Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Висновок На даній розрахунковій роботі було синтезовано цифровий апарат послідовного типу який при подачі імпульсів на вхід подає на виході двійковий ...полностью>>
Астрономия->Реферат
В Єгипті перший очний лікар. В Греції займався Гіппократ. Гален видав підручник “Будова ока”. XVI – XVIII ст. анатомію розвивали Візалій, Левенчун. Ке...полностью>>
Астрономия->Реферат
Електротравма може бути спричи­нена атмосферною електричною енер­гією (блискавка) або електричним струмом. У зв'язку з прогресом науки і техніки, розв...полностью>>
Астрономия->Реферат
Наприклад, після виконання останього з наведених операторів у програмі program ....полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Такі результати ще раз доводять, що усунення держави від регулювання інвестиційної діяльності призвело до поглиблення інвестиційної кризи навіть у найбільш благополучних самоокупних галузях. Це пов'язано не тільки із скороченням бюджетних інвестицій, а й небажанням чи невмінням держави ефективно управляти своєю власністю.

Після проголошення Україною курсу на радикальні економічні реформи у жовтні 1994 р. головні зусилля Президента України були спрямовані на до­сягнення макроекономічної, у першу чергу монетарної стабілізації — голов­ної складової інвестиційного клімату.

У 1996—1998 рр. дія дестабілізуючих чинників, які в попередні роки призвели до втрати керованості інвестиційними процесами, суттєво зменшилася.

Макроекономічна стабілізація, гальмування інфляції, стабілізація валют­ного курсу та введення нової грошової одиниці, розгортання процесів приватизації заклали підґрунтя для підйому інвестиційної активності.

Починаючи з 1995 р. суттєво уповільнилися інфляційні процеси. Се­редньомісячний приріст споживчих цін за 1995—1998 рр. був у 8 разів нижчим, ніж його приріст протягом 1991—1994 рр., а цін виробників у промисловості — майже в 11 разів. Темпи спаду ВВП у 1998 р. були меншими порівняно з 1994 р. у 13 разів. За 1995—1997 рр. було практично завершено масову «малу» приватизацію і значно прискорено приватизацію великих і середніх підприємств. З початку процесу приватизації в Україні роздержавлено 61,8 тис. об'єктів, з них майже 81% — за 1995—1998 рр. За ці роки проведення реформ здійснено ґоловне — вихід з практично некерованого економічного штопору. Українська економіка стала переважно рин­ковою.

Починаючи з 1995 р. увага Президента України та Уряду до інвестицій­ної сфери посилилася. Було прийнято низку законодавчих та нормативних актів, спрямованих на поліпшення інвестиційного клімату в Україні.

У червні 1995 р. затверджено «Концепцію регулювання інвестиційної ді­яльності в умовах ринкової трансформації економіки», з середини 1997 р, змінами до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» вве­дено нову систему амортизації, яка дозволила відновити роль цього важливого джерела відтворення основних фондів, у 1998 р. прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про стимулювання інвестиційної ді­яльності».

Зроблено кроки до відновлення важелів державного регулювання ін­вестиційного процесу, підвищення вимог до ефективності використання дер­жавних інвестицій. Мобілізовано кошти амортизаційних відрахувань суб'єктів господарювання за рахунок знижувального коефіцієнта амортизації. Здійснюється децентралізація управління державними інвестиціями шляхом розмежування повноважень між центром і регіонами.

Це дало певні результати. Обсяг капітальних вкладень у 1998 р. перевищив рівень 1997 р. на 6,1%, а будівельно-монтажних робіт — майже на 3%. Але при цьому 29% будівельно-монтажних робіт не було оплачено за­мовником. Введено в дію основних фондів на 10% менше рівня 1997 р., а житла — на 9%.

У галузевій структурі капітальних вкладень триває тенденція зменшення частки промисловості, а серед промислових інвестицій домінують інвестиції в паливно-сировинні галузі: вугільну, газову промисловість, чорну металургію та електроенергетику.

За оцінками Світового банку країни із середнім рівнем доходу майже 20% державних витрат спрямовують на інвестування, прагнучи створити базу для майбутнього зростання. Україна — менше ніж 2%. Порівняно з іншими країнами колишнього Радянського Союзу, які пройшли через ті ж проблеми перехідного періоду, Україна інвестує в 5 раз менше.

Це свідчить, що інвестиційна політика у державі все ще є недостньо дієвою. Є гостра необхідність системної реалізації заходів на макро- і мікро-рівнях, які істотно змінять мотивацію до інвестування та весь інвестиційний механізм, забезпечать необхідну консолідацію ресурсів для проведення струк­турної перебудови.

