Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Курсовая работа
В Послании Президента Казахстана народу Казахстана "Стратегия "Казахстан-2030" на Новом этапе развития Казахстана" в качестве глав...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
В останні роки на Україні в певних аспектах розвиваються ринкові відносини, і це викликає зміни у всіх сферах нашого суспільства, в функціях управлінн...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
Дипломна робота на тему ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ (на прикладі ВАТ “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 9”) на 95 стор , 34 ри...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Щоб виконати інноваційний проект, необхідні інвестиції Вони потрібні для компенсації витрат на розроблення інноваційного продукту та його просування н...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

КРвр = Валовий прибуток /Чистий дохід (2.1)

Отже, розрахуємо рентабельність продаж продукції:

КРврк = 424649,2/1479750,86=0,287;

КРврп = 30955,82/782000,0=0,0396;

КРвр = 455904,96/2686400,0=0,1697.

Рентабельність виробництва продукції (коефіцієнт валової рентабельності операційних витрат) КРвв показує, якою мірою співвідносяться між собою сума валового прибутку та величина собівартості реалізованої продукції, тобто характеризує рівень ефективності виробничих витрат підприємства. Для її визначення використовується формула:

КРвв = Валовий прибуток/Собівартість реалізованої продукції (2.2)

Тепер розрахуємо рентабельність виробництва продукції:

КРввк = 424649,2/1479750,86=0,287;

КРввп =30955,82/751044,18=0,0412;

КРвв = 455904,96/2230495,04=0,2044

Таблиця 2.2 Аналіз показників рентабельності продажів і виробництва продукції ВАТ "Домашній текстиль"

Найменування показника

Звітній рік

ковдри

подушки

всього

1. Чистий дохід, грн.

1479750,86

782000,0

2686400,0

2. Собівартість реалізованої продукції, грн.

1479750,86

751044,18

2230495,04

3. Валовий прибуток, грн.

424649,2

30955,82

455904,96

4. Рентабельність продажів продукції, %

28,7%

3,96%

16,97%

5. Рентабельність виробництва продукції, %

28,7%

4,12%

20,44%

Коефіцієнт валової рентабельності реалізації розраховується за формулою рентабельності продаж, але вже не за продукцією, а за роками:

КРвр = Валовий прибуток /Чистий дохід (2.3)

КРврзв = 455904,96/2686400,0=0,1697;

КРврпоп = 374177,54/2310580,0=0,1619.

Коефіцієнт валової рентабельності операційних витрат розраховується за формулою рентабельності виробництва продукції:

КРвв = Валовий прибуток/Собівартість реалізованої продукції (2.4)

КРввзв=455904,96/2230495,04=0,2044;

КРввпоп =374177,54/1936405,46=0,1932.

Коефіцієнт чистої рентабельності реалізації реалізації продукції (КРчр) характеризує, скільки копійок чистого прибутку отримано підприємством на 1 грн чистого доходу від реалізації продукції та розраховується за формулою:

КРчр =Чистий прибуток/Чистий дохід (2.5)

КРчрзв =203170,72/2686400,0 = 0,0756;

КРчрпоп =133690,25/2310580,0 = 0,0579.

Коефіцієнт операційної рентабельності реалізації (КРор) характеризує, скільки копійок прибутку від реалізації продукції отримано на 1 грн постійних та змінних операційних витрат та розраховується за формулою:

КРор = Прибуток від операційної діяльності/Чистий дохід (2.6)

КРорзв = 267790,44/2686400,0 = 0,0997;

КРорпоп = 181003,65/2310580,0 = 0,0783.

Коефіцієнт рентабельності реалізації за прибутком від реалізації (КРрр) розраховується за формулою:

КРрр = Прибуток від реалізації продукції/ Чистий дохід (2.7)

КРорзв =(455904,96-116728,0-54469,4)/ 2686400,0 =0,106;

КРорпоп = (374177,54-98635,2-94538,69)/2310580,0 =0,0783.

Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (КРов) характеризує, скільки копійок прибутку від реалізації продукції отримано на 1 грн постійних та змінних операційних витрат та розраховується за формулою:

КРов = Прибуток від реалізації продукції/ Повна собівартість продукції (2.8)

КРовзв =(455904,96-116728,0-54469,4)/( 2230495,04+116728,0+54469,4) = 0,1185;

КРовпоп = (374177,54-98635,2-94538,69)/( 1936405,46+98635,2-94538,69) = 0,085.

Таблиця 2.3 Аналіз показників рентабельності продукції ВАТ "Домашній текстиль"

Найменування показника

Значення показника за роками, %

Відхилення, %

Звітний рік

Попередній рік

1. Коефіцієнт валової рентабельності реалізації

16,97%

16,19%

0,78%

2. Коефіцієнт валової рентабельності операційних витрат

20,44%

19,32%

1,12%

3. Коефіцієнт чистої рентабельності реалізації

7,56%

5,79%

1,77%

4. Коефіцієнт операційної рентабельності реалізації

9,97%

7,83%

2,14%

5. Коефіцієнт рентабельності реалізації за прибутком від реалізації

10,7%

7,83%

2,87%

6. Коефіцієнт рентабельності операційних витрат

11,85%

8,5%

3,35%

Як бачимо з даних розрахунків, усі показники зросли. Валова рентабельність зросла на 0,78% в порівнянні з попереднім роком, інші показники також показують приріст до 3.35%.Це свідчить про ефективну роботу підприємства та розвиток його виробництва.

Розрахуємо рентабельність власного капіталу, рентабельність інвестиційного капіталу та рентабельність усіх активів підприємства. Формули для розрахунків наступні:

Ра = ЧП:А (2.9)

Рік = ЧП : Кї (2.10)

Рвк = ЧП:Кв (2.11)

Ра - рентабельність усіх активів підприємства, %;

Рік - рентабельність інвестованого капіталу, %;

Рвк - рентабельність власного капіталу, %;

ЧП - чистий прибуток підприємства, тис. грн;

А - середньорічна вартість активів підприємства, тис. грн;

Кі - середньорічна величина інвестиційного капіталу, тис. грн;

Кв - середньорічна величина власного капіталу, тис. грн.

Рентабельність власного капіталу, якщо середньорічна величина капіталу підприємства визначається як середньоарифметичне значення капіталу на початок та на кінець звітного періоду:

Рвк = 203170,72/((1138900,0+1281120,0)/2)*100% =16,79%

Рентабельність інвестиційного капіталу, якщо інвестиційній капітал підприємства включає власний капітал та довгострокові позикові кошти:

Кі = ((1138900,0+1281120,0)+(256390+274780,0))/2 =2685605,0 (грн.)

Рік =203170,72 /2685605,0 *100% = 7,56%

Рентабельність усіх активів підприємства, якщо величина активів підприємства дорівнює величині його пасивів у балансі:

А = (2054500,0+2352320,0)/2=200310,0 (грн.)

Ра = (203170,72/200310,0)*100% = 10,14%

Результати розрахунків представити у табл. 2.4.

Таблиця 2.4 Показники рентабельності капіталу підприємства

Найменування показників

Значення показників, %

1. Рентабельність власного капіталу

16,79%

2. Рентабельність інвестиційного капіталу

7,56%

3. Рентабельність усіх активів

10,14%

Як показав аналіз показників рентабельності власного капіталу, підприємство з 1 гривні власного капіталу отримує 16,79 копійок чистого прибутку, що є досить непоганим показником і свідчить про досить низьку ефективність використання власних коштів.

Показник рентабельності інвестиційного капіталу свідчить про те, що підприємство з 1 гривні інвестованого капіталу отримує 7,56 копійок чистого прибутку. Зменшення показника рентабельності відбувається за рахунок зростання величини капіталу, але рентабельність зменшується на незначну величину і це свідчить про те, що залучені кошти складають меншу частку в капіталі в порівнянні з власним капіталом.

