Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
В условиях рыночной экономики важное место отводится оценке финансово-экономической деятельности предприятий. С этой целью используются различные сист...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Рыночная экономика внесла значительные коррективы в финансово-хозяйственную деятельность, что делает особо актуальным обеспечение стабильности развити...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Учетная политика является одним из основных документов, который устанавливает правила ведения бухгалтерского учета в организации. Разрабатывает учетну...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Конспект
В последнее время стало модно рассматривать все события и явления через призму кризиса. В условиях жесткой конкуренции на кризисном рынке как никогда ...полностью>>

Главная > Реферат >Бухгалтерский учет и аудит

Сохрани ссылку в одной из сетей:

З метою запобігання завищенню обсягів резервування за вексельними операціями, а також зважаючи на точність визначення справедливої вартості векселя, запропоновано вдосконалену методику резервування за вексельними операціями.

Формуючи резерв на випадок можливих збитків від здійснення операцій з цінними паперами, банк забезпечує реальність подання показників фінансової звітності, застосовуючи на практиці основоположний принцип міжнародного обліку – принцип обачності. Передумовою формування резервів за операціями з векселями є необхідність врахування ризику неповернення основного боргу за цими активами. Сума сформованого резерву за векселями в портфелі на продаж повинна залежати лише від фінансового стану зобов`язаної за векселем особи без урахування зміни ринкової норми доходу за векселем. За наявності ризику за векселем, у дисертації доведено доцільність розрахунку суми резерву за наступною формулою:

R = (1)

де, - оцінена величина майбутніх грошових потоків за векселем; –ринкова ставка доходу за векселем; – коефіцієнт ризику цінного папера (0,2; 0,5; 1,0 в залежності від класу емітента); – кількість періодів сплати відсотків; – період погашення цінного папера.

Відповідно до запропонованої методики, суму переоцінки (уцінки, дооцінки) векселів за справедливою вартістю слід обліковувати на рахунку 5102 „Результати переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж”. При її визначенні враховується зміна ринкової норми доходу за векселем. На рахунку 3190 „Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж” буде обліковуватись сума резерву, сформована за векселем внаслідок зміни класу емітента (зобов`язаної за векселем особи). Застосування даної методики унеможливлює безпідставне завищення обсягів резервування коштів за вексельними операціями.

В процесі опрацювання методики організації і змісту облікової процедури за вексельними операціями комерційних банків розроблено систематизований перелік та запропоновано зміст облікових номенклатур первинного та поточного обліку вексельних операцій; обґрунтовано внутрішній план рахунків обліку вексельних операцій; визначено принципи кодування векселів відповідно до номенклатур поточного обліку і внутрішнього плану рахунків; розроблено систему взаємопов’язаних облікових регістрів, що забезпечують підвищення рівня контрольованості вексельних операцій.

У третьому розділі «Організація та методика контролю вексельних операцій» досліджено питання організації і методики контролю вексельних операцій, визначено особливості його здійснення в умовах застосування електронних інформаційних технологій.

В дисертаційній роботі доведено, що система внутрішнього контролю вексельних операцій має особливості, які визначаються подвійною природою векселя (як цінного папера та як зобов`язання). Внаслідок чого необхідне застосування специфічних прийомів і способів встановлення юридичної сили векселя та законності вексельних операцій.

Поділ внутрішнього контролю з точки зору часового фактора на попередній, поточний та заключний обґрунтовується періодом здійснення контрольних процедур. Вивчення змісту кожного виду контролю дозволяє встановити, що найефективнішим для операцій банків з векселями є попередній контроль на стадії ухвалення рішення про здійснення тієї або іншої вексельної операції.

Для забезпечення ефективної організації внутрішнього контролю вексельних операцій визначено склад об’єктів контролю; розроблено схему взаємодії суб’єктів внутрішнього контролю; виокремлено етапи здійснення внутрішнього контролю вексельних операцій, які розкривають завдання контролю, порядок та особливості застосування методичних прийомів попереднього та поточного контролю вексельних операцій.

