Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономическая теория->Реферат
Наша страна длительное время была отделена от внешнего мира, что сказалось на ее экономическом развитии. Многие экономические понятия были нам незнако...полностью>>
Экономическая теория->Реферат
Эта тема особенно интересна для нас, россиян, тем, что всего 15 лет назад пришлось коренным образом изменить отношение к вопросу распределения доходов...полностью>>
Экономическая теория->Реферат
Несмотря на непродолжительный период существования термина «надёжность» в экономической науке по отношении ко второму – «конкурентоспособность», она у...полностью>>
Экономическая теория->Контрольная работа
В экономической структуре рыночного хозяйства рынок труда занимает особое место благодаря обращению на нем специфического товара – рабочей силы, котор...полностью>>

Главная > Конспект >Экономическая теория

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗМІСТ

Тема 1. Економічна освіта в системі економічної культури суспільства. Проблеми організації економічної освіти в Україні

1.1 Економічна освіта в системі економічної культури суспільства.

1.2 Проблеми організації економічної освіти в Україні

1.3 Ступеневий принцип неперервної економічної освіти

Тема 2. Методика підготовки лекційних, практичних та семінарських занять з економіки. Етапи підготовки та умови ефективності

  1. Лекція як організаційно-методична форма навчання

2.2 Конспект як форма активізації методики викладання економічних дисциплін

2.3 Особливості методики проведення практичних і семінарських занять

Тема 3. Економічні ігри та методика їх використання в навчальному процесі

  1. Навчальні економічні ігри та їх класифікація.

  2. Розробка ЕГ та аналіз негативного досвіду і можливих помилок

  3. Етапи розробки економічної гри

3.4 Основні фактори ефективності економічних ігор

Тема 4. Організація самостійної роботи при вивченні економічних дисциплін

4.1 Самостійна робота як методична проблема

4.2. Форми активізації самостійної роботи

4.3. Технічні засоби та комп’ютеризація навчання

Тема 5. Контроль і оцінювання результатів навчання

  1. Поняття та методи контролю

5.2 Методика оцінювання й оцінки

5.3 Тест – форма навчання, контролю та оцінювання знань

5.4 Модульно-рейтингова система оцінювання

Тема 6. Особливості викладання основ економіки для різних вікових груп

6.1 Методика викладання економіки для школярів

6.2 Методика викладання економічних дисциплін у вузі

6.3 Особливості викладання економічних дисциплін для дорослих

Тема 7. Особливості поширення прогресивних методик викладання

7.1 Особливості поширення прогресивних методик викладання

7.2 Аналіз причин несприймання більш ефективних прийомів викладання

7.3 Психолого-педагогічна неповторність викладача

Тема 1. Економічна освіта в системі економічної культури суспільства. Проблеми організації економічної освіти в Україні.

 1. 1 Економічна освіта в системі економічної культури суспільства.

1.2 Проблеми організації економічної освіти в Україні

1.3 Ступеневий принцип неперервної економічної освіти

1.1 Необхідність визначення в Україні національного шляху до економічно організованого суспільства потребує розуміння як українського менталітету, так і специфіки нашої економічної культури, хоч створити більш-менш рунтовний її образ нині досить важко. У цих питаннях, проте, вельми важливим є розумне співвідношення патріотизму та запозичення зарубіжного досвіду.

За умов адміністративно-командної системи люди вступили лише у виробничі відносини, що зовсім не рівнозначно економічним. Економічна поведінка (мотивації, мислення, вчинки) існувала тільки в домашньому господарстві, де більш-менш вдало будувалися ринкові відносини.

Витратне господарювання виховувало майже в усіх соціальних групах утриманство, недбалість, марнотратство та ін. Часто-густо такі настанови маскувалися традиційними національними цінностями: гостинністю, безкорисливістю тощо. Поряд з цим часто відкидалися такі цінності, як ощадливість, намагання заробити, які безпідставно ототожнювалися зі скупістю, жадібністю. Тяжіння до добробуту, заробленого чесною працею, часто називалося куркульською, приватновласницькою психологією, підприємництво й діловитість — наживою та орієнтацією на буржуазні стандарти життя.

Усе це створювало такий тип господарського життя, який краще назвати антиекономічним або абсурдно економічним. Виникає запитання: чи здатна наша надто деформована структурно економіка ефективно функціонувати згідно з правилами ринкових відносин?