Ще в травні минулого року у своєму черговому посланні Верховній Раді України він намітив завдання відродження України як високотехнологічної індустріальної держави та окреслив основні кроки для поліпшення ін­вестиційного клімату. Це:

 • доведення до цивілізованих розмірів податкової системи, яка б стиму­лювала виробничий процес і структурні зміни;

 • податкове стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності, мало­го підприємництва, експорту високотехнологічної продукції;

 • перегляд податкових пільг, не пов'язаних зі стимулюванням вироб­ництва;

 • створення раціональної, націленої на стимулювання виробництва амортизаційної системи, інститутів фінансового лізингу і фондового ринку, страхування інвестиційних ризиків;

 • перегулювання економіки;

 • удосконалення механізму використання централізованих капітальних вкладень.

Для довгострокового кредитування інноваційних проектів доручалося:

виділення в структурі державних витрат бюджету розвитку, створення Українського банку реконструкції і розвитку.

У своїх указах і розпорядженнях, підписаних протягом 1998—1999 рр., Президент України послідовно домагається виконання цих завдань. Це дерегулювання підприємницької діяльності і підтримка вітчизняних виробників, зниження податкового навантаження на фонд заробітної плати, оздоровлен­ня державних фінансів і скорочення державних витрат, реструктуризація еко­номіки (демонополізація, банкрутство, приватизація), введення спеціального режиму інвестиційної діяльності в регіонах.

Однак не все вдалося зробити у 1998 р. І не тільки з вини Верховної Ради України. Так і не вдалося досягти зрушень у питанні скорочення подат­кових пільг. Дуже повільно вирішуються питання кредитування виробництва, створення Українського банку реконструкції і розвитку.

Ще в 1997 р. і Президентом України і Урядом ставилося завдання активі­зації нетрадиційних для української економіки джерел інвестування через фондовий ринок.

Сьогодні головні акценти в діяльності фондового ринку зміщаються в бік організації повноцінного повторного ринку корпоративних цінних паперів і залучення широкого кола внутрішніх інвесторів.

Ключові завдання державного регулювання тут пов'язані з підвищенням ліквідності ринку, активізацією таких структурних перетворень:

 • проведення більш дієвої політики реформування власності, зміщення акцентів у бік залучення стратегічних інвесторів, законодавчого закріплення прав власності на інвестиції;

 • скорочення термінів і спрощення процедури банкрутства неліквідних підприємств;

 • законодавче регулювання основних принципів управління державною власністю і й частинами;

 • жорстке державне регулювання інститутів спільного інвестування, які працюють з коштами населення, підвищення відповідальності за невиконан­ня норм законів;

 • створення фонду захисту прав громадян - інвесторів на фондовому ринку.

Багато з цих конче необхідних заходів гальмується через повільний роз­гляд Верховною Радою України законопроектів про цінні папери і фондовий ринок, про акціонерні товариства, про інститути спільного інвестування, про недержавні пенсійні фонди тощо.

Тому Президент України вимушений своїми указами і розпорядженнями заповнювати прогалини у правовому полі з рішення найбільш гострих еко­номічних питань. Так, прийняте Розпорядження Глави держави «Про заходи щодо прискорення розвитку фондового ринку», видано Указ, який регулює діяльність Національного депозитарію, відповідними указами було створено Національне агентство України з управління державними корпоративними правами, спрощено порядок створення промислово-фінансових груп, вре­гульовано порядок внутрішніх і зовнішніх запозичень місцевих органів са­моврядування, затверджено Державну програму приватизації на 1999 р.

Нині гостро стоїть питання трансформації інститутів спільного інвесту­вання, їх переорієнтації на грошову приватизацію, на ефективне управління. Абсолютно не вирішені питання незавершеного будівництва. Близько 30 тисяч таких об'єктів в Україні, а приватизовано за всі роки лише близько тисячі. Зірвано і приватизацію об'єктів соціальної сфери.

Далеко не всі питання, пов'язані із структурними перетвореннями, впровадженням ринкових механізмів, вирішуються так швидко, як того вимагає час.

Наболілими є питання реструктуризації підприємств реального сектора економіки, форм і важелів державного регулювання, ефективності роботи ак­ціонерних підприємств, впровадження дієвих методів корпоративного управ­ління і, нарешті, легалізації реальних власників, зацікавлених у накопиченні і збереженні національного капіталу.

