Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
В условиях рыночной экономики важное место отводится оценке финансово-экономической деятельности предприятий. С этой целью используются различные сист...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Рыночная экономика внесла значительные коррективы в финансово-хозяйственную деятельность, что делает особо актуальным обеспечение стабильности развити...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Учетная политика является одним из основных документов, который устанавливает правила ведения бухгалтерского учета в организации. Разрабатывает учетну...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Конспект
В последнее время стало модно рассматривать все события и явления через призму кризиса. В условиях жесткой конкуренции на кризисном рынке как никогда ...полностью>>

Главная > Реферат >Бухгалтерский учет и аудит

Сохрани ссылку в одной из сетей:

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

АМЕЛІНА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

УДК 657.336.71

ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ З ВЕКСЕЛЯМИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Спеціальність 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Київ – 2008

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Київському національному торговельно-економічному університеті Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Кравченко Ганна Олександрівна, Київський національний торговельно-економічний університет, доцент кафедри фінансового аналізу і контролю

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Кіндрацька Любомира Максимівна, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», завідувач кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

кандидат економічних наук, доцент Ричаківська Віра Іванівна, Національний банк України, головний бухгалтер – директор Департаменту бухгалтерського обліку

Захист відбудеться «12 » червня 2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01 в Київському національному торговельно-економічному університеті за адресою: 02156, Київ-156, вул.Кіото, 19, ауд. А-227.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного торговельно-економічного університету за адресою: 02156, Київ-156, вул. Кіото, 19.

Автореферат розісланий «6» травня 2008 року.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Н.І. Морозова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Ефективність процесу накопичення та перерозподілу капіталу в економіці України забезпечується механізмами функціонування фінансового ринку, що уможливлює подолання кризових явищ та запобігання їх негативного впливу на діяльність суб’єктів господарювання.

Важливі функції на фінансовому ринку виконує ринок векселів як його особливий сегмент. Активізація вексельних розрахунків призводить до суттєвого скорочення готівки у господарському обороті та прискорення руху вільних коштів між підприємствами різних видів економічної діяльності.

Активними учасниками вексельного ринку є банківські установи. Здійснення широкого кола операцій з векселями забезпечує зростання обсягу їх власного капіталу та підвищення прибутковості банківської діяльності. Водночас вексельні операції є досить ризиковими, що певною мірою стримує їх поширення. Важливо вчасно виявити міри ризику вексельних операцій та його вплив на фінансову стійкість банківської установи. Для виконання місії захисту та примноження власного капіталу банкам необхідно здійснювати виважену політику на вексельному ринку та працювати над удосконаленням обліково-контрольного інструментарію вексельного обігу.

Зазначені питання знаходяться у полі зору як науковців, так і практиків. Так, окремі теоретичні, методичні та практичні проблеми обліку та контролю вексельних операцій досліджували українські вчені М.Т.Білуха, А.М.Герасимович, В.П.Завгородній, В.В.Сопко, В.О.Шевчук. Вивченню проблем організації і методології бухгалтерського обліку у вітчизняних банках, зокрема і питань обліку вексельних операцій, присвячені праці вітчизняних вчених Л.М. Кіндрацької, В.Б. Кириленка, В.І. Ричаківської. Розробкою методики оцінки та аналізу цінних паперів, в тому числі й векселів, активно займаються західні вчені. Відомі праці Дж. Вільямса, М. Гордона, Г. Марковітца, Дж. Лінтнера, Дж. Тобіна, Дж. Трейнора, В. Шарпа.

Проте, низка питань теорії та практики обліку і контролю вексельних операцій потребує додаткового дослідження і удосконалення. Насамперед, це стосується питань оцінки та визнання зменшення корисності вексельних операцій, методики їх обліку та контролю з урахуванням положень міжнародних стандартів фінансової звітності, оцінки ризикованості їх здійснення.

