Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Отчет по практике
Актуальність теми дослідження У ринкових умовах господарювання кожне підприємство у своїй діяльності стикається з невизначеністю щодо розвитку подій т...полностью>>
Финансовые науки->Отчет по практике
Практика для студентів є складовою частиною підготовки магістрів у вищих навчальних закладах Вона передбачена навчальним планом, є однією із складових...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Послідовна політика Уряду, спрямована на підвищення розмірів пенсійних виплат, доведення мінімального розміру пенсії до рівня прожиткового мінімуму ви...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
У секторі непрямого фінансування поряд з двома базовими суб'єктами, які умовно можна назвати кредитор-заощадник і позичальник-витратник, з'являється т...полностью>>

Главная > Контрольная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Контрольна робота

Суть фінансового менеджменту. Альтернативні інвестиційні проекти. Грошові потоки підприємства

суть менеджмент фінанси проект інвестиція

1. Сутність фінансового менеджменту, становлення фінансового менеджменту як науки

В тлумачному словнику В. Даля слово “управляти” означає керувати, спрямовувати діяльність будь-кого, будь-чого. А Великий тлумачний словник сучасної української мови пояснює „управляти” як спрямовувати діяльність, роботу кого-, чого-небудь; бути на чолі, керувати; спрямовувати хід процесу; впливати на розвиток, стан чого-небудь. Тому, управління – це процес впливу на будь-кого, будь-що.

Крім того, слово “управління“ поєднують з діяльністю органів влади, керівних органів тощо. Отже, управління можна трактувати як процес впливу і, водночас, як систему суб’єктів і об’єктів управління та управлінських дій.

Поняття “менеджменту” можна розглядати з трьох сторін: як систему економічного управління, як орган управління (апарат управління), як форму підприємницької діяльності.

Менеджмент (англ. Management – управління) в загальному вигляді можна визначити як систему економічного управління виробництвом, яка включає сукупність принципів, методів, форм і прийомів управління.

Фінансовий менеджмент – це процес управління формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів господарюючого суб’єкта та оптимізації обороту його грошових коштів.

Фінансовий менеджмент – це система принципів, засобів та форма організації грошових відносин підприємства, спрямована на управління його фінансово-господарською діяльністю, в яку входять:

 1. розроблення і реалізація фінансової політики підприємства;

 2. інформаційне забезпечення (складання і аналіз фінансової звітності підприємства);

 3. оцінка інвестиційних проектів і формування “портфеля” інвестицій;

 4. поточне фінансове планування та контроль.

Матеріальною основою фінансового менеджменту є грошовий оборот підприємства, який спричинює зміну форм вартості і супроводжується потоками платежів і розрахунків.

Фінанси складаються з 3-х взаємозв’язаних галузей:

- ринок грошей та капіталу

- ринок інвестицій

- фінансовий менеджмент

Фінансовий менеджмент форма управління процесами фінансування діяльності підприємства за допомогою методів та важелів фінансового механізму або мистецтво управління фінансовою діяльністю.

Ефективно управляти грошовим оборотом означає:

 • передбачати його можливий стан на близьку і далеку перспектива;

 • уміти визначати обсяги та інтенсивність надходження і витрат грошових коштів як в поточному, так і в довгостроковому періодах.

У широкому розумінні фінансовий менеджмент — це стратегія і тактика фінансового забезпечення підприємницької діяльності, що дає змогу ефективно управляти рухом грошових коштів і знаходити оптимальні фінансові рішення.

Як система управління фінансами підприємства фінансовий менеджмент є процесом розробки мети управління фінансами підприємств та її досягнення за допомогою методів і важелів фінансового механізму. В цьому аспекті фінансовий менеджмент є не лише системою ефективного управління фінансовими ресурсами, а й однією з ключових підсистем загальної системи управління підприємства, в рамках якої вирішуються питання:

 • якою має бути величина й оптимальний склад активів, щоб досягти поставленої мети підприємницької діяльності;

 • де знайти джерела фінансування і як оптимально сформувати їх цільову структуру;

 • як організувати поточне і перспективне управління фінансовою діяльністю, щоб забезпечити платоспроможність і фінансову стійкість підприємства?

Загальна схема фінансового менеджменту як системи управління фінансами підприємства представлена на рис. 1

Характерними ознаками системи фінансового управління є її складність, динамічність та чутливість до зміни факторів зовнішнього середовища.

Складність системи управління фінансами підприємства зумовлюється її значною структурованістю. Багатоваріантність фінансових інструментів та методів, багатокомпонентність об'єктів фінансового управління доповнюються складністю їх окремих елементів. Так, зокрема, такий об'єкт фінансового менеджменту, як фінансові відносини, у свою чергу є цілою системою елементів (рис. 2), що значно ускладнює процес управління фінансами.

Умови, необхідні для ефективного функціонування фінансового менеджменту:

 • приватна власність на засоби виробництва

 • самофінансування підприємницької діяльності

 • ринкове ціноутворення

 • ринок праці, товарів та капіталу

 • чітке регламентування державного втручання в роботу підприємства

Матеріальна основа фінансового менеджменту - реальний грошовий обіг, тобто економічний процес, який викликає рух вартості, що супроводжується певним потоком грошових платежів та розрахунків.

Принципи управління фінансовим менеджментом:

1. Принцип фінансової стратегії, що визначає можливість збалансування матеріальних та грошових ресурсів.

