Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Доклад
Основная идея данного бизнес-проекта – открытие семейной парикмахерской, основной сильной стороной которой является наличие детских кресел Кресел, спе...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Следует отметить, что для отражения в бухгалтерском учете операций по поступлению автомобиля по договору аренды, важное значение имеет решение вопроса...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Ціни на похідні фінансові інструменти встановлюються залежно від цін активів, які покладено в їх основу і називаються базовими активами Ними можуть бу...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Деньги – это особый товар, служащий всеобщим эквивалентом Деньги являются товаром, прежде всего, по своему происхождению: они стихийно выделились из в...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності зросте значно більше - приблизно в 4,6 разів) в зв’язку зі значним збільшенням грошових коштів підприємства як в національній, так і в іноземній валюті.

В таблиці 3.3 (рисунок 3.1) наведені прогнозовані значення показників ліквідності підприємства.

Таблиця 3.3

Прогнозні значення показників ліквідності підприємства

кінець 2004

1 півріччя 2005

Кл.ш.

0,650

0,608

Кл.а.

0,018

0,075

Кл.п

1,233

1,283

Кд.к.

0,662

0,558

Рисунок 3.1 Прогнозні показники ліквідності

Тобто відбудеться деякий перерозподіл питомої ваги найбільш ліквідних активів (грошових коштів) в бік збільшення та активів, що швидко реалізуються (дебіторська заборгованість, товари, готова продукція) у бік зменшення в структурі оборотних активів підприємства.

Якщо розглядати прогнозні показники фінансової стійкості підприємства, у разі якщо запропоновані заходи будуть реалізовані, то тут спостерігається також позитивна тенденція до покращення фінансового становища підприємства. Так, зменшиться коефіцієнт маневреності робочого капіталу на 4,67%, за рахунок зменшення частки запасів, тобто матеріальних, виробничих активів у власних обігових коштах; які обмежує свободу маневру власними коштами. У 2,8 разів буде підвищено коефіцієнт фінансової незалежності підприємства, який характеризує здатність підприємства виконувати свої зобов‘язання за рахунок власних коштів. Зменшиться на 4% значення коефіцієнту концентрації позикового капіталу. В 2,8 разів зменшиться показник фінансового лівериджу, який характеризує залежність підприємства від довгострокових зобов‘язань. Це має свідчити про зменшення фінансового ризику підприємства. На 16 % має бути покрашено коефіцієнт фінансової стійкості підприємства, що має свідчити про збільшення частки стабільних джерел фінансування у їх загальному випадку.

В таблиці 3.4 (рисунок 3.2) наведені прогнозовані значення показників фінансової стійкості підприємства.

Таблиця 3.4

Прогнозні значення показників фінансової стійкості підприємства

кінець 2004

1 півріччя 2005

маневреність робочого капіталу

2,499

2,382

коефіцієнт фінансової незалежності

0,022

0,062

коефіцієнт концентрації позикового капіталу

0,978

0,938

коефіцієнт фінансової стабільності

0,023

0,066

показник фінансового лівериджу

9,767

3,468

коефіцієнт фінансової стійкості

0,239

0,278

Рисунок 3.2 Прогнозні показники фінансової стійкості

Як свідчать розрахунки за даними прогнозного балансу хоча і не всі показники фінансового стану мають значення, які б дозволили вести мову про стійкий фінансовий стан підприємства, але в цілому можна зробити висновок про доцільність реалізації запропонованих заходів щодо покращення фінансового стану підприємства. Запропоновані заходи по поліпшенню фінансового стану розроблювались, враховуючи реальність їх здійснення та впровадження.

Висновки

Функціонуючи в ринковій економіці як суб’єкт підприємницької діяльності, кожне підприємство має забезпечити такий стан своїх фінансових ресурсів, за якого воно стабільно зберегло б здатність безперебійно виконувати свої фінансові зобов’язання перед своїми діловими партнерами, державою, власниками, найманими працівниками. Набуваючи в ринкових умовах справжньої фінансової незалежності, несучи реальну економічну відповідальність за ефективність господарювання і своєчасне виконання фінансових зобов’язань підприємство здатне досягти стабільності своїх фінансів лиш при суворому додержанні принципів комерційного розрахунку головним серед яких є зіставлення витрат і результатів, одержання максимального прибутку за мінімальних витрат. Саме ця умова є визначальною для формування фінансового стану підприємства.

