Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Будова жирів. Будову жирів було встановлено завдяки працям французьких хіміків Шевреля і Бертло. Нагріваючи жири з водою (в присутності лугу), Шеврель...полностью>>
Астрономия->Реферат
Багато категорій хворих одержують ліки з госпрозрахункових аптек безоплатно або із значною знижкою. Лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаютьс...полностью>>
Астрономия->Реферат
Майже половина нагинаючи проявів синдрома придбаним імунодефіцитом (СНІД) проходить на легені.Близько 85% всіх легеневих інфекцій при СНІДі представля...полностью>>
Астрономия->Реферат
Туляремія (син. : мала чума, хвороба Франсиса, кроляча гарячка, мишача хвороба, гарячка від оленячих мух) — гостра при­родно-осередкова інфекційна хво...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

в роки незалежності

Підвищення конкурентоспроможності української економіки, якісне оновлення її виробничо-технологічного комплексу і на цій основі інтеграція у світовий простір на умовах партнерства неможливі без глибокої структурної перебудови. Вона вимагає збільшення обсягу інвестицій, консолідації всіх джерел інвестування та активізації зусиль інвестора.

Сьогодні інвестиційна діяльність держави та інших учасників інвестицій­ного процесу не відповідає цим вимогам. Незважаючи на появу, після семирічного спаду обсягів інвестицій, перших позитивних зрушень до їх зростання у 1998 р., це зовсім не ті обсяги і не той рівень інвестиційної ді­яльності, які могли б стати базою економічного відновлення.

Поставлені завдання висувають набагато серйозніші вимоги до ін­вестиційної політики щодо її координованості з іншими складовими еконо­мічної політики, гнучкості і дієвості важелів регулювання, орієнтації на до­вгострокові чинники та цілі, системи гарантій і відповідальності.

Стратегія інвестиційної діяльності в умовах перехідного періоду розпо­чала формуватися з перших років розбудови економіки незалежної української держави і включала серед інших завдань формування законодав­чої бази і адекватних ринковим умовам інвестиційного механізму та ін­вестиційної інфраструктури.

Цей процес не був послідовним. Пошук моделі розвитку економіки мо­лодої незалежної держави здійснювався шляхом проб та помилок, з ураху­ванням набутого власного досвіду та досвіду інших країн з перехідною еко­номікою. У різні періоди розбудови економіки незалежної України форму­валися й різні підходи до формування інвестиційного механізму і ці довгі пошуки визначили сучасний стан інвестиційної діяльності.

Запровадження моделі «шокової терапії без терапії» у перші роки неза­лежності в умовах монополізму виробників і відсутності підвалин для дії ринкових механізмів призвело до глибокої економічної кризи, яка поглинула майже всі ресурси виживання підприємств та населення і навіть змістила на задній план інституційні реформи та структурну перебудову. Багато часу було витрачено на досягнення макроекономічної та фінансової стабілізації. Роз­почалися негативні структурні зрушення в економіці.

Інвестиційна політика, що проводилася протягом перших років незалеж­ності, знаходилася під впливом курсу на прискорену лібералізацію. Прийняті у 1991—1992 рр. закони України «Про інвестиційну діяльність», «Про підприємства в Україні», «Про власність», «Про підприємництво», «Про бюд­жетну систему України», «Про оподаткування доходів підприємств і органі­зацій», «Про банки і банківську діяльність», «Про цінні папери і фондову біржу» передбачали зміни в інвестиційному механізмі у напрямі його децен­тралізації та збільшення ролі підприємств і нових ринкових структур,

Аналіз змісту цих законодавчих актів та наслідків їх дії у виробничій та інвестиційній сферах протягом 1993—1996 рр. свідчить про недостатнє вра­хування особливостей перших років трансформації економіки, неузгодже­ність низки їх положень, які негативно вплинули на результати інвестиційної діяльності.

Так, передчасне згортання ролі держави у мобілізації фінансових ін­вестиційних ресурсів, надання повної самостійності підприємствам та покла­дання на дію ринкових механізмів в умовах високої інфляції та кризи виробництва призвели до інвестиційної кризи, наслідки якої ще досі не вдається подолати.