У розробленій методиці внутрішнього контролю операцій банків з векселями органічно поєднано методичні прийоми попереднього та поточного контролю вексельних операцій, що дозволяє отримати оперативну інформацію, необхідну для прийняття оптимальних управлінських рішень в умовах розвитку вітчизняного ринку векселів.

Пропозиції щодо організації і методики внутрішнього контролю вексельних операцій включають алгоритм оцінки ризику вексельних операцій (рис.2).

Рис. 2. Алгоритм оцінки ризику вексельних операцій

Основні положення методики попередньої оцінки ризику операцій банків з векселями базуються на результатах аналізу фінансових звітів та визначенні інтегральних показників оцінки фінансового стану підприємств-векселедавців та (або) інших зобов’язаних за векселем осіб. Алгоритм обчислення інтегрального показника включає нормативні значення окремих коефіцієнтів фінансової стійкості та платоспроможності, розраховані автором з урахуванням галузі діяльності підприємства-векселедевця.

Оцінку ризику вексельних операцій пропонуємо здійснювати з урахуванням наявності зобов’язаних осіб, кожна з яких виступає гарантом за даним векселем (ризик за індосованими векселями буде тим меншим, чим більше осіб індосувало вексель).

Запропонована методика оцінки ризику вексельних операцій дозволить комерційним банкам оперативно аналізувати фінансовий стан підприємств-векселедавців, приймати виважені управлінські рішення щодо оптимального формування та використання фінансових ресурсів.

ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й запропоновано нове вирішення актуального завдання з удосконалення бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю операцій банків з векселями. Це дало змогу сформулювати висновки теоретичного та прикладного характеру відповідно до поставленої мети та завдань дослідження, а саме:

1. В процесі дослідження місця та ролі вексельних операцій в системі управління фінансовими ресурсами банків України, уточнено сутність та поняття фінансових ресурсів як універсального виду ресурсів, що формується шляхом використання як власного капіталу так і коштів у зобов’язаннях, у тому числі коштів на депозитних рахунках, які трансформуються в оборотні та необоротні активи банківської установи відповідно до напрямків її стратегічного розвитку. Обґрунтовано пріоритетність здійснення вексельних операцій з урахуванням суттєвості їх впливу на фінансові результати діяльності банку.

2. В розвиток класифікації векселів запропоновано враховувати такі критерії: за видом векселя; за терміном повернення основного боргу; за способом виплати доходу; за валютним номіналом; за наявністю зобов’язання; за порядком володіння; за характером платежу. Рекомендовані додаткові класифікаційні ознаки (за порядком володіння, за характером платежу) дозволять оптимізувати облік та контроль вексельних операцій, шляхом врахування їх особливостей при відображенні в облікових регістрах та забезпечити адекватність прийняття оптимальних управлінських рішень.

3. В дисертації доведено ефективність запровадження трьохрівневої організаційно-інформаційної моделі обліку, аналізу та контролю вексельних операцій з метою створення інтегрованої інформаційної системи, яка забезпечить взаємозв`язок обліку, аналізу і контролю в умовах електронної обробки економічної інформації та позитивно вплине на якість та обґрунтованість контрольних дій, спрямованих на підвищення ефективності вексельних операцій. У запропонованій моделі узагальнюються та оптимізуються задачі організації та методики обліку, аналізу та контролю вексельних операцій.

4. Обґрунтовано порядок відображення в обліку процентного доходу за векселями в портфелі до погашення в частині коригування сум сформованих резервів на фактор часу (добуток резерву та ефективної ставки відсотка). Це уможливлює врахування економічної сутності процесів, які відбуваються з кожним елементом вартості цінного папера, а також забезпечує розкриття достовірної інформацію щодо обсягів створених резервів за вексельними операціями у фінансовій звітності банківських установ.

5. На основі дослідження сучасних напрямків вирішення проблеми відображення в обліку ринкових факторів, що формують елементи грошових потоків вексельного обігу, розроблено методику обліку вексельних операцій в умовах невизначеності, яка базується на концептуальних положеннях оцінки векселів за справедливою вартістю. Дана методика дозволить підвищити ефективність управління розподіленими у часі грошовими потоками вексельного обігу та створити умови зниження фінансових ризиків за вексельними операціями.

