Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Контрольная работа
Світогосподарські зв'язки не можуть розвиватись без налагодженої системи валютних відносин Валютні відносини - це економічні відносини, які зв'язані з...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Процесс инвестирования представляет собой стратегически направленное вложение различных экономических ресурсов с целью получения каких-либо (финансовы...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
В целях обеспечения прозрачности исполнения бюджета осуществляются мероприятия по совершенствованию бюджетной классификации, плана счетов бюджетного у...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на основании статьи 11 Федерального...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Тривалість операційного циклу – показує скільки в середньому днів необхідно для виробництва, продажу і оплати продукції підприємства, тобто на протязі якого періоду грошові кошти зв‘язані в запасах.

Позитивною є тенденція до зменшення цього показника.

Цей показник розраховується за формулою (2.39)

Чо.ц. =

Чз + Чд.з

(2.39)

2002

Чо.ц

=

58,57

2003

Чо.ц

=

79,17

2004

Чо.ц

=

159,17

Результати розрахунків показників ділової активності наведені у таблиці 2.8.(рис. 2.3)

Таблиця 2.8.

Показники ділової активності

2002

2003

2004

коефіцієнт обіговості активів

Коа

1,795

2,138

1,271

фондовіддача

Фо.ф.

1,779

2,077

1,271

коефіцієнт оборотності запасів

Ко.з.

6,430

4,765

2,300

період одного обороту запасів (дн.)

Чз

55,987

75,546

156,527

коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Кд.з.

2,590

3,632

2,643

коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

Ккд

1,957

2,256

1,410

період погашення дебіторської заборгованості (дн)

Чд.з.

138,9

99,1

136,1

період операційного циклу

Чо.ц.

58,577

79,178

159,171


За результатами розрахунків показників ділової активності можна зробити висновок, що загалом підприємство можна визнати таким, що має низький рівень ділової активності.

Рисунок 2.3 Показники ділової активності

Слід відмітити, що умовно кращою можна назвати діяльність підприємства у 2002 році, так як майже усі показники за це період кращі, ніж у попередній та наступний. Що стосується обіговості активів, то якщо за станом 2003 року можна було говорити про покращення результатів, то за станом 2004 року ситуація погіршилася. У порівнянні з попереднім періодом ситуація погіршилась майже на 40%, таким чином за станом 2004 року від 1 одиниці коштів, інвестованих у активи підприємство має 1,2 чистої виручки від реалізаціїї. Для порівняння на кінець 2003 року цей показник становив 2,1. Також має міяце негативне явище зниження фондовіддачі, майже на 37%. Оборотність запасів також знижується, що свідчить про недостатній рівень діяльності із запасами. Так період одного обороту запасів (дн.) за станом 2004 року становить 156 днів, на відміну від 75 днів за станом на кінець 2003 року. Як видно із форми №1, підприємство має досить велику дебіторську заборгованість за товари, але разом з тим за станом 2004 року виручка у 2,6 рази перевищує середню дебіторську заборгованість, доті як у 2003 року цей показника становив 3,6. це свідчить про те, що період інкасації дебіторської заборгованості за станом 2004 року становив 136 днів на відміну від 99 днів за станом на кінець 2003 року. Загалом має місце негативна тенденція щодо збільшення періоду операційного циклу на підприємстві. Так за станом 2004 року він становив 159 днів на відміну 58 днів за станом 2003 року і 79 днів за станом на кінець 2003 року.

Проведений аналіз показникув фінансового стану свідчать про необхідність розробки заходів, щодо покарщення фінансового стану підприємства ТОВ „Андор”.

3. НАПРЯМКИ ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «АНДОР»

За умов ринкової економіки, самостійності підприємств, їхньої відповідальності за результати діяльностівиникає об‘єктивна необхідість визначення тенденції розвитку фінансового стану та перспективних фінансових можливостей. На вирішення таких питань і спрямовано фінансову стратегію підприємства. розробка фінансової стратегії – це галузь фінансового планування. Як складова частина загальної стратегії економічного розвитку, вона має узгоджуватися з цілями та напрямками останньої. У свою чергу, фінансова стратегія справляє суттєвий вплив на загальну економічну стратегію підприємства. зміна ситуації на макрорівні та на фінансовому ринку спричиняє коригування як фінансової, так і загальної стратегії розвитку підприємства.

Теорія фінансової стратегії, досліджуючи об‘єктивні економічні закономірності ринкових відносин, розробляє форми та способи виживання й розвитку за нових умов. Фінансова стратегія включає методи та практику формування фінансових ресурсів, їх планування та забезпечення фінансової стійкості підприємства за ринкових умов господарювання.

Всебічно враховуючи фінансові можливості підприємств, об‘єктивно оцінюючи характер внутрішніх та зовнішніх факторів, фінансова стратегія забзпечує відповідність фінансово-економічним можливостям підприємства умовам, які склалися на ринку товарів та фінансовому ринку. Фінансова стратегія передбачає визнання довгострокових цілей фінансової діяльності та вибір найефективніших способів їх досягнення. Цілі фінансової стратегії мають підпорядковуватися загальній стратегії економічного розвитку та спрямовуватися на максимізацію прибутку та ринкової вартості підприємства. За розробки фінансової стратегії слід ураховувати динаміку макроекономічних процесів, тенденції розвитку вітчизняних фінансових ринків, можливості диверсифікації діяльності підприємства.

