Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Контрольная работа
Статистическое наблюдение выступает как один из главных методов статистики и как одна из важнейших стадий статистического исследования Под статистичес...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
С переходом России к рыночной экономике и развитием местного самоуправления российские муниципальные образования получили возможность самостоятельно о...полностью>>
Экономика->Реферат
Малый бизнес в России играет большую роль в формировании стабильной рыночной структуры, развитии экономического сектора Помимо этого малый бизнес выпо...полностью>>
Экономика->Реферат
На протяжении всей истории человечества обеспечение людей продовольствием было и остается важнейшей проблемой До сих пор на земном шаре ежегодно умира...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПЛАН

ВСТУП

Розділ 1 Теоретичні аспекти розробки та реалізації бізнес-плану

1.1 Сутність процесу бізнес-планування та мета його складання

1.2 Особливості обґрунтування бізнес ідеї

1.3 Структура та етапи розробки бізнес-плану

Розділ 2 Вивчення та розробка бізнес-плану нової виробничої лінії на ВАТ «Іскра»

2.1 Концепція бізнесу

2.2 Коротка інформація про підприємство

2.3 Характеристика продукції та калькуляція собівартості та визначення ціни одиниці продукції

2.4 Аналіз беззбитковості виробництва

2.5 План маркетингу

2.6 Прогнозування потоків коштів

2.7 Прогнозування звіту про фінансові результати та балансу прямим методом

2.8 Формування звіту про рух грошових коштів непрямим методом

2.9 Аналіз потенційних ризиків

Розділ 3 Проблеми розробки та впровадження бізнес-плану на прикладі ВАТ «Іскра»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Актуальність вибраної для даного дослідження теми визначається тим, що кожний підприємець, починаючи свою діяльність, повинен ясно представляти потребу на перспективу у фінансових, матеріальних, трудових і інтелектуальних ресурсах, джерела їх отримання, а також уміти чітко розрахувати ефективність використання ресурсів в процесі роботи фірми.

Бізнес-план підприємства є одним з основних інструментів управління підприємством, що визначають ефективність його діяльності. Розробка бізнес-плану дозволяє ефективно використовувати планерування бізнесу для грамотного управління підприємством. Навіщо треба писати бізнес-план і цілі його складання.

В умовах ринку і жорсткої конкурентної боротьби підприємство повинне уміти швидко і адекватно реагувати на зміни, що відбуваються в зовнішньому середовищі і усередині самого підприємства. Це стає можливим, коли виконується декілька умов:

 • адміністрація і інвестор правильно оцінюють реальне фінансове положення підприємства і його місце на ринку;

 • існують конкретні цілі до досягнення яких повинне прагнути підприємство;

 • при постановці цілей підприємства менеджмент активно використовує планерування, строго контролюється і виконується кожен крок плану для їх досягнення;

 • адміністрація підприємства і інвестор розуміють суть процесів що відбуваються на ринку, в зовнішньому середовищі і усередині самої фірми.

Бізнес-план складається для внутрішніх і зовнішніх цілей. У переважній більшості випадків, так вже склалося в нашій країні, бізнес-план фірми починають складати, коли необхідно залучити інвестиції. Але річ у тому, що це лише одна сторона справи, насправді він складається не лише для зовнішніх цілей. Зовнішні цілі, для яких складається бізнес-план підприємства - обґрунтування необхідності залучення додаткових інвестицій або позикових засобів, демонстрація тих, що є у фірми можливостей і залучення уваги з боку інвесторів і банку, переконання їх в достатньому рівні ефективності інвестиційного проекту і високому рівні менеджменту підприємства.

Кожен інвестор захоче оцінити вигідність інвестування в пропонований інвестиційний проект і оцінити співвідношення можливої віддачі від проекту і ризикованої вкладень, а кращий спосіб для цього - вивчити і проаналізувати бізнес-план інвестиційного проекту. Бізнес-план інвестиційного проекту, це по суть - його візитна картка. Він дає інвесторові відповідь на питання, чи варто вкладати засоби в даний інвестиційний проект і за яких умов він буде найбільш ефективний при допустимій для інвестора мірі риски і вірності допущень зроблених розробником інвестиційного проекту.

Грамотно складений бізнес-план інвестиційного проекту є обов'язковою умовою здобуття банківського кредиту. Якщо у позичальника він відсутній, це говорить про низький професійний рівень менеджменту підприємства, його неволодінні ситуацією, і робить здобуття кредиту в банці практично неможливим, крім того, в майбутньому банк оцінюватиме видачу кредиту такому підприємству, як більш високоризикову операцію. Це означає, що банк, враховуючи вищий ризик неповернення кредиту, обов'язково збільшить величину відсотків по кредиту у бік збільшення, а кредит відповідно - стане дорогим і невигідним.

Таким чином необхідність складання фінансово та економічно обґрунтованого і вигідного в першу чергу для інвестора проекту є основною задачею фінансового менеджера.

