Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
В условиях рыночной экономики важное место отводится оценке финансово-экономической деятельности предприятий. С этой целью используются различные сист...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Рыночная экономика внесла значительные коррективы в финансово-хозяйственную деятельность, что делает особо актуальным обеспечение стабильности развити...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Учетная политика является одним из основных документов, который устанавливает правила ведения бухгалтерского учета в организации. Разрабатывает учетну...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Конспект
В последнее время стало модно рассматривать все события и явления через призму кризиса. В условиях жесткой конкуренции на кризисном рынке как никогда ...полностью>>

Главная > Реферат >Бухгалтерский учет и аудит

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету і завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, наведено відомості щодо їх апробації.

У першому розділі «Теоретичні основи обліку та контролю в системі управління вексельними операціями комерційних банків» визначено місце та роль вексельних операцій в системі управління фінансовими ресурсами комерційних банків, досліджено економіко-правові аспекти розвитку вексельного обігу в Україні, з’ясовано ключові теоретико-методичні проблеми обліку та контролю операцій банків з векселями.

В процесі аналізу положень чинного законодавства з регламентації вексельного обігу в Україні, виявлено суттєві протиріччя, які негативно впливають на розвиток операцій банків з векселями. У переважній більшості нормативних актів, що стосуються вексельного обігу в Україні, простежується відхід від положень Женевської конвенції, наявні також невідпрацьовані положення щодо обліку вексельних операцій. Внаслідок цього створюється підґрунтя для фінансових зловживань з використанням векселів, які дискредитують ефективність цього загальновизнаного світовою практикою фінансового інструменту. Проведені теоретичні узагальнення доводять важливість та необхідність застосування системного підходу до вдосконалення нормативно-правової бази управління вексельним обігом, з метою підвищення рівня законодавчо-нормативного регулювання ринку векселів в Україні.

Проведені аналітичні дослідження засвідчують позитивну динаміку вексельного обігу (табл.1).

Таблиця 1

Динаміка вартості цінних паперів

Рік

Вартість цінних паперів всього,

млрд. грн.

у тому числі: векселів

У відсотках до попереднього року

млрд. грн.

% до вартості цінних паперів

цінні папери всього

векселі

2000

34406,2

9800,8

29,33

-

-

2001

52950,8

14863,0

28,07

153,89

151,65

2002

67483,1

20102,0

29,79

127,44

135,24

2003

88818,1

26720,0

30,08

131,61

132,92

2004

113888,2

31137,4

27,34

128,22

116,53

2005

147822,2

49147,7

33,25

129,79

157,84

2006

153822,2

51622,6

33,56

104,05

107,07

20071

175050,6

58946,5

33,67

113,80

114,19

1Екстрапольовано автором

В процесі дослідження місця та ролі вексельних операцій в системі управління фінансовими ресурсами банків України, уточнено сутність та поняття фінансових ресурсів як універсального виду ресурсів, що формується шляхом використання як власного капіталу так і коштів у зобов’язаннях, у тому числі коштів на депозитних рахунках, які трансформуються в оборотні та необоротні активи банківської установи відповідно до напрямків її стратегічного розвитку.

На основі вивчення економічної сутності вексельних операцій та їх ролі у банківській діяльності обґрунтовано пріоритетні види операцій банків з векселями, здійснення яких суттєво впливає на фінансові результати діяльності банку. Це зокрема такі операції, як: урахування векселів, купівля в портфель на продаж та в портфель до погашення та авалювання векселів.

Дослідження питання класифікації векселів дозволило запропонувати крім загальноприйнятих рівнів деталізації (за видом векселя; за терміном повернення основного боргу; за способом виплати доходу; за валютним номіналом, за наявністю зобов’язання) подальшу диференціацію векселів, а саме: за порядком володіння; за характером платежу. Рекомендовані класифікаційні ознаки дозволять оптимізувати облік та контроль вексельних операцій, враховуючи особливості їх відображення в облікових регістрах, та забезпечити прийняття оптимальних управлінських рішень.

Серед тенденцій розвитку вексельного обігу у дисертації акцентовано зростання частки вексельних операцій у кредитно-інвестиційній діяльності банківських установ, ефективність управління якими залежить від стану обліку, аналізу та контролю. Аналіз теоретичного та практичного вирішення проблеми, за темою дослідження, дозволив визначити коло питань, що потребують розв’язання. Йдеться про необхідність розробки комплексної методики обліку та контролю операцій банків з векселями в умовах застосування сучасних інформаційних технологій.

Другий розділ «Облік операцій банків з векселями» присвячено питанням удосконалення чинних методик обліку вексельних операцій в частині визнання, оцінки, документування вексельних операцій з урахуванням положень міжнародних стандартів фінансової звітності.

Для створення інтегрованої інформаційної системи, з метою забезпечення взаємозв`язку обліку, аналізу і контролю вексельних операцій в умовах електронної обробки економічної інформації та позитивного впливу на якість та обґрунтованість контрольних дій, запропоновано трьохрівневу організаційно-інформаційну модель обліку, аналізу та контролю вексельних операцій. Модель локалізується за трьома рівнями деталізації економічної інформації, які відповідають стадіям облікового процесу і дозволяє узагальнити та оптимізувати вирішення задач організації та методики обліку та контролю вексельних операцій.

В процесі дослідження доведено, що порядок визнання процентного доходу та зменшення корисності векселів в портфелі банку до погашення, відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України, потребує доопрацювання в частині врахування у сумі сформованих резервів фактору часу.

