Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Информатика, программирование->Контрольная работа
В основе коммуникационных технологий лежит процедура информационного обмена. Обмен информацией производится по каналам передачи информации. Каналы пер...полностью>>
Информатика, программирование->Дипломная работа
Имеется широкий круг задач, отличительной особенностью которых является множественность и повторяемость данных, описывающих как сами рассматриваемые о...полностью>>
Информатика, программирование->Реферат
Разработка электрической принципиальной схемы .1 Расчет выходного каскада Выходной каскад обеспечивает требуемый размах напряжения (тока) в нагрузке....полностью>>
Информатика, программирование->Курсовая работа
Организует контроль за ходом выполнения работ, анализ функционирования автоматизированных систем, учет объемов и качества, затрат машинного времени на...полностью>>

Главная > Реферат >Информатика, программирование

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Банківська, фінансова та підприємницька інформація є підсистемою економічної інформації.

Економічна інформація використовується на всіх рівнях управління народним господарством країни і є основою для забезпечення інформаційних потреб фахівців фінансової й економічної сфер.

Економічна інформація – це інформація про суспільні процеси виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ. Вона є сукупністю різноманітних відомостей з економіки, які підлягають відображенню, фіксуванню, передаванню, перетворенню та використанню для управління окремими ланками виробництва. Під економічною інформацією розуміють корисні економічні дані, що відображають через систему натуральних, трудових і вартісних показників планову й фактичну виробничо-господарську діяльність, причинний взаємозв'язок між керуючим і керованим об'єктами.

Економічну інформацію класифікують за низкою ознак. Залежно від здійснюваних в управлінні функцій розрізняють планову, облікову та регулюючу інформацію. За об'єктивністю відображення явищ, подій, господарських операцій економічну інформацію розподіляють на достовірну та недостовірну.

Банківська й підприємницька інформація – сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про банківську, фінансову та підприємницьку сферу. У межах банківської й підприємницької інформації виділяють окремі сектори інформації:

 • ділова інформація – оперативні й аналітичні дані про економічну кон’юнктуру: біржова, економічна статистична, комерційна інформація про учасників ринку, оперативні новини про події на ринку;

 • біржова інформація – це дані як про самі біржі, так і про їх фінансові результати та діяльність;

 • фінансова інформація – це інформація, яка виникає під час фінансових, кредитних, валютних відносин, що реалізуються в державному, приватному секторах, а також між ними, може бути представлена в цифровому вираженні;

 • статистична інформація – це документована інформація, що дає кількісну характеристику масових явищ і процесів, що відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя суспільства;

 • комерційна інформація – відомості, пов’язані з комерційною та господарською діяльністю підприємства: виробнича й технологічна інформація, інформація про управління, фінанси й іншу діяльність;

 • оперативна інформація – це поточна ділова, комерційна й інша довідкова інформація, орієнтована на задоволення щоденних потреб у різних сферах діяльності; оперативність інформації визначає швидкість її доставки;

 • правова інформація – це будь-які відомості про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення та боротьбу з ними, їх профілактику тощо. Джерелами правової інформації є Конституція України, інші законодавчі та підзаконні нормативні правові акти, міжнародні договори й угоди тощо.

Вимоги до банківської та підприємницької інформації: систематичність, оперативність, конкретність, комплексність тощо.

Якість банківської та підприємницької інформації можна визначити як сукупність властивостей, що зумовлюють можливості її використання для задоволення визначених згідно з її призначенням потреб.

Властивості банківської та підприємницької інформації: репрезентативність, змістовність, повнота, доступність, актуальність, своєчасність, стійкість, достовірність, цінність тощо.

Джерела підприємницької інформації:

1) інформація про фірми, яка надається міжнародними організаціями й установами ООН;

2) інформація про фірми, яка надається спеціалізованими організаціями;

3) інформація, яка надається спеціалізованими банками даних;

4) інформація, яка надається спеціалізованими ЗМІ;

5) інформація, яка надається самою фірмою;

6) неформалізована особиста інформація.

3. Категорії споживачів банківської та підприємницької інформації.

Серед категорій споживачів банківської, фінансової та підприємницької інформації можна виділити декілька груп.

1. Колективні споживачі: науково-дослідні установи, органи державної влади й управління, політичні та громадські організації, навчальні заклади, підприємства різних форм власності й установи виробничої сфери.

2. Індивідуальні споживачі поділяються на групи за мотивами звертання до неї: споживачі з професійними потребами (наукові працівники, викладачі, депутати різних рівнів, члени комісій з економічних питань, державні службовці, керівники господарств, фахівці галузі, підприємці та ін.); споживачі з навчальними потребами (студенти, слухачі курсів підвищення кваліфікації, тренінгів тощо); споживачі із самоосвітніми потребами (найчисленніша категорія, потреби її обумовлені мотивами підвищення економічної культури).