Рентабельність усіх активів показує, що на підприємстві 1 грн. активів приносить 10,14 копійки чистого прибутку і це свідчить про те, що підприємство в основному фінансується за рахунок активів підприємства.

Дані показники свідчать, що підприємство має у своєму розпоряджені певні кошти на фінансування власної діяльності, але в цілому їх недостатньо для нормальної діяльності, оскільки до фінансування додаються залучені кошти та активи. Залучені кошти та власний капітал на підприємстві використовуються не досить ефективно, про що свідчить низький показник рентабельності активів.

Оцінемо доцільність реалізації інвестиційного проекту, використовуючи форму табл. 2.5.

Оцінку доцільності інвестиційного проекту будемо проводити у такій послідовності:

1) Визначимо суму капітальних витрат (KB) та необхідну суму кредиту (Кр) на основі умов фінансування проекту.

КВ = 100 (тис. грн.)

Кр = 100*0,5 = 50 (тис. грн.)

2) Визначимо суми річних амортизаційних відрахувань (A) враховуючи особливості прямолінійного методу її нарахування та використовуючи формулу:

Аt=КВ/n (2.12)

n - термін реалізації проекту;

t - порядковий номер періоду.

Аt=100/4 = 25 (тис. грн.)

3) Визначимо накопичену амортизацію обладнання (ΣА), використовуючи формулу:

ΣАt = Аt + Аt-1 (2.13)

ΣА1 = 25 (тис. грн.)

ΣА2 = 25+25 = 50 (тис. грн.)

ΣА3 = 25+50 = 75 (тис. грн.)

ΣА4 = 25+75 = 100 (тис. грн.)

4) Визначимо залишкову вартість обладнання (КВзв,) за формулою:

КВзвt =КВ - ΣАt (2.14)

КВзв1 = 100-25 = 75 (тис. грн.)

КВзв2 = 100-50 = 50 (тис. грн.)

КВзв3 = 100-75 = 25 (тис. грн.)

КВзв4 = 100-100 = 0 (тис. грн.)

5) Визначимо індекс інфляції за роками (і) за формулою:

Іt=(1+і)t (2.15)Похожие страницы:

 1. Фінансова криза підприємства та її діагностика

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... дискримінантних моделей наведені в додатку А. 2. Визначення фінансових результатів та оцінка ефективності господарської діяльності ВАТ «Домашній текстиль» Особистий коефіцієнт – 1,11. 1. Визнача ...
 2. Процес становлення та розвитку підприємництва в Україні

  Дипломная работа >> Экономика
  ... всебічна оцінка зовнішнього ... нансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих підприємств та ... ефективної інноваційної діяльност ... визначення доцільності чи необхідності ліцензування того чи іншого виду господарської діяльност ...
 3. Охорона праці. Системи управління охороною праці

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... та професійними захворюваннями, приведе до великої фінансово ... облік, аналіз та оцінка ризиків;  ... праці: Визначення ефективності витрат ... господарської діяльності, але не застосовується за результатами ... нструментів можуть огороджу вати їх неробочу частину ...
 4. Історія економіки та економічної думки. Предмет і метод історії економіки та економічної думки

  Конспект >> Экономическая теория
  ... та фінансовий сектори ... господарської діяльності людей. 1.3. Методи історії економіки та ... стадія замкнутого домашнього (натурального) ... йський текстиль, ... останнє визначення вартості залежить ... ’єктивна оцінка блага ... , є результатом ефективної координац ... дозрівати. ...
 5. Основи екології. Конспект лекцій

  Конспект >> Экология
  ... та визначення ... правової оцінки ... іватися ... домашня худоба, анаеробна ферментація сміття, добування вугiлля та ... ями та фінансову допомогу. ... У результаті розвитку господарської діяльності людини ... та збільшує ефективн ... гума (3%); текстиль (2 %); алюміній та інші метали ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017499923706055