Актуальність, теоретичне та практичне значення дослідження зазначених проблем, а також необхідність обґрунтування напрямів удосконалення обліку і контролю операцій банків з векселями в умовах реформування вітчизняної системи бухгалтерського обліку визначили вибір теми та напрям дисертаційної роботи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи пов’язана із загальною тематикою наукових досліджень кафедри фінансового аналізу та контролю Київського національного торговельно-економічного університету й передбачена планом науково-дослідної роботи університету №515/33 «Фінансовий контроль в системі державного регулювання управління розподілом і використанням бюджетних ресурсів», номер державної реєстрації 0105U000766 (довідка №1157/33 від 12.06.07 КНТЕУ). У межах наукової програми автором проведено дослідження методичних аспектів обліку, аналізу та контролю вексельних операцій та опрацьовано теоретичні і прикладні питання удосконалення їх обліку та контролю.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних положень та практичних рекомендацій з удосконалення методики обліку та контролю вексельних операцій.

Для досягнення мети поставлено такі завдання:

визначити місце та роль вексельних операцій в системі управління фінансовими ресурсами комерційних банків;

удосконалити методичні підходи до оцінки вексельних операцій;

запропонувати методику відображення в обліку процентного доходу від здійснення вексельних операцій з урахуванням економічної сутності елементів її вартості;

обґрунтувати та надати пропозиції з удосконалення класифікації векселів відповідно до інформаційних потреб процедури оцінки, обліку та контролю;

удосконалити організацію облікового процесу та його документальне супроводження щодо операцій банків з векселями;

запропонувати організаційну модель обліку і контролю операцій банків з векселями на базі сучасних інформаційних технологій;

удосконалити систему контролю вексельних операцій для забезпечення ефективного управління вексельними операціями.

Об’єктом дослідження є процес здійснення вексельних операцій вітчизняними банківськими установами.

Предметом дослідження - організація та методика обліку і контролю операцій банків з векселями.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є системний підхід до вивчення явищ і процесів господарської діяльності, теорія наукового пізнання та економічна теорія. Для досягнення поставленої мети використані наукові методи, що застосовуються при вивченні соціально-економічних явищ та процесів, а саме: методи наукового узагальнення (при уточненні місця та ролі вексельних операцій в системі управління фінансовими ресурсами банківських установ), методи індукції і дедукції, конкретизації, порівняння, абстрагування, системного і комплексного аналізу (при вдосконаленні методики обліку та контролю вексельних операцій, розробці первинних документів та облікових регістрів).

Інформаційним забезпеченням наукового дослідження стали законодавчі та нормативні документи, наукові праці вітчизняних та зарубіжних авторів з питань обліку, аналізу та контролю, міжнародні стандарти фінансової звітності, документи первинного, аналітичного та синтетичного обліку а також фінансова звітність банківських установ.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розроблених автором науково обґрунтованих рекомендаціях та пропозиціях щодо вдосконалення обліку та контролю операцій банків з векселями.

Найбільш суттєвими теоретичними та практичними результатами, які характеризують наукову новизну дослідження й особистий внесок автора, є такі:

вперше одержано :

методику відображення в обліку процентного доходу від здійснення вексельної операції з урахуванням економічної сутності елементів її вартості;

алгоритм розрахунку резерву за векселем, обсяг якого залежить від фінансового стану зобов`язаної за векселем особи без урахування зміни ринкової ставки дохідності за векселем. Це унеможливлює завищення суми сформованого резерву.

удосконалено:

розрахунок амортизації дисконту та премії за вексельними операціями в частині застосування механізму ефективної ставки відсотка з урахуванням фактору часу, що дозволить розрахувати суму амортизації дисконту (премії) за вексельними операціями при погашенні векселів у будь-який день місяця;

методику оцінки векселів за справедливою вартістю, застосування якої забезпечує підвищення рівня управління розподіленими у часі грошовими потоками вексельного обігу та створює передумови зниження фінансових ризиків за вексельними операціями;

методику оцінки ризиковості вексельних операцій шляхом врахування солідарної відповідальності за векселем, що уможливлює об’єктивну оцінку ризику та відображення його значення у бухгалтерському обліку;

організаційні та методичні підходи до внутрішнього контролю операцій банків з векселями з урахуванням специфіки об’єкта контролю та особливостей обліку вексельних операцій;

дістало подальший розвиток:

класифікація векселів для формування чіткої системи обліку та контролю вексельних операцій;

організаційно-інформаційна модель обліку, аналізу та контролю операцій банків з векселями, зокрема запропоновано її трьохрівневу організацію, що забезпечить взаємозв`язок обліку, аналізу і контролю в умовах електронної обробки економічної інформації.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці рекомендацій з удосконалення методики обліку та контролю вексельних операцій. Впровадження запропонованих рекомендацій у практичну діяльність банківських установ сприятиме підвищенню ефективності управління вексельним обігом та зниженню ризиковості вексельних операцій.

