Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

История->Реферат
Возник как учредительное собрание, созванное для решения вопроса о новой форме правления для Франции, после объявления «отечества в опасности» и приос...полностью>>
История->Реферат
Ожерелье королевы (фр. Collier de la reine) — дело о мошенничестве с целью завладения ожерельем, якобы предназначавшимся для французской королевы Мари...полностью>>
История->Реферат
По Конституции Французской Республики 1793 года каждое первичное собрание Французской Республики состояло из граждан (citoyens), проживающих в течение...полностью>>
История->Реферат
После свержения короля, руководившая Восстанием 10 августа 1792 года Парижская Коммуна, большинство в которой составляли радикальные революционеры (мо...полностью>>

Главная > Реферат >История

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

кафедра історії України

Курсова робота на тему:

«Індустріалізація України: позитивні та негативні наслідки

в економіці України»

Студента 134 групи III курсу історичного факультету Терещенко Івана Валерійовича Науковий керівник : Шевченко А.М.

Робота оцінена на

« » червня 2011

Ізмаїл-2011

План

Вступ З

Розділ 1. Більшовицька стратегія і плани індустріалізації 7

 1. Передумови запровадження курсу на індустріалізацію 7

 2. Сталінські проекти розвитку промисловості 10

 3. Джерела фінансування індустріалізації 13

Розділ 2. Промисловий розвиток України в роки індустріалізації 18

 1. Розвиток важкої промисловості та електроенергетики 18

 2. Створення високо розвинутого машинобудування 24

 3. Розвиток інших галузей виробництва 27

Розділ 3. Головні наслідки індустріалізації в Україні в роки п'ятирічок 31

Висновки 34

Список використаної літератури та джерел 36

з Вступ

Українська РСР, увійшовши до складу Радянського Союзу (ЗО грудня 1922 р.), остаточно втратила ті формальні ознаки незалежності, якими вона нібито користувалася після її утворення. Запровадження необмеженої системи централізації в управлінні господарством, загальне (всесоюзне) функціонування транспортних засобів, фінансової системи, органів обліку матеріальних ресурсів ~ все це надавало економіці України великого потенціалу.

В кінці 20-х років виникає гостра потреба перебудови СРСР на сучасне мілітаризоване індустріальне суспільство. Тому вводиться політика індустріалізації, яка направлена на прискорення розвитку промисловості в цілях технічного переозброєння економіки, створення військово-промислового комплексу, перехід від аграрно-індустріального суспільства до індустріально-аграрного.

Актуальність теми. Процес індустріалізації був дуже суттєвим та визначальним для України. В цей період було багато змін, але не всі вони мали позитивні наслідки, та з приводу того, які з них дійсно були позитивними, а які мали негативні наслідки для країни, подекуди спалахували неабиякі суперечки.

На основі знань із всесвітньої історії про проведення процесу індустріалізації в СРСР та процесу модернізації в західних країнах вчені розглядають можливі шляхи проведення індустріалізації в Україні, та аналізують помилки Сталіна при проведенні індустріалізації в 20 - 30 роки XX ст. Саме це й становить актуальність даної теми. Багато вчених істориків різних років з'ясовували що таке індустріалізація? Перші вважали, що індустріалізація - це об'єктивна необхідність, логічне продовження процесу, розпочатого ще при царському режимі інші - намір більшовиків через її практичне здійснення створити базу для перемого "світової революції". На сьогодні різноманітність ракурсів під якими розглядається індустріалізація дуже велика.

Мета та завдання. Основна мета роботи - визначити основні завдання індустріалізації, визначити її розвиток та головні наслідки індустріалізації.

4

Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно вирішити такі основні завдання:

 • визначити основні передумови індустріалізації;

 • проаналізувати особливості індустріалізаційного процесу в Україні;

 • проаналізувати п'ятирічки та визначити їх наслідки;

 • навести основні наслідки індустріалізації в Україні.

Предмет роботи. Розгляд процесу індустріалізації в Україні в 20 -ЗО роки XX ст.

Об'єкт роботи. Суспільні відносини пов'язані з початком, розвитком та наслідками індустріалізації в Україні в 20-30 роки XX ст.