6. З метою виключення випадків завищення обсягів резервування за вексельними операціями, а також зважаючи на порядок визначення справедливої вартості векселя, запропоновано вдосконалену методику розрахунку суми резерву за вексельною операцією, величина якого визначається з урахуванням фінансового стану зобов`язаної за векселем особи, незалежно від зміни ринкової норми дохідності за векселем.

Для підвищення точності оцінки об’єктів обліку при застосуванні методу ефективної ставки відсотка для амортизації дисконту та премії за вексельними операціями, запропоновано вдосконалену методику розрахунку амортизації. З її використанням підвищується точність розрахунку місячної норми амортизації при погашенні векселів у будь-який день місяця.

Враховуючи необхідність створення механізму реальної застави, запропоновано методику оцінки векселів, отриманих під забезпечення наданої позики на основі дисконтування майбутніх грошових потоків за векселем, що виключає можливість завищення оціночної вартості векселя.

Визначено методичні засади організації облікового процесу та його змісту в умовах застосування сучасних інформаційних технологій в системі управління операцій банків з векселями; розроблено систематизований перелік і зміст облікових номенклатур первинного та поточного обліку вексельних операцій; запропоновано внутрішній план рахунків обліку вексельних операцій; обґрунтовано принципи кодування векселів відповідно до номенклатури поточного обліку і внутрішнього плану рахунків; розроблено систему взаємопов’язаних облікових регістрів, що забезпечує підвищення рівня контрольованості вексельних операцій.

У розробленій моделі контролю вексельних операцій доведено необхідність поділу контрольного процесу відповідно до часових форм контролю. Йдеться про попередній, поточний та заключний етапи контролю. Акцент зроблено на попередній контроль вексельних операцій, оскільки саме на цьому етапі приймаються рішення про доцільність і необхідність їх здійснення. Пропозиції щодо організації і методики внутрішнього контролю вексельних операцій включають алгоритми оцінки ризику вексельних операцій; визначення платоспроможності векселедавців за векселями, які видано на значні для векселедержателя (комерційного банка) суми. Критерії оцінки платоспроможності потенційних платників за векселями розроблені на основі дослідження фінансової звітності векселедавців та інших зобов’язаних за векселями осіб і диференційовані за галузями їх діяльності.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

У наукових фахових виданнях:

 1. Амеліна О.В. Контроль операцій банку з врахування векселів //Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. - №2, частина 2. – С. 114-117.

 2. Амеліна О.В. Принципи визнання та обліку операцій банку з векселями //Актуальні Проблеми Економіки. – 2006. - №11(65). – С.174-181.

 3. Амеліна О.В. Процедури контролю операцій банків з векселями // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету – 2006. - №5. – С.40-47.

 4. Амеліна О.В. Організація управлінського обліку операцій банків з векселями // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2006. - №4 (36), частина 3. – С. 17-23.

 5. Амеліна О.В. Методика розрахунку амортизації дисконту та премії для боргових цінних паперів//Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. – 2006. - №10, частина 2. – С.8-13.

 6. Амеліна О.В. Методика розрахунку справедливої вартості векселів // Актуальні Проблеми Економіки. – 2007. № 8 (74). – С.184-193.

 7. Амеліна О.В. Вдосконалення методики оцінювання ризику вексельних операцій // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. - №576. – С.9-15.

 8. Амеліна О.В. Облікова класифікація векселів // Науковий випуск Ужгородського університету. Серія «Економіка». Спецвипуск 22, частина II – 2007. – С. 278-281.

У інших виданнях:

 1. Амеліна О.В. Оперативний контроль вексельних операцій комерційного банку // Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в умовах міжнародної інтеграції: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції 20-22 квітня 2005р. – К.: КНТЕУ, 2005. – С.192-194.

 2. Амеліна О.В. Актуальні питання оподаткування операцій банків з векселями // Збірник тез доповідей третьої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті». – Тернопіль: ТДЕУ, 2006р., частина 2. – С.28-30.

