Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Контрольная работа
Организация занимается производством железобетонных конструкций, исчисляет и перечисляет налог на прибыль и НДС ежемесячно в установленные сроки В таб...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Практически каждый субъект предпринимательской деятельности пользуется информацией, размещаемой в периодических изданиях Вместе с тем, подписка на пер...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
В любой стране государственный бюджет - ведущее звено финансовой системы, единство основных финансовых категорий: налогов, государственных расходов, г...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Ринкові перетворення в Україні, необхідність переорієнтації виробництва з метою випуску дешевої та конкурентоздатної продукції потребує значних капіта...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

участі в капіталі підприємства;

 • оцінювання якості управління;

 • оцінювання здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання;

 • забезпеченості зобов’язань підприємства;

 • визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;

 • регулювання діяльності підприємства;

 • прийняття інших рішень.

  Загальні вимоги до фінансової звітності викладено в положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 (П(С)БО 1), затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 №87 [13]. Дане положення визначає:

  1) мету фінансових звітів;

  1. їх склад;

  2. звітний період;

  4)якісні характеристики та принципи, якими слід керуватися під час складання фінансових звітів;

  5) вимоги до розкриття інформації у фінансових звітах.

  П(С)БО 1 треба застосовувати за підготовки й надання фінансових звітів підприємствами, організаціями, установами та іншими юридичними особами усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).

  Бухгалтерський баланс – це звіт про фінансовий стан, який складається з активу та пасиву і свідчить про те, як на певний час розподілено активи та пасиви і як саме здійснюється фінансування активів за допомогою власного та залученого капіталу [14].

  Звіт про фінансові результати відображає ефективність (неефективність) діяльності підприємства за певний період. Якщо баланс відображає фінансовий стан підприємства на конкретну дату, то звіт про прибутки та доходи дає картину фінансових результатів за відповідний період (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) [15].

  У звіті про фінансові результати наводяться дані про дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи; фінансові результати від операційної діяльності (прибуток чи збиток); дохід від участі в капіталі; інші доходи та фінансові доходи; фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток чи збиток); фінансові результати від звичайної діяльності (прибуток чи збиток); надзвичайні доходи чи витрати; чисті прибуток чи збиток.

  Звіт про рух грошових коштів відображає надходження та витрачання коштів у звітному періоді за операційним, інвестиційним і фінансовим напрямками діяльності підприємства [16].

  У звіті про власний капітал відбиваються зміни у складі власного капіталу протягом звітного періоду [17].

  Примітки до звітів – сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію та обґрунтованість статей фінансових звітів, розкривають іншу інформацію.

  Фінансова звітність підприємств містить також іншу інформацію щодо стану фінансів підприємств. На основі аналізу звітних даних визначаються основні тенденції формування й використання фінансових ресурсів підприємства, причини змін, що сталися, сильні та слабкі сторони підприємства та резерви поліпшення фінансового стану підприємства у перспективі.

  Фінансова звітність має задовольняти потреби користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних інформаційних потреб.

  За даними фінансової звітності розраховують сукупність аналітичних показників і на їх основі – узагальнюючі показники фінансового стану підприємств.

  Дані зі стандартних обов’язкових форм державної статистичної звітності, що затверджуються Держкомстатом України, можна використовувати для аналізу фінансового стану підприємств народного господарства, дослідження кількісних залежностей фінансових аналітичних показників на макрорівні.

  Так, форма №1 “Підприємництво”, яка має назву “Звіт про основні показники діяльності підприємства за рік” містить такі необхідні для фінансового аналізу дані: обсяг виробленої і реалізованої продукції в поточних цінах; витрати на виробництво продукції; структура запасів; валові інвестиції в основний капітал та у невироблені активи, здійснені у звітному році; витрати підприємства на інновації та інформатизацію.

  До аналізу майнового стану підприємства залучаються дані з форми №11-ОЗ статистичної звітності “Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)”.

  Дані внутрішньогосподарського (управлінського) бухгалтерського обліку надаються керівництву підприємства для прийняття відповідних рішень щодо витрат: за видами виробів (послуг, робіт); за місцями виникнення (виробничі підрозділи); за класифікаційними ознаками (постійні та змінні); за калькуляційними статтями; за економічними елементами; за періодами тощо.

  1.2 Методика проведення аналізу фінансових показників діяльності підприємства

  1.2.1 Методика аналізу майна підприємства та джерел його формування

  Бухгалтерський баланс підприємства можна уявити як матрицю, де по горизонталі розташовані статті активу (майно), а по вертикалі - статті пасиву (джерела засобів). Розмірність матриці бухгалтерського балансу може відповідати кількості статей по активі і пасиву балансу 42х35, але для практичних цілей цілком достатньо розмірності 10х10 по скороченій формі балансу.У матриці балансу необхідно виділити чотирьох квадранта по такій схемі (таблиця 1.2)

  Таблиця 1.2

  Квадранти матриці балансу

  Актив

  Пасив

  Внеоборотные засоби

  Власний капітал

  Оборотні кошти

  Зобов'язання

  При упорядкуванні скороченої форми балансу варто не тільки згрупувати його статті, але і виключити із сум статутного і додаткового капіталу статті активу балансу "Розрахунки з фундаторами" і "Збитки минулого років і звітного року". Знадобляться також дані зі звіту про фінансові результати і їхнє використання.

