Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Курсовая работа
Сумма денежных средств - это по сути дела страховой запас, предназначенный для покрытия кратковременной несбалансированности денежных потоков Сумма до...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Задание и исходные данные Составить финансовый план предприятия на год (в виде баланса доходов и расходов) по форме таблицы 1 по исходным данным, прив...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
В рамках первого направления осуществляется общая оценка: активов предприятия и источников их финансирования; величины и состава ресурсов, необходимых...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Финансы объективная экономическая категория, связанная с закономерностями развития материального производства в определенных условиях, при этом в роли...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Розрахована річна величина загальновиробничих витрат відноситься на весь випуск продукції.

Базу розподілу загальновиробничих витрат підприємства між видами продукції візьмемо пропорційно величині прямих матеріальних витрат. Оскільки заробітна плата не залежить від величини виробленої продукції (погодинна оплата), а зміни суми прямих витрат на матеріали більшою мірою визначаються кількістю використаної сировини та матеріалів, то доцільно розподілити загальновиробничі витрати пропорційно величині прямих матеріальних витрат.

Результати розрахунків навести у табл. 1.10.

Таблиця 1.10 Розрахунок виробничої собівартості продукції підприємства

Стаття витрат

Ковдри

Подушки

Усього, грн.

Сума, грн.

Питома вага, %

Сума, грн.

Питома вага, %

1.Прямі витрати на матеріали

796204,8

76,2

248400,0

23,8

1044604,8

2.Основна зарплата

368280,0

54,6

305664,0

45,4

673944,0

3. Додаткова зарплата

36828,0

54,6

30566,4

45,4

67394,4

4.Відрахування на соціальні заходи

151884,0

54,5

126886,4

45,5

278770,4

5. Загальновиробничі витрати

126554,06

76,2

39527,38

23,8

166081,44

Усього

1479750,86

66,3

751044,18

33,7

2230495,04

Виходячи з даної таблиці, можна зробити висновок, що виробнича собівартість подушок є меншою, ніж виробнича собівартість ковдр майже у 2 рази. Найбільше на таке відхилення вплинула різниця в прямих витратах на матеріали, бо за іншими статтями витрат, такими як заробітня плата (основна та додаткова) та відрахування на соціальні заходи,різниця між питомою вагою є не дуже суттєвою. Визначимо суму річних адміністративних витрат:

Витрати на оплату праці і відрахування на соціальне страхування директора і бухгалтера (табл. 1.11).

Таблиця 1.11 Витрати на оплату праці директора та бухгалтера

Показник

Кількість, чол.

Оклад, грн.

Витрати на оплату праці в міс, грн.

Річні витрати на оплату праці, грн.

Бухгалтер

1

2816

2816,0

33792,0

Директор

1

3124

3124,0

37448,0

Основна зарплата

5940,0

71280,0

Додаткова зарплата

594,0

7128,0

Сума основної і додаткової зарплати

6534,0

78408,0

Нарахування на зарплату

2450,25

29403,0

Загальний обсяг витрат на оплату праці

8984,25

107811,0

Витрати на утримання, амортизацію, ремонт основних фондів загальногосподарського призначення, витрати на зв'язок і охорону дорівнюють 8917 грн.

Річні адміністративні витрати (АВ) визначимо як суму їх окремих елементів:

АВ = 107811,0+8917,0=116728,0 (грн.)

Визначимо річні витрати на збут:

Витрати на оплату праці і відрахування на соціальне страхування працівників, зайнятих збутом (табл. 1.12).

Таблиця 1.12 Витрати на оплату праці працівників, зайнятих збутом

Показник

Кількість, чол.

Оклад, грн.

Витрати на оплату праці в міс, грн

Річні витрати на оплату праці, грн.

Менеджер зі збуту

1

2640,0

2640,0

31680,0

Основна зарплата

2640,0

31680,0

Додаткова зарплата

264,0

3168,0

Сума основної і додаткової зарплати

2904,0

34848,0

Нарахування на зарплату

1089,0

13068,0

Загальний обсяг витрат на оплату праці

3993,0

47916,0

Витрати на утримання, амортизацію, ремонт основних фондів, ви-користовуваних для збуту продукції, витрати на рекламу склали 6553,4 грн.

Річні витрати на збут (ВЗ) визначимо як суму їх окремих елементів:

ВЗ = 47916,0+6553,4=54469,4 (грн.)

Визначимо валовий прибуток від реалізації продукції за формулою:

ВП = ЧД – Срп (1.10)

ВП - валовий прибуток, отриманий від реалізації продукції, грн.;

Срп - виробнича собівартість реалізованої продукції, грн.

Валовий прибуток від реалізації продукції дорівнює

ВП = 2686400,0-2230495,04=455904,96 (грн.)

