Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономическая теория->Курсовая работа
Проблема безработицы как одна из ключевых социально-экономических проблем. Особенно остро проблема безработицы стоит сейчас перед Россией, что не удив...полностью>>
Экономическая теория->Реферат
Но одной из главных особенностей рыночной экономики является то, что равновесие на одном рынке зависит от равновесия на других рынках. Ранее мы отвлек...полностью>>
Экономическая теория->Реферат
Долгое время считалось, что поступательное развитие советской экономики дает неограниченные возможности для полной занятости в общественном производст...полностью>>
Экономическая теория->Реферат
Зміна інфляції на 1 відсоток змінює бюджет на декілька мільйонів гривень, а від розміру податкового тягаря залежить робота, зарплата й рівень життя гр...полностью>>

Главная > Реферат >Экономическая теория

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Безробіття у ринковій економіці

ЗМІСТ

Вступ 3

1.Безробіття в ринковій економіці 4

2. Поняття, сутність та види безробіття 7

2.1 Суть безробіття 7

2.2 Причини і основні форми безробіття 9

3. Безробіття як явище соціально-економічного життя суспільства 21

4 Державна політика зниження природної норми безробіття 35

Висновки 37

Список використаних літературних джерел 40

Вступ

Безробіття - не проста відсутність роботи, це також і соціальна катастрофа, що робить могутній і руйнівний вплив на людей. Це явище позначається на економічному, соціальному і психологічному стані людей. І хоча безробіття може виявитися творчим, мобілізуючим волю випробуванням, більшість пройшли через це говорить, що пережили відчай, безсилля і розгубленість, особливо якщо були без роботи довше, ніж декілька тижнів. Психологами доведено, що зіткнення з безробіттям негативно позначається на середній тривалості життя, стані здоров'я, довголітті і рівні смертності, пристрасті до алкоголю. Більш того, хочеться особливо відзначити, що скорочуються не тільки доходи сім'ї, але і втрачається самоповага людей, виникають різному ступеню складності захворювання на нервовому грунті і спостерігається відчуття безнадійності в завтрашньому дні. Людина попросту втрачає орієнтир і значення подальшої боротьби за життя. Він просто починає існувати, а не жити. А це, на мій погляд, найгірше, тому що втрачається особа індивіда.

Для багатьох людей відчуття власної гідності безпосередньо пов'язано з тією справою, якою вони зайняті. Тому, знайшовши, що вони є незатребуваними на ринку праці, люди переживають важке психологічне потрясіння, депресію. Депресія, у свою чергу, приводить до бездіяльності, а бездіяльність до втрати кваліфікації, втраті самоповаги, упадку моральних засад, а також до суспільного і політичного безладдя.

Тому вивчення проблеми безробіття і пошук шляхів її рішення є не просто важливим, але і дуже актуальним зараз питанням.

В своїй роботі я послідовно розгляну поняття і суть безробіття, її причини і види, а також у загальних рисах проблеми безробіття і шляху її рішення в економіці сучасних країн.

1.Безробіття в ринковій економіці

Безробіття в ринковій економіці - це стан ринку робочої сили за умов, коли пропозиція робочої сили перевищує попит на неї. Безробіття має циклічний характер.

Класичний підхід. Безробіття викликане надто високою заробітною платою (Рисунок 1.1.):

Рисунок 1.1 Безробіття за класичною теорією

Графік ілюструє ситуацію, коли розмір заробітної плати (WB) вищий за рівноважний (WA), при якому пропонується стільки робочої сили, скільки потребують підприємці. При рівні зарплати (WB) виникає перевищення пропозиції робочої сили (LВ) над попитом на неї (Lв`), яке і означає розвиток безробіття. Рівень безробіття визначається впливом надлишкової пропозиції робочої сили (LB - Lв`). Ціна ро­бочої сили починає знижуватися до досягнення рівноважної (WA).

