Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Право, юриспруденция->Конспект урока
Сутність кримінального процесу – спрямованість на захист суспільного та державного устрою, прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб від зл...полностью>>
Право, юриспруденция->Курсовая работа
Реализация права - общецивилизованная основа и суть правопорядка. Право выступает в качестве высшей социальной ценности, но лишь тогда, когда его прин...полностью>>
Право, юриспруденция->Контрольная работа
В связи с переходом Российской Федерации к рыночным отношениям система законодательства претерпела кардинальные изменения. Это относится и к правовым ...полностью>>
Право, юриспруденция->Дипломная работа
Існування людини забезпечується головним чином завдяки суспільному виробництву, в процесі якого створюються необхідні для неї матеріальні блага (за ви...полностью>>

Главная > Реферат >Право, юриспруденция

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Предмет, метод, система трудового права

План

1. Предмет регулювання трудового права України.

2. Метод правового регулювання трудових відносин.

3. Функції трудового права України.

4. Система трудового права України.

1.Предмет регулювання трудового права України.

Предметом трудового права України є суспільні трудові відносини, які виникають із застосування працівниками здатності до праці в суспільному виробництві.

Всі трудові правовідносини розділяються на індивідуальні та колективні трудові відносини.

До індивідуальних трудових відносин відносяться правовідносини:

 • по укладанню, зміні та припиненню трудового договору;

 • по відстороненню працівників від роботи;

 • по атестації працівників;

 • по оплаті праці та нормуванню праці;

 • по робочому часі та часі відпочинку;

 • по дисципліні праці;

 • по охороні праці;

 • по дисциплінарній відповідальності;

 • по матеріальній відповідальності сторін трудового договору;

 • по матеріальному забезпеченню працівників в разі тимчасової непрацездатності.

До колективних трудових відносин відносяться відносини:

 • по участі трудових колективів по установленню колективних умов праці;

 • по колективним переговорам;

 • по укладенню та виконанню колективного договору;

 • по діяльності професіональних союзів;

 • по розгляду та вирішенню індивідуальних та колективних трудових спорів.

Проте предмет трудового права не тотожний з трудовими відносинами. Трудове право регулює й інші відносини, що без­посередньо пов'язані з працею:

 • відносини, які передують трудовим (працевлаштування);

 • відносини, які супроводжують трудові (навчання, підвищення кваліфікації, перепідготовки безпосередньо у роботодавця);

 • відносини, які випливають із трудових (соціального партнерства; з нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства, процесуально-трудові, із соціального страхування)

2. Метод правового регулювання трудових відносин

Під методом слід ро­зуміти спосіб, спеціальний правовий процес, за допомогою якого право впливає на суспільні відносини, встановлюються права і обов'язки, характер взаємовідносин суб'єктів, правові засоби впливу в разі порушення прав і обов'язків.

Для трудового права України метод визначається нормативним регулюванням трудових відносин.

Первинні способи впливу на поведінку людей:

1) Дозвіл дає широку можливість сторонам самим встановлю­вати для себе суб'єктивні права і брати обов'язки по виконан­ню певних трудових повноважень.

2) Наказ вміщує в собі імперативні засади, що є обов'язкови­ми для обох сторін трудових правовідносин. При імперативному способі діяльність сторін не може суперечити положенням, що вста­новлені державою.

3) Заборона також носить імперативний характер.

Залежно від способу впливу на поведінку людей можна виз­начити два методи правового регулювання:

1) Державно-нормативний метод виражається в тому, що дер­жава розробляє і приймає закони та інші форми нормативних актів, що спрямовані на здійснення всієї системи державного управління суспільством. Всі законодавчі акти, що приймають­ся як органами державної влади, так і органами державного управління, є результатом державно-нормативного методу ре­гулювання.

