Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Курсовая работа
Сумма денежных средств - это по сути дела страховой запас, предназначенный для покрытия кратковременной несбалансированности денежных потоков Сумма до...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Задание и исходные данные Составить финансовый план предприятия на год (в виде баланса доходов и расходов) по форме таблицы 1 по исходным данным, прив...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
В рамках первого направления осуществляется общая оценка: активов предприятия и источников их финансирования; величины и состава ресурсов, необходимых...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Финансы объективная экономическая категория, связанная с закономерностями развития материального производства в определенных условиях, при этом в роли...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Розрахуємо за аналогічним алгоритмом фінансові результати діяльності підприємства за попередній рік.

Таблиця 1.14 Порядок розрахунку фінансових результатів підприємства

Показник

Значення

Валовий прибуток (збиток)

2772699,6–2772699,6/6–1936405,46=374177,54

Інші операційні доходи

+

Адміністративні витрати

98635,2

-

Витрати на збут

94538,69

-

Інші операційні витрати

-

Фінансові результати від операційної діяльності (прибуток / збиток)

181003,65

=

Дохід від участі в капіталі

+

Інші фінансові доходи

2750,0

+

Інші доходи

+

Фінансові витрати

-

Збитки від участі в капіталі

-

Інші витрати

-

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток / збиток)

178253,65

=

Податок на прибуток від звичайної діяльності

44563,4

-

Фінансові результати від звичайної діяльності (прибуток / збиток)

133690,25

=

Надзвичайні доходи

+

Надзвичайні витрати

-

Податок з надзвичайного прибутку

-

Чистий прибуток

133690,25

=

Фінансові результати від операційної діяльності дорівнюють:

2772699,6–2772699,6/6–1936405,46–98635,2–94538,69=181003,65 (грн.)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування дорівнюють:

181003,65-2750=178253,65 (грн.)

Податок на прибуток від звичайної діяльності складає:

178253,65*0,25=44563,4 (грн.)

Чистий прибуток: 178253,65-44563,4=133690,25 (грн.)

Отримані показники за звітний та попередній роки відображені у 1 розділі форми № 2 "Звіт про фінансові результати" (дод. А).

Розподілимо отриманий у звітному році чистий прибуток підприємства, враховуючи умови, викладені у вихідних даних.

Згідно з задекларованою політикою, чистий прибуток підприємства буде розподілений так:

1) виплата дивідендів: 203170,72*0,3=60951,2;

2) поповнення резервного капіталу: 203170,72*0,05=10158,55;

3) нерозподілений прибуток: 203170,72*0,65=132060,97.

Заповнимо агрегований пасив балансу ВАТ "Домашній текстиль" на кінець звітного періоду, використовуючи дані на початок періоду, що наведені у вихідних даних, та результати проведених розрахунків. Результати розрахунків представимо у формі табл. 1.15.

Таблиця 1.15 Агрегований пасив балансу ВАТ "Домашній текстиль", тис. грн.

Стаття пасиву

На початок року

На кінець року

1.Статутний капітал

835,0

835,0

2.Резервний капітал

209,0

209,0+10,16=219,16

3.Нерозподілений прибуток

94,9

94,9+132,06=226,96

Всього власного капіталу

1138,9

1281,12

4.Забезпечення майбутніх витрат і платежів

73,21

91,26

5.Довгострокові зобов'язання

256,39

274,78

6.Поточні зобов'язання

586,0

705,16

Баланс

2054,5

2352,32

Як бачимо із пасиву балансу, величина статутного капіталу не змінилася, а резервний капітал та нерозподілений прибуток збільшилися. Це пов’язано із операціями, що були проведені в попередньому пункті.

2. Оцінка господарської діяльності ВАТ "Домашній текстиль"

Проведемо аналіз динаміки зміни показників фінансових результатів підприємства за попередній та звітний роки за Формою № 2, використовуючи форму таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 Аналіз рівня та динаміки фінансових результатів ВАТ "Домашній текстиль"

Найменування показників

Абсолютне значення показника, тис. грн

Питома вага статей у виручці, %

Зміни (відхилення)

попередній рік

звітний рік

попередній рік

звітний рік

в абс. знач., тис. грн

в структурі, %

темп приросту, %

1. Дохід (виручка) від реалізації продукції

2772,7

3223,68

100,00%

100,00%

450,98

-

16,3%

2. Податок на додану вартість

462,12

537,28

16,7%

16,7%

75,16

0%

16,3%

3. Інші вирахування з доходу

-

-

-

-

-

-

-

4. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

2310,58

2686,4

83,3%

83,3%

375,82

0%

16,3%

5. Собівартість реалізованої продукції

1936,4

2230,5

69,8%

68,8%

294,1

-1,0%

15,2%

6. Валовий прибуток (збиток)