Кейнсіанський підхід

Безробіття виникає через недостатній попит (Рисунок 1.2.):

Рисунок 1.2 Вплив сукупного попиту на рівень безробіття

(2.1.)

Сукупний попит у суспільстві визначає обсяг виробництва, а значить і попит на робочу силу. За допомогою зниження заробітної плати можна стимулювати значне підвищення зайнятості. Засобом від безробіття вважається підвищення державних витрат чи зниження податків, що приводить до збільшення сукупного попиту і, отже, до збільшення попиту на робочу силу.

Основні види безробіття

Фрикційне безробіття - тимчасове безробіття, яке пов'язане з добровільним чи вимушеним пошуком або очікуванням роботи.

Структурне безробіття - вивільнення робочої сили під впли­вом структурних зрушень в економіці, які змінюють попит на окремі про­фесії і фахи та пропозицію робочої сили по ним.

Циклічне безробіття - вивільнення робочої сили викликане загальним спадом виробництва, тобто тією фазою економічного циклу, яка пов'язана з кризовими явищами в еко­номіці, скороченням сукупного попи­ту, відповідним скороченням зайня­тості та ростом безробіття.

Інституціональне безробіття - вид безробіття, пов'язаний з функціонуванням самих інститутів ринку ро­бочої сили та факторами, які вплива­ють на його попит та пропозицію (неповна інформація про вакансії, завищений рівень допомоги по без­робіттю, занижені податки на доходи та інше).

Закон ОУКЕНА .

Закон ОУКЕНА: в ситуації, коли фактичний рівень безробіття перевищує її природний рівень на 1%, відставання обсягу ВНП становить 2,5%.

Американський економіст Оукен на основі емпіричних даних виявив стійкий зв'язок між величиною кон'юн­ктурного безробіття та кон'юнктурним розривом:

(3.1.)

Наявність кон'юнктурного безробіття свідчить про повне використання виробничих можливостей країни.

- Відповідно до закону Оукена відбувається відставання фактичного обсягу ВНП в порівнянні з тим обсягом, якого б суспільство могло досягти при своїх потенційних можливостях.

- Відбувається нерівномірний розподіл втрат від безробіття серед різних соціальних верств населення.

- Під час кон'юнктурного безробіття — через тривалі періоди бездіяльності — втрачається кваліфікація робітників, що може згодом зумовити значне зниження заробітної плати ти чи нові звільнення.

2. Поняття, сутність та види безробіття

2.1 Суть безробіття

Щоб розібратися в єстві безробіття, розглянемо спочатку поняття «безробітний».

Згідно визначенню міжнародних організацій (МАРНОТРАТНИК і Суспільство економічного співробітництва і розвитку) безробітні - це люди, що не мають роботи, хто готовий приступити до роботи і шукає роботу протягом останніх чотирьох тижнів або хто вже влаштувався, але ще не приступив до роботи. Наприклад, в США згідно із законом безробітними вважаються особи, які: не мали зайнятості протягом тижня опиту; робили зусилля знайти роботу протягом попередніх чотирьох тижнів (або зверталися безпосередньо до наймача або до послуг державної служби зайнятості, або до друзів); хто міг працювати протягом тижня опиту; обличчя, тимчасово звільнені, або особи, найняті на нову роботу, які повинні приступити до роботи протягом 30 днів.

В Японії безробітним вважається той, хто не працював протягом тижня опиту жодної години, у Великобританії - хто не має роботи протягом тижня опиту, шукає роботу протягом цього тижня або не може шукати її через хворобу або хто чекає результатів переговорів про пристрій на роботу.

Українським законом про зайнятість безробітними признаються працездатні громадяни, які не мають роботи і заробітку, зареєстровані в органах служби зайнятості в цілях пошуку відповідної роботи, шукають роботу і готові приступити до неї.

