Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Курсовая работа
Сумма денежных средств - это по сути дела страховой запас, предназначенный для покрытия кратковременной несбалансированности денежных потоков Сумма до...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Задание и исходные данные Составить финансовый план предприятия на год (в виде баланса доходов и расходов) по форме таблицы 1 по исходным данным, прив...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
В рамках первого направления осуществляется общая оценка: активов предприятия и источников их финансирования; величины и состава ресурсов, необходимых...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Финансы объективная экономическая категория, связанная с закономерностями развития материального производства в определенных условиях, при этом в роли...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

і – рівень інфляції.

І1 = (1+0,1)1 = 1,1

І2 = (1+0,1)2 = 1,21

І3 = (1+0,1)3 = 1,33

І4 = (1+0,1)4 = 1,46

6) Визначимо обсяги виробництва та реалізації (О), скорегувавши їх на прогнозні індекси інфляції.

О1 = 88*1,1 = 96,8 (тис. грн.)

О2 = 220*1,21 = 266,2 (тис. грн.)

О3 = 385*1,33 = 512,05 (тис. грн.)

О4 = 440*1,46 = 642,4 (тис. грн.)

7) Визначимо річні постійні та змінні витрати (Впост та Взм) та сукупні витрати підприємства (В) на основі умов фінансування проекту.

Впостt = 15 (тис. грн.) – щорічно (2.16)

Взм1 = 96,8*0,1 = 9,68 (тис. грн.)

Взм2 = 266,2*0,1 = 26,62 (тис. грн.)

Взм3 = 512,05*0,1 = 51,2 (тис. грн.)

Взм4 = 642,4*0,1 = 64,24 (тис. грн.)

Вt = Впостt+Взмt (2.17)

В1 = 15+9,68 = 24,68 (тис. грн.)

В2 = 15+26,62 = 41,62 (тис. грн.)

В3 = 15+51,2 = 66,2 (тис. грн.)

В4 = 15+64,24= 79,24 (тис. грн.)

8) Визначимо річні суми поповнення елементів оборотного капіталу (ОКt) та їх прирости за роками (∆ОК) на основі умов фінансування проекту.

ОКt = ЧД*і (2.18)

ЧДt = Оt*5/6 (2.19)

ЧД1 = 96,8*5/6 = 80,67 (тис. грн.)

ЧД2 = 266,2*5/6 = 221,8 (тис. грн.)

ЧД3 = 512,05*5/6 = 426,7 (тис. грн.)

ЧД4 = 642,4*5/6 = 535,3 (тис. грн.)

ОК1 = 80,67*0,1 =8,067 (тис. грн.)

ОК2 = 221,8*0,1 =22,18 (тис. грн.)

ОК3 = 426,7*0,1 =42,67 (тис. грн.)

ОК4 = 535,3*0,1 = 53,53 (тис. грн.)

ΔОК2 =22,18-8,067 = 14,11 (тис. грн.)

ΔОК3 = 42,67-22,18 = 20,49 (тис. грн.)

ΔОК4 = 53,53-42,67 = 10,86 (тис. грн.)

9) Визначимо річні суми погашення кредиту (Пкр).

Щорічна сума погашення основного боргу на початок 1, 2 і 3 періодів буде складати 12,5 тис. грн.., так як погашення кредиту проводиться за схемою "Основний борг рівними частинами", а на початок 4-го – 30 тис. грн., оскільки ця сума включає всі нараховані відсотки.

Графік погашення кредиту зобразимо у вигляді Таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 Графік погашення кредиту (схема "Загальний борг рівними частинами")

Період

Сума боргу на початок періоду, тис. грн.

Сума нарахованих за період відсотків, тис. грн

Сума погашення основного боргу за період, тис. грн

Сума погашення загального боргу, тис. грн (Пкр)

1

50

7

10,2

17,2

2

39,8

5,6

11,6

17,2

3

28,2

4

13,2

17,2

4

15,0

2,2

15,0

17,2

Усього

-

18,8

50

68,8

10) Визначимо прибуток до оподаткування (Пр) за формулою:

Прt = ЧДttt-Пкрt (2.20)

Пр1 = 80,67-24,68-25-17,2 = 13,79 (тис. грн.)