У зв'язку з тим, що бізнес-план є результатом досліджень і організаційної роботи, метою якого є вивчення конкретного напряму діяльності фірми (продукту або послуг) на певному ринку і в організаційно-економічних умовах, що склалися, він спирається на:

 • конкретний проект виробництва певного товару (послуг) — створення нового типу виробів або надання нових послуг (особливості задоволення потреб і т.д.);

 • всебічний аналіз виробничо-господарської і комерційної діяльності організації, метою якої є виділення її сильних і слабких сторін, специфіки і відмінностей від інших аналогічних фірм;

 • вивчення конкретних фінансових, техніко-економічних і організаційних механізмів, що використовуються в економіці для реалізації конкретних задач.

Об'єкт дослідження – бізнес – план.

Предмет дослідження – розробка бізнес – плану для випуску Ної продукції в новому цеху ВАТ «Іскра» .

Мета даного дослідження - розробити бізнес-план реалізації проекту по випуску нової продукції на ВАТ «Іскра» та просуванні її на ринку.

Для досягнення цієї мети в роботі необхідно вирішити наступні задачі:

 1. описати теоретичні основи бізнес-планування, а саме: мета, функції і призначення бізнес-плану, етапи розробки і структура бізнес-плану;

 2. розробити бізнес-план для випуску нової продукції на ВАТ «Іскра» ;

 3. проаналізувати основні етапи та стадії створення бізнес-плану х точки зору проблем реалізації.

Гіпотеза дослідження:

 • процес бізнес – планування на підприємстві ТОВ «Іскра»;

 • планування основних показників діяльності підприємства;

 • розрахунок ефективності упровадження даного проекту.

Методи дослідження:

В даному дослідженні була використана методика складання бізнес-плану досліджуваного підприємства. Методи дослідження, що використовуються в роботі: аналіз наукової і методичної літератури по темі дослідження, зіставлення думок різних авторів, узагальнення матеріалу, аналіз існуючої на підприємстві системи аналізу фінансового стану, розробка тактики фінансового оздоровлення підприємства з урахуванням виявлених в процесі аналізу недоліків.

Магістерська робота складається з вступу, трьох глав, висновку, списку літератури.

В першому розділі будуть розглянуті теоретичні основи бізнес – планування, зокрема визначена мета розробки і призначення бізнес-плану, будуть позначені функції бізнес-плану, будуть розглянуті етапи розробки бізнес-плану, визначено структуру бізнес-плану.

В другому розділі представимо бізнес план по випуску та просуванню нової продукції на ВАТ « Іскра».

В третій частині проаналізовані основні проблеми реалізації бізнес-плану пов’язані зі складностями розробки та впровадження бізнес ідеї.

В ході роботи використана навчальна і спеціальна література по бізнес - плануванню, менеджменту, економіці підприємства, фінансам фірми, плануванню на підприємстві, бухгалтерському обліку і бухгалтерській звітності, економічному і фінансовому аналізу. Також використані нормативні документи, регулюючі діяльність підприємства по питаннях організаційно-правової форми підприємства, бухгалтерського обліку, оподаткування.

Розділ 1 Теоретичні аспекти розробки та реалізації бізнес-плануЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Розробка заходів з підвищення ефективності операційної діяльності ВАТ "Дніпропетровськгаз"

  Дипломная работа >> Экономика
  ... знес-плану реалізації проектного рішення по підвищенню ефективності операційної діяльності ВАТ ... на протязі періоду реалізації проекту нових ... випуску певного виду продукції та продукції, що реал ... Должанський І. З. Бізнес-план: технологія розробки : навч. посі ...
 2. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... на. Прийняття вже підготовлених і прийняття нових законодавчих актів з питань оподатковування, а також розробка і реалізац ... завод "Кристал", ВАТ “Вінницький підшипниковий ... алізовано на випуск продукції для ... нвестиційних проектів (бізнес-планів) по стандартах (ЮП ...
 3. Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма"

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... ціни оптової реалізації продукції Основна підприємницька ідея бізнес-плану проекту розгортання виробництва на Тернопільськ ... розробку товарного знаку (рис.3.2) нового препарату; широкомасштабна рекламна компанія по пропагуванню застосування нового препарату ...
 4. Аналіз господарської діяльності та шляхи її покращення на ВАТ Золочівський м ясокомбінат

  Реферат >> Астрономия
  ... ©© покращення на ВАТ "ЗолочЁвський ... В даному дипломному проекті на основі вивчення ... досягнення. Випуск нової продукції може ... реалізації продукції; рентабельність продукції по затратах на виробництво ... на умовних даних. З орієнтацією на розробку бізнес план ...
 5. Обгрунутвання бізнес плану присвячений розробці випуску нового виду продукції підприємства ЗАТ Мясокомбінат Товстун

  Курсовая работа >> Экономическая теория
  ... з впровадження нової продукції; - Розробити пропозиції та рекомендації з бізнес-планом. 1. РЕЗЮМЕ Бізнес-план присвячений розробці випуску нового виду продукції підпри ... Критерій Роздрібна торгівля ВАТ «Белкозін» Реалізація продукції через оптову торгівлю ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018711090087891