Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Висновок На даній розрахунковій роботі було синтезовано цифровий апарат послідовного типу який при подачі імпульсів на вхід подає на виході двійковий ...полностью>>
Астрономия->Реферат
В Єгипті перший очний лікар. В Греції займався Гіппократ. Гален видав підручник “Будова ока”. XVI – XVIII ст. анатомію розвивали Візалій, Левенчун. Ке...полностью>>
Астрономия->Реферат
Електротравма може бути спричи­нена атмосферною електричною енер­гією (блискавка) або електричним струмом. У зв'язку з прогресом науки і техніки, розв...полностью>>
Астрономия->Реферат
Наприклад, після виконання останього з наведених операторів у програмі program ....полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Грошові заощадження фізичних осіб на поточних та строкових рахунках в комерційних банках України складали 3,1 млрд. грн. станом на 1 січня 1999р. та 3,9 млрд. грн. - станом на 1 жовтня 1999р.

На депозитних рахунках суб'єктів підприємницької діяльності знаходилося відповідно 5,2 та 7,1 млрд. грн. за станом на 1 січня і 1 жовтня ц.р.

Частка депозитів в банках України як відсоток ВВП в 1998р. становила 8%, а на 1 жовтня 1999р. (до прогнозованого в 1999р. обсягу ВВП) 8-8,5%.

В реальному обчисленні грошові заощадження і фізичних і юридичних осіб не зросли. Номінальне зростання було викликане, по-перше, інфляційними процесами, а по-друге, девальвацією національної валюти та зростанням гривневої оцінки валютних депозитів.

Балансовий капітал банків становив на 1 липня 1999р. 4,9 млрд. грн., тобто 3,8% до прогнозованого на 1999р. ВВП і 94% - до чистих резервів НБУ.

Загальний обсяг кредитів наданих банківською системою становив на 1 січня 1998р. 16,6 млрд. грн. (16,2% до ВВП за 1998р., з них 7,7 млрд. грн. - органам загального державного управління), а на 1 жовтня 1999р. - 20,2 млрд. грн. (15,7% прогнозованого у 1999р. ВВП, з них 9,0 млрд. грн. - органам загального державного управління).

Загальний обсяг кредитів суб'єктам господарювання станом на 1 січня 1999р. становив менше 8,6% ВВП за 1998р., а станом на 1 жовтня 1999р. - 8,6% прогнозованого у 1999р. ВВП. Це найнижчий рівень серед країн Центральної та Східної Європи.

В 1999р. третину всього кредитного портфеля комерційних банків становлять прострочені, пролонговані та сумнівні борги.

Комерційні банки використовують кошти строкових депозитів фізичних та юридичних осіб для короткострокового кредитування. Обсяги довгострокових позичок на 1 січня 1999р. склали 1,6 млрд. грн., а обсяги коштів на довгострокових депозитах - 3,3 млрд. грн. На 1 жовтня 1999р. відповідно - 2,2 млрд. грн. та 3,9 млрд. грн. Значна частина кредитів надана банками за прямою вказівкою уряду збитковим секторам економіки.

В той же час, обсяги міжбанківських кредитів іноземним банкам різко зростають і становлять на середину 1999р. майже 1,5 млрд. грн.

3.Власні інвестиції підприємств

За рахунок власних коштів підприємств в 1998р. здійснювалося більш ніж 75% від загального обсягу інвестицій в основний капітал.

Обсяг балансового прибутку всіх підприємств національної економіки у 1998р. порівняно з 1997р. знизився на 10,5 млрд. грн.13,9 до 3,4 млрд. грн.). За 8 місяців 1999р. балансовий прибуток (без спільних, сільськогосподарських та малих підприємств) номінально не зменшився і склав 5,3 млрд. грн. Реальні ж його обсяги зменшилися на 10%.

В 1997-1999рр. зростала частка амортизації основного капіталу у витратах на виробництво продукції - з 3,6% у 1996р. до 7.5% у 1997р. та 9,3% в першому півріччі 1999р. Але при цьому абсолютні величини амортизаційних відрахувань у 1997-1999рр. не зростали - 13,3 млрд. грн. в 1997р., 13,5 млрд. грн. - у 1998р. та 6,6 млрд. грн. - у 1 половині 1999р. (без сільськогосподарських та малих підприємств). В реальному ж обчисленні в 1999р. обсяги амортизації зменшилися на 12% порівняно з 1998 р. і на 28,6% - відносно 1997р.

