Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Курсовая работа
Сумма денежных средств - это по сути дела страховой запас, предназначенный для покрытия кратковременной несбалансированности денежных потоков Сумма до...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Задание и исходные данные Составить финансовый план предприятия на год (в виде баланса доходов и расходов) по форме таблицы 1 по исходным данным, прив...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
В рамках первого направления осуществляется общая оценка: активов предприятия и источников их финансирования; величины и состава ресурсов, необходимых...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Финансы объективная экономическая категория, связанная с закономерностями развития материального производства в определенных условиях, при этом в роли...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Оскільки за сучасних умов ринкової економіки виникають певні ризики втрати актуальності продукції, кризових явищ у певних галузях, підприємство за умовою мало намір диверсіфікувати ці ризики. За результатами оцінки інвестиційного проекту, встановлено, що підприємству доцільно залучити кошти на цей інвестиційний проект, причому співвідношення 50% власних коштів за рахунок нерозподіленого прибутку і 50% кредитних коштів за рахунок банківської позички, є оптимальним.

Отриманий ефект від реалізації інвестиційного проекту буде проявлятися не тільки у можливості перестрахування ризиків, а і у способі залучення додаткових коштів за рахунок внутрішніх джерел. Ці додаткові кошти можуть бути спрямовані на погашення заборгованості перед зовнішніми контрагентами, і сприятиме збільшенню ліквідності активів ВАТ "Домашній текстиль" та підвищення рівня фінансової стійкості цього підприємства. Серед рекомендацій, які можна було б запропонувати до реалізації у довгостроковому періоді, виходячи з результатів розрахункової частини, слід окремо виділити переоснащення виробництва та модифікацію основних засобів. Такі дії дозволять не тільки підвищити продуктивність праці, але і досягти таких цілей, як:

- зменшення видатків на малоцінні швидкозношувані активи, що активно використовуються у виробничий діяльності через особливості використовуваної технології;

- скорочення витрат на електроенергію, паливо, обтиральні та мастильні матеріали завдяки більш сучасному технологічному рівню обладнання;

- підвищення безпеки праці на підприємстві та поліпшення впливу на природне середовище (враховуючи специфіку ВАТ "Домашній текстиль" – зменшення шумового та термічного впливу).

У майбутньому підприємству варто залучити закордонні капіталовкладення у формі портфельних інвестицій. Це дозволить не тільки розширити виробничу діяльність, а і посприяє виходу вітчизняних товарів на світовий ринок. Проте, для таких фундаментальних зрушень, потрібно значне покращення якості готової продукції. Забезпечення такого покращення можна отримати завдяки технічному переоснащенню виробництва, яке було запропоновано та обґрунтовано вище.

Отже, подаючи інтегральну оцінку діяльності та роблячи довгостроковий прогноз для ВАТ "Домашній текстиль", можна дійти висновку, що досліджуване підприємство динамічно розвивається і має усі можливості для подальшої ефективної інтеграції у світові торгівельні зв’язки на мікрорівні. На сучасному етапі свого розвитку, досліджуваний суб’єкт господарської діяльності має певні складності, зокрема, у системі оплати праці, а також у розрахунках із зовнішніми кредиторами. Вирішення цих тимчасових складностей у середньостроковому періоді дозволить надалі перейти до більш ефективного механізму господарювання завдяки ефективній тактиці та стратегії управління фінансовими ресурсами підприємства.

Перелік використаної літератури

 1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996–XIV (зі змінами та доповненнями) // www.rada.gov.ua

 2. Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18.09.1991р. №1560–XII (зі змінами та доповненнями) // www.rada.gov.ua

 3. Закон України "Про підприємства в Україні" // Відомості Верховної Ради України. – 1990. – № 52. С. 650.

 4. Закон України "Про податок на додану вартість" // Урядовий кур’єр. – 1997. – № 80 – 81.

 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" // Финансовая консультация. – 2000. – № 2. – С. 3 – 7.

 6. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? – М.: Финансы и статистика, 1998. – 172 с.

 7. Балабанов И. Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. – 2-е изд., доп. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 208 с.

 8. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Е. Ф. Жуков, Л. М. Максимова, О. М. Маркова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 472 с.

