; некриминогенный (неформальный) сектор теневой экономики; детинизация экономики; управление рисками; экономическая безопасность предпринимательства и государства; режимно-учетные бланки документов; финансовые инструменты; псевдолегитимные финансовые операции.

SYNOPSIS

Popovych V. M. Economical and criminological theory of de-shadowing of economy.

Thesis for a doctor's degree on specialty 12.00.08: criminal law and criminology; criminal procedural law – Academy of State Tax Service of Ukraine, Irpin, 2002.

The thesis is devoted to studying of complex of theoretical and practical questions on the problems of making the theoretical grounds of economical pre-conditions and organizational-legal mechanisms of de-shadowing of Ukrainian economy.

For the first time the thesis gives the theoretical reasons of practical importance of the course “Theory of de-shadowing of economy” as a new scientific branch and an independent subject for study in law establishments. The aim of the subject is to improve the level of training and retraining of specialists, the effectiveness of their work on creation of economic prerequisites and organizational-legal infrastructure of de-shadowing of economy, as well as prevention of criminal acts violating the interests of members of a country's financial-economic turnover.

The work proves that shadow economy has gained a global size and became equal with a legal country's financial-economic turnover. The author comes to the conclusion that shadow economy with its criminal and non-criminal manifestations is a specific form of legal and physical persons' response to the system-conflict blunders in tax, credit and monetary policy of the country. As a result, at the beginning of the social-economical reforms in Ukraine relatively small shadow turnover became a global economic substance of mainly criminal nature with a complex hierarchic system, which develops due to the principles of self-regulation and extensive economical reproduction. Taking into account an interdisciplinary nature of the shadow economy, the study of its structure, multilevel and multiprofile sources needs the methods of economical, organizational-legal and criminological sciences. On the basis of internalization of knowledge in the mentioned fields, the General part of Theory of de-shadowing of economy is worked out. It will provide the scientists, practical officials of legislative and executive bodies, risk-managers, lawyers, other workers of proper services of enterprise structures with the scientific system of knowledge of a gnosiological nature, which will be useful for determination of object-technological, subject and causal complex of criminal manifestations dangerous for a concrete enterprise and shadow economic processes dangerous for society and country at all.

The work dives the theoretical-methodological grounds of creation the preventive mechanisms of economic risks and de-shadowing of economy by organizational-administrative, financial-legal and economic-criminological means.

Key words: shadow economy (S. E.), S. E. components, criminal (underground) sector of S. E., non-criminal (informal) sector of S. E., de-shadowing of economy, risk management, economic security of enterprise, regime-accounting forms, financial tools, pseudolegitimate financial activity.

Здано до друку 18.04.02. Формат 60х90/16.

Папір офісний. Друк різографний. Умовн. друк. арк. 1,7.

Облік. вид. арк. 1,9. Тираж 150 примірників. Зам. №

Підготовлено до друку реєстраційно-видавничим відділом

Академії ДПС України

08201, м. Ірпінь Київської обл., вул. К. Маркса, 31Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Кримінологія (2)

  Шпаргалка >> Государство и право
  ... кримінології у дореволюційний період. Сучасні кримінологічні теорії. Тео­рии ... тенденции, неуважение ко всем формам собственности ... виконані Кримінологічна характеристика корисливих злочинів. Кримінологічна характеристика ... кримінологічних досліджень та економі ...
 2. Кримінологія як наука (2)

  Реферат >> Астрономия
  ... однієї із самих значних кримінологічних робот “Економічні фактори злочинності”: “ ... відхиленнями (пияцтвом, наркоманією, тіньовою економікою тощо) і у цьому випадку нер ... ХІХ сторіччя розвилась антропологічна теорія, яка народжена ломбарзіанським вченням ...
 3. Економічна теорія. Методи дослідження економічних явищ

  Конспект >> Экономическая теория
  ... ірності господарських процесів. Економікс (економічна теорія) - економічна наука, що вивчає ... англійський економіст А. Маршалл. Економіко заснована на теорії попиту і ... (за нашою термінологією): Суспільна власні ... належність (Донбас, Крим, Закарпаття та ін.). Адм ...
 4. Аудит як форма фінансового контролю та складова адміністративно-правової інфраструктури детінізації економічних відносин в Україні

  Книга >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... реєструється, напівлегальна економічна діяльність „самозайнятих” ... 49 с. Попович В.М. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології. – К.: Правові джерела, ... ”, КОО, 2001. – 363 с. Шохин С.О., Воронина Л.И. Бюджетно-финансовый контроль и аудит. Теория ...
 5. Особа злочинця та основні напрямки її криінологічного вивчення

  Реферат >> Астрономия
  ... ЗЛОЧИНЦІВ II. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ВСТУП 2.1. ЕКОНОМІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ 2.2. ... - початкова позиція кримінологічної теорії особистості, уявне ві ... ємодія з тіньовою економікою, що утворює фундамент економічної злочинності, з ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0027108192443848