У найконцентрованішому вигляді фінансовий стан підприємства можна визначити як міру забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами і ступінь раціональності їх розміщення для здійснення ефективної діяльності та своєчасне проведення грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями.

Якщо параметри діяльності підприємства і розміщення його фінансових ресурсів відповідають критеріям позитивної характеристики фінансового стану, говорять про фінансову стійкість підприємства. У системі обєктів фінансово-економічного аналізу саме їй належить провідна роль.

Однією з ключових ознак фінансової стійкості підприємства є його ліквідність. Необхідність аналізу стану ліквідності підприємства у ринкових умовах зумовлюється насамперед тим, що жодне з них у цих умовах не гарантоване від банкрутства, тобто становище, коли воно не може розрахуватися за своїми боргами і зазнає фінансового краху.

В ході дипломної роботи був зроблений аналіз фінансового стану, розраховані основні показники його виробничої і комерційної діяльності: ліквідності, платоспроможності, рентабельності та інші, які проаналізовано за три періоди.

ТОВ «Андор» є підприємство, яке має низьку платоспроможність, прикро, але спостерігається погіршення структури балансу.

За результатами розрахунків показників майнового стану можна зробити висновки, що питома вага основних засобів у загальних активах має тенденцію до зменшення, що є позитивною тенденцією. В порівнянні зі станом 2002 року цей показник дорівнював 5,4%, 2003 року ця частка складає вже 4,7%. Що стосується показника мобільності активів, то тут має місце позитивна тенденція до збільшення, що в загальному випадку позитивно характеризує діяльність підприємства. Якщо розглядати показники зносу основних засобів, то тут також спостерігається позитивна тенденція до зменшення частки основних засобів у загальному капіталі. За станом 2004 року цей показник зменшився майже у двічі.

За результатами розрахунків показників ліквідності можна зробити висновок, що підприємство здатне своєчасно ліквідувати поточні борги. Але у той же час має місце зменшення значення швидкої ліквідності, що є негативним явищем, і якщо у перші два періоди значення цього коефіцієнту було в межах допустимого, то у 2004 році це значення досить низьке (на 1 грн. боргів приходиться лише 65 коп. найбільш ліквідних активів). Що стосується абсолютної ліквідності, то і у цьому випадку має місце зменшення значення абсолютної ліквідності, що є негативним явищем. І як у попередньому випадку, у перші два періоди значення цього коефіцієнту було в межах допустимого, то у 2003 рці це значення досить низьке, терміново підприємство здатне погасити лише 18% поточної заборгованості. Що стосується співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості, то за 2004 рік підприємство здатне розрахуватися з кредиторами за рахунок дебіторів на 66,2% (в попередні періоди це значення було 98,4% та 90,5% відповідно).

За результатами розрахунків абсолютних показників фінансової стійкості підприємства, можна зробити висновок, що загалом платоспроможність підприємства знаходиться на досить низькому рівні, але якщо для забезпечення запасів підприємством крім власних обігових коштів, довгострокових кредитів та позик будуть додатково залучені короткострокові кредити та позики, то у цьому випадку платоспроможність підприємства може бути відновлена.

Отже, за результатами розрахунків абсолютних показників фінансової стійкості можна зробити висновок, що підприємство має нестійкий фінансовий стан.

За результатами розрахунків відносних показників, можна зробити висновок, що підприємство майже не здатне забезпечувати оборотні активи власними коштами. На підприємстві достатньо обмежена маневреність робочого капіталу, і замість позитивної тенденції до зменшення цього показника, має місце його збільшення, що свідчить про збільшення запасів, що призводить до уповільнення оборотності обігових коштів. Підприємство майже не здатне виконати зобов‘язання за рахунок власних активів (здатність розрахуватися за 2004 рік становить 2%). Підприємство майже повністю залежить від позикових джерел фінансування. Коефіцієнт маневреності власного капіталу не задовольняє мінімальним “нормальним” умовам функціонування підприємства. Що стосується ступеня концентрації позикового капіталу, то тут замість позитивної тенденції до зменшення цього показника, має місце його збільшення, що свідчить про зростання залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Підприємство майже не здатне забезпечити заборгованість власними коштами, має місце перевищення позикових коштів над власними, що свідчить про фінансову нестійкість підприємства. Якщо звернути увагу на показник фінансового лівериджу, то видно, що хоча значення цього показника залишається на достатньо високому рівні, але має місце позитивна тенденція до його зменшення, що свідчить про незначне зменшення залежності підприємства від довгострокових зобов’язань. Частка стабільних джерел фінансування у їх загальному обсязі станом на кінець 2003 року становить лише 23,9%, тоді як значення цього показника повинне бути 85-90%, що свідчить, як і інші показники про дуже низький рівень фінансової стійкості підприємства.