  На основі вище перерахованих звітних даних, треба скласти чотирьох аналітичні таблиці:

  • Матричний баланс на початок року.

  • Матричний баланс на кінець року.

  • Різницевий (динамічний) матричний баланс за рік.

  • Баланс грошових надходжень і витрат підприємства.

  Матричний баланси підприємства складаються по єдиній методиці. Перші два баланси носять статичний характер і показують стан засобів підприємства на початок і кінець року. Третій баланс відбиває динаміку - зміна засобів підприємства за рік (найбільше придатний для аналітичних і прогнозних розрахунків).

  Правила упорядкування матричної моделі для перших трьох балансів не складні.

  • Вибирається розмір матриці, статті активу відбиваються по горизонталі матриці, статті пасиву - по вертикалі.

  • Заповнюється балансовий рядок і графа матриці в точній відповідності з даними бухгалтерського балансу.

  • Послідовно, починаючи з першого рядка активу балансу, підбираються джерела засобів, що знаходяться в розпорядженні підприємства (дивися таблицю 1.2).

  • Проверяются всі балансові результати по горизонталі і вертикалі матриці (таблиця 1.3).

  Найбільше відповідальним є третій етап упорядкування матриці - добір джерел засобів, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Тут варто виходити з кола фінансових прав і повноважень наданих підприємству, економічного природи внеоборотных і оборотних, власних і позикових засобів, господарської доцільності.

  Можна запропонувати такий варіант добору засобів (таблиця 1.4).

  Добір джерел засобів проводиться в названій послідовності й у межах залишку засобів.

  Матричні баланси істотно розширюють інформаційну базу для фінансового аналізу. З їхньою поміччю можна: визначити ув'язування статей активу (майна підприємства) і статей пасиву балансу (джерела засобів); розрахувати структуру і визначити якість активів по балансі підприємства і достатність джерел їхній фінансування; розрахувати весь набір показників і коефіцієнтів, необхідних для оцінки фінансової усталеності, платоспроможності, використання ресурсів підприємства; об'єктивно оцінити фінансовий стан підприємства, з'ясувати причини його зміни за звітний період; установити параметри, що характеризують наближення підприємства до порога неплатоспроможності (банкрутству).

  Баланс грошових надходжень і витрат підприємства погоджує бухгалтерський баланс із фінансовими результатами роботи, наявністю коштів на рахунках, що палять оборотам коштів. Він дозволяє реально оцінити, скільки коштів і на якому етапі потрібно підприємству, а також дає наочне уявлення про склад і структуру грошових прибутків і витрат, чинниках, що вплинули на зміну грошових залишків на рахунках.

  Таблиця 1.3

  Джерела засобів

  Статті активу балансу

  Джерела засобів (статті пасиву)

  Внеоборотные засоби.

  1. Основні засоби і нематеріальні активи.

  1. Статутний і додатковий капітал.

  2. Довгострокові кредити і позики

  3. Фонди накопичення і нерозподіленого прибутку

  2. Капітальні вкладення.

  1. Довгострокові кредити і позики

  2. Статутний і додатковий капітал

  3. Фонди накопичення і нерозподіленого прибутку

  3. Довгострокові фінансові вкладення.

  1. Статутний і додатковий капітал

  2.Фонди накопичення і нерозподіленого прибутку

  Оборотні кошти.

  1. Запаси і витрати.

  1. Статутний і додатковий капітал (залишок)

  2. Резервний капітал

  3. Фонди накопичення і нерозподіленого прибутку (залишок)

  4. Короткострокові кредити і позики.

  5. Кредитори

  6. Фонди споживання і резерви

  2. Дебітори.

  1. Кредитори

  2. Короткострокові кредити і позики.

  3. Короткострокові фінансові вкладення.

  1. Резервний капітал

  2. Кредитори

  3. Фонди споживання і резерви

  4. Кошти.

  1.Резервний капітал

  2.Фонди накопичення і нерозподіленого прибутку

  1. Кредити і позики

  2. Фонди споживання і резерви • Загрузить файл

  Похожие страницы:

  1. Фінансовий стан підприємства (1)

   Курсовая работа >> Финансовые науки
   ... ів підприємства та його фінансову діяльність. Цей фактор дуже впливає на фінансовий стан підприємства. Виявлення фінансового стану підприємства ...
  2. Аналіз фінансового стану підприємства (6)

   Отчет по практике >> Финансовые науки
   ... роботи буде проаналізувати фінансовий стан підприємства, визначити переваги та недолі ... аналіз поточного та перспективного фінансового стану підприємства. Головне завдання, яке ставить ... абсолютна стійкість фінансового стану підприємства. За цього типу сті ...
  3. Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення

   Дипломная работа >> Финансы
   ... ізуючи фінансовий стан підприємства, треба передусім чітко розрізняти фінансову діяльність і фінансовий стан підприємства. Фінансова діяльн ... ів. Метою аналізу фінансового стану підприємства є оцінка фінансового стану підприємства на підставі виявлених ...
  4. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

   Дипломная работа >> Финансовые науки
   ... покращення фінансового стану досліджуваного підприємства. 1. ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ОЦІНКА 1.1 Фінансовий стан підприємства як економ ...
  5. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення

   Дипломная работа >> Финансовые науки
   ... та показники оцінки фінансового стану підприємства Фінансовий стан підприємства – це здатність підприємства фінансувати свою діяльн ...

  Хочу больше похожих работ...

  Generated in 0.0017261505126953