На серпень 1998 року закордонні інвестиції були порівняно невеликими. Адже від 1991 р. вони сягнули лише суми 2,5 млрд. доларів США, чи приблизно 50 доларів на душу населення, в той час як у Польщі цей показник становить 700 доларів, а в Угорщині - 2300 доларів. Серед причин відносно невеликого зацікавлення Україною з боку закордонних інвесторів слід виділити не дуже сприятливе і часто змінюване законодавство, значний розмір ризику, а також відсутність розуміння з боку органів державної влади під час вирішення наявних проблем. Разом з тим, навіть у таких важких умовах закордонні фірми отримують досить великі прибутки в Україні.

Найбільшим інтересом користуються харчова (21%) і хімічна промисловість, а також торгівля, фінанси та страхування. Закордонні інвестори створюють в Україні фірми з стовідсотковим власним капіталом, а також спільні підприємства. Інвестори можуть створювати свої представництва, мають право купувати будинки, однак землю в більшості випадків отримують виключно в оренду.

Отже, загроза фінансової кризи восени 1998 року істотно ускладнила ін­вестиційний клімат у країні, відсунула розв'язання деяких питань, але, з ін­шого боку, оголила вузькі місця, примусила мобілізуватися.

2.2. Інвестиційна ситуація в Україні
та її вплив на розвиток економіки

Інвестиційна ситуація в Україні, тобто стан інвестиційних процесів та інвестиційних клімат в 1998-1999 роках продовжували залишатися доволі напруженими. Про це свідчать показники, які наводяться нижче.

1.Головні інвестиційні параметри

У 1998р. частка валових інвестицій (валове нагромадження основного капіталу та інвестиції в поповнення матеріальних запасів) у ВВП України склала в реальному обчисленні близько 20,7%. В 1999р. очікується зменшення цієї частки до 19,6%.

Валове нагромадження основного капіталу в 1998р. становило 20 млрд. грн., приріст запасів матеріальних оборотних засобів - 1,3 млрд. грн.

На нефінансові корпорації припадає 80% всього валового нагромадження основного капіталу.

Інвестиції в основний капітал (капіталовкладення) підприємств всіх форм власності становили за 1998р. 14,0 млрд. грн., за 3 квартали 1999р. - 8,9 млрд. грн. Номінально вони зросли на 22% до відповідного періоду 1998р., реально (в порівняних цінах) - зменшилися на 3%.

Частка державних підприємств в інвестиціях в основний капітал зросла з 45,9% в 1997р. до 51,7% за 3 квартали 1999р.

Відток прямих іноземних інвестицій з України в 1998р. (за 3 квартали) становив $132 млн., а їх надходження - $ 705 млн. За 3 квартали 1999р. прямі іноземні інвестиції зросли на $312 млн. (приток 497, відток - 151).

2.Грошові накопиченняЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

  Дипломная работа >> Экономика
  ... ітики, наявності сприятливого інвестиційного клімату. На сьогодні інвестиційний клімат України не можна назвати ... , таким чином, сприятливий інвестиційний клімат в Україні. У регіонах можна впливати на інвестиційний клімат у рамках повноважень ...
 2. Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання

  Доклад >> Экономика
  ... іни „Господарське законодавство” на тему: „Інвестиційний клімат України:проблеми та шляхи їх подолання ... та зменшення рівня ризику інвестування. Інвестиційний клімат в Україні знаходи­ться у прямій залежності і з виправленням деформац ...
 3. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... населення і створити, таким чином, сприятливий інвестиційний клімат в Україні. 2.3. Компетенція органів державної влади в сфер ... ідно зазначити негативний вплив на інвестиційний клімат в Україні частих змін у системі дер­жавного управл ...
 4. Інвестиційна політика банку та шляхи підвищення її ефективності

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... іжним каменем у структурі цих інвестицій є інвестиційний кредит. Українські банки вже активно включились ... технологій” Вісник НБУ, березень, 2004 рік. Інвестиційний клімат в Україні / За ред. Гайдуцького П. А. – К., Т-во “Знання ...
 5. Інвестиції в економіці України

  Дипломная работа >> Экономика
  ... в найближчі часи на Україні. 1.3 Оцінка інвестиційного клімату в Україні Інвестиційний клімат відіграє визначальну роль у прийнятт ... Детюк Т.Г. Інвестиційний клімат в Україні// Економіка і держава-2009-№1-с.31-34 Лазебник Л.Л. Інвестиційний клімат та економ ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0013608932495117