Для консолідації капіталів у країні та відпрацювання нових ін­вестиційних механізмів потрібен був час, проте в умовах високої інфляції та неврегульованості правового поля мотивація для інвестування була практично відсутньою.

Головним наслідком інфляції 1992—1993 рр. стало згортання економіч­ної діяльності, розрахованої на довгостроковий ефект та створення реального продукту, переорієнтація на швидкоокупні посередницькі операції. Лібералі­зація взаємовідносин між державою та підприємствами з прийняттям у 1992 р. Закону України «Про підприємства в Україні» сприяла послабленню фінансової дисципліни, скороченню легальної економічної діяльності.

Відновлення адміністративних методів управління і блокування реформ з вересня 1993 р. посилило тенденції переміщення економічних операцій з легальної сфери до тіньової. Закономірним результатом цих процесів стало катастрофічне скорочення джерел фінансування капітальних вкладень: і дер­жавних, і коштів підприємств.

Продовжуючи дотувати збиткові підприємства та виконувати свої зобов'язання щодо соціального захисту населення в умовах інфляції та обвального падіння виробництва, держава значно скоротила обсяги ін­вестиційних програм. З 1991 до 1996 рр. бюджетні інвестиції скоротилися у 7 разів при загальному скороченні внутрішніх інвестицій у 4 раза.

Таблиця 1

Структура інвестицій за джерелами фінансування

(у порівняних цінах 1996 р.)

Показник

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Загальний обсяг внутрішніх ін вестицій, млн грн

51439

32448

29075

22521

16097

12557

11449

12151

з них:

кошти державного бюджету млн грн

13580

9446

6426

5224

3526

1907

967

1011

у % до загального обсягу

26,4

29,1

22,1

23,2

21,9

15,2

8,4

8,3

власні кошти підприємств,

організацій та інші джерела фінансування

млн грн

37859

23002

22649

17297

12571

10650

10516

11140

у % до загального обсягу

73,6

70,9

77,9

76,8

78,1

84,8

91,6

91,7

Основним джерелом внутрішніх інвестицій сьогодні, як і в минулі роки, залишаються власні кошти підприємств (прибуток та амортизаційні вкладен­ня), на які припадає понад три четвертих загального обсягу інвестицій. Але їх обсяги зменшилися за 1991—1995 рр. у 3 рази і в подальшому відновити цей процес не вдалося [87].

Упродовж перших років становлення економіки незалежної держави прискорена лібералізація економічних відносин спричинила скорочення власних коштів підприємств не тільки внаслідок знецінення їх через інфля­цію, але й завдяки перетоку національного капіталу з виробничої сфери у сфери швидкого обігу. Підприємства не мали можливості накопичити необ­хідні для довгострокових проектів інвестиційні ресурси, а в умовах значної інфляції та невизначеності відносин власності і не мали бажання вкладати кошти у нове будівництво. Споживацькі настрої переважали. Лібералізація валютного курсу українського карбованця восени 1993 р. в умовах постійних інфляційних очікувань сприяла відтоку українських капіталів за кордон, внаслідок чого Україна позбулася значного джерела інвестиційних ресурсів.

Згодом посилилася дія додаткових чинників скорочення прибутку і його інвестиційної складової — падіння виробництва та його масова збитковість (частка збиткових підприємств у промисловості зросла з 83% їх загальної кількості у 1993 р. до 53% у 1998 р.), неефективна система оподаткування, платіжна криза, незавершеність реформування власності, а відтак і пасивність підприємців щодо легального розвитку їх бізнесу [87].

Неплатежі практично зупинили процес інвестування, проблематичним стало не тільки розширене, а й просте відтворення. У структурі пасивів бух­галтерських балансів підприємств практично всіх галузей економіки сумарні кошти амортизаційного фонду, фінансування капітальних вкладень та до­вгострокових кредитів менші, ніж частка кредиторської заборгованості: у бу­дівництві у 2,5 раза, промисловості та сільському господарстві у б разів, житлово-комунальному господарстві у 37 разів.