В дисертаційній роботі запропоновано коригувати суму резерву на фактор часу шляхом застосування ефективної ставки відсотка. Це дозволить відобразити економічну сутність процесів, що відбуваються з кожним елементом вартості цінного паперу, а також надасть можливість розкрити достовірну інформацію щодо обсягів створених резервів за вексельними операціями у фінансовій звітності банківських установ.

Для підвищення точності оцінки об’єктів обліку при застосуванні методу ефективної ставки відсотка для амортизації дисконту та премії за вексельними операціями необхідно вдосконалити чинну методику розрахунку норми амортизації. У роботі запропоновано техніку розрахунку місячної норми амортизації з використанням програми Microsoft Excel, у якій враховано особливості вексельних операцій (проведення операцій у будь-який день місяця, часткове погашення основної суми вексельного боргу), як результат виключаються похибки у розрахунках та спрощується процедура обліку вексельних операцій (табл.2).

Таблиця 2

Методика розрахунку ефективної ставки відсотка

Методика розрахунку ефективної ставки відсотку

Переваги та недоліки

Відповідно до П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» ефективна ставка відсотка визначається діленням суми річного відсотка та дисконту (або різниці річного відсотка та премії) на середню величину собівартості цінних паперів та вартості їх погашення

дана методика дозволяє розрахувати тільки річну ефективну ставку відсотка та призводить до похибок у розрахунках

Відповідно до рекомендацій НБУ, ефективна ставка відсотку розраховується з використанням фінансової функції IRR (внутрішня ставка доходу) програми Microsoft Excel

дана методика дозволяє розрахувати ефективну ставку відсотка лише для 365 – денного року

Запропонований метод

Алгоритм розрахунку ефективної ставки відсотка

де def – ефективна ставка відсотків;

Sпог – сума погашення векселя;

Sпр – сума придбання векселя;

m – загальна кількість днів перебування векселя між датою придбання та датою погашення;

w – кількість днів у році, в якому проводиться розрахунок ефективної ставки відсотка.

Алгоритм розрахунку амортизації дисконту (премії) за вексельними операціями

Eам – амортизовані відрахування дисконту (премії) за період в якому проводиться амортизація дисконту (премії);

Рам - амортизована собівартість боргового цінного папера;

def – ефективна ставка відсотка;

m – кількість днів у місяці в якому здійснюється амортизація дисконту (премії);

w – кількість днів у році, в якому проводиться розрахунок ефективної ставки відсотка.

дана методика дає змогу розрахувати ефективну ставку відсотка при придбанні векселя у будь-який день місяця, та здійснювати амортизацію дисконту (премії) за будь-який проміжок часу, навіть щоденно.

На основі дослідження сучасних напрямків вирішення проблеми врахування в обліку ринкових факторів, які формують елементи грошових потоків вексельного обігу, розроблено методику обліку вексельних операцій в умовах невизначеності, яка базується на концептуальних положеннях оцінки векселів за справедливою вартістю. В методиці передбачено визначення очікуваних грошових потоків за векселем, дисконтованих за ставкою, яка відповідає діючій ставці дохідності подібної фінансової інвестиції, що котирується на ринку цінних паперів за умови подібності таких характеристик: номінальної вартості, відсоткової ставки, терміну, що залишився до погашення, класу зобов’язаної за векселем особи. За відсутності векселя зі схожими характеристиками, пропонується для векселів класу В, Г, Д визначати внутрішню норму доходу способом множення середньоринкової внутрішньої дохідності за векселем класу А на відповідні коефіцієнти ризику (1,2 – для класу В; 1,5 – для класу Г та 2,0 – для класу Д). Дана методика забезпечує підвищення рівня управління розподіленими у часі грошовими потоками вексельного обігу та створює умови зниження фінансових ризиків за операціями банків з векселями.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Управління фінансами акціонерних товариств

  Дипломная работа >> Финансы
  ... має право випуску облігацій та інших цінних ... контролю за виконанням рішень. У вузькому значенні управління фінансами — це управління ... систем управління тощо. В основу організації фінансового управління ... рахунки по господарським операціям. Тобто зростання ...
 2. Теоретичні основи та сучасні напрямки управління фінансами підприємства

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... , векселі видан ... Фінансовий аналіз та контроль виробничо-господарської ... та контролюють виконання бюджетів, планів та прогнозів через систему ... операції на фінансовому ринку. Дуже важливим у процесі управління фінансами ... Про бухгалтерський облік та фінансову ...
 3. Управління фінансовими потоками на малому підприємстві в умовах невизначенності економічного

  Дипломная работа >> Финансы
  ... продукції, фінансові результати та витрати від операційної звичайної ... системі управління фінансами: - слабке фінансове планерування; - відсутність управлінського обліку; - втрата контролю ... банків; - коштовні папери і векселі; - факторинг; - короткострокова ...
 4. Управління персоналом в ООО Меркурий

  Практическая работа >> Менеджмент
  ... управління персоналом підприємства.......................................33 2.2. Аналіз проблем управління ... про систему керування ... вимоги, уподобання та фінансові можливості ... 500     0   Векселі видані 510     ... одного операційного ... балансу з обліком обговорених ...
 5. Управління фінансами

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 3.1 Недоліки управління фінансами 3.2 Шляхи вдосконалення управління фінансами ... обліку операцій з метою їх оподаткування, контролю за правильністю сплати податків та ... податкова накладна, податковий вексель, а також податковий ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001262903213501