 3. Амеліна О.В. Особливості обліку операцій банку з векселями // Реконструкція розвитку фінансового ринку в Україні: філософія, стратегія, тактика: Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених 20-22 березня 2007р. – К.: КНТЕУ, 2007. – С.128-129.

АНОТАЦІЯ

Амеліна О.В. Облік та контроль вексельних операцій в системі управління фінансовими ресурсами комерційних банків. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. – Київський національний торговельно-економічний університет, Київ, 2008.

Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних і методологічних аспектів удосконалення бухгалтерського обліку та контролю операцій банків з векселями відповідно до вимог реформування бухгалтерського обліку.

В дисертаційній роботі визначено місце та роль вексельних операцій в системі управління фінансовими ресурсами комерційних банків. Удосконалено класифікацію векселів відповідно до інформаційних потреб оцінки, обліку і контролю. Визначено критерії та напрямки моделювання обліку, аналізу та контролю вексельних операцій в умовах застосування електронної системи обробки економічної інформації. Удосконалено методику амортизації дисконту (премії) за вексельними операціями та обґрунтовано порядок визначення справедливої вартості векселів. Розроблено комплексну методику внутрішнього контролю вексельних операцій в умовах автоматизації контрольних процедур та запропоновано методику попередньої оцінки платоспроможності зобов’язаних за векселем осіб та визначення на цьому ґрунті ризикованості вексельних операцій.

Ключові слова: бухгалтерський облік, контроль, вексельні операції, ефективність, критерії оцінки, фінансовий ризик.

АННОТАЦИЯ

Амелина О.В. Учет и контроль вексельных операций в системе управления финансовыми ресурсами коммерческого банка.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.09 – бухгалтерский учет, анализ и аудит. – Киевский национальный торгово-экономический университет, Киев, 2008.

Диссертация посвящена исследованию теоретических и методологических аспектов совершенствования бухгалтерского учета и контроля операций банков с векселями в соответствии с требованиями реформирования бухгалтерского учета.

В диссертационной работе определено место и роль вексельных операций в системе управления финансовыми ресурсами коммерческих банков; проведен анализ экономико-правовых аспектов развития вексельного обращения в Украине; определены основные теоретико-методические проблемы учета и контроля операций банков с векселями.

Теоретические исследования в области учета и контроля вексельного обращения можно оценить как создающие концептуальные основы решения поставленных вопросов в условиях реформирования бухгалтерского учета Украины. В то же время, отсутствует системный подход к организации и методике учета и контроля операций банков с векселями на основе использования современных информационных технологий.

Исследования экономической сущности вексельных операций их места и роли в банковской деятельности позволили разработать классификацию данных операций, а также обосновать приоритетные виды операций банков с векселями, развитие которых наиболее влияют на финансовые результаты деятельности банка, и на этой основе нуждаются в особом внимании при разработке методологии учета и контроля вексельного обращения.

С целью создания интегрированной информационной системы, которая обеспечит взаимосвязь учета, анализа и контроля, в условиях электронной обработки экономической информации а также положительно влияет на качество и обоснованность контрольных действий, направленных на повышение эффективности вексельных операций, предложена трехуровневая организационно- информационная модель учета, анализа и контроля вексельных операций. Предложенная модель позволит обобщить и оптимизировать решение задач организации и методики учета и контроля вексельных операций.

На основе изучения отображения в учете рыночных факторов, которые формируют элементы денежных потоков вексельного обращения, разработана методика учета вексельных операций в условиях неопределенности, которая основывается на концептуальных положениях оценки векселей по справедливой стоимости.

В работе предложена техника расчета месячной нормы амортизации, которая учитывает особенности вексельных операций (выплата процентов и проведение операций в любой день месяца, частичное погашение основной суммы вексельного долга), не приводит к погрешностям в расчетах и упрощает процедуру учета вексельных операций.

В работе предложено корректировать суму резерва на фактор времени в корреспонденции со счетами доходов за вексельными операциями, что позволит отображать экономическую сущность тех процессов, которые происходят с каждым элементом стоимости ценной бумаги, а также позволит раскрыть точную информацию с формирования резервов за вексельными операциями у финансовой отчетности коммерческих банков.