Використовуючи перелік господарських операцій, які були проведені підприємством протягом року, визначимо фінансові результати від звичайної діяльності (прибуток / збиток ) підприємства до оподаткування.

Як відомо, підприємство здійснило наступні господарські операції:

1) реалізувало два види тканини, які не використовувались у ви-робництві.

Розрахуємо:

- дохід від продажу тканини 1-го и 2-го виду:

Д=11,95*206+10,16*110 = 2461,7+1117,6=3579,3 (грн.)

ЧД=(3579,3*5)/6=2982,75 (грн.)

- собівартість тканини:

С/с=13,40*206+12,06*110 = 2760,4+1326,6=4087,0 (грн.)

- витрати на реалізацію тканини:

В=3579,3*15%=536,9 (грн.)

2) отримано штрафів від других підприємств за порушення розра-хунково-платіжної дисципліни – 3763,54 грн.;

3) списана безнадійна дебіторська заборгованість – 20680,66 грн.;

4) отримані дивіденди за акціями інших підприємств і відсотки по державних облігаціях, що належить ВАТ "Домашній текстиль", - 3630 грн.;

5) реалізовано комп'ютер за 1500 грн.

ЧД=(1500*5)/6=1250 (грн.)

С/с = 1045 грн.

В=1500*20%=300 (грн.)

Результати розрахунків наведені у табл. 1.13.

Таблиця 1.13 Порядок розрахунку фінансових результатів підприємства

Показник

Значення

Валовий прибуток (збиток)

455904,96

Інші операційні доходи

3763,54

+

Адміністративні витрати

116728,0

-

Витрати на збут

54469,4

-

Інші операційні витрати

20680,66

-

Фінансові результати від операційної діяльності (прибуток / збиток)

267790,44

=

Дохід від участі в капіталі

+

Інші фінансові доходи

3630,0

+

Інші доходи

2982,75+1250=4232,75

+

Фінансові витрати

-

Збитки від участі в капіталі

-

Інші витрати

4087,0+536,9+1045+300=5968,9

-

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток / збиток)

269684,29

=

Податок на прибуток від звичайної діяльності

66513,57

-

Фінансові результати від звичайної діяльності (прибуток / збиток)

203170,72

=

Надзвичайні доходи

+

Надзвичайні витрати

-

Податок з надзвичайного прибутку

-

Чистий прибуток

203170,72

=

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування дорівнює: 267790,44+3630,0+4232,75-5968,9=269684,29 (грн.).

Величина оподатковуваного прибутку не включає величину отриманих підприємством дивідендів та відсотків по цінних паперам, тому складає: 269684,29-3630,0=266054,29 (грн.).

Податок на прибуток буде дорівнювати:

266054,29*0,25=66513,57 (грн.).

Чистий прибуток розраховується як різниця фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства до оподаткування та нарахованої суми податку на прибуток: 269684,29-66513,57=203170,72 (грн.).Похожие страницы:

 1. Фінансова криза підприємства та її діагностика

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... дискримінантних моделей наведені в додатку А. 2. Визначення фінансових результатів та оцінка ефективності господарської діяльності ВАТ «Домашній текстиль» Особистий коефіцієнт – 1,11. 1. Визнача ...
 2. Процес становлення та розвитку підприємництва в Україні

  Дипломная работа >> Экономика
  ... всебічна оцінка зовнішнього ... нансовий результат підприємств від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих підприємств та ... ефективної інноваційної діяльност ... визначення доцільності чи необхідності ліцензування того чи іншого виду господарської діяльност ...
 3. Охорона праці. Системи управління охороною праці

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... та професійними захворюваннями, приведе до великої фінансово ... облік, аналіз та оцінка ризиків;  ... праці: Визначення ефективності витрат ... господарської діяльності, але не застосовується за результатами ... нструментів можуть огороджу вати їх неробочу частину ...
 4. Історія економіки та економічної думки. Предмет і метод історії економіки та економічної думки

  Конспект >> Экономическая теория
  ... та фінансовий сектори ... господарської діяльності людей. 1.3. Методи історії економіки та ... стадія замкнутого домашнього (натурального) ... йський текстиль, ... останнє визначення вартості залежить ... ’єктивна оцінка блага ... , є результатом ефективної координац ... дозрівати. ...
 5. Основи екології. Конспект лекцій

  Конспект >> Экология
  ... та визначення ... правової оцінки ... іватися ... домашня худоба, анаеробна ферментація сміття, добування вугiлля та ... ями та фінансову допомогу. ... У результаті розвитку господарської діяльності людини ... та збільшує ефективн ... гума (3%); текстиль (2 %); алюміній та інші метали ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014491081237793