Пр2 = 221,8-41,62-25-17,2 = 137,98 (тис. грн.)

Пр3 = 426,7-66,2-25-17,2 = 318,3 (тис. грн.)

Пр4 = 535,3-79,24-25-17,2 = 413,86 (тис. грн.)

11) Визначимо податок на прибуток (П), який складає 25% від прибутку до оподаткування та чистий прибуток підприємства (ЧПр).

П1 = 13,79*0,25 = 3,45 (тис. грн.)

П2 = 137,98*0,25 = 34,5 (тис. грн.)

П3 = 318,3*0,25 = 79,58 (тис. грн.)

П4 = 413,86*0,25 = 103,47 (тис. грн.)

ЧПрt = Прtt (2.21)

ЧПр1 = 13,79-3,45 = 10,34 (тис. грн.)

ЧПр2 = 137,98-34,5 = 103,48 (тис. грн.)

ЧПр3 = 318,3-79,58 = 238,72 (тис. грн.)

ЧПр4 = 413,86-103,47 = 310,39 (тис. грн.)

12) Визначимо чистий дохід (ЧДП) від реалізації інвестиційного проекту за формулою:

ЧДПt = ЧПрtt-∆ОКt (2.22)

ЧДП1 = 10,34+25-8,067 = 27,27 (тис. грн.)

ЧДП2 = 103,48 +25-14,11 = 114,37 (тис. грн.)

ЧДП3 = 238,72 +25-20,49 = 243,23 (тис. грн.)

ЧДП4 = 310,39 +25-10,86 = 324,53 (тис. грн.)

13) Визначимо чистий приведений дохід (ЧПД) від реалізації проекту за роками шляхом дисконтування чистого доходу (ЧД), при цьому коефіцієнт дисконтування визначимо з урахуванням відсоткової ставки за кредит та прогнозного рівня інфляції, використовуючи формули:

ЧПДПt = ЧДПt/(1+d)t (2.23)

d = (1+r)(1+i)-1 (2.24)

r - процента ставка за користування кредитом;

і - рівень інфляції.

d = (1+0,14)(1+0,1)-1 = 0,254

ЧПДП1 = 27,27/(1+0,254)1 = 21,75 (тис. грн.)

ЧПДП2 = 114,37/(1+0,254)2 = 72,73 (тис. грн.)

ЧПДП3 = 243,23/(1+0,254)3 = 123,35 (тис. грн.)

ЧПДП4 = 324,53/(1+0,254)4 = 131,24 (тис. грн.)

14) Визначимо показники чистого приведеного доходу (NPV), індексу рентабельності інвестицій (РІ), дисконтованого періоду окупності інвестицій (РР) та внутрішньої норми рентабельності інвестицій (IRR) за формулами:

NPV = ΣЧПДПtKB (2.25)

PI = ΣЧПДПt / KB (2.26)

РР = КВ/(ΣЧПДПt/n) (2.27)

IRR = d1+[f(NVPV1) / (f(NPV1)-f(NPV2)) ] *(d2-d1) (2.28)

d1 - значення коефіцієнта дисконтування, при якому f(d1) > 0 та (f(d1> 0);

d2 - значення коефіцієнта дисконтування, при якому f(d2) < 0 та (f(d2) > 0).

NPV = 21,75+72,73+123,35+131,24-100 = 249,07 (тис. грн.)

PI = 349,07/100 = 3,49

РР = 100/(349,07/4) = 1,15 (лет)

IRR= 0,254+(249,07/(249,07-50))*(0,9-0,254) = 1,06

Таблиця 2.6 Оцінка доцільності реалізації інвестиційного проекту

Показник

Умовні позначення

Капітальні вкладення та сума кредиту, тис. грн

Рух грошових коштів при реалізації інвестиційного проекту за роками (t), тис. грн

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

Капітальні вкладення (інвестиційні кошти)

KB

100

-

-

-

-

Сума кредиту

Кр

50

-

-

-

-

Амортизація обладнання

Аt

-

25

25

25

25

Накопичена амортизація обладнання

ΣAt

-

25

50

75

100

Залишкова вартість обладнання

КВзвt

-

75

50

25

0

Рівень інфляції'

