Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Контрольная работа
Производство и реализация продукции требуют расхода определенных видов ресурсов в натуральном выражении: материальных, трудовых, информационных Для оц...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Определить потребность предприятия в мощностях, составе и численности работающих для производства продукции машиностроения (изделии А и В) в отдельном...полностью>>
Экономика->Шпаргалка
1 Производственное- распр в осн на пр-во и потребление т и усл 2 Коммерческое- распр на обмен, распределение и потребление т и усл, 3 Финансовое- на и...полностью>>
Экономика->Отчет по практике
Ознакомление с предприятием Организационно-экономическая характеристика предприятия Ознакомилась с прелприятием, материально-технической базой предпри...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІСНУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

1.1 Роль малого бізнесу в економіці розвинутих держав світу та зарубіжний досвіт

1.2 Стан та виникнення малого бізнесу в Україні

1.3 Державне регулювання та нормативно – правове забезпечення розвитку малого бізнесу в Україні

1.4 Діючі системи оподаткування для суб’єктів малого бізнесу та організаційні форми здійснення господарської діяльності

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА МИКОЛАЇВСЬКІ ОБЛАСТІ

2.1 Стан розвитку малого бізнесу в Україні

2.2 Соціально – економічна характеристика розвитку малого бізнесу Миколаївської області за результатами 2002 – 2006 років

2.3 Аналіз показників розвитку малого бізнесу в Миколаївські Області

2.4 Аналіз причин виникнення проблем, які перешкоджають розвитку малого бізнесу в Україні та Миколаївській області

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В МИКОЛАЇВСЬКІ ОБЛАСТІ

3.1 Загальні шляхи удосконалення діючих умов та систем розвитку малого бізнесу в Україні

3.2 Вступ України до Світової організації торгівлі: перспективи розвитку малого бізнесу

3.3 Вдосконалення системи фінансування малого бізнесу в Україні

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ

4.1 Характеристика та аналіз потенційно - шкідливих і небезпечних виробничих факторів

4.2 Методи та засоби колективного та індивідуального захисту від шуму та вібрації

4.3 Розрахунок освітлення приміщення (цеху)

РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

5.1 Гігієнічна характеристика забруднювачів та їх вплив на навколишнє середовище

5.2 Заходи щодо усунення впливу забруднюючих речовин на навколишнє середовище

5.3 Розрахунок плати підприємства за забруднюючих речовин на навколишнє середовище

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Світовий досвід і практика господарювання показують, що найважливішою ознакою ринкової економіки є існування і взаємодія багатьох великих, середніх і малих підприємств, їх оптимальне співвідношення. Найбільш динамічним елементом структури народного господарства, що постійно змінюється, є малий бізнес. Зарубіжний досвід підтверджує ефективність існування сектору малих підприємств в сучасній економіці. Малі підприємства відіграють провідну роль у зміні структури форм власності, оскільки фактично представляють приватні інтереси. В умовах масового закриття державних підприємств та стрімкого зростання безробіття розвиток малого підприємництва може створити багато можливостей для працевлаштування широких верств населення. У ринковій економіці мале підприємництво виконує цілу низку життєво важливих функцій: відіграють особливу роль у розвитку торгівлі, сфері послуг, громадському харчуванні, виробництві товарів народного споживання; сприяють формуванню конкуренції та протистоять монополістичним тенденціям; створюють велику частку товарів в економіці; сприяють вирішенню проблеми зайнятості; задовольняють специфічні потреби споживачів, формують індивідуальний попит; роблять значний внесок у науково-технічний прогрес; забезпечують базу для становлення середніх та великих підприємств у майбутньому; пом'якшують економічні кризи; підтримують соціальну та політичну стабільність, утверджують демократизм у бізнесі.

Розвиток малого бізнесу в сучасній Україні - це необхідна умова становлення ринкової економіки, ефективної реструктуризації виробництва та підприємств, розв’язання проблем зайнятості, підвищення та зростання рівня життя населення. Без розвитку малого підприємництва неможливо формування середнього класу, тобто неможливо створення надійного фундаменту демократичного суспільства. Малі та середні підприємства забезпечують гнучкість та стійкість економічної системи держави, наближують її до потреб конкретних споживачів, а водночас - виконують важливу соціальну роль, надаючи робочі місця та забезпечуючи джерело доходу для значної частини населення України.