За період так званої перебудови в сфері соціальної психології сталися певні зміни, але вони ще недостатні.

Поступово руйнується менталітет «радянської людини», що рунтувався на ідеї патронату держави. Більшість населення починає усвідомлювати, що кожна людина має сама домагатися успіхів, а держава та уряд лише гарантують і захищають права і свободи своїх громадян. Особливо помітні зміни відбуваються в мисленні та поведінці молоді, що дає надію на підвищення рівня економічної культури суспільства в майбутньому.

Людина, що є носієм економічної культури, виявляє цю культуру через вчинки. А здобуває культуру значною мірою через освіту й виховання.

Кожна нація бажає щастя своїм дітям. Кожне економічне піднесення супроводжувалося змінами в освіті. У цьому плані цікаво звернути увагу на особливості підготовки економічної еліти в розвинених країнах. Актуальним є не тільки усвідомлення культурних особливостей, а й розробка методології добору позитивного іноземного досвіду в галузі освіти і виховання. У розробці концепції економічної освіти в Україні слід вивчати відповідний досвід інших країн. Але в кожній справі треба виходити зі своїх національних можливостей, бути патріотами своєї Батьківщини.

Від того, наскільки ефективною буде допомога дітям та підліткам щодо поглиблення їхніх економічних знань, багато в чому залежить майбутнє України.

Поєднання етики й економіки може здаватися неможливим поєднанням протилежностей. Але в українській, російській, англійській, німецькій (може й в інших мовах) слово «добро» може бути як матеріальним (майно), так і моральним терміном*. Аналіз походження інших моральних категорій засвідчує їхній зв’язок з економічними категоріями.

У всіх економічних формаціях економічна поведінка людини дуже жорстко регулювалася її матеріальними потребами, але нині на перший план виходить і дещо інше, наприклад, питання взаємозв’язку економіки та екології. Ми вже зрозуміли, що природу не можна нескінченно використовувати. В цьому теж виявляється економічний закон межі. Отже, суспільство, тобто наші діти і ми, має обмежити деякі свої апетити: перейти до платного природокористування, відмовитись від деяких продуктів і товарів (наприклад, виробів з хутра і шкіри диких звірів, слонової кістки та ін.), пропагувати здоровий спосіб життя тощо.

Дуже важливо виходити з національного менталітету та моральних цінностей. Уже минув етап орієнтації суто на Захід. У нашій країні формується новий тип економічної культури, і економічна освіта відіграватиме в цьому провідну роль.

Для створення в Україні економічно організованого суспільства необхідно, щоб система економічної освіти як складова культури була адекватна вимогам управління за умов ринкових відносин. Всі ці елементи мають бути між собою в певній гармонії.

При цьому треба підкреслити, що культура і мораль створюються в суспільстві дуже довго, але, на жаль, надто швидко руйнуються. Завдання економічної освіти полягає в перетворенні потрібних економічних знань в економічне мислення, а далі в економічну поведінку та економічну дисципліну як окремої людини, так і суспільства в цілому.

Необхідно розглянути економічні функції, соціально-політичну відповідальність і роль підприємництва. Світовий досвід свідчить, що в тих країнах, де держава створює добрі умови для формування підприємницького прошарку, швидше досягаються успіхи в економічному розвитку країни.

То що ж таке підприємництво? Підприємництво як вид економічної діяльності в тому чи іншому вигляді існувало майже завжди. Інше питання, що то було за підприємництво, де і як воно розвивалось, як до нього ставилася офіційна влада.

Як відомо, підприємницька діяльність була в Україні дуже розвиненою. У ХVIII ст. тільки на Лівобережжі щороку відбувалося майже 400 ярмарків. Дрібна торгівля провадилася на 700 місцевих ринках. Великі ярмарки в Ніжині, Ромнах, Києві, Полтаві тривали по кілька тижнів і, безумовно, впливали на ціни європейського ринку.

У командно-адміністративній системі існувала атрофія ринкового мислення, синдром «боязні власного підприємництва». Для їх подолання потрібні роки — для молодих людей віком 18–30 років на це стане 2–3 роки, для одержання власного досвіду підприємницької діяльності ще 1–2 роки. Для становлення підприємництва на бажаному рівні за розрахунками спеціалістів потрібно 8–10 років.