Інформаційне забезпечення — один із найважливіших важелів адмініс­трування як на мікро-, так і на макрорівні. Адже успіх будь-якої справи залежить насамперед від того, чи пра­вильним було прийняте рішення, чи оптимальним є його виконання. А прийняти правильне рішення немож­ливо, не володіючи необхідною інфор­мацією.

Ось чому НБУ з перших років існу­вання в Україні дворівневої банківської системи розпочав роботу щодо створен­ня інформаційної системи, яка б забез­печувала його власні потреби, пов'язані з виконанням регулюючих та наглядо­вих функцій, а також потреби органів законодавчої і виконавчої влади держа­ви, міжнародних фінансових орга­нізацій, членом яких є Україна (Міжна­родного валютного фонду. Світового банку. Європейського банку реконст­рукції та розвитку), посольств, цент­ральних банків інших країн, ко­мерційних банків, фінансових уста­нов, науково-дослідних організацій, засобів масової інформації, фізичних осіб, для яких грошово-кредитна та валютна політика НБУ, стан бан­ківської системи країни є важливими передумовами діяльності.

Слід зауважити, що дві з чотирьох макроекономічних систем даних, які є основою прогнозування та аналізу еко­номічного розвитку країни, а саме — грошово-кредитна і банківська стати­стика та статистика платіжного балан­су — розробляються, підтримуються в актуалізованому стані і розповсюджу­ються Національним банком України. Інформація, яка базується на зазначе­них системах даних, необхідна НБУ як центральному банку держави для розробки і здійснення грошово-кре­дитної та валютної політики, а також для контролю за діяльністю ко­мерційних банків.

Оскільки Україна стала на шлях по­будови демократичного суспільства з ринковою економікою відкритого ти­пу, створення передумов для оцінки си­туації в країні, зіставлення її економіки з економіками інших країн світу є нині вкрай необхідним.

ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НБУ: РЕАЛЬНИЙ СТАН

На сьогодні головним нашим здобут­ком є створення статистики двох макроекономічних систем даних — мо­нетарної та банківської статистики і статистики платіжного балансу. Важли­вою передумовою цього було освоєння методології МВФ, створення націо­нальної платіжної системи з викори­станням передових комп'ютерних тех­нологій та запровадження електрон­ної пошти, що забезпечило збір та обробку необхідної фінансової і ста­тистичної інформації.

Оскільки Україна стала членом Між­народного валютного фонду і взяла на себе певні зобов'язання, Національ­ний банк України, починаючи з груд­ня 1992 року, щомісяця надає МВФ зведені балансові звіти НБУ і комерцій­них банків, агреговані за методологією МВФ, інформацію щодо процентних ставок і валютних курсів, а з 1994 р. — також статистику платіжного балансу України.

Із січня 1993 року виходить щомісяч­ний статистичний "Бюлетень Націо­нального банку України". З 1998 р. він видається не лише українською, а й російською та англійською мовами. Його структура постійно вдоскона­люється. Нині інформація у ньому по­дається відповідно до світових стан­дартів.

У квітні 1996 року розпочато видан­ня щоквартальника "Платіжний ба­ланс України", в якому публікуються табличні дані з платіжного балансу, аналітичні матеріали щодо розвитку зовнішнього сектора економіки та впливу поточної економічної політики на його стан. Це видання з нинішньо­го року виходить також англійською мовою, що сприятиме ширшому його розповсюдженню.

Інформаційні видання НБУ доступні широкому загалу.

Використання методології МВФ з монетарної статистики та статистики платіжного балансу із запровадженням міжнародних стандартів статистики да­ло можливість навіть попри викори­стання старого Плану рахунків бухгал­терського обліку в банках започаткува­ти у липні 1996 року публікацію сторінки даних України у збірнику МВФ "Міжнародна фінансова стати­стика" (МФС), яка містить грошово-кредитну та банківську статистику (з грудня 1992 року) і статистику платіжного балансу (з І кварталу 1994 року).

Важливим кроком у побудові націо­нальної статистики, в тому числі моне­тарної статистики і статистики платіжного балансу, було прийняття 4 травня 1993 року Кабінетом Міністрів України Державної програми перехо­ду України на міжнародну систему обліку і статистики. Національним бан­ком розроблено ряд документів, які стали організаційною основою стано­влення цих важливих макроеко-номічних систем даних. Серед цих до­кументів чільне місце посідає затверд­жена Правлінням Національного бан­ку України у травні 1994 року Концепція побудови банківської і гро­шово-кредитної статистики та стати­стики платіжного балансу. У ній визна­чено цілі, принципи і методи станов­лення статистики та інформаційної діяльності НБУ, які зорієнтовано на 'міжнародні стандарти.