Таким чином, безробіття – це складне багатоаспектне економічне явище, властиве суспільству з ринковою економікою, коли частина працездатного населення не зайнята у виробництві товарів і послуг, не може реалізувати свою робочу силу на ринку праці через відсутність (абсолютного або відносного браку) відповідних робочих місць, унаслідок чого позбавляється заробітної платні як основного джерела необхідних прожитків. В реальному економічному житті безробіття виступає як перевищення робочої сили над попитом на неї.

Масштаби безробіття (чисельність безробітних) в кожній певний період розвитку економіки залежать від фази ділового циклу, темпів економічного зростання і продуктивності праці, ступені відповідності професійно-кваліфікаційної структури робочої сили існуючому на неї попиту, конкретної демографічної ситуації, державної політики зайнятості. Безробіття посилюється в період економічних криз і подальших депресій.

В соціальному плані безробіття, будучи пов'язана з неможливістю реалізації одного з основоположних прав людини – права на працю, оцінюється однозначно негативно. Саме таку позицію займає Міжнародна Організація Праці (МАРНОТРАТНИК), яка в цілях досягнення більш повної зайнятості проголошує принципи активної політики на ринку праці і всесвітньо сприяє їх реальному здійсненню. Своє негативне відношення до безробіття виказав римський тато Іоанн Павло II. В одній з своїх проповідей, присвячених проблемам соціального розвитку і прав людини, він заявив: «безробіття – це не тільки відсутність у людини грошей, це один з видів його духовної смерті». І з цим, на мій погляд, сьогодні важко не згодитися. Безробіття загострює соціальну напруженість в суспільстві, сприяє зростанню злочинності, наркоманії, хвороб.

Для успішної боротьби з безробіттям необхідно виявити основні причини, що викликають появу і розповсюдження цього соціально-економічного явища. [№1, 190-197ст.]

2.2 Причини і основні форми безробіття

Безробіття як економічна категорія є віддзеркаленням складності процесу узгодження пропозиції робочої сили з попитом на неї. Цей процес, якщо його розглядати в масштабах країни напряму залежить від того, на скільки обширна територія і як розрізняються в ній природно-кліматичні умови, яка структура економіки і яке місце займає в цій структурі промисловість, якими галузями і типами підприємств (за чисельністю персоналу) вона переважно відрекомендована. Серед інших чинників в тому або іншому ступені завжди фігурують національні традиції, але головну роль грає політичний пристрій суспільства. Саме від останнього залежить, в якому ступені при узгодженні пропозиції і попиту враховується специфіка найманої праці. Адже він не тільки, як правило, основне або істотне джерело доходу, але одночасно і спосіб реалізації певних життєвих установок і інтересів людини, у тому числі і в області професійної кар'єри. Нарешті, особливо важлива стадія економічного розвитку. Одна справа, коли народне господарство функціонує економічної системи, що в рамках встояла, і зовсім інше, коли здійснюється перехід, як це відбувається зараз в Україні, до принципової іншої системи. Аналогічно різниться ситуація залежно від того, чи спостерігаються в економіці застій, деякий спад і тим більше криза або на обличчя під'їм виробництва.

Таким чином, безробіття – це об'єктивно існуючий супутник найманої праці незалежно від того, признається економіка ринкової чи ні і, відповідно, проводяться або немає офіційна оцінка чисельності і реєстрація безробітних.

Непропорційно високий рівень середньої заробітної платні по відношенню до продуктивності праці є лише однією з причин виникнення безробіття. Існують і інші причини, деякі з яких мають пряме відношення до Україні. Перш за все слід зазначити, що в умовах ринкової економіки ринок праці прибуває в постійному русі.

Одні підприємства скорочують штати, інші – збільшують. Люди йдуть на пенсію або покидають роботу з інших причин (Наприклад, жінки йдуть в декретну відпустку). На їх місце приходять нові працівники, скажімо, випускники учбових закладів. Рух ринку праці по-різному впливає на рівень безробіття.