Отже:

1. Підприємництво — це особливий вид господарської діяльності, для якої обов’язковими умовами є: свобода вибору напрямків і методів діяльності; самостійність у прийнятті рішень; відповідальність за прийняті рішення та їхні наслідки й пов’язаний з ними ризик; орієнтація на одержання комерційного успіху, прибутку.

2. Підприємництво — це визначений стиль і тип поведінки, що складаються з таких рис, як ініціатива; пошук нетрадиційних рішень; масштабність та ризик; ділова хватка та ін.

3. Підприємництво — це особлива функція в економіці, що забезпечує: розвиток і вдосконалення господарського механізму; постійне оновлення економіки; створення інноваційного середовища; загальне збагачення населення.

Підприємець — це людина, яка спроможна несподівано для інших зробити блискучий комерційний хід на законних підставах.

Отже, підприємець — це неординарна, творча людина. Але ця неординарність випливає з великої кількості конкретних знань у фаховій галузі. Тому підприємницький ризик грунтується значною мірою на свідомому та підсвідомому розумінні конкретної ситуації, на знаннях, економічному мисленні.

Головним для підприємця є не те, що він має свій або чужий капітал, а те, як він цей капітал використовує. А це визначатиметься морально-етичними критеріями, нормами поведінки того культурного прошарку, до якого належить підприємець.

За умов раціональної економічної діяльності прибуткові підприємства стають передумовою загального блага.

Необхідно добре уявляти співвідношення моральності з економічним мисленням.

Закони ринку видаються дуже «простими»:  ціну визначає попит, чим більше буде товарів, тим швидше знижуватимуться ціни і почнеться конкуренція виробників, а не споживачів.

Але неодмінною умовою дотримання цих законів є свобода підприємницької діяльності, що грунтується на певних законодавчих підвалинах і підприємницькій культурі. Рівень підприємницької культури сприяє діловим стосункам з іноземними партнерами, а відтак — розвитку економіки України. На жаль, рівень економічної культури й етики національного бізнесу нині не відповідає потребам розвитку ринкових відносин.

Підприємницька культура — це етична й поведінкова основа діяльності підприємця. Характерною рисою культури підприємництва вважається те, як вона долає суспільні конфлікти.

Аналізуючи відповідальність підприємців перед суспільством, вважають за необхідне «добровільне самообмеження в прагненні до егоїстичних ідеалів заради загального блага» (швейцарець Ганс Ульрих). Успішна діяльність великих підприємств залежить від взаємодії принаймні семи змінних величин, що схематично відображені в книзі Петерса і Уотермана «В пошуках досконалості» (рис. 1.1) лежить поняття підприємницької культури.

Рис.1.1 - Взаємозв’язок елементів підприємницької культуриЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Методика викладання математики та її зв'язок з іншими науками

  Шпаргалка >> Педагогика
  ... йних технологій, виробництва, економіки, управління як ... матеріалів, опорні конспекти лекцій, електронний підручник, ... цілі, задачі і структура методики викладання математики. Методика – слово грецького походження ... Профільне навч. мат-ки у осн. школі може існув ...
 2. Викладання економічних дисциплін в школі на прикладі теми Фінансові установи та їх функції

  Реферат >> Астрономия
  ... введення курсу „Основ економіки” в шк ... викладання економіки повинно забезпечити найшвидше і найпростіше орієнтування людини в ринковій економіці. Викладання економ ... економіки, як і кожна освічена людина, має володіти методикою ... вки, конспекти-схеми лекцій, ...
 3. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... встановлення, реєстрація, викладання й первинна систематизація ... Тема 4. ПЕРСОНАЛ План лекції 4.1. Поняття, класиф ... , що лежать в основі управління трудовими ... і предмети). Методика визначення нормативу оборотних ... регулювання економіки. Регулювання економіки – це ...
 4. Економіка праці та соціально-трудові відносини

  Конспект >> Экономическая теория
  ... рекомендації побудовано як опорний конспект лекцій. Відповідно до ... МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ Мета дисципл ... метою вивчення курсу є опанування основ економіки праці і створення тим самим ... на роботі. За цією методикою зайнятими вважаються особи, які ...
 5. Психологія та педагогіка. Конспект лекцій

  Лекция >> Психология
  ... економіка праці» Львів 2012 Гіптерс З. В. Психологія та педагогіка. Опорний конспект лекц ... яльності, а також методику викладання конкретних дисциплін. ... . В основі виховання ... С. 4-5]. У час формування ринкової економіки України з її моральним нігілізмом ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015559196472168