Наступним етапом розвитку інфор­маційної діяльності та підвищення її ^ефективності був практичний перехід '(із січня 1998 року) банківської систе-|ми України на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Це поставило нові вимоги до звітності Національно­го й комерційних банків України та і програмного забезпечення її збору й об-|робки. Переходу передувала напруже-;на робота з підготовки у 1997 р. нових І Планів рахунків бухгалтерського обліку в Національному банку України та в ко­мерційних банках, зорієнтованих на З запровадження міжнародних стандартів ^бухобліку і статистики, а також нових | форм звітності.

Бухгалтерський облік і звітність ре­формувалися шляхом зміни старих та впровадження нових економічних ка­тегорій і понять статистичного призна­чення, які використовуються країнами з ринковою економікою. В основу ре­формування покладено реальну діяль­ність банку та створення принципово нових форм накопичення, збору та об­робки інформації. З 1998 року фінан­сова та статистична інформація по­їдається Національному банку України комерційними банками, які мають ста­тус юридичної особи, після відповідної консолідації даних по банку в цілому. Нагадаємо, що раніше інформація у ви­гляді форм звітності подавалася безпо­середньо філіями комерційних банків і узагальнювалася по банку Централь­ною розрахунковою палатою НБУ.

Нині базою формування даних є депозитарій економічних показників, визначених у кожному комерційному банку на основі аналітичного та синте­тичного обліку банківських операцій. Він прийшов на заміну формам звіт­ності, що існували до 1998 року. Тепер інформація у вигляді файлів, сформова­них на основі нових форм звітності, подається та обробляється в автомати­зованому режимі (див. схему 1).

Процес адаптації до нових форм звітності, нових Планів рахунків бух­галтерського обліку та до оновленого аналітичного обліку в банках триває.

У Національному банку України роз­почато створення бази даних, викори­стовуваної для аналізу загальноеко­номічної ситуації, стану грошово-кре­дитного ринку та зовнішньоеко­номічної діяльності держави. Вона є основою прогнозування показників монетарного характеру та параметрів розвитку зовнішнього сектора еко­номіки у процесі розробки грошово-кредитної політики НБУ, державних програм економічного і соціального розвитку України, які опрацьовуються урядом разом із Національним бан­ком.

Розробляються технічні умови пере­дачі інформації Міжнародному валют­ному фонду електронною поштою, відпрацьовується схема захисту систе­ми від зовнішнього втручання.

Ще одним виявом інтеграції бан­ківської системи нашої держави в інформаційний простір міжнародного банківського співтовариства є підго­товка Сторінки Національного банку України у міжнародну комп'ютерну мережу INTERNET.

Із цього приводу прийнято кілька рішень Правління НБУ, зокрема за­тверджено структуру та інформаційний зміст Сторінки Національного банку України в INTERNET.Похожие страницы:

 1. Інтернет у системі джерел банківської, фінансової і підприємницької інформації

  Реферат >> Информатика, программирование
  ... та недоліки Інтернету як джерела банківської, фінансової та підприємницької інформації. У системі основних джерел банківської, фінансової та підприємницької інформації особливо актуальною у використанн ...
 2. Проблеми та перспективи інтеграції банківської системи України у св

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... ідною фінансовою інформацією [3, ... яких фінансових проблем з банком, його вкладник законодавчо захищений від фінансових втрат з вини банківсько ... невичерпними джерелами рі ... підприємницької та фінансової ... банків слід віднести Інтернет-банкінг (e-banking). Інтернет ...
 3. Перспективи та розвиток банківської справи в Україні

  Реферат >> Астрономия
  ... , а також щодо джерела коштів для за­значеної ... єморозрахунків між суб’єктами підприємницької діяль­ності. 2. Економічн ... глобальної інформаційної ме­режі Інтернет та забезпечення ... інан­сових банків чи небанківських інсти­тутів, які займаються банківською спра­вою ...
 4. Організація та методологія управління фінансовими ресурсами підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... нансових ресурсів як суми коштів, які перебувають у розпорядженні суб'єктів підприємницько ... як фінансовий результат виробничо-господарської діяльності підприємств, як джерело ... нансових ресурсів використовують такі основні інформаційні джерела: фінансову ... нтернет ...
 5. Банківські операції. Навчальний посібник

  Книга >> Банковское дело
  ... фінансового стану і його тенденцій. Як джерела інформац ... банківської системи і національної валюти як джерела накопичення коштів; збільшення кількості користувачів Інтернету, як ... ів, які займаються підприємницькою діяльністю, у міжнародних фінансових платежах ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0032079219818115