 9. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлу, М. Ф. Пудовкіна. – К.: КНЕУ, 2000. – 384 с.

 10. Большаков С.В. Финансы предприятий: теория и практика. М., Книжный мир 2005 г. - 617 с.

 11. Воловець Я. В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – К.: Алеута, 2005. – 199 с.

 12. Гаврилова А.Н., Попов А.А. Финансы организаций (предприятий): Учеб. пос. М.: КНОРУС, 2005 - 576 с.

 13. Горемыкин В. А. Лизинг. Практическое учебно-справочное пособие. – М.: ИНФРМА–М, 1997. – 384 с.

 14. Гриньова В. М. Фінанси підприємства. Навчальний посібник. Ч. 1. / В. М. Гринькова, В. О. Корда, Т. І. Лепейко. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2001. – 224 с.

 15. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД "ІНЖЕК", 2003 р. – 240 с.

 16. Гридчин М. В. Финансовый менеджмент: Курс лекций. – 3-е изд., стереотип. –К.: МАУП, 2004. – 160 с.

 17. Гриньова В. М. Фінанси підприємства. Навчальний посібник. Ч. 2. / В. М. Гринькова, В. О. Корда, Т. І. Лепейко. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2001. – 228 с.

 18. Гриньова В. М. Фінанси підприємств: Навчальний посібник / В. М. Гринькова, В. О. Коюда – 3-є вид., перероб. і допов. – Харків: ВД "Інжек", 2004. – 432 с.

 19. Данілов О.Д., Івашина Г.М., Чумаченко О.Г. Інвестування: Навчальний посібник. – Ірпінь, 2001. – 377с.

 20. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О. И. Лавру шина. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 120 с.

 21. Зятьковський І. В. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – 2-ге вид., доповн. і перероб. – Тернопіль: Економічна думка. – 2002. – 400 с.

 22. Інвестування: Навчальний посібник / В.М. Гринькова, В.О. Корда, Т.І. Лепейко, О.П. Корда; [за заг. ред.. д-ра екон. наук, проф. В.М. Гринькової. – 2-ге вид., доправ. І доп. – Харків: ВД "ІНЖЕК", 2004. – 404 с.

 23. Карелин В.С. Финансы корпораций.javascript:parent.descr(window, Издательский дом Дашков и К, 2005г. - 619 с.

 24. Ковалев В. В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 768 с.

 25. Ковалев В. В. Управление фінансами: Учебное пособие. – М.: ФБК – ПРЕСС, 1998. – 160 с.

 26. Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 512 с.

 27. Коробов М. Я. Фінанси промислового підприємства: Підручник. – К.: Либідь, 1995. – 160 с.

 28. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 376 с.

 29. Моляков. Д.С. Теория финансов предприятий. Учеб. пос. М.: "Финансы и статистика", 2004г. - 111 с.

 30. Онисько С М., Марич П. М.Фінанси підприємств: Підручник для студентів вищих закладів освіти. - 2-ге видання, виправлене і доповнене. - Львів: "Магнолія Плюс", 2006

 31. Пересада А. А. Інвестиційне кредитування: Навчальний посібник. // А. А. Пересада, Т. В. Майорова. – К.: КНЕУ, 2002. – 271 с.

 32. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 460 с.

 33. Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ. Управление финансами: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 639 с.

 34. Семенов В.М., Набиев Р.А., Асейнов Р.С.Финансы предприятий. Учеб. пос. М.: "Финансы и статистика", 2005 г. - 240 с.

 35. Справочник финансиста предприятия / Баранникова Н.П., Бурмистрова Л.А., Володин А.А. и др. - 3-е изд., доп. и перераб. - М.:Инфра-М, 2001. - 492с.

 36. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с.

 37. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємства: навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 412 с.

 38. Титаренко Н. О. Теорія інвестицій: Навчальний посібник. / Н. О. Титаренко, А. М. Поручник – К.: КНЕУ, 2000. – 160 с.

 39. Управление инвестициями. Т. 1 / В. В. Шеремет, В. М. Павлюченко, В. Д. Шапиро – М.: Высшая школа, 1998. – 416 с.