2. Принцип стратегії управління це виявлення можливостей розширення виробництва, прогнозування інноваційних варіантів розвитку, пошук альтернативних шляхів прийняття рішень, вибір нових шляхів фінансування.

3. Контроль за виконанням прийнятих рішень.

4. Врахування попереднього досвіду та його екстраполяція на майбутнє.

5. Орієнтація на екстрений характер прийнятих рішень.

6. Визначення непередбачених наслідків впливу зовнішніх факторів.

Об’єктом управління фінансового менеджменту є організація грошового обігу, постачання фінансовими коштами та інвестиційними цінностями, основними та оборотними засобами, організація фінансової роботи.

Суб’єктом управління фінансового менеджменту є загальний вид діяльності, який відображає відношення людей в фінансовій роботі.

Як і кожна управлінська система, фінансовий менеджмент передбачає наявність певного об’єкта управління. Таким об’єктом управління є фінанси підприємств і його фінансова діяльність. Особливості формування капіталу та фінансових ресурсів, форми та методи розподілу цих фінансових ресурсів, об’єми та інтенсивність грошових потоків і інші умови фінансової діяльності суттєво розрізняються по окремих підприємствах. Тому з позицій особливостей здійснення фінансового менеджменту виникає необхідність класифікації підприємств як об’єктів фінансового менеджменту за окремими класифікаційними ознаками:

1. За формами власності.

2. За організаційно-правовими формами діяльності.

3. За галузевими ознаками.

4. За розміром власного капіталу.

5. За монопольним становищем на ринку.

6. За стадією життєвого циклу.

Ефективність фінансового менеджменту значною мірою залежить від узгодженості дій власників, керівників і фінансових менеджерів підприємства (на невеликих підприємствах власник може одночасно бути його керівником). Західні економісти вбачають такі основні відмінності в діяльності керівника і фінансового менеджера підприємства:

стратегічна орієнтація — керівник підприємства здійснює пошук усіх можливостей подальшого розвитку підприємства, тоді як фінансовий менеджер відбирає і обґрунтовує лише ті варіанти управлінських рішень, для реалізації яких наявні фінансові ресурси;

реалізація ідей — для керівника революційна, орієнтована на швидкий результат, а для фінансового менеджера — еволюційна, розрахована на довгострокову перспективу;

залучення ресурсів — керівник, як правило, орієнтується на форми тимчасового придбання необхідних ресурсів (оренда, лізинг тощо), тоді як фінансовий менеджер віддає перевагу придбанню ресурсів у власність та збільшенню кількості зайнятих на виробництві.

І нарешті, фінансовий менеджмент як форма підприємництва

передбачає творчий підхід до вирішення фінансових проблем, використання наукових основ планування і управління, фінансового аналізу, нововведення (інновації).

Сутність фінансового менеджменту як форми підприємництва виражається в обміні:

Таким чином, фінансовий менеджмент одночасно є мистецтвом, вищим пілотажем управління фінансами підприємства і значною мірою залежить від кваліфікаційного рівня фінансових спеціалістів, їх уміння знайти й економічно обґрунтувати альтернативні варіанти розвитку подій та вибрати найефективніші фінансові методи і технологічні схеми фінансових операцій.

Підставою для розгляду фінансового менеджменту як форми підприємництва є наявність у діяльності фінансового менеджера таких основних рис підприємницької діяльності, як ініціативність, самостійність, ризикованість, орієнтація на отримання прибутку.

Становлення фінансового менеджменту як науки:

Фінансова наука як соціальне явище досить молода. Вона виникла у середині XV століття, тобто тоді, коли досягли повного розвитку товарно-грошові відносини й уможливилося створення фондів грошових засобів насамперед для задоволення різноманітних потреб держави. Треба зазначити, що власне фінанси існували майже на тисячоліття раніше. Так, у стародавньому Римі поряд із натуральними повинностями та контрибуцією стягувалися податки в грошовій формі, а також проводилися грошові виплати найманцям в армії.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Інформаційна система дослідження методів діагностики банкрутства підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... проект ... суті, дозволяє банкрутити містоутворюючі або стратегічно важливі для країни підприємства ... ії +++ ++ ++ Оцінка альтернативних заходів +++ +++ - Прим ... грошові потоки. Вхідні грошові потоки підприємства ... дприємство може отримати інвестиційн ... нансовий менеджмент ...
 2. Контролінг на підприємстві

  Конспект >> Менеджмент
  ... враховується альтернативна вартість використовуваних ресурсів;. • у розрахунок приймаються реальні грошові потоки, а не ... інвестиційного портфеля підприємства в умовах обмеженості фінансових ресурсів наступна: затверджуються всі неминучі інвестиційні проекти ...
 3. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства

  Дипломная работа >> Экономика
  ... потоків підприємства (характеристика елементів загального грошового потоку та їх динаміки, операційні грошові потоки, інвестиційні грошові потоки, грошові потоки від фінансових ... коли йдеться про альтернативні інвестиційні проекти, тобто проекти, з яких ті ...
 4. Аналіз управління інвестиційною діяльністю підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  ... фінансовими інвестиція підприємства 2.2 Аналіз управління реальними інвестиціями підприємства 2.3 Аналіз управління альтернативними інвестиційними проектами на підпри ...
 5. Розробка інвестиційної політики торговельного підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  ... нансових ресурсів з фінансового ринку. Інвестиційні проекти у рамках довгострокової стратегії підприємства ... можливостей підприємства і альтернативних шляхів ... нансовий менеджмент - один з необхідних елементів економічного управління діяльністю підприємства ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014898777008057