Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Контрольная работа
Світогосподарські зв'язки не можуть розвиватись без налагодженої системи валютних відносин Валютні відносини - це економічні відносини, які зв'язані з...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Процесс инвестирования представляет собой стратегически направленное вложение различных экономических ресурсов с целью получения каких-либо (финансовы...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
В целях обеспечения прозрачности исполнения бюджета осуществляются мероприятия по совершенствованию бюджетной классификации, плана счетов бюджетного у...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на основании статьи 11 Федерального...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Таблиця 3.1

Заходи поліпшення фінансових показників підприємства і результати від їх впровадження

Запропоновані заходи

Результати від їх впровадження

1 Надання знижок оптовим покупцям

знижки 5% при сплаті готівкою;

знижки 2% при сплаті впродовж 10 днів.

привабливість для нового покупця;

скорочення обсягу дебіторської заборгованості;

скорочення обсягу необхідного капіталу, максимізація прибутку;

збільшення обсягів продажу.

2 Активізація маркетингової діяльності

збільшення обсягів реалізації;

зменшення запасів готової продукції;

покращення показників ліквідності та платоспроможності.

3 Зменшення витрат на транспортировку та зберігання продукції.

збільшення найбільш ліквідних активів (грошових коштів)

зменшення кредиторської заборгованості

збільшення ліквідності та платоспроможності підприємства

збільшення обіговості обігових коштів.

4 Управління дебіторською і кредиторською заборгованістю

зменшення кредиторської заборгованості;

покращення показників ліквідності та платоспроможності.

Перший запропонований захід – надання знижок покупцям. Умови розрахунків можна вибрати таким чином, щоб зробити ранню оплату більш привабливою для покупців, тому що умови платежів за відвантажену продукцію – це один із факторів, що впливають на обсяг продажів.

Знижки більш кращі для обох сторін, чим надбавки. Насамперед, це чисто психологічний фактор. Крім того покупець має пряму вигоду від зниження витрат на покупку товарів, а продавець одержує непряму вигоду у зв’язку з прискоренням оборотності засобів, вкладену у дебіторську заборгованість. Також знижки зменшують оподатковувану базу підприємства. В умовах інфляції відстрочка платежу приводить до того, що підприємство-виробник (продавець) реально одержує лише частину вартості реалізованої продукції.

Активізація маркетингової діяльності підприємства послужить збільшенню обсягів продажу підприємства та, відповідно, зменшенню залежів готової продукції на складах.

У підприємства існують постійні покупці, відносини з якими засновані на тривалих (у т.ч. на коопераційних) зв’язках. Постійні клієнти можуть оплачувати товар у кредит, причому умови кредиту залежать від безлічі факторів.

Зменшення дебіторської заборгованості підприємства включає в себе заходи поліпшення ліквідності та платоспроможності підприємства, які було запропоновані вище. Тобто з метою своєчасного одержання оплати за поставлену продукцію і запобігання неплатежів використовується надання знижок з договірної ціни при достроковій оплаті, активізація діяльності маркетингової служби підприємства. Використовуються різні форми погашення дебіторської заборгованості: одержання позички в банку на оплату зобов’язань, що перевищують залишок засобів на його розрахунковому рахунку (овердрафт), облік векселів (дисконт).

Зменшення дебіторської заборгованості підприємства тягне за собою збільшення грошових коштів, що у свою чергу сприяє зменшенню кредитної заборгованості підприємства.

Прогнозний баланс підприємства станом наведений у таблиці 3.2.