2) Локальний метод правового регулювання проявляється пе­реважно у формі колективного договору, що вміщує основні положення з питань праці і заробітної плати, робочого часу, часу відпочинку, охорони праці, що розроблені власником або уповноваженим ним органом і профспілковим комітетом або іншим уповноваженим трудовим колективом органом в межах наданих йому прав. Поряд з колективним договором можуть прийматися й інші форми локальних актів: правила внутріш­нього трудового розпорядку, положення про преміювання, ін­струкції щодо охорони праці тощо.

3. Функції трудового права України.

Функція права — це напрям правового впливу на суспільні відносини, що визначає службове призначення права в житті сус­пільства.

Функції трудового права:

1.Економічна (виробнича) функція. (Саме через трудові відносини реалізу­ються виробничі програми, створюються і збільшуються народне багатство і фонди матеріального забезпечення працюючих.)

2. Соціальна функція. (За її допомогою формується особа працівника в напрямку, необхідному для суспільства.)

3. Іде­ологічна (виховна) функція. (Має загальну соціальну спря­мованість на справедливе регулювання трудових відносин і ви­ховання свідомості цієї справедливості.)

4. Система трудового права України.

Система трудового права України – це структура взає­мозв'язаних норм, що регулюють трудові відносини.

До загальної частини відносяться норми, що є єдиними для всіх трудових відносин, вони визначають:

- принципи правового регулювання;

- джерела трудового права України;

- кла­сифікують суб'єктів трудового права;

- визначають правове ста­новище професійних спілок і трудових колективів;

- поняття, порядок підготовки та укладення колективних договорів;

- кла­сифікують правові відносини, що виникають із застосування праці;

- визначають поняття працевлаштування і його правові форми.

Особливу частину складають норми, що регулюють певні еле­менти трудових відносин:

 • порядок виникнення, зміни та при­пинення трудових відносин;

 • тривалість праці та відпочинку;

 • види оплати праці, порядок і строки виплати заробітної плати;

 • питання внутрішнього трудового розпорядку;

 • дисциплінарну і матеріальну відповідальності працівників;

 • охорону праці;

 • порядок вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів.

 

Додаток №1.

Схема до теми 1 „ Предмет трудового права”.

 

Предмет трудового права – це суспільні трудові відносини, які виникають із застосуванням працівниками здатності до праці в суспільному виробництві, відносини по працевлаштуванню, колективні правові відносини.


 


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Предмет и система трудового права

  Закон >> Государство и право
  ... право Налоговое право Трудовое право Утвержден Зам. директора Т.В. Бордодымова «______» __________ 200 __ г. 1. Предмет и система трудового права. 2. Расторжение трудового ... и значение дисциплины труда, методы ее обеспечения 3. Тракторист сельхозпредприятия ...
 2. Трудовое право шпоры

  Шпаргалка >> Государство и право
  1.предмет, метод, система трудового права. ТП, как отрасль П-это совок- ... частью иной отрасли П., имеет свой предмет и метод пр.регулир-я.2) ни одна отр ... в целях представительства и защиты их социально-трудо­вых прав и интересов. Признаки: 1. Объед-ние граждан ...
 3. Предмет и система финансового права

  Реферат >> Государство и право
  ... предметом и методом правового регулирования. По предмету и особенностям метода правового регулирования финансовое право занимает в системе права ... . Прослеживается связь финансового права и с другими отраслями российского права (трудовое, уголовное и др.), ...
 4. Предмет, метод і система адміністративного права

  Реферат >> Право, юриспруденция
  Предмет, метод і система адміністративного права 1. Адміністративне право України як галузь права Адміністративне право - це ... іншої (тобто методи регулювання відносин тотожні). За предметом регулювання: трудове право регулює відносини прац ...
 5. Наука административного права предмет, метод, система, источники

  Реферат >> Государство и право
  ... . 1 Предмет, метод, система административного права 1.1 Предмет административного права Административное право - самостоятельная отрасль российского права. Известно, что отрасли права отличаются ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014579296112061