Навіть за нормальних діб багато людей тимчасово не працевлаштовано (тому що пішли з однієї роботи і займаються пошуками іншої) або ж вперше шукають роботу. В ринкових умовах, коли рівень зарплати і пільг сильно залежить від підприємства, люди не поспішають, підшукуючи собі гідну роботу, і не завжди погоджуються на першу пропозицію трудовлаштування, що попалася. незайнятість такого роду може досягати 2-3% загального рівня безробіття.

Серед конкретних причин, що обумовлюють скорочення зайнятості працездатного населення в Україні, можна відзначити наступні:

Перша причина корениться в тому, що характерною межею радянської економіки була надмірна чисельність виробничого (у тому числі допоміжного і управлінського) персоналу підприємств. В літературі вже давно наголошувався той факт, що на радянських підприємствах, порівняно з аналогічними за профілем і об'ємом виробництва в західних країнах, було зайнято в два-три рази більше працівників. Наявність надмірного персоналу гальмувала упровадження нової техніки і працезберігючих технологій, перешкоджало зростанню продуктивності праці. З другого боку, необхідність оплачувати зайвих працівників невиправдано завищувала витрати виробництва з витікаючим звідси ослабленням конкурентоспроможності вироблюваних товарів. Наявність надмірної кількості робочих місць означала штучний дефіцит робочої сили, а він підривав дисципліну праці, провокував придушення у них стимулу до кращої роботи.

В основі такої ситуації лежало, по-перше, те, що економічні відомства і директори радянських підприємств керувалися укоріненим догматом економічної теорії про принципову несумісність соціалізму і безробіття; по-друге, те, що надлишок робочої сили виявлявся практично корисний для відбування підприємством різних адміністративно звалюваних на нього повинностей, що не відносяться до характеру його діяльності: участь в збиранні врожаю, в забезпеченні збереження продукції на базах, в будівництві об'єктів соцкультпобуту, в прибиранні вулиць і т.п. Нарешті, - і це, напевно, головне, - надлишок персоналу можна було з успіхом використовувати для традиційних авралів по виконанню плану в самому кінці місяця, кварталу або року. Іншими словами, довгі роки існувало стійке і вельми масове приховане безробіття.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Безробіття і його види (1)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... , поповнюючи резервну армію праці. Безробіття в ринковій економіці – це стан ринку робочої сили за умов ... ,5 8,1 США 8,5 7,1 7,2 5,5 ПРИЧИНИ БЕЗРОБІТТЯ Економісти по-різному пояснюють причини безробіття в ринковій економіці. В цілому можна було ...
 2. Безробіття

  Контрольная работа >> Экономика
  ... : Луценко. Черкаси – 2006 Тема: Безробіття. Основні причини безробіття в ринковій економіці. Зв'язок рівня зароб ... ,5 8,1 США 8,5 7,1 7,2 5,5 ПРИЧИНИ БЕЗРОБІТТЯ Економісти по-різному пояснюють причини безробіття в ринковій економіці. В цілому можна було ...
 3. Безробіття як макроекономічна проблема

  Курсовая работа >> Экономика
  ... Інституційне безробіття стрімко зростає з поширенням соціального компоненту в ринковій економічн ... іння економікою та ринком праці, зокрема, є відповідність рівня безробіття природн ...
 4. Безробіття як економічне явище

  Реферат >> Экономика
  ... ів 2. Безробіття в Україні 2.1 Суть безробіття 2.2 Причини і основні форми безробіття 3. Особливості формування українського ринку прац ... -197ст.] 2.2 Причини і основні форми безробіття Безробіття як економічна категорія є віддзеркаленням складності процесу ...
 5. Безробіття серед молоді

  Реферат >> Социология
  ... ринку праці в Росії. 1. Безробіття серед молоді як проблема молоді Масове безробіття ... за допомогою засобів економіки. • приховане безробіття. Тимчасова безробіття приймає іноді ... ігти цю форму безробіття. 3. Проблеми випускників на ринку праці Відсутні ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0011460781097412