Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
чистіша і дешевша, ніж теплова. У розвинутих країнах вона забезпечує від 15 до 70 відсотків усієї електроенергії, що виробляється (Франція — 70 відсот...полностью>>
Астрономия->Реферат
Рецепт (лат. receptum - отримане) - письмове звернення ліка­ря до фармацевта про виготовлення та відпуск хворому ліків із зазначенням способу їх вжива...полностью>>
Астрономия->Реферат
Ключиця (clavicula) - S-подібно зігнута трубчаста кістка з тілом і двома кінцями: лопатковим (акроміальним) та грудинним. На обох кінцях є суглобові п...полностью>>
Астрономия->Реферат
В умовах формування України, як суверенної і незалежної правової держави, особливо важливого значення набуває збереження правової культури у сфері охо...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Користувачами запропонованої системи баз даних можуть бути МВС, СБУ, Митний комітет, НБУ, Податкова міліція, Державний комітет статистики, Мінекономіки та деякі інші міністерства і відомства. Пропонується зосередити цю систему та відповідно збір даних, їх первинну обробку і передачу зацікавленим відомствам у Центрі міждержавних розрахунків НБУ. Ця пропозиція вмотивована тим, що виконання функцій адміністратора мережі і здійснення оперативного контролю практично співпаде з функціями зазначеного структурного підрозділу Національного банку України. Функціональним призначенням такої системи є, насамперед, моніторинг стану розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності та контроль за підозрілими операціями з метою протидії відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом. У багатьох країнах ця функція покладена саме на національні банки. У частині міжнародних розрахункових трансакцій ця функція прямо співпадає із завданнями згаданого Центру НБУ, через який здійснюються міжнародні розрахункові операції.

Створення згаданої системи, з одного боку, допоможе зазначеному Центру краще виконувати свої безпосередні функції, а з іншого, – виключить формування у державі подібних паралельних структур, вивільнить від непродуктивного використання людські та фінансові ресурси.

В дисертації здійснюється класифікація документів за ознаками: “призначення”, “місце складання”, “обсяг охоплення господарських операцій”, “спосіб ведення обліку”, “структура використання документів”, “форма документів”, “характер операцій”, “характер організації документообігу”, “режим обліку бланків документів” та ін. Пропонується методика уніфікації і раціоналізації системи документообігу, дерегуляції документооборотних відносин. При цьому стверджується, що обидва ці напрями вдосконалення документооборотних технологій є взаємозалежними. Тому заміна, відміна (в умовах дерегуляії) й уніфікація того чи іншого документу має проводитися залежно від продуктивності відповідної операції, а також з урахуванням впливу на ті функції, які виконує відмінений, замінений чи уніфікований документ.

У підрозділі 5.2. “Режимно-облікові бланки документів в інфраструктурі детінізації економіки” визначено організаційно-правові передумови створення єдиної контрольно-аналітичної системи документообороту “Режимно-облікові бланки та їх користувачі”. Наводяться результати стану організаційно-правового забезпечення виготовлення, обліку, руху, пошуку та ідентифікації режимно-облікових бланків в Україні. Результати аналізу покладені в основу пропозицій щодо згаданої АІС.

В роботі відзначено, що існуюча інформаційно-правова база щодо створення комплексної системи документообігу та захисту бланків від підробки, заміни та ін. недосконала. Вона не забезпечує технічний захист, механізм контролю за виконанням вимог нормативних актів. За існуючих умов можна підробляти цінні папери, через що вони втрачають свою цінність; пенсійні та інші документи, що є ідентифікаційними, не в змозі достовірно підтвердити особу. Підкреслюється, що намагання удосконалити існуючий стан речей за рахунок подальшого збільшення штату правоохоронних та контролюючих органів, як це робиться донині, не дає суттєвих результатів, а призводить лише до паралелізму, безвідповідальності та корупціонізації.

Робиться висновок, що альтернативи методологічному забезпеченню вирішення цих проблем через створення єдиної інформаційно-аналітичної та ідентифікаційно-пошукової системи режимно-облікових бланків та обліку їх користувачів немає. Ця система має охопити весь комплеккс цивільно-правових, суспільно-економічних і, перш за все, підприємницьких відносин – від реєстрації до ліквідації суб'єктів підприємницької діяльності.

