Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Контрольная работа
Світогосподарські зв'язки не можуть розвиватись без налагодженої системи валютних відносин Валютні відносини - це економічні відносини, які зв'язані з...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Процесс инвестирования представляет собой стратегически направленное вложение различных экономических ресурсов с целью получения каких-либо (финансовы...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
В целях обеспечения прозрачности исполнения бюджета осуществляются мероприятия по совершенствованию бюджетной классификации, плана счетов бюджетного у...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на основании статьи 11 Федерального...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Таблиця 1.4

Матричний баланс підприємства

Актив

Пасив

УК і додатковий капітал

Резервний капітал

Фонди накопичення і прибули

Разом власний капітал

Довгострокові кредити

Кредитори

Фонди споживання і резерви

Разом зобов'язань

БАЛАНС

ОС і НМА

х

х

х

Кап.

вкладення

х

х

х

х

х

х

Довгострокові фін. вкладення.

х

х

х

Разом внеоборотні активи

х

х

х

х

х

х

Запаси і витрати

х

х

х

х

х

х

х

Дебітори

х

х

х

Короткострокові фін. вкладення

х

х

х

Кошти

х

х

х

х

Разом оборотні активи

х

х

х

х

х

х

х

х

БАЛАНС

х

х

х

х

х

х

х

х

х

При необхідності інформація про прибутки і витрати може бути розширена і деталізована по кожній статті.

Всі перераховані вище методики мають свої гідності і хиби. Виходячи з поставлених цілей, у даній роботі використовується методика аналізу фінансової діяльності, запропонована В.В. Ковальовим. .

Існують різноманітні класифікації методів фінансового аналізу. Практика фінансового аналізу виробила основні правила читання (методику аналізу) фінансових звітів. Серед можна виділити основні:

Горизонтальний аналіз (тимчасовий) - порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом.

Вертикальний аналіз (структурний) - визначення структури підсумкових фінансових показників, із виявленням впливу кожної позиції звітності на результат у цілому.

Традиційна практика аналізу фінансового стану підприємства опрацювала певні прийоми й методи його здійснення.

Можна виділити шість основних прийомів аналізу: горизонтальний (часовий) аналіз, вертикальний (структурний) аналіз, трендовий, аналіз відносних показників (коефіцієнтів), порівняльний та факторний аналіз.

В основі вертикального аналізу лежить інше уявлення бухгалтерської звітності – у вигляді відносних величин, які характеризують структуру загальних підсумкових показників. Обов’язковим елементом аналізу є динамічні ряди цих величин, що дозволяє досліджувати й прогнозувати структурні зміни у складі господарських засобів та джерел їх утворення.

Горизонтальний аналіз дозволяє виявити тенденції змін окремих статей чи груп, що входять до складу звітності. В основі цього аналізу лежить розрахунок базових темпів росту балансових статей чи статей звіту про прибутки та збитки.

1.2.2 Методика оцінки платоспроможності та ліквідності підприємства

Одним з найважливіших критеріїв оцінки фінансового стану підприємства є його платоспроможність. В практиці фінансового аналізу розрізняють довгострокову й поточну платоспроможність. Під довгостроковою розуміється здатність підприємства розраховуватися за своїми довгостроковими зобов’язаннями. Здатність підприємства платити за своїми короткостроковими зобов’язаннями прийнято називати ліквідністю (поточною платоспроможністю).

Інакше кажучи, підприємство є ліквідним, коли воно здатне виконати свої короткострокові зобов’язання, реалізувавши свої поточні активи. Основні засоби, якщо тільки вони не купуються з метою їх подальшого перепродажу, у більшості випадків не можуть бути джерелами погашення поточної заборгованості підприємства в силу, по-перше, своїй особливій функціональній ролі в процесі виробництва та, по-друге, важкості їх термінової реалізації. Таким чином, основні засоби не включаються до розрахунку показників ліквідності.

При оцінці ліквідності критерієм віднесення активів і зобов’язань до поточних і не поточних є можливість реалізації перших і погашення других у найближчому майбутньому (на протязі 1 року). Однак даний критерій не є єдиним при визначенні тих статей балансу, які повинні бути віднесені до оборотних.

Основним критерієм для класифікації активів і пасивів як поточних є умова їх використання чи оплати на протязі нормального виробничо-комерційного циклу підприємства. Під виробничо-комерційним циклом розуміється середній проміжок часу між моментом заготівлі матеріальних цінностей та моментом реалізації готової продукції покупцям й її оплати.

Для характеристики поточної платоспроможності використовуються поняття: поточна ліквідність, розрахункова, термінова.