За результатами розрахунків показників рентабельності можна зробити висновок, що загалом підприємство можна визнати рентабельним, хоча й показники рентабельності залишаються на досить низькому рівні. Найгірша ситуація спостерігалась на кінець 2003 року, коли всі без винятку показники були вкрай незадовільні, але вже у 2004 року ситуація дещо покращилась. Так, рентабельність капіталу за чистим прибутком становить вже 2 % на відміну від цього показника на кінець 2003 року – 0,8%. Це свідчить про те, що на кінець 2004 року на одиницю інвестованих в активи коштів припадає 2% чистого прибутку. Щодо рентабельності власного капіталу, то тут ситуація дещо гірша. На кінець 2003 року на одиницю інвестованих в активи коштів припадає 0,88 одиниць чистого прибутку на відміну від цього ж показника 2002 року, який становив 4 одиниці. Рентабельність виробничих фондів також залишається достатньо низькою, але тут спостерігається позитивна тенденція до збільшення цього показника на 57,9% в порівнянні з 2002 роком. Щодо рентабельності реалізованої продукції за прибутком від реалізації, то тут також має місце позитивне збільшення на 26% в порівнянні з 2002 роком. Оскільки для підприємства основним і єдиним видом діяльності є роздрібна торгівля лікарськими засобами, то показники рентабельності реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності, рентабельності реалізованої продукції за чистим прибутком не відрізняються від показника рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації. Якщо вести мову про період окупності власного капіталу, то тут спостерігається негативна тенденція до збільшення цього показника. Так, на кінець 2004 року він вже становив 1,132 на відміну від цього ж показника на кінець 2003 року, коли він дорівнював 0,75, це, безумовно, не в кращій бік характеризує діяльність підприємства.

За результатами розрахунків показників ділової активності можна зробити висновок, що загалом підприємство можна визнати таким, що має низький рівень ділової активності. Слід відмітити, що умовно кращою можна назвати діяльність підприємства у 2004, так як майже усі показники за це період кращі, ніж у попередній та наступний. Що стосується обіговості активів, то якщо за станом на кінець 2003 року можна було говорити про покращення результатів, то за станом 2004 року ситуація погіршилася. У порівнянні з попереднім періодом ситуація погіршилась майже на 40%, таким чином за станом 2004 року від 1 одиниці коштів, інвестованих у активи підприємство має 1,2 чистої виручки від реалізації. Для порівняння на кінець 2003 року цей показник становив 2,1. Також має місце негативне явище зниження фондовіддачі, майже на 37%. Оборотність запасів також знижується, що свідчить про недостатній рівень діяльності із запасами. Так період одного обороту запасів (дн.) за станом 2004 року становить 156 днів, на відміну від 75 днів за станом на кінець 2003 року. Як видно із форми №1, підприємство має досить велику дебіторську заборгованість за товари, але разом з тим за станом 2004 року виручка у 2,6 рази перевищує середню дебіторську заборгованість, доті як на кінець 2003 року цей показника становив 3,6. це свідчить про те, що період інкасації дебіторської заборгованості за станом 2004 року становив 136 днів на відміну від 99 днів за станом на кінець 2003 року. Загалом має місце негативна тенденція щодо збільшення періоду операційного циклу на підприємстві. Так за станом на 2004 року він становив 159 днів на відміну 58 днів за станом 2002 року і 79 днів за станом на кінець 2003 року.

Керуючись розробленими заходами, підприємство одержить додатковий дохід, вивільнить грошові кошти в результаті прискорення оборотності дебіторської заборгованості, що збільшить показники ліквідності, розрахуватися за зобов’язаннями, дотримуватись фінансової, кредиторської і розрахункової дисципліни.