У підрозділі 5.3. “Автоматизована інформаційна система (АІС) “Режимно-облікові бланки та їх користувачі”сучасний елемент документального контролю в інфраструктурі детінізації економіки” визначено технічні, технологічні організаційно-правові засади документообігу, що лягли в основу розробки програмних складових цієї АІС. Деталізовані принципи раціоналізації та уніфікації режимно-облікових бланків як засобів попередження економічних злочинів, дерегуляції заорганізованих відносин і детінізації економіки. Подаються розроблені дисертантом структура нормативно-правового акту, що регулює функціонування АІС, вдосконалення системи документального контролю, а також методичні та практичні заходи щодо переведення бланків документів у категорію режимно-облікових.

Висновки. У висновках дисертаційного дослідження викладені загальні підсумки та пропозиції, що стосуються формування розвитку, теоретичного і практичного застосування спеціальної економіко-кримінологічної теорії детінізації економіки. Зокрема робляться висновки, що:

- феномен “тіньова економіка” є міждисциплінарна, складна ієрархічна, саморегулятивно-відтворювальна система, яка складається з різноманітних криміногенних і не криміногенних, “однорівневих” і “різнорівневих”, “однопрофільних” і “різнопрофільних”, “соціально-позитивних”, “соціально-нейтральних”, “соціально-негативних” і “антисоціальних” елементів та джерел тіньового капіталообороту;

- у теорії і практиці не визначено: загальноприйнятне поняття тіньової економіки; відповідний теоретико-методологічний інструментар пізнання структури ТЕ і моніторингу її змін; уніфікованого понятійного апарату для об'єктивного відображення різноманітних тіньових проявів, що здійснюються з використанням легітимних фінансово-господарських інструментів та складних програмно-інформаційних комплексів і мереж Інтернет;

- виникла об'єктивна нагальна потреба в існуванні відносно самостійного блоку синтезованих теоретико-методологічних знань, які б відображали: структуроутворюючі компоненти феномену “тіньова економіка”; діалектику його виникнення; гносеологічний інструментар пізнання структури, об'єктного, суб'єктного і причинного комплексів тіньових процесів у цілому і в розрізі різноманітних джерел тіньової економіки; визначали економічні взаємообумовлення й організаційно-правові та технологічні закономірності функціонування і проникнення “тіньових” відносин у сфери фінансово-господарського обороту речей, прав, дій, а також стали методологічним підґрунтям створення інфраструктури детінізації економіки;

- для створення теорії детінізації економіки є наявними цілком конкретні необхідні і достатні базисні теоретичні та емпіричні передумови, які є взаємозалежними і лише у своїй єдності дають можливість створення даної теорії;

- теорія детінізації економіки утворює новий самостійний і перспективний напрям теоретико-методологічних знань, з використанням яких можна проводити економіко-кримінологічний моніторинг чинників та джерел тіньової економіки, визначати придатні для попередження і локалізації їх дій економічні, управлінські, фінансово-правові, кримінологічні, криміналістичні та інші спеціальні методи, а також здійснювати дослідження загальних і конкретних проблем тінізації і детінізації економіки, як в межах окремих галузей народного господарства, так економіки в цілому;

- структуроутворюючі елементи теорії детінізації економіки (інститути ризик-менеджменту, економічної безпеки підприємництва, документообороту і обліково-інформаційних технологій), синтезовані на засадах інтерналізації знань, трансформованих через економіко-кримінологічні інститути, можуть більш глибоко реалізувати отримані нові знання; теорія детінізації економіки у системі своїх міждисциплінарних зв'язків є загальною стосовно згаданих елементів;

- теорія детінізації економіки та інтерналізовані до неї системи кримінологічних, економічних і організаційно-правових знань як елементи її предмету не конкурують між собою, так само як і “Загальна частина” з “Особливою частиною” цієї теорії, оскільки вони знаходяться у співвідношенні додатковості і лише у своїй єдності можуть відобразити завершену наукову картину глобалізованих тіньових економічних процесів і шляхів детінізації економіки;

- теорія детінізації економіки є синтетичною, комплексною, спеціальною економіко-кримінологічною теорією, побудованою на засадах інтерналізації економічних, організаційно-правових і кримінологічних знань, що відповідають соціальним, гносеологічним, логічним, етимологічним, функціонально-рольовим, праксеологічним та іншим вимогам;