Исследование состояния учета операций банков с векселями позволило: разработать учетные номенклатуры первичного и текущего учета, журнал аналитического учета операций банков с векселями. Предложен рабочий план счетов вексельных операций в соответствии с предложенной классификацией векселей и разработанной структурой информационных потоков банка, которая способствует формированию качественной системы аналитического учета вексельных операций, позволяет определить основные управленческие функции относительно вексельных обязательств.

Обоснованно принципы моделирования внутреннего контроля операций банков с векселями в условиях использования электронной системы обработки экономической информации; разработаны предложения относительно организации и методики предыдущего и текущего контроля вексельных операций; предложена методика предыдущей оценки риска вексельных операций с учетом наличия солидарной ответственности за векселем; определенно критерии оценки платежеспособности векселедателей и других обязанных за векселем лиц, дифференцированных за отраслями деятельности субъектов предпринимательства.

Рекомендации и предложения, изложенные в диссертационной работе, прошли апробацию и получили практическое внедрение в ряде ведущих коммерческих банков Украины.

SUMMARY

Amelina O.V. Account and control of the operations bank with the bills of exchange at the system of managing by financial resources of commercial banks. - Manuscript.

Thesis for the degree of a candidate of economic sciences after speciality 08.00.09 Accounting, analysis and audit. - Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, 2008.

The dissertation is devoted to the investigation of theoretical and methodological aspects of the improvement of the accounting and control of operations banks with the bills of exchange in accordance with the requirements of reformation of accounting.

The dissertation work determine place and role of the operations with the bills of exchange at the system of managing by financial recourses of commercial banks. Classification of bills of exchange is improved in accordance with the informative necessities of estimation, account and control. Criterions and tendencies of the modeling of accounting, analysis and control of the operations with the bills of exchange in the conditions of using of electronic system of processing economic information are defined. The methods of depreciation of discount (bonuses) by the bills of exchange operations. The order of determination of fair value of bills of exchange is grounded. The complex method of internal control operations banks with the bills of exchange is developed in the conditions of automation of control procedures. The method of preliminary appraisal of the solvency of the payers on the bills of exchange and the method of the definition of the risks of the operations with the bills of exchange on this basis are proposed.

Keywords: accounting, control, bill of exchange operations, effectiveness, criterions of appraisal, financial risk.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Управління фінансами акціонерних товариств

  Дипломная работа >> Финансы
  ... має право випуску облігацій та інших цінних ... контролю за виконанням рішень. У вузькому значенні управління фінансами — це управління ... систем управління тощо. В основу організації фінансового управління ... рахунки по господарським операціям. Тобто зростання ...
 2. Теоретичні основи та сучасні напрямки управління фінансами підприємства

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... , векселі видан ... Фінансовий аналіз та контроль виробничо-господарської ... та контролюють виконання бюджетів, планів та прогнозів через систему ... операції на фінансовому ринку. Дуже важливим у процесі управління фінансами ... Про бухгалтерський облік та фінансову ...
 3. Управління фінансовими потоками на малому підприємстві в умовах невизначенності економічного

  Дипломная работа >> Финансы
  ... продукції, фінансові результати та витрати від операційної звичайної ... системі управління фінансами: - слабке фінансове планерування; - відсутність управлінського обліку; - втрата контролю ... банків; - коштовні папери і векселі; - факторинг; - короткострокова ...
 4. Управління персоналом в ООО Меркурий

  Практическая работа >> Менеджмент
  ... управління персоналом підприємства.......................................33 2.2. Аналіз проблем управління ... про систему керування ... вимоги, уподобання та фінансові можливості ... 500     0   Векселі видані 510     ... одного операційного ... балансу з обліком обговорених ...
 5. Управління фінансами

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 3.1 Недоліки управління фінансами 3.2 Шляхи вдосконалення управління фінансами ... обліку операцій з метою їх оподаткування, контролю за правильністю сплати податків та ... податкова накладна, податковий вексель, а також податковий ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018351078033447