Іt

-

1,1

1,21

1,33

1,46

Обсяг виробництва та реалізації

Ot

-

96,8

266,2

512,05

642,4

Чистий дохід

ЧДt

-

80,67

221,8

426,7

535,3

Постійні витрати

Bnoc t

-

15

15

15

15

Змінні витрати

B3Mt

-

9,68

26,62

51,2

64,24

Загальні виробничі витрати

Вt

-

26,68

41,62

66,2

79,24

Обіговий капітал

OKt

-

8,067

22,18

42,67

53,53

Приріст обігового капіталу

∆ОКt

-

8,067

14,11

20,49

10,86

Погашення кредиту

Пкрt

-

17,2

17,2

17,2

17,2

Прибуток до оподаткування

Прt

-

13,79

137,98

318,3

413,86

Податок на прибуток

Пt

-

3,35

34,5

79,58

103,47

Чистий прибуток

ЧПрt

-

10,34

103,48

238,72

310,39

Чистий дохід від реалізації інвестиційного проекту за роками

ЧДПt

-

27,27

114,37

243,33

324,53

Чистий приведений дохід від реалізації проекту за роками

ЧПДПt

-

21,75

72,73

123,35

131,24

Чистий приведений дохід від реалізації проекту, тис. грн.

NPV

249,07

Індекс рентабельності інвестицій, %

РІ

3,49

Дисконтований період окупності інвестиційних коштів, міс.

рр

1,15

Внутрішня норма доходності інвестицій, %

IRR

1,06

Як бачимо показник чистого приведеного доходу є позитивною величиною, що є передумовою для прийняття проекту. В той же час показник рентабельності інвестицій є досить великим, що свідчить про високі доходи. Дисконтований строк окупності інвестицій дещо перевищує один рік, та враховуючи, що термін проекту чотири роки, можна стверджувати, що інвестовані кошти досить швидко обертаються. Крім того внутрішня норма доходності інвестицій значно перевищує дисконтну ставку d1, тому проект доцільно прийняти.

Для вибору більш привабливої для підприємства схеми погашення інвестиційного кредиту проведемо повторну оцінку доцільності реалізації інвестиційного проекту, але за умови погашення кредиту за схемою "Загальний борг рівними частинами", використовуючи форму Табл. 2.7.Похожие страницы:

 1. Фінансова криза підприємства та її діагностика

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... дискримінантних моделей наведені в додатку А. 2. Визначення фінансових результатів та оцінка ефективності господарської діяльності ВАТ «Домашній текстиль» Особистий коефіцієнт – 1,11. 1. Визнача ...
 2. Процес становлення та розвитку підприємництва в Україні

  Дипломная работа >> Экономика
  ... всебічна оцінка зовнішнього ... нансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих підприємств та ... ефективної інноваційної діяльност ... визначення доцільності чи необхідності ліцензування того чи іншого виду господарської діяльност ...
 3. Охорона праці. Системи управління охороною праці

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... та професійними захворюваннями, приведе до великої фінансово ... облік, аналіз та оцінка ризиків;  ... праці: Визначення ефективності витрат ... господарської діяльності, але не застосовується за результатами ... нструментів можуть огороджу вати їх неробочу частину ...
 4. Історія економіки та економічної думки. Предмет і метод історії економіки та економічної думки

  Конспект >> Экономическая теория
  ... та фінансовий сектори ... господарської діяльності людей. 1.3. Методи історії економіки та ... стадія замкнутого домашнього (натурального) ... йський текстиль, ... останнє визначення вартості залежить ... ’єктивна оцінка блага ... , є результатом ефективної координац ... дозрівати. ...
 5. Основи екології. Конспект лекцій

  Конспект >> Экология
  ... та визначення ... правової оцінки ... іватися ... домашня худоба, анаеробна ферментація сміття, добування вугiлля та ... ями та фінансову допомогу. ... У результаті розвитку господарської діяльності людини ... та збільшує ефективн ... гума (3%); текстиль (2 %); алюміній та інші метали ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020089149475098