Суттєвим упущенням перших років становлення української економіки в умовах незалежності було фактичне руйнування амортизації. Амортизаційні відрахування, на відміну від прибутку, є в усіх підприємствах, включаючи й збиткові. Вони можуть бути стабільною базою фінансової самостійності підприємств у відтворенні основних фондів.

Унаслідок несвоєчасної та часткової індексації основних фондів протя­гом 1992—1993 рр. і непроведення її у 1994 р. амортизаційні відрахування скоротилися до мізерної величини, перехід до нової системи амортизації та значно вищих її норм гальмувався до 1997 р. У результаті цього загальмува­лося, а в подальшому фактично припинилося оновлення основних фондів, збільшилася частка фондів з перевищенням нормативних строків служби.

Надана підприємствам з 1990 р. самостійність у використанні амортиза­ційних відрахувань, відсутність належного контролю з боку держави за їх цільовим використанням призвели до ситуації, коли з джерела фінансування капітальних вкладень вони стали джерелом поповнення обігових коштів. Це також сприяло переважанню споживацьких, сьогоденних інтересів, проїданню основного капіталу майже в усіх суб'єктів господарювання.

У ринковій економіці роль головного механізму мобілізації інвестиційних ресурсів з різних джерел виконують банківська система та фон­довий ринок.

На початку 90-х років становлення банківської системи, концентрація її капіталу знаходилися на початковій стадії. Внаслідок низької ліквідності, з одного боку, та економічної і політичної нестабільності, з іншого, вона була здатна обслуговувати тільки посередницьку діяльність, а не довгострокові потреби.

Для існування фондового ринку на той час не було підвалин. Розвиток українського фондового ринку в Україні знаходиться у прямій залежності від динаміки та характеру приватизаційних процесів, які гальмувалися до 1995 р. Прийняття того ж року указів Президента України, спрямованих на приско­рення приватизації, стимулювало розгортання масової малої приватизації, метою якої було не залучення капіталів до реформованих підприємств, а виконання соціальних гарантій населенню.

Усе це в 1991—1994 рр., в умовах посилення кризових явищ в економіці та високого рівня інфляції, негативно позначилося на інвестиційній діяль­ності.

Обсяги внутрішніх інвестицій протягом 1991—1994 рр. скоротилися на 56%, знизились показники введення в дію виробничих потужностей та об'єктів соціальної сфери, зросли обсяги незавершеного будівництва [87].Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

  Дипломная работа >> Экономика
  ... ітики, наявності сприятливого інвестиційного клімату. На сьогодні інвестиційний клімат України не можна назвати ... , таким чином, сприятливий інвестиційний клімат в Україні. У регіонах можна впливати на інвестиційний клімат у рамках повноважень ...
 2. Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання

  Доклад >> Экономика
  ... іни „Господарське законодавство” на тему: „Інвестиційний клімат України:проблеми та шляхи їх подолання ... та зменшення рівня ризику інвестування. Інвестиційний клімат в Україні знаходи­ться у прямій залежності і з виправленням деформац ...
 3. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... населення і створити, таким чином, сприятливий інвестиційний клімат в Україні. 2.3. Компетенція органів державної влади в сфер ... ідно зазначити негативний вплив на інвестиційний клімат в Україні частих змін у системі дер­жавного управл ...
 4. Інвестиційна політика банку та шляхи підвищення її ефективності

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... іжним каменем у структурі цих інвестицій є інвестиційний кредит. Українські банки вже активно включились ... технологій” Вісник НБУ, березень, 2004 рік. Інвестиційний клімат в Україні / За ред. Гайдуцького П. А. – К., Т-во “Знання ...
 5. Інвестиції в економіці України

  Дипломная работа >> Экономика
  ... в найближчі часи на Україні. 1.3 Оцінка інвестиційного клімату в Україні Інвестиційний клімат відіграє визначальну роль у прийнятт ... Детюк Т.Г. Інвестиційний клімат в Україні// Економіка і держава-2009-№1-с.31-34 Лазебник Л.Л. Інвестиційний клімат та економ ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019998550415039