Результати дослідження і пропозиції, що викладені в дисертаційній роботі, впроваджені в ЗАТ КБ „Приват Банк” (довідка № 62 від12.06.2007р.; акт впровадження № 62 від 12.06.2007р.), АБ «Укоопспілка» (довідка №01-09б/124 від 29.05.2007р.; акт впровадження №01-09б/327 від 9.07.2006р.), Чернігівській ОД «Райффайзен Банк Аваль» (довідка №14/2779 від 14.06.2007р.; акт впровадження №14/2778 від 14.06.2007р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Усі розробки та пропозиції, що містяться у роботі, отримані автором особисто.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати наукових досліджень, викладені в дисертації, доповідалися та обговорювалися на міжнародній науково-практичній конференції «Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах міжнародної інтеграції», (м. Київ, 20-22 квітня 2005р.), III міжнародній науково-практичній конференції «Економічний та соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації», (м. Тернопіль, 23-24 лютого 2006 р.), II міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу в контексті євроінтеграції», (м.Рівне, 19-20 жовтня 2006р.), міжнародній науково-практичній конференції «Обліково-аналітичне забезпечення менеджменту підприємництва», (м. Львів, 20-22 квітня 2007р.), всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих вчених «Реструктуризація розвитку фінансового ринку в Україні: філософія, стратегія, тактика», (м. Київ, 20-22 березня 2007р.); міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності в умовах глобалізації економіки», (м. Ужгород, 27-29 вересня 2007р.);

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 11 наукових праць загальним обсягом 3,3 друк.арк., з них: у фахових виданнях – 8 наукових праць загальним обсягом 3,03 друк.арк., у інших виданнях - тези 3-х доповідей у матеріалах конференцій загальним обсягом 0,27 друк.арк.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 222 найменувань, 20 додатків. Зміст дисертації викладено на 181 сторінці, у тому числі 17 таблиць, 11 рисунків, 13 формул.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Управління фінансами акціонерних товариств

  Дипломная работа >> Финансы
  ... має право випуску облігацій та інших цінних ... контролю за виконанням рішень. У вузькому значенні управління фінансами — це управління ... систем управління тощо. В основу організації фінансового управління ... рахунки по господарським операціям. Тобто зростання ...
 2. Теоретичні основи та сучасні напрямки управління фінансами підприємства

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... , векселі видан ... Фінансовий аналіз та контроль виробничо-господарської ... та контролюють виконання бюджетів, планів та прогнозів через систему ... операції на фінансовому ринку. Дуже важливим у процесі управління фінансами ... Про бухгалтерський облік та фінансову ...
 3. Управління фінансовими потоками на малому підприємстві в умовах невизначенності економічного

  Дипломная работа >> Финансы
  ... продукції, фінансові результати та витрати від операційної звичайної ... системі управління фінансами: - слабке фінансове планерування; - відсутність управлінського обліку; - втрата контролю ... банків; - коштовні папери і векселі; - факторинг; - короткострокова ...
 4. Управління персоналом в ООО Меркурий

  Практическая работа >> Менеджмент
  ... управління персоналом підприємства.......................................33 2.2. Аналіз проблем управління ... про систему керування ... вимоги, уподобання та фінансові можливості ... 500     0   Векселі видані 510     ... одного операційного ... балансу з обліком обговорених ...
 5. Управління фінансами

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 3.1 Недоліки управління фінансами 3.2 Шляхи вдосконалення управління фінансами ... обліку операцій з метою їх оподаткування, контролю за правильністю сплати податків та ... податкова накладна, податковий вексель, а також податковий ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016589164733887