- понятійний апарат, розроблений у дисертації, поєднує кримінологічні, організаційно-правові та економічні аспекти феномену “тіньова економіка”, а також відображає юридично значимі ознаки і технології тіньових процесів, науково вивірені знання, придатні для конструювання норм матеріального і процесуального права щодо визначення економічних передумов і організаційно-правової інфраструктури детінізації економіки;

- у теорії детінізації економіки об'єднані наукові методи, що дозволяють здійснювати: пізнання тіньової економіки в цілому та її конкретних джерел; моніторинг змін цих тіньових процесів та їх джерел; попередження і локалізацію окремих джерел тіньової економіки та детінізацію економічних відносин загалом;

- методологія, методи, методики і технічні прийоми теорії, як і предмети її дослідження, знаходяться в об'єктивному зв'язку; вони складають комплекс вчень, які у сукупності утворюють завершену систему гносеологічних знань про методологічний інструментар пізнання;

- запропонована теорія детінізації економіки відрізняється від наявних досліджень з цих проблем інших дослідників своєю комплексністю, системою та обсягом знань;

- спрямованість елементів теорії детінізації економіки ґрунтується на принципах: комплексності, системності; послідовності; повноти; пріоритетності економіко-правових превентивних заходів протидії тінізації економіки над фіскально-репресивними;

- профілактично-попереджувальна спрямованість організаційно-правової інфраструктури теорії детінізації економіки – характерна риса для всіх її елементів;

- завдяки формуванню та розвитку теорії детінізації економіки кожний суб'єкт протидії тіньовим процесам отримує комплексну систему економічних, організаційно-управлінських і правових алгоритмів пізнання, моніторингу і протидії феномену “тіньова економіка”, що забезпечує оптимальне застосування необхідних методів, методик, засобів, технічних прийомів в процесі детінізації економіки;

- запропонована теорія може стати навчально-методичною базою для підготовки фахівця нового типу як для державних органів, так і для недержавних структур, зацікавлених у розв'язанні проблем детінізації економіки, забезпечення підготовки відповідного кадрового потенціалу.

У додатку викладено Програму навчального курсу “Теорія детінізації економіки” за спеціальністю 7.060.101 – “Правознавство”, затверджену Вченою радою Академії ДПС України 24 травня 2001 р.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Кримінологія (2)

  Шпаргалка >> Государство и право
  ... кримінології у дореволюційний період. Сучасні кримінологічні теорії. Тео­рии ... тенденции, неуважение ко всем формам собственности ... виконані Кримінологічна характеристика корисливих злочинів. Кримінологічна характеристика ... кримінологічних досліджень та економі ...
 2. Кримінологія як наука (2)

  Реферат >> Астрономия
  ... однієї із самих значних кримінологічних робот “Економічні фактори злочинності”: “ ... відхиленнями (пияцтвом, наркоманією, тіньовою економікою тощо) і у цьому випадку нер ... ХІХ сторіччя розвилась антропологічна теорія, яка народжена ломбарзіанським вченням ...
 3. Економічна теорія. Методи дослідження економічних явищ

  Конспект >> Экономическая теория
  ... ірності господарських процесів. Економікс (економічна теорія) - економічна наука, що вивчає ... англійський економіст А. Маршалл. Економіко заснована на теорії попиту і ... (за нашою термінологією): Суспільна власні ... належність (Донбас, Крим, Закарпаття та ін.). Адм ...
 4. Аудит як форма фінансового контролю та складова адміністративно-правової інфраструктури детінізації економічних відносин в Україні

  Книга >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... реєструється, напівлегальна економічна діяльність „самозайнятих” ... 49 с. Попович В.М. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології. – К.: Правові джерела, ... ”, КОО, 2001. – 363 с. Шохин С.О., Воронина Л.И. Бюджетно-финансовый контроль и аудит. Теория ...
 5. Особа злочинця та основні напрямки її криінологічного вивчення

  Реферат >> Астрономия
  ... ЗЛОЧИНЦІВ II. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ВСТУП 2.1. ЕКОНОМІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ 2.2. ... - початкова позиція кримінологічної теорії особистості, уявне ві ... ємодія з тіньовою економікою, що утворює фундамент економічної злочинності, з ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.00142502784729