Фінансова стратегія підприємства забезпечує:

 • формування та ефективне використання фінансових ресурсів;

 • виявлення найефективніших напрямків інвестування та зосередження фінансових ресурсів на цих напрямках;

 • відповідність фінансових дій економічному стану та матеріальним можливостям підприємства;

 • визначення головної загрози з боку конкурентів, правильний вибір напрямків фінансових дій та маневрування для досягнення вирішальної переваги над конкурентами.

Завданнями фінансової стратегії є:

визначення способів проведення успішної фінансової стратегії та використання фінансових можливостей;

визначення перспективних фінансових взаємовідносин із суб‘єктами господарювання, бюджетом, банками та іншими фінансовими інститутами;

фінансове забезпечення операційної та інвестиційної діяльності на перспективу;

вивчення економічних та фінансових можливостей імовірних конкурентів, розробка та здійснення заходів щодо забезпечення фінансової стійкості;

розробка способів виходу із кризового стану та методів управління за умов кризового стану підприємств.

У процесі розробки фінансової стратегії особлива увага приділяється повноті виявлення грошових доходів, мобілізації внутрішніх рсурсів, максимальному зниженню собівартості продукції, формуванню та розподілу прибутку, визначенню оптимальної потреби в оборотних коштах, раціональному використанню залучених коштів, ефективному використанню капіталу підприємств.

Важливе значення для формування фінансової стратегії має врахування факторів ризику. Фінансова стратегія розробляється з урахуванням ризику неплатежів, інфляційних коливань, фінансової кризи та інших непередбачувальних обставин.

Основу перспективного фінансового планування становить прогнозування, яке є втіленням стратегії підприємства на ринку. Фінансове прогнозування полягає у вивченні можливого фінансового стану підприємства на перспективу. На відміну від планування, прогнозування передбачає розробку альтернативних фінансових показників та параметрів, використання яких відповідно до тенденції зміни ситуації на ринку дає змогу визначити один із варіантів розвитку фінансового стану підприємства.

Основою фінансового прогнозування є узагальнення та аналіз наявної інформації з наступним моделюванням і врахуванням факторів можливих варіантів розвитку ситуації та фінансових показників. Методи та способи прогнозування мають бути достатньо динамічними для того, щоб своєчасно врахувати ці зміни.

Результатом перспективного фінансового планування є розробка прогнозу балансу активів та пасивів підприємства.

Успіх фінансової стратегії підприємства гарантується, коли фінансові стратегічні цілі відповідають реальним економічним та фінансовим можливостям підприємства, коли чітко централізовано фінансове керівництво, а методи його є гнучкими та адекватними змінам фінансово-економічної ситуації.

Результативність діяльності підприємства може бути оцінена передусім на основі прогнозних розрахунків раніше розглянутої системи основних коефіцієнтів ліквідності та платоспроможності. Розроблення прогнозу дає можливість відповісти на життєво важливі питання: що чекає на підприємство в оглядаємому майбутньому – зміцнення чи втрата платоспроможності.

Основні тенденції динаміки фінансового становища та результатів діяльності підприємства можуть прогнозуватися з достатнім ступенем точності шляхом поєднання формальних і неформальних методів. В той же час на сьогодні у зв’язку з економічною невизначеністю практично неможливо здійснити довгострокові прогнозування, а тому в такому випадку звертаються до розрахунків на короткі періоди. В нашому випадку це шість місяців.

У таблиці 3.1 представлено запропоновані заходи поліпшення фінансових показників підприємства і очікувані результати від їх впровадження.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Фінансовий стан підприємства (1)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... ів підприємства та його фінансову діяльність. Цей фактор дуже впливає на фінансовий стан підприємства. Виявлення фінансового стану підприємства ...
 2. Аналіз фінансового стану підприємства (6)

  Отчет по практике >> Финансовые науки
  ... роботи буде проаналізувати фінансовий стан підприємства, визначити переваги та недолі ... аналіз поточного та перспективного фінансового стану підприємства. Головне завдання, яке ставить ... абсолютна стійкість фінансового стану підприємства. За цього типу сті ...
 3. Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення

  Дипломная работа >> Финансы
  ... ізуючи фінансовий стан підприємства, треба передусім чітко розрізняти фінансову діяльність і фінансовий стан підприємства. Фінансова діяльн ... ів. Метою аналізу фінансового стану підприємства є оцінка фінансового стану підприємства на підставі виявлених ...
 4. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... покращення фінансового стану досліджуваного підприємства. 1. ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ОЦІНКА 1.1 Фінансовий стан підприємства як економ ...
 5. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... та показники оцінки фінансового стану підприємства Фінансовий стан підприємства – це здатність підприємства фінансувати свою діяльн ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0024659633636475