Яке сьогодні становище малого бізнесу в Україні? Які проблеми блокують або стримують його розвиток? Що потрібно зробити або вирішити для досягнення сталого його розвитку в Україні з хоча б приблизним наближенням до світових стандартів? Відповіді на ці та інші питання є важливими для визначення ролі малого бізнесу в економіці держави, його форми та структури, пошуку шляхів вдосконалення умов для його розвитку та усунення негативних факторів, що заважають його становленню.

В даній роботі поставлено за мету проаналізувати сучасний стан розвитку малого бізнесу в Україні та, зокрема, в Миколаївській області, порівняти з світовими показниками та досягненнями, виявити існуючі проблеми, навести пропозиції щодо їх вирішення, запропонувати форми та методи удосконалення сучасного стану економічного розвитку малих підприємств та розглянути перспективи державного регулювання та підтримки малого підприємництва.

Тому, при написанні роботи поставлені такі задачі:

 1. Розкрити сутність малого бізнесу в Україні.

 2. Зробити огляд нормативно - правової бази, яка регулює діяльність та розвиток малих підприємств в Україні.

 3. Охарактеризувати стан сучасного стану розвитку малого бізнесу в Україні та Миколаївській області.

 4. Висвітлити проблеми, які заважають розвитку малого бізнесу в Україні.

 5. Проаналізувати показники діяльності малого бізнесу в Миколаївській області.

 6. Зробити висновки щодо стану малого бізнесу та його розвитку.

 7. Навести пропозиції щодо шляхів вирішення існуючих проблем та вдосконалення розвитку малого бізнесу в Україні.

Об’єктом дослідження в дипломній роботі виступають малі підприємства Миколаївської області.

Предметом дослідження є механізми формування, функціонування та особливості розвитку малого бізнесу в Україні та, зокрема, в Миколаївській області.

В першому розділі даної роботи робиться огляд світового досвіду становлення малого бізнесу, висвітлюється сутність і значення малого бізнесу, описується історія формування малого бізнесу в Україні, розглядається законодавство України, яке його регулює, системи оподаткування та існуючі програми сприяння розвитку малого бізнесу.

В другому розділі оглядається загальний стан розвитку малого бізнесу в Україні, дається характеристика економічного розвитку Миколаївської області. Розглядається кількісна структура малого бізнесу за обраними системами оподаткування, видами економічної діяльності, проводиться економічний аналіз показників розвитку малого бізнесу, робиться аналіз та порівняння за 5 останніх років.

В третьому розділі наводяться пропозиції щодо вирішення існуючих проблем розвитку малого бізнесу в Україні та удосконалення діючої системи державної та громадської підтримки малого бізнесу. Також, в цьому розділі наводяться пропозиції щодо впровадження та використання інформаційних технологій, світового досвіду, сучасних форм та методів, які сприятимуть розвитку малого бізнесу на більш високому та якісному рівні.

Під час написання цієї роботи були опрацьовані нормативні та літературні джерела, в яких висвітлюються питання становлення, розвитку, проблем малого бізнесу в Україні. Серед сучасних українських дослідників треба відзначити праці Л.В. Балабанової, І.Х.Баширова, В.І. Ляшенка, І.В. Сороки, М.Г.Чумаченка, Парсяк В.Н. та інших. Тема малого бізнесу для вітчизняних науковців залишається актуальною протягом всієї історії його існування в незалежній Україні. Більшість досліджень вітчизняних економістів в періодичних спеціалізованих виданнях “Бізнес”, “Економіка України”, “Фінанси України”.

Проблемам розвитку малого підприємництва, також, присвячені праці таких відомих українських вчених як А.І. Барановського, М.Д. Білика, З.С. Варналія, Л.І. Воротіної, І.Г. Ганечко, Ю.І. Єханурова, О.В. Жука, Н. Кожевіної, В.В. Корнеєва, О.Є. Кузьміна, Н.Л. Лесик, Д.В. Ляпіна, С.К. Реверчука, Н.В. Савки, О.В. Титаренко, О.І. Хорольського, В.К. Черняка, Ю.Ю. Юрченко. Західна економічна думка представлена дослідженнями П. Бернса, Й. Ворста, П. Друкера, П. Равантлоу, Д. Сторея, П. Хейне, Г. Хоскінга, Й. Шумпетера та інших вчених.

Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Загальний обсяг роботи 124 аркуша, у даній роботі містяться 15 таблиць, 9 рисунків. Список використаної літератури налічує 42 джерела.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІСНУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

1.1 Роль малого бізнесу в економіці розвинутих держав світу та зарубіжний досвіт

В розвинутих країнах малий та середній бізнес здійснює суттєвий вплив на економічний розвиток країни. Вплив цього сектору на макроекономічні показники є безумовним. У більшості країн малими вважають підприємства, які відповідають певним ознакам, а саме: якісним - підприємство є незалежним, ним керують власники або співвласники, його діяльність має переважно локальний характер і не може суттєво впливати на ціни та обсяги виручки у своїй галузі; та кількісним - законодавчо встановленим критеріям. Загалом, у світі є понад 50 визначень малого підприємства. Кожна країна користується власним набором критеріїв, який відповідає особливостям розвитку її підприємницького сектору (табл.1.1) 17,ст. 56

Таблиця 1.1 Критерії віднесення підприємств до категорії малих в зарубіжних країнах

п/п

Країна

Критерії

Примітка

1

2

3

4

1.

Великобританія

1. Оборот не більше 2,3 млн. ЕКЮ

2. Активи не більше 1,5 млн. ЕКЮ

3. Середня чисельність зайнятих до 50 чол.

Відповідно до Закону о компаніях мале підприємство повинне відповідати двом із трьох критеріїв. Застосовуються також більш конкретні галузеві показники чисельності зайнятих і обороту.

2.

Німеччина

1.Чисельність – не більше 500 чол.

2. Річний оборот – не більше 500 млн. ЕКЮ

Офіційне визначення малих підприємств відсутнє. Конкретні показники використовуються при різних видах і схемах підтримки.

3.

Європейська Спілка

1.Кількість зайнятих – не більше 50 чол.

2.Річний обіг – менш 4 млн. ЕКЮ

3.Сума балансу – менш 2 млн. ЕКЮ

Застосовуються різні критерії при наданні підтримки на рівні ЄС. У ряді випадків застосовуються національні критерії.

4.

Італія

1.Чисельність – менш 300 чол.

2.Капітал – не більше 9,5 млн. ЕКЮ

3.Підприємство не є дочірнім.

Критерії віднесення підприємства до категорії малого встановлюються Міністерством промисловості.

5.

США

Якісні:

1.Керуються незалежними власниками.

2.Не займають домінуючого положення на ринку.

Кількісні:

1.Чисельність зайнятих.

2. Річний оборот.

Кількісні критерії встановлюються для кожної галузі у відповідності із Стандартним класифікатором.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

  Реферат >> Экономика
  ... альний двигун економічного розвитку. Малий бізнес допомагає утвердженню конкурентних ... внесок малого бізнесу в здійснення прориву по ряду важливих напрямків ... областях: Одеській (418), Донецькій (218), Закарпатській (252), Дніпропетровській (234), Миколаївськ ...
 2. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ілі малих підприємств залишається досить глибоким. У Донецькій, Львівській, Миколаївській, Херсонській областях та ... ів конференції „Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні”, УПСК, 2006 с.61-65. Гончарова Н.В. Напрямки розвитку інтеграційних ...
 3. Мале підприємництво в умовах ринку

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ї економіки. Основними напрямками подальшого розвитку малого підприємництва в Укра ... у Харківській області на сьогодні сектор малого бізнесу забезпечує роботою ... Показники розвитку підприємств малого бізнесу(МП)1 Показник місто Миколаїв Миколаївська область. ...
 4. Природні ресурси Миколаївської області

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  ... середньо гумусні та мало гумусні (на ... напрямків: рослинництво та тваринництво. У Миколаївській обл. ці два напрямки ... стримують розвиток туристичного бізнесу у Миколаївському регіоні, ... чного розвитку області. Завданням Програми розвитку туризму в Миколаївській ...
 5. Проблеми утилізації твердих побутових відходів в малих містах (а прикладі смт. Ставище)

  Дипломная работа >> Экология
  ... червоних шламів утворюється у Миколаївській області. На території України розташован ... є зосередити увагу на наступних основних напрямках розвитку й впровадження безвідхідної ... 11 суб'єктів господарювання малого та середнього бізнесу щорічно виробляють продукц ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001600980758667