Хронологічні рамки охоплюють 1929-1938 рр. Індустріалізація почалася ще у 1926 р. на економічних засадах непу. Але розмаху вона набула саме тоді, коли радянське партійно-державне керівництво відмовилося від непу і взяло курс на побудову в країні комуністичної системи виробництва і розподілу суспільного продукту. Відбувся поворот у внутрішній політиці, який виявився насамперед у прискоренні темпів індустріалізації. У ці роки Компартія започаткувала новий виток репресивно-штурмової політики, розпочалася сталінізація економіки, остаточно затвердився тоталітаризм. Це, з одного боку, сприяло модернізації України, створенню сильної індустрії, але, з другого боку, надзвичайно згубно відбилося на становищі трудящих, яких виснажливо експлуатувала держава. До здійснення модернізації активно залучалися жінки, яким надали можливість реалізуватися в суспільстві, водночас удвічі більше поневоливши їх працею на виробництві та у домашньому господарстві.

1929 рік, який і самі радянські урядовці вважали переломним, став початком процесу повного підпорядкування всіх сфер суспільного життя одній меті - форсованому промисловому розвитку. Враховуючи, що 1939 р. був роком початку Другої світової війни, тобто початком нового періоду історії, і з

5

переведенням радянської економіки на «воєнний лад», вважаємо необхідним обмежити рамки дослідження 1938 роком.

Територіальні межі дослідження охоплюють виключно територію УСРР (з 1937 р. - УРСР) періоду 1929-1938 рр., відповідно до адміністративно-територіального поділу. Використання в роботі назви «Україна» стосується лише території УСРР, яка входила тоді до складу СРСР.

Методи дослідження. Курсова робота побудована на принципах історизму та об'єктивності,що дозволяє послідовно і безпосередньо дослідити дану проблему. Системний метод дозволяє відтворити цілісну картину індустріалізації. Метод хронологічної послідовності сприяє дослідити детермінацію індустріалізації в України 20 -30 роки XX ст. Статистичний, за допомогою якого, опираючись на дані соціологічних досліджень і статистики, збиралися кількісні показники, аналітичний , за допомогою якого шляхом узагальнення спостерігається цілісна картина суспільно - політичного життя УРСР в роки індустріалізації.

Наукова новизна курсової роботи полягає в тому, що на основі використаної літератури, а також переосмислення надрукованих раніше документів здійснив спробу наукового аналізу змін у кількісному та якісному складі важкої промисловості, які відбулися під час індустріалізації і були її наслідками,аналізу джерел та форм виробництва.

Структура курсової роботи відповідає поставленій меті та розв'язанню основних завдань дослідження. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків , списку використаних літератури.

Аналіз історіографічної бази. 20-30-ті рр. XX ст. завжди привертали увагу дослідників, цей етап був описаний в численних монографіях, статтях, матеріалах конференцій, особливо в радянські часи.

В радянські часи історіографія характеризувалася надмірним суб'єктивізмом і комуністичною заідеологізованістю. З обширніших і глибших

6

досліджень, присвячених індустріалізації, можна виділити роботи С. Кульчицького, Б. Лановика. Відмінною рисою цих робіт було те , що авторами була зроблена спроба на тлі характеристики всесоюзної індустріалізації описати особливості місцевого регіонального розвитку, розкрити картину промислового зростання на місцях.

У своїй роботі Бойко О.Д. "Історія України: Посібник." розкриває передумови і причини індустріалізації в Україні, досконально їх конкретизує [1]. Автори Новітньої історія України (1900-2000) : Підручник. / А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.П. Дрожжин. приводять нам приклади статистичних даних процесів індустріалізації^ 14]. У статтях Кульчинського С.В. Сталінська індустріалізація України 1929-193Зрр. // Історія України, та Індустріалізація радянського типу: здобутки і ціна // Історія України. , як проходила індустріалізація, за чий рахунок та кошти, описує здобутки та провали цього процесу та наслідки для України[9], [10].

Аналіз використаних джерел. Розглядаючи дану проблему було використано ряд документів та матеріалів, що відносяться до вивчаючого періоду це перш за все з резолюції XV з'їзду ВКП(б) «Про директиви по складанню п'ятирічного плану народного господарства »19 грудня 1927 ,з резолюції XVIII з'їзду ВКП(б) «Про третій п'ятирічний план розвитку народного господарства СРСР»,з резолюції XVII з'їзду ВКП(б) «Про другий п'ятирічний план розвитку народного господарства СРСР», із резолюції об'єднанного пленуму ЦК та ЦКК ВКП (б) «Про підсумки першої п'ятирічки та народногосподарський план 1933 року - та першого року другої п'ятирічки»[7], «Про виділення урядом УСРР коштів для покращення побуту гірників Донбасу» 15 червня 1928р. [4].