Падає також частка маргінального доходу підприємств (прибуток плюс амортизація), яка використовується для інвестицій у своє виробництво. В 1998р. частка інвестицій складала менше 70%, у першому півріччі 1999р. - менше 45% маргінального доходу.

4.Бюджетні інвестиції

В цьому році відбулось деяке збільшення частки інвестицій за рахунок державних централізованих джерел фінансування в їх загальному обсязі: з 7,4% в 1998р. (1030 млн. грн. за рік) до 8,1% (724,2 млн. грн.) за 3 квартали 1999р.

Галузеві пріоритети бюджетних інвестицій - вугільна промисловість, окремі підгалузі машинобудування (літакобудування, ракетно-космічний комплекс, суднобудування), енергетика, сільське господарство. Причому левова частка припадає на вугільну промисловість і відповідає не економічним, а соціальним потребам, зокрема, забезпечення шахтарів робочими місцями.

5.Фондові інвестиції

Обсяги ринку корпоративних цінних паперів незначні. За 1998-1999рр. обсяги торгів в Позабіржовій фондовій торговельній системі (ПФТС) - найбільшому в Україні організованому фондовому майданчику - коливалися в межах 3 - 40 млн. грн. на місяць.

Обсяги продажів не перевищували 2,3% від середньомісячного обсягу валових інвестицій та 4,2% від середньомісячного обсягу всіх інвестицій (капітальних вкладень) в основний капітал.

За січень-вересень 1999р. обсяг чистого розміщення корпоративних цінних паперів серед іноземних інвесторів більш ніж втричі меншим, ніж обсяг їх чистого розміщення за відповідний період минулого року.

6.Прямі іноземні інвестиції (ПІІ)

Абсолютні накопичення ПІІ в Україні за період з 1991р. по 1999р. - 2935 млн. дол. Їх надходження за 1998р. (922,4 млн. USD) перевищували надходження 1997р. на 21%. За 3 квартали 1999р. чисте збільшення капіталу нерезидентів (312,3 млн.дол.) майже в 1,8 рази менше відповідного періоду 1998р.

Припинилося зростання кількості нових підприємств, що створюються за рахунок ПІІ: в 1997р. їх кількість зросла на 1272 одиниці, за 1998-99рр. - на 487.

На 1 липня 1999р. середній розмір вкладу прямих іноземних інвестицій в одне підприємство - 418 тис. USD. Лише в паливній промисловості середній розмір інвестицій перевищував 2 млн. USD.

У 1998-1999р. галузева структура ПІІ зазнала кардинальних змін. Скоротилася частка фінансової сфери. Зросла частка машинобудування за рахунок 180 млн. дол., що надійшли до СП "АвтоЗАЗ- DAEWOO". Найбільше вкладено в харчову промисловість - 21.2% накопичених ПІІ.

Підприємства з іноземними інвестиціями в 1998р. мали пасивний баланс зовнішньої торгівлі: - 841,6 млн. USD. Зрозуміло, що в їх діяльності переважають операції з імпорту іноземних товарів в Україну.

7.Інновації в інвестиційному процесі

Інновації не стали суттєвою складовою інвестиційних вкладень. Загальний обсяг науково-технічних робіт зменшився в 1998р. порівняно з попереднім - на 12,2% в фактичних цінах та на 25% - в реальному обчисленні. В загальному обсязі валового нагромадження частка вкладень в запаси матеріальних оборотних коштів складає 6,0%, частка валового нагромадження основного капіталу - 93,2%, в тому числі інвестицій в устаткування, інструмент, інвентар - 26,5, капітальний ремонт - 28,4, будівельно-монтажні роботи - 33,0 та інші - 6,1%.

Щорічно зменшується кількість освоєних інновацій: в 1997р. було освоєно 591 нових видів машин, 1905 нових технологій, в 1998 - відповідно 449 і 1348 їх видів.

Дещо зросла частка фінансування наукових розробок і технологічних нововведень за рахунок власних коштів підприємств, кредитних засобів, комерційних надходжень і зменшилася частка фінансування з державного інофонду та бюджету.

Паралельно відбувається прискорене падіння загального обсягу інвестицій в основний капітал за рахунок державних централізованих джерел порівняно зі спадом фінансування науки та технологій з держбюджету.