Прогнозована знижка дебіторської заборгованості за умов виконання запропонованих заходів, тобто надання знижок покупцям, активізації діяльності маркетингової служби підприємства, становитиме приблизно 17,64%, збільшаться обсяги продажу продукції, вплине на зменшення залежів готової продукції на складі. У зв’язку з чим грошові кошти підприємства значно зростуть, декілька зменшиться рівень поточних зобов’язань, рівень оборотних коштів приблизно буде на тому ж ступені. Тобто прогнозоване збільшення коефіцієнту поточної ліквідності буде невеликим, приблизно 4%, але задовільним для виконання нормативної умови. Уповільнено буде темп зменшення коефіцієнту швидкої ліквідності, який за попередні періоди становив 32,64%. Якщо запропоновані заходи будуть реалізовані, то коефіцієнт швидкої ліквідності буде мати незначне зменшення – майже 6%. Коефіцієнт абсолютної ліквідності зросте значно більше - приблизно в 4,6 разів) в зв’язку зі значним збільшенням грошових коштів підприємства як в національній, так і в іноземній валюті.

Якщо розглядати прогнозні показники фінансової стійкості підприємства, у разі якщо запропоновані заходи будуть реалізовані, то тут спостерігається також позитивна тенденція до покращення фінансового становища підприємства. Так, зменшиться коефіцієнт маневреності робочого капіталу на 4,67%, за рахунок зменшення частки запасів, тобто матеріальних, виробничих активів у власних обігових коштах; які обмежує свободу маневру власними коштами. У 2,8 разів буде підвищено коефіцієнт фінансової незалежності підприємства, який характеризує здатність підприємства виконувати свої зобов‘язання за рахунок власних коштів. Зменшиться на 4% значення коефіцієнту концентрації позикового капіталу. В 2,8 разів зменшиться показник фінансового лівериджу, який характеризує залежність підприємства від довгострокових зобов‘язань. Це має свідчити про зменшення фінансового ризику підприємства. На 16 % має бути покращенний коефіцієнт фінансової стійкості підприємства, що має свідчити про збільшення частки стабільних джерел фінансування у їх загальному випадку.

Запропоновані заходи по поліпшенню фінансового стану розроблювались, враховуючи реальність їх здійснення та впровадження.

Як свідчать розрахунки за даними прогнозного балансу хоча і не всі показники фінансового стану мають значення, які б дозволили вести мову про стійкий фінансовий стан підприємства, але в цілому можна зробити висновок про доцільність реалізації запропонованих заходів щодо покращення фінансового стану підприємства.

Список використаної літератури

 1. Конституція України, Постанова ВР №654-7 від 28.06.96

 2. Закон України “Про власність”, Постанова ВР N885-12 від 26.03.91

 3. Закон України “Про господарські товариства”, Постанова ВР N1577-12 від 19.09.91

 4. Закон України “Про підприємства в Україні”, Постанова ВР №888-12 від 27.03.91, ВВР 1991, №24

 5. Закон України “Про підприємництво”, Постанова ВР N785-12 від 26.02.91, ВВР 1991, N14

 6. Закон України “Про податок на додану вартість”, №168/97-ВР від 3.04.97

 7. Артеменко В.Г., Беллендир М.В., Финансовий аналіз. – М.: ДИС – 1998

 8. Бандурка О.М., Коробов М.Я. та ін. «Фінансова діяльність підприємства». - К.: «ЛИБІДЬ». 1998

 9. Ван Хори Дж.К. Основи управления финансами: Учебник: Пер. с анг. – М.: Финансы и статистика, 1996

 10. В.О.Мец Економічний аналіз, навчальний посібник, К. – 2001

 11. «Економіка підприємства, за загальною редакцією С.Ф.Покропивного, К.-2001

 12. Економічний аналіз діяльності промислових підприємств та об’єднань» під ред. С.І. Шкарабана, Тернопіль ТАНГ, - 1995

 13. К.В.Ізмайлова Фінансовий аналіз, навчальний посібник. К. – 2001

 14. Крейнина м.н. Финансовое состояние предприятий: Методы оценки. – М.:ДИС, 1998

 15. Криворучко М.И., Петровський В.В. “Облік та аналіз фінансових активів”. – К: «Феникс», - 1997

 16. Негашев Е.В. Анализ финансов предприятия в условиях рынка. – М.: Высшая школа, 1997

 17. О.Д.Василик, “Теорія фінансів”, підручник, К.: НІОС – 2001

 18. Основи государства и права, под. ред. В.В.Комарова, Харьков, Национальная юридическая академия Украины -1999

 19. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. “Господарське право (курс лекцій)”, 1996 р.