374,18

455,9

13,5%

14,5%

81,72

1,0%

21,8%

7. Інші операційні доходи

-

3,76

-

0,1%

3,76

0,1%

-

8. Адміністративні витрати

98,6

116,73

3,6%

3,7%

18,13

0,1%

18,4%

9. Витрати на збут

94,54

54,45

3,4%

3,2%

-40,09

-0,2%

-42,4%

10. Інші операційні витрати

-

20,68

-

0,7%

20,68

-

-

11. Фінансові результати від операційної діяльності (прибуток / збиток)

181,0

267,8

6,5%

7,1%

86,8

0,6%

48%

12. Інші фінансові доходи

2,75

3,63

0,1%

0,1%

0,88

0,0%

32%

13. Інші доходи

-

4,23

-

0,1%

4,23

-

-

14. Інші витрати

-

5,97

-

0,2%

5,97

-

-

15. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток / збиток)

178,25

269,69

6,6%

7,1%

88,44

0,5%

49,6%

16. Податок на прибуток

44,56

66,51

1,9%

1,4%

21,95

-0,5%

49,3%

17. Чистий прибуток (збиток)

133,69

203,17

5,0%

5,4%

69,48

0,4%

52%

У звітному році виручка від реалізації склала 3223,68 тис. грн., ПДВ – 537,28 тис. грн., чистий дохід від реалізації – 2686,4 тис. грн., собівартість реалізованої продукції – 2230,5 тис. грн. Виходячи с цього, валовий прибуток підприємства у звітному році становить 455,9 тис. грн., порівнано з попереднім – 374,18 тис. грн., приріст валового прибутку склав 21,8%.

Виходячи з показників операційного доходу у звітному році, який склав 3,76 тис.грн, адміністративних витрат – 116,73 тис. грн., витрат на збут – 54,45 тис. грн., інших операційних витрат - 20,68 тис. грн., фінансові результати від операційної діяльності у звітному році склали 267,8 тис. грн., що на 48,9% більше, ніж у попередньому році (181,1 тис. грн.).

Що стосовно інших фінансових доходів у звітному році, то вони склали 3,63 тис. грн., інші доходи - 4,23 тис. грн., інші витрати - 5,97 тис. грн., фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування у звітному році склали 269,69 тис. грн. Також відомо, що податок на прибуток склав 66,51 тис. грн. У звітньому році, виходячи з чого чистий прибуток у звітному році склав 203,17 тис. грн., що на 52% перевищує показник минулого року.

Аналізуючи всі ці дані, можна сказати, що діяльність підприємства у звітному році булла більш ефективною у порівнянні з минулим роком. Всі показники збільшилися у порівнянні з попереднім роком. Оскільки збільшився дохід від реалізації та собівартість продукції, то можна стверджувати, що збільшився обсяг виробництва при незмінних інших умовах, які впливають на зміну доходу та собівартості.

Найбільш вагомою є тенденція, що темп росту витратної частини значно меньше ніж дохідної, що і призвело до збільшення прибутку и свідчить про те, що підприємство використовувало свої ресурси більш ефективно ніж у минулому році.

Розрахуємо показники рентабельності за окремими видами продукції та за загальним обсягом продукції в цілому. Ефективність виробництва та збуту продукції оцінюють за допомогою показників рентабельності продаж та продукції.

Рентабельність продаж (коефіцієнт валової рентабельності реалізації) (КРвр) показує, скільки копійок валового прибутку припадає на 1 грн чистого доходу від реалізації продукції та розраховується за формулою:Похожие страницы:

 1. Фінансова криза підприємства та її діагностика

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... дискримінантних моделей наведені в додатку А. 2. Визначення фінансових результатів та оцінка ефективності господарської діяльності ВАТ «Домашній текстиль» Особистий коефіцієнт – 1,11. 1. Визнача ...
 2. Процес становлення та розвитку підприємництва в Україні

  Дипломная работа >> Экономика
  ... всебічна оцінка зовнішнього ... нансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих підприємств та ... ефективної інноваційної діяльност ... визначення доцільності чи необхідності ліцензування того чи іншого виду господарської діяльност ...
 3. Охорона праці. Системи управління охороною праці

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... та професійними захворюваннями, приведе до великої фінансово ... облік, аналіз та оцінка ризиків;  ... праці: Визначення ефективності витрат ... господарської діяльності, але не застосовується за результатами ... нструментів можуть огороджу вати їх неробочу частину ...
 4. Історія економіки та економічної думки. Предмет і метод історії економіки та економічної думки

  Конспект >> Экономическая теория
  ... та фінансовий сектори ... господарської діяльності людей. 1.3. Методи історії економіки та ... стадія замкнутого домашнього (натурального) ... йський текстиль, ... останнє визначення вартості залежить ... ’єктивна оцінка блага ... , є результатом ефективної координац ... дозрівати. ...
 5. Основи екології. Конспект лекцій

  Конспект >> Экология
  ... та визначення ... правової оцінки ... іватися ... домашня худоба, анаеробна ферментація сміття, добування вугiлля та ... ями та фінансову допомогу. ... У результаті розвитку господарської діяльності людини ... та збільшує ефективн ... гума (3%); текстиль (2 %); алюміній та інші метали ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018999576568604