8. Інвестиційні процеси як фактор економічного розвитку

Значне скорочення реальних обсягів інвестицій в 1998-1999рр. веде за собою скорочення внутрішнього попиту на інвестиційні товари та послуги, падіння обсягів виробництва в машинобудуванні, промисловості будівельних матеріалів та будівництві (падіння за 3 квартали 1999р. до аналогічного періоду 1998р. становило відповідно 4,5, 3,9% та 15,8%).

Таким чином, відбувається безпосередній вплив зменшення інвестиційної активності на падіння обсягів і зміну структури промисловості і всього ВВП України.

Існуюча ситуація веде до скорочення імпорту інвестиційних товарів (імпорт машин та обладнання в 1998р. скоротився порівняно з 1997р. на 17,7%, а весь імпорт товарів на 14,3%).

Головні завдання на 1999 р. щодо економічної стабілізації і стимулюван­ня виробництва були уточнені Президентом України в. його позачерговому Посланні Верховній Раді України 19 листопада минулого року і відповідному Розпорядженні, а в травні 1999 р.— у Розпорядженні «Про додаткові заходи щодо стабілізації соціально-економічного становища в Україні».

Особлива увага в цих програмних документах приділяється мобілізації інвестиційних ресурсів і створенню сприятливого інвестиційного клімату в країні: переорієнтації кредитних ресурсів на довгострокове кредитування перспективного конкурентоспроможного виробництва, впровадженню ефек­тивних механізмів стимулювання довгострокового кредитування комерційних банків через цільове рефінансування, участі банківського капіталу створен­ні промислово-фінансових груп і приватизаційних процесах, створенню кредитно-гарантійної організації для підтримки малого підприємництва, удосконаленню кредитного обслуговування сільського господарства, створен­ню засад іпотечного кредитування.

Змінені підходи до державної підтримки галузей: використання центра­лізованих капітальних вкладень для фінансування цільових державних ін­вестиційних програм у вигляді пільгового довгострокового кредитування із залученням коштів Державного інноваційного фонду і надходжень від приватизації державного майна. На виконання цих завдань Фондом держав­ного майна переглядаються нормативно-правові акти, які стримують залучен­ня вітчизняних та-іноземних інвесторів до процесу приватизації.

Система взаємопов'язаних економічних, інформаційних та організа­ційних заходів, спрямованих на захист інвестицій, створення сприятливого інвестиційного клімату в державі і пожвавлення підприємницької активності, покладена в основу проекту Указу Президента України «Про основні на­прями інвестиційної діяльності в Україні на 1999—2001 рр.», який буде найближчім часом підписано.

2.3. Аналіз сучасної інвестиційної діяльності в контексті

розвитку економіки в розрізі регіонів

“Потепління” інвестиційного клімату в Україні стало одним з факторів зростання реального валового внутрішнього продукту у січні-липні 2000 року порівняно з відповідним періодом попереднього року на 105,0 % (рис. 1).Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

  Дипломная работа >> Экономика
  ... ітики, наявності сприятливого інвестиційного клімату. На сьогодні інвестиційний клімат України не можна назвати ... , таким чином, сприятливий інвестиційний клімат в Україні. У регіонах можна впливати на інвестиційний клімат у рамках повноважень ...
 2. Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання

  Доклад >> Экономика
  ... іни „Господарське законодавство” на тему: „Інвестиційний клімат України:проблеми та шляхи їх подолання ... та зменшення рівня ризику інвестування. Інвестиційний клімат в Україні знаходи­ться у прямій залежності і з виправленням деформац ...
 3. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... населення і створити, таким чином, сприятливий інвестиційний клімат в Україні. 2.3. Компетенція органів державної влади в сфер ... ідно зазначити негативний вплив на інвестиційний клімат в Україні частих змін у системі дер­жавного управл ...
 4. Інвестиційна політика банку та шляхи підвищення її ефективності

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... іжним каменем у структурі цих інвестицій є інвестиційний кредит. Українські банки вже активно включились ... технологій” Вісник НБУ, березень, 2004 рік. Інвестиційний клімат в Україні / За ред. Гайдуцького П. А. – К., Т-во “Знання ...
 5. Інвестиції в економіці України

  Дипломная работа >> Экономика
  ... в найближчі часи на Україні. 1.3 Оцінка інвестиційного клімату в Україні Інвестиційний клімат відіграє визначальну роль у прийнятт ... Детюк Т.Г. Інвестиційний клімат в Україні// Економіка і держава-2009-№1-с.31-34 Лазебник Л.Л. Інвестиційний клімат та економ ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0011959075927734