 20. Р.Г.Попова, И.Н. Самонова «Финансы предприятий», С.-Петербург: Питер – 2002

 21. Савицкая Г.В.“Анализ хозяйственной деятельности предприятий” Москва-Минск 1998

 22. Тян Р.Б., Ткаченко В.А. Планирование и контроль деятельности предприятия. Уч. пособие. – Днепропетровск: Наука и образование, 2003. – 156 с.

 23. Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А. Управління проектами. Підручник. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – 224 с.

 24. Залунин В.Ф. Стратегия и тактика строительной фирмы в условиях рынка. – Днепропетровск: Придніпровський науковий вісник, 1998. – 240 с.

 25. Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2000.

 26. Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А. Управління проектами. Підручник, ДУЄП, Дніпропетровськ,2002.

 27. Финансы предприятий / Под ред. О.С.Галушко.- Днепропетровск: Центр экономического образования, 1999.

 28. Опорний конспект лекцій з дисципліни "Фінанси" укладач: Ватченко О.Б.

 29. Экономика, менеджмент, организация. Управление проектами: Сб. научн. трудов. – Днепропетровск: Наука и образование, 2003.

 30. С.В.Мочерний Економічна теорія, посібник для студентів вищих закладів освіти, К.: Видавничий центр “Академія” – 1999

 31. «Фінанси підприємств: Підручник»./Під ред. А.М. Поддєрьогіна – К.:КНЕУ, 2000

 32. Финансовый анализ деятельности фирмы. – М.:Ист-Сервис, 1995

 33. Білик М. «Державні підприємства як об’єкт фінансового управління в умовах переходу до ринкової економіки»// Український журнал «Економіст». - 1999. -№1

 34. Глазунов В.Н. Анализ финансового состояния предприятия // Финансы.-1999-№5

 35. Жежера М Порівняльна характеристика методики проведення аналізу фінансового стану підприємства в Україні та за кордоном // Економіка, фінанси, право. – 1999. - №5

 36. Лігоненко Л, Ковальчук Г., Оцінка платоспроможності підприємства: Методичні підходи // Економіка, фінанси, право. – 1998. - №9.

 37. Литвин М.И. О критериях платежеспособности предприятия // Финансы. – 1998.- № 3

 38. Платоспроможність підприємства і ліквідність його активів», Аналіз, ч.1// Галицькі контракти. – 1999. №4

 39. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт зі спеціальності 7.050104 “Фінанси” для студентів усіх форм навчання. Гавриленко Н.І. та інш. Чернігів, ЧДТУ – 2001.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Фінансовий стан підприємства (1)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... ів підприємства та його фінансову діяльність. Цей фактор дуже впливає на фінансовий стан підприємства. Виявлення фінансового стану підприємства ...
 2. Аналіз фінансового стану підприємства (6)

  Отчет по практике >> Финансовые науки
  ... роботи буде проаналізувати фінансовий стан підприємства, визначити переваги та недолі ... аналіз поточного та перспективного фінансового стану підприємства. Головне завдання, яке ставить ... абсолютна стійкість фінансового стану підприємства. За цього типу сті ...
 3. Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення

  Дипломная работа >> Финансы
  ... ізуючи фінансовий стан підприємства, треба передусім чітко розрізняти фінансову діяльність і фінансовий стан підприємства. Фінансова діяльн ... ів. Метою аналізу фінансового стану підприємства є оцінка фінансового стану підприємства на підставі виявлених ...
 4. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... покращення фінансового стану досліджуваного підприємства. 1. ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ОЦІНКА 1.1 Фінансовий стан підприємства як економ ...
 5. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... та показники оцінки фінансового стану підприємства Фінансовий стан підприємства – це здатність підприємства фінансувати свою діяльн ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015020370483398