До числа короткострокових (поточних) зобов’язань, як правило, відносяться вимоги, погашення яких очікується на протязі року від дня поточної дати. До них також слід віднести ті довгострокові зобов’язання, часткове погашення яких повинно відбутися у вказаний строк (найближчі 12 місяців від поточної дати).

Підприємства можуть бути ліквідні у більшій чи меншій мірі, оскільки до складу поточних активів входять різнорідні обігові засоби, серед яких є як легкореалізуємі так і важкореалізуємі для погашення зовнішньої заборгованості.

За ступенем ліквідності поточні активи умовно можна поділити на три групи: 1) ліквідні кошти, що знаходяться у терміновій готовності до реалізації (грошові кошти, високоліквідні цінні папери); 2) ліквідні кошти, що знаходяться у розпорядженні підприємства (зобов’язання покупців, запаси товарно-матеріальних цінностей); 3) неліквідні кошти (сумнівна дебіторська заборгованість, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів).

Пропорція, у якій ці групи повинні знаходитися по відношенню один до одного, визначається характером і сферою діяльності підприємства, швидкістю обертаємості оборотних коштів, співвідношенням поточних і довгострокових активів; сумою та терміновістю зобов’язань, на покриття яких необхідні статті активу.

Аналіз платоспроможності підприємства починається з аналізу ліквідності балансу. Для оцінки ліквідності балансу визначають ступінь покриття зобов’язань підприємства його активами, строк перетворення яких у грошові кошти відповідає строку погашення зобов’язань. Для цього необхідно згрупувати баланс наступним чином: в активах кошти групуються за ступенем ліквідності, а зобов’язання – за строком їх погашення.

Групи активів:

А1 – активи швидкої реалізації;

А2 – активи середньої реалізації;

А3 – активи довгострокової реалізації;

А4 – важкореалізуємі активи.

Групи пасивів:

П1 – негайні пасиви;

П2 – короткострокові пасиви;

П3 – довгострокові пасиви;

П4 – постійні пасиви.

Необхідно співставити підсумки розділів по активам і пасивам. Співставлення перших груп відображають відношення поточних платежів та надходжень. Зрівняння других груп показує тенденцію поточної ліквідності. Оцінка ліквідності балансу дає уявлення про фінансовий стан підприємства з точки зору можливості своєчасного проведення розрахунків.

Баланс буде відповідати вимогам ліквідності, якщо:

А1>П1 А2>П2 А3>П3 А4<П4

У фінансовому аналізі використовують систему показників ліквідності.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності.

Даний коефіцієнт дорівнює відношенню величині найбільш ліквідних активів до найбільш термінових зобов’язань і короткострокових пасивів. Під найбільш ліквідними активами розуміються грошові кошти та короткострокові цінні папери. Короткострокові зобов’язання підприємства являють собою суму найбільш термінових зобов’язань і короткострокових пасивів, що включає: кредиторську заборгованість та інші пасиви; позички не погашені у строк, короткострокові кредити та позикові кошти. Коефіцієнт показує, яку частину короткострокових зобов’язань підприємство може погасити у найближчий час. Коефіцієнт характеризує платоспроможність підприємства на дату складання балансу.

(1.1)

де Кал - коефіцієнт абсолютної ліквідності;

ГК – грошові кошти;

ЦП – цінні папери;

ПЗ – поточні зобов’язання.

Нормативне значення цього показника 0,2 – 0,25.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Фінансовий стан підприємства (1)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... ів підприємства та його фінансову діяльність. Цей фактор дуже впливає на фінансовий стан підприємства. Виявлення фінансового стану підприємства ...
 2. Аналіз фінансового стану підприємства (6)

  Отчет по практике >> Финансовые науки
  ... роботи буде проаналізувати фінансовий стан підприємства, визначити переваги та недолі ... аналіз поточного та перспективного фінансового стану підприємства. Головне завдання, яке ставить ... абсолютна стійкість фінансового стану підприємства. За цього типу сті ...
 3. Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення

  Дипломная работа >> Финансы
  ... ізуючи фінансовий стан підприємства, треба передусім чітко розрізняти фінансову діяльність і фінансовий стан підприємства. Фінансова діяльн ... ів. Метою аналізу фінансового стану підприємства є оцінка фінансового стану підприємства на підставі виявлених ...
 4. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... покращення фінансового стану досліджуваного підприємства. 1. ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ОЦІНКА 1.1 Фінансовий стан підприємства як економ ...
 5. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... та показники оцінки фінансового стану підприємства Фінансовий стан підприємства – це здатність підприємства фінансувати свою діяльн ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0025479793548584