Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Для того, щоб успішно працювати в умовах ринкової конкуренції, підприємства прагнуть об’єднуватись у промислові, промислово-фінансові та інші групи. З...полностью>>
Астрономия->Реферат
Однією з умов ефективної діяльності підприємств харчової промисловості в процесі перетворень відносин власності повинна бути свобода вибору різних фор...полностью>>
Астрономия->Реферат
В рыночной экономике достижение торговым предприятием объема продаж, необходимого для обеспечения рентабельной деятельности, является решающим условие...полностью>>
Астрономия->Реферат
Для того щоб зрозуміти що ж сприяло розвитку промисловості на території Луганщини, а звідси й виникнення великого інтересу підприємців до нашого регіо...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

1.09.1999

Тема №1

Світова економіка: структура та загальні тенденції формування

Світове господарство (СГ) – сукупність національних господарств, об’єднаних міжнародним поділом праці та системою міжнародних економічних відносин.

Загальні тенденції:

 • історичний процес;

 • циклічний розвиток світової економіки;

 • проблеми транснаціоналізації;

 • міжнародний ринок товарів і робочої сили;

 • загальні проблеми;

 • вплив науково-інформаційної революції на структуру економіки.

Світова економіка сформувалась на стадії зрілого капіталізму (к. ХІХ – поч. ХХст.).

Причини виникнення СГ:

 1. Стійкі МЕВ

 2. Всі країни втягнуті в МЕВ

 3. Різке зростання світової торгівлі

 4. Сформувалась система фінансово-кредитних відносин

 5. З’явилися нові риси економіки:

 • вивіз підприємницького капіталу (інвестиції)

 • міжнародне виробництво на базі інвестицій

 1. Завершення формування колоніальної системи

2 аспекти формування СГ:

 • позитивний: формування буржуазних відносин дало поштовх розвитку продуктивних сил;

 • негативний: формування супроводжувалось конфліктами, війнами за перерозподіл благ.

2 напрямки формування СГ:

 • в процес буржуазних відносин втягнуто все більше країн, на базі буржуазних формуються економічні відносини;

 • примусове втягнення в економічні відносини.

Головна риса МЕВ: взаємозалежність всіх структурних елементів.

Елементи системи економічних відносин:

 • міжнародний рух капіталу

 • міграція робочої сили

 • міжнародний товарний обіг

 • міжнародний технологічний обіг

 • міжнародні кредно-фінансові відносини

 • міжнародні зв’язки

План характеристики економіки країни.

 1. Історичні тенденції розвитку країни

 2. Економічний потенціал країни

 3. Місце країни у міжнародному поділі праці

 4. Концентрація капіталу або виробництва

 5. Характеристика окремих галузей економіки

 6. Соціальні проблеми

 7. Напрямки економічної політики

 8. Зовнішні економічні відносини

Тема № 2

Показники економічного потенціалу та рівні економічного розвитку країн

Економічний потенціал – виробничий потенціал в сукупності з природними та трудовими ресурсами певної класифікації та кваліфікації.

Економічний потенціал включає техніко-економічні, географічні та природні фактори. Треба відрізняти поняття “економічна могутність” – вона визначається не потенційним, а реальним обсягом виробництва в країні.

2 типи показників:

 1. Натуральні

 2. Вартісні

 • ВНП – сукупна вартість кінцевих товарів і послуг, що вироблено у ринкових цінах за певний період.

 • НД – показник СНР, який розраховується наступним чином:

НД = ВНП – амортизація – непрямі податки + субсидії
 • ВВП – сукупна вартість кінцевих товарів і послуг, що вироблено в країні за певний період.

ВВП = ВНП – імпортний компонент
 • ВСП – сукупна кінцева вартість товарів і послуг, вироблених у всіх країнах світу

 • СНР (система національних розрахунків) – міжнародні правила обліку економічної діяльності

Методи підрахунку ВВП

 1. На рівні споживання: ВВП = вартість валових інвестицій + державне споживання товарів і послуг + приватне споживання товарів і послуг

 2. На рівні виробництва: ВВП = ∑умовних чистих (доданих) вартостей кожної галузі

Додана вартість = кінцева вартість – поточні витрати

 1. На рівні доходів: ВВП = ∑всіх доходів суспільства = зарплата + індивідуальний доход + земельна рента + % прибутки + …

Зазвичай НД менший за ВВП на 8-10%. Динаміка НД і ВВП майже завжди співпадають.

Методи підрахунку ВСП

 1. Реальний ВСП: розраховується в реальних зафіксованих цінах якогось року (періоду). ВСП може розраховуватись також і в поточних цінах. В цьому випадку фіксують курс валют. Але коливання валютних курсів спотворює картину підрахунків.

 2. Метод підрахунку в “міжнародних доларах”: порівнюються купівельні спроможності валют. Співставляються кошики цін на стандартні, визначені заздалегідь продукти.

Між двома цими методами розбіжність в 20-25%. ООн і департаменти ООН використовують І-ий метод. МВФ, МБРР – ІІ-ий.

Показники рівня економічного розвитку

Рівень економічного розвитку – обсяг матеріальних благ в розрахунок на душу населення.

Рівень економічного розвитку залежить принаймні від трьох змінних:

 • рівня продуктивності праці;

 • питомої ваги працездатного населення;

 • рівня розподілу трудових ресурсів.

Тема №3

Етапи розвитку світового господарства

Світове господарство в своєму формуванні пройшло декілька етапів розвитку.

Світовий ринок – це існуюча на базі міжнародного поділу праці система міжнародних торгово-економічних відносин.

Тобто виникнення світового ринку пов’язано з міжнародним поділом праці.

Міжнародний поділ праці – спеціалізація окремих країн на виробництві певних видів товарів або послуг для задоволення потреб світового ринку.