Прогнозована знижка дебіторської заборгованості за умов виконання запропонованих заходів, тобто надання знижок покупцям, активізації діяльності маркетингової служби підприємства, становитиме приблизно 17,64%, збільшаться обсяги продажу продукції, вплине на зменшення залежів готової продукції на складі. У зв’язку з чим грошові кошти підприємства значно зростуть, декілька зменшиться рівень поточних зобов’язань, рівень оборотних коштів приблизно буде на тому ж ступені. Тобто прогнозоване збільшення коефіцієнту поточної ліквідності буде невеликим, приблизно 4%, але задовільним для виконання нормативної умови. Уповільнено буде темп зменшення коефіцієнту швидкої ліквідності, якйи за попередні періоди становив 32,64%. Якщо запропоновані заходи будуть реалізовані, то коефіцієнт швидкої ліквідності буде мати незначне зменшення – майже 6%.

Таблиця 3.2

Прогнозний баланс підприємства

АКТИВ

Код рядка

01.01.05

01.07.05

1. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

10

0

0

первісна вартість

11

 

 

знос

12

 

 

незавершене будівництво

20

3,9

8

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

30

12,8

12,5

первісна вартість

31

20,5

20,5

знос

32

7,7

8

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємтсв

40

 

 

інші фінансові інвестиції

45

 

 

Довгострокові дебіторська заборгованість

50

 

 

Відстрочені податкові активи

60

 

 

Інші необоротні активи

70

 

 

РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ І

80

16,7

20,5

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

виробничі

100

11,2

9

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

незавершене виробництво

120

 

 

готова продукція

130

 

 

товари

140

108,5

126,3

Векселі одержані

150

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чисто реалізаційна вартість

160

122,3

92

первісна вартість

161

 

 

резер сумнівних боргів

162

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

7,5

14,9

за виданими авансами

180

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

3,7

15

в іноземній валюті

240

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ ІІ

260

253,2

257,2

ІІІ Витрати майбутніх періодів

270

 

 

БАЛАНС

280

269,9

277,7

ПАСИВ

Код рядка

01.01.05

01.07.05

І. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

10

15

Пайовий капітал

310

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

Резервний капітал

340

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-2,1

 

Неоплачений капітал

360

1,9

1,9

Вилучений капітал

370

 

 

РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ І

380

6

13,1

ІІ Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

4,2

Інші забезпечення

410

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ ІІ

430

0

4,2

ІІІ Довгострокові зобов'язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

58,6

60

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

460

 

 

Інші довгострокові зобов'язання

470

 

 

РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ ІІІ

480

58,6

60

ІV. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

чна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

 

 

Векселі видані

520

 

 

Кредиторська заборговавність за товари, роботи. послуги

530

195,3

191,7

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

0,8

 

з бюджетом

550

 

 

з позабюджетних платежів

560

2,5

1,3

зі страхування

570

6,7

7,4

з оплати праці

580

 

 

з учасниками

590

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

Інші поточні зобов'язання

610

 

 

РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ ІV

620

205,3

200,4

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

БАЛАНС

640

269,9

277,7Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Фінансовий стан підприємства (1)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... ів підприємства та його фінансову діяльність. Цей фактор дуже впливає на фінансовий стан підприємства. Виявлення фінансового стану підприємства ...
 2. Аналіз фінансового стану підприємства (6)

  Отчет по практике >> Финансовые науки
  ... роботи буде проаналізувати фінансовий стан підприємства, визначити переваги та недолі ... аналіз поточного та перспективного фінансового стану підприємства. Головне завдання, яке ставить ... абсолютна стійкість фінансового стану підприємства. За цього типу сті ...
 3. Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення

  Дипломная работа >> Финансы
  ... ізуючи фінансовий стан підприємства, треба передусім чітко розрізняти фінансову діяльність і фінансовий стан підприємства. Фінансова діяльн ... ів. Метою аналізу фінансового стану підприємства є оцінка фінансового стану підприємства на підставі виявлених ...
 4. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... покращення фінансового стану досліджуваного підприємства. 1. ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ОЦІНКА 1.1 Фінансовий стан підприємства як економ ...
 5. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... та показники оцінки фінансового стану підприємства Фінансовий стан підприємства – це здатність підприємства фінансувати свою діяльн ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0031061172485352