 40. Управление инвестициями. Т. 2 / В. В. Шеремет, В. М. Павлюченко, В. Д. Шапиро – М.: Высшая школа, 1998. – 512 с.

 41. Филимоненков А. С. Финансы предприятий: Учебное пособие. – К.: Ника. – Центр, Эльга, 2002. – 280 с.

 42. Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій / За ред. д.е.н., проф. Г. Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 268 с.

 43. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. проф. А. М. Поддєрьогіна – К.: КНЕУ, 1998. – 368 с.

 44. Финансы фирмы: Учебник / В. В. Ковалев, М. Г. Лапуста – М.: ИНФРА–М, 2000. – 416 с.

 45. Шуляк П.Н. Финансы предприятий. Издательский дом Дашков и К, 2006г. - 708 с.

 46. Щербина А.В.Финансы организаций. Феникс, 2005 г. - 506 с.

 47. Финансы организаций (предприятий) / Под ред. Колчиной Н.В. М.: ЮНИТИ-ДАНА 2007 г. - 383 с.

 48. Фінансова діяльність підприємств: Підручник / О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, П. Орлов – К.: Либідь, 1998. – 312 с.

 49. Фінансове прогнозування: методи та моделі: Навчальний посібник / Н.І. Костіна, А.А. Алексєєв – К.: Товариство "Знання", КОО, 1997. – 182 с.

 50. http://www.ricardo.com.ua/money/credits - кредитование в Украине от А до Я.

 51. http://f-master.org.ua/ - "Финансы" и "Финансы предприятий" для студентов.

Додаток А

Звіт про фінансові результати

1. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Доход (виручка) від реалізації продукції

010

3223,68

2772,7

Податок на додану вартість

015

537,28

462,12

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

2686,4

2310,58

Собівартість реалізованої продукції

040

2230,5

1936,4

Валовий:

Прибуток

050

прибуток

050

455,9

374,18

Інші операційні доходи

060

3,67

Адміністративні витрати

070

116,73

98,6

Витрати на збут

080

54,45

94,54

Інші операційні витрати

090

20,68

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

прибуток

100

267,8

181,0

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

3,63

2,75

Інші доходи

130

4,23

Фінансові витрати

140

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

5,97

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

269,69

178,25

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

66,61

44,56

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий прибуток

220

ІІ Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Матеріальні затрати

230

Витрати на оплату праці

240

Відрахування на соціальні заходи

250

Амортизація

260

Інші операційні витрати

270

Разом

280

ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію

340Похожие страницы:

 1. Фінансова криза підприємства та її діагностика

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... дискримінантних моделей наведені в додатку А. 2. Визначення фінансових результатів та оцінка ефективності господарської діяльності ВАТ «Домашній текстиль» Особистий коефіцієнт – 1,11. 1. Визнача ...
 2. Процес становлення та розвитку підприємництва в Україні

  Дипломная работа >> Экономика
  ... всебічна оцінка зовнішнього ... нансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих підприємств та ... ефективної інноваційної діяльност ... визначення доцільності чи необхідності ліцензування того чи іншого виду господарської діяльност ...
 3. Охорона праці. Системи управління охороною праці

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... та професійними захворюваннями, приведе до великої фінансово ... облік, аналіз та оцінка ризиків;  ... праці: Визначення ефективності витрат ... господарської діяльності, але не застосовується за результатами ... нструментів можуть огороджу вати їх неробочу частину ...
 4. Історія економіки та економічної думки. Предмет і метод історії економіки та економічної думки

  Конспект >> Экономическая теория
  ... та фінансовий сектори ... господарської діяльності людей. 1.3. Методи історії економіки та ... стадія замкнутого домашнього (натурального) ... йський текстиль, ... останнє визначення вартості залежить ... ’єктивна оцінка блага ... , є результатом ефективної координац ... дозрівати. ...
 5. Основи екології. Конспект лекцій

  Конспект >> Экология
  ... та визначення ... правової оцінки ... іватися ... домашня худоба, анаеробна ферментація сміття, добування вугiлля та ... ями та фінансову допомогу. ... У результаті розвитку господарської діяльності людини ... та збільшує ефективн ... гума (3%); текстиль (2 %); алюміній та інші метали ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018758773803711