Формування світового ринку відбувається протягом тривалого часу. Перші торгові зв’язки – період рабовласницького ладу. Але саме світовий ринок в період рабовласництва не існував, тому що:

 • лише частину країн світу було втягнуто в світову торгівлю

 • нерозвинений механізм торгівлі

 • конфлікти (війни) переривали зв’язки на багато років

 • зв’язки носили локальний характер

Світовий ринок виникає лише на стадії капіталізму.

Етапи розвитку світового господарства

 1. середина ХVІ ст.: мануфактурна стадія. Головні риси:

 • розвиток мануфактурної промисловості стає джерелом первісного нагромадження капіталу

 • виникає потреба постійно експортувати продукцію та імпортувати сировину

 • відбувається прогрес у розвитку засобів транспорту і зв’язку

 • швидка експансія країн європи, пік колонізації

 1. середина ХVІІІ ст.: перехід від мануфактурного до фабричного способу виробництва. Велике підприємство повністю залежить від імпорту сировини, розраховує на експорт продукції. Перша економічна криза – 1825р., кожні 9-11 років повторюється економічна рецесія.

 2. кін. ХІХ-поч. ХХст. Головні риси:

 • різке зростання світової торгівлі

 • виділення 4-х супердержав, що концентрують більшість світового експорту (сша, франція, німеччина, великобританія)

 • інтенсивний вивіз капіталу, створення перших міжнародних кампаній

 • подальша концентрація виробництва, створення нових форм підприємств, з’являються перші ознаки моделі економіки, для якої характерні:

 1. монополії

 2. олігополії

 3. фірми-аутсайдери

 • виникнення трестів, синдикатів, концернів конгломератів

Процес формування світового господарства закінчуєтсья на початку ХХ століття.

Ознаки кінця формування світового господарства.

 1. Закінчується колоніальний розподіл світу

 2. Торгівельні зв’язки стають сталими – міжнародна торгівля набула світового масштабу

 3. Різко зростає могутність фінансово-промислового капіталу, зростають темпи міжнародного виробництва

Матеріальна основа СГ – машинне виробництво, що функціонує на основі міжнародного поділу праці.

Рушійний механізм – ринкова система, що базується на приватній власності і вільної конкуренції.

Інструмент функціонування – вивіз товарів, рух робочої сили, міжнародні кредитні відносини, вивіз капіталу.

Колоніальна система – сукупність колоній, напівколоній та залежних країн.

Колонія – країна або територія, де існує політична влада монополії, яка забезпечує економічну експлуатацію.

Напівколонія – країна, що формально є політично незалежною, але пов’язана з метрополією нерівноправними міжнародними угодами.

Залежна країна – країна, що формально є політично незалежною, але займає нерівноправне місце в СГ.

Значення колоній для СГ.

 • ринок збуту

 • постачання сировини

 • сфера вкладання інвестицій

 • резерв для поповнення армій

 • плацдарми військових баз

СГ на початок ХХ ст. представляє собою монополярну систему. Полюс – ринкова економіка.

З 1917р. після жовтневої революції світова економічна система набуває іншого вигляду. Поступово утворюються система, яка відкидає засади ринкової економіки і функціонує на основі планової економіки. Спочатку – лише в СРСР, в 20-х рр. приєднується Монголія. Отже, після 1917р. світова економічна система набуває біполярного характеру: ринкова економіка ↔ планово-адміністративна економіка.

Ця модель існувала до середини ХХ ст. До 1912р. економічним центром світу є Європа. Після І-ї Світової війни відбувається знекровлення країн Європи, інфляція, як наслідок – революції.

В 20-ті рр. економіка більшості країн Європи переживала важкі часи (інфляція порядку 1000%). Економіка ж США розвивалася швидкими темпами. В свою чергу СРСР, подолавши перші труднощі планово-адміністративної економіки після утворення, показував дивовижні результати (період “двох стабілізацій”). Отже, як ринкова, так і планово-адміністративна економічні системи досить успішно розвиваються.

1929-1932 рр. – “велика депресія” в США, небачена криза, за короткий період виробництво скорочується на 40%. В Європі депресія відчувається менше. В ці роки ринкова система переживає рецесію.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Світова економіка

  Учебное пособие >> Экономика
  Світова економіка: структура та загальні тенденції формування Світова ек. або світове господарство - це сукупність наці ... ічна взаємозалежність План Світова економіка: структура та загальні тенденції формування Система ек. відносин Модель 2 види ...
 2. Світова економіка та міжнародні економічні відносини

  Реферат >> Астрономия
  СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ Сутність світового господарства та його системний характер. Світове господарство явля ... у сфері економічних та політичних інтересів розвинених країн. На формування сучасної структури економіки ...
 3. Загальні закономірності світового економічного розвитку

  Курсовая работа >> Экономика
  ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ СВІТОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. ПЛАН ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СТРУКТУРА СВІТУ 4 1.1 МІЖНАРОДНІ НАУКОВО ... ірингових та інформаційних послуг. Відповідно до визначальних тенденцій світового економічного розвитку ...
 4. Економіка (Економічна теорія) Теоретичний матеріал аудиторних занять

  Конспект >> Экономическая теория
  ... економіки; розвиток у студентів економічного мислення; формування ... Загальні основи економічного розвитку Основи ринкової економіки та ... та підприємництво Національна економіка як ціле Світова економіка Засвоєння курсу «Економіки (Економ ... стара структура економіки ...
 5. Економічна Структура світу

  Реферат >> Астрономия
  ... та розгалуженнями. На зламі другого і третього тисячоліть світова економіка ... ічного обміну й формування світового інноваційного ринку. На ... структурі світового товарного експорту. Головна і зрештою довготривала тенденція полягає в тому, що в загальному ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019111633300781