Практичне значення. Дану роботу можна використовувати для підготовки до доповідей, виступів, семінарських занять, написання рефератів, повідомлень та ін.

7

Розділ 1. Більшовицька стратегія і плани індустріалізації. 1.1 Передумови запровадження курсу на індустріалізацію.

На базі НЕПу промисловий розвиток СРСР у середині 20-х років досяг довоєнного (1913) рівня, однак країна суттєво відставала від передових капіталістичних держав: значно менше вироблялося електроенергії", сталі, чавуну, добувалося вугілля і нафти. Господарство в цілому перебувало на до індустріальній стадії розвитку. Тому цілком закономірно, що XIV з'їзд ВКЩб) (грудень 1925 р.) проголосив курс на індустріалізацію. Будучи логічним продовженням плану ГОЕЛРО, офіційно цей курс був спрямований на забезпечення економічної самостійності" й незалежності СРСР; зміцнення обороноздатності країни; створення матеріально-технічної бази для модернізації як промисловості, так і сільського господарства; стимулювання неухильного зростання продуктивності праці і на цій основі підвищення матеріального добробуту й культурного рівня трудящих (у більшості задекларованих документів цей пункт стоїть, як правило, останнім у переліку завдань індустріалізації^ 1, 388].

Стрижневою проблемою промислового розвитку було фінансування будівництва заводів, шахт, електростанцій. Свого часу Ленін уважав, що істотну роль у цьому мали відіграти внутрішні ресурси самої промисловості, однак його думка про організацію госпрозрахункових трестів як промислових об'єднань, котрі цілком відповідають за беззбитковість своїх підприємств (а збанкрутілі підприємства підлягають реорганізації або закриттю), у розглядувані роки зовсім не була реалізована. Ще за життя Леніна, у жовтні 1922 р., РНК РСФРР двічі обговорювала і схвалила важливий законопроект про внесення в бюджет щорічних процентних відрахувань з основних і оборотних капіталів госпрозрахункових трестів ~ так званої плати за ресурси (в обсязі 5%). За дорученням Леніна комісія на чолі з Л. Б. Каменевим опрацювала «Положення про трести». У квітні 1923 р. це «Положення» було затверджено Раднаркомом РСФРР. Проте в ньому не знайшлося місця для законопроекту про процентні відрахування з трестівських капіталів. Це означало відмовуЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Економіка України на сучасному етапі: проблеми та перспективи її розвитку

  Курсовая работа >> Экономика
  ... розвиток економіки України за останні роки відбувався в позитивних тенденціях ... та концентрація експортної спеціалізації України на невеликій кількості товарних груп . Активним негативним ... яка дозволить пом’якшити наслідки фінансової та економічної кризи для ...
 2. Історія україни Опорний конспект. Методична розробка

  Конспект >> История
  ... і форсованої індустріалізації відбувалося одержавлення економіки. Наслідки індустріалізації Позитивні: перетворення СРСР у могутню індустріально-аграрну ... длиги»? Які наслідки мав цей процес в Україні? Охарактеризуйте позитивні і негативні зміни у суспільно ...
 3. Національна і регіональна економіка України

  Учебное пособие >> Экономика
  ... алізації та розвитку підприємств і організац ... негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки ... стерству економіки України в організаційно- ... індустрії та будівельні організації разом ... роботи, позитивних та негативних наслідків реалізації програмних ...
 4. Основні риси перехідної економіки України

  Курсовая работа >> Экономика
  ... усунення негативних наслідків зовнішніх факторів, або екстерналій. Ефективним економічним методом ... економіки України, особливо її природосировинних ресурсів, виробничого, науково-технічного та інтелектуального потенціалу ...
 5. Роль і господарське значення газової галузі в економіці України

  Курсовая работа >> Экономика
  ... економіці України, сукупність принципів та ... же час, індустріалізація країн, що ... позитивною температурою, витріщання газопроводу в результаті пропуску по ньому газу з негативною ... негативні наслідки її монополізму в забезпеченні України енергоносіями. Укра ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001694917678833