Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Курсовая работа
Современные условия рыночной экономики требуют от предприятий повышения эффективности производства и конкурентоспособности продукции и услуг Важная ро...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Задание 1 По исходным данным построить дискретный ряд распределения по группировочному признаку Для целей анализа и сравнения применить характеристики...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Предприятие закупило новое оборудование по производству безалкогольных напитков для монтажа в своем цехе, перечислив поставщику 200 тыс руб , включая ...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Предусматриваем повременно-премиальную форму оплаты труда, т е рассчитываем простую - повременную заработную плату по часовым ставкам и количеству час...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти та науки України

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки і менеджменту

Кафедра економіки

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни ”Економіка підприємства„

на тему: ”Форми та системи оплати праці та їх удосконалення”

Виконала

студентка 2курсу групи ЕП-29

спеціальності

6.050100 „Економіка підпримства”

Заводяна Тетяна Сергіївна

Перевірила

к.е.н., доц. О.М. Кушніренко

ЖИТОМИР-2010

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи оплати праці

1.1 Економічна суть основної оплати праці працівників підприємства

1.2 Системи, форми та види оплати праці

1.3 Економічний механізм формування фонду оплати праці

Розділ 2. Сучасний стан підприємства ВАТ „Бердичівський пивзавод”

2.1 Організаційно-економічна характеристика ВАТ „Бердичівський пивзавод”

2.2 Система показників для оцінки діяльності підприємства ВАТ „Бердичівський пивзавод”

2.3 Аналіз організації оплати праці на підприємстві ВАТ „Бердичівський пивзавод”

Розділ 3. Шляхи удосконалення організації оплати праці

3.1 Недоліки організації оплати праці та їх усунення

3.2 Заохочувальні виплати як прийом удосконалення оплати праці

3.3 Впровадження “гнучкого тарифу” та „гнучкого графіку” як важливі елементи мотивації працівників

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

ВСТУП

Одним із важливих елементів ринкової системи господарювання є наймана праця. Робоча сила найманих працівників на ринку праці виступає як товар, який має вартість. Найбільш актуальним в наш час є питання оплати праці та її вдосконалення, що обумовлюється потребою реорганізації управління витратами на підприємстві.

Актуальність теми дослідження. Праця є основою існування людини, визначає її місце в суспільстві, служить однією з найважливіших форм самовираження й самоактуалізації, тому вона повинна бути організована таким чином, щоб адекватно відображати ці особливості людини, забезпечувати відповідну винагороду.

В умовах докорінної зміни системи суспільних відносин найбільш суттєві перетворення відбуваються в соціально-трудовій сфері, викликаючи закономірне, в таких випадках, протистояння основних суб’єктів цих відносин. Напевне, саме тому ні одна із сфер економічного життя нашої держави не піддається такій жорсткій критиці, як соціально-трудові відносини. Вартість робочої сили являє собою сукупність витрат підприємця,пов’язаних з використанням робочої сили, забезпеченням необхідного її відтворення. Вона визначається обсягом життєвих благ, необхідних для забезпечення нормальної життєдіяльності людини, тобто для підтримування її працездатності, професійно-кваліфікаційної підготовки, утримання сім’ї і виховання дітей, духовного розвитку тощо. Важливість цієї проблеми зумовлює актуальність дослідження теми.

Метою курсової роботи є обґрунтування і розробка теоретичних положень, методичних і практичних рекомендацій по удосконаленню оплати праці на підприємствах в умовах ринку у напрямку підвищення економічної ефективності їх функціонування на сучасному етапі економічного розвитку.

Відповідно до поставленої мети визначені наступні завдання:

- визначити суть заробітної плати та її функції;

- дослідити структуру,форми і системи оплати праці;

- висвітлити особливості заробітної плати на підприємстві ВАТ „Бердичівський пивзавод”;

- запропонувати напрямки вдосконалення оплати праці.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні основи дослідження форм і систем оплати праці та її вдосконалення.

Об’єктом дослідження: є форми та системи оплати праці на підприємстві.

Методи дослідження: метод порівняння, метод теоретичного аналізу, синтезу, абстрагування, узагальнення, індукції, дедукції, пояснення, систематизації і класифікації.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку використаної літератури.

РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні основи організації оплати праці

1.1 Економічна суть оплати праці працівників підприємства

Ефективність функціонування та соціальний розвиток забезпечується передусім формуванням належних індивідуальних і колективних матеріальних стимулів, провідною формою реалізації яких є оплата праці різних категорій персоналу.

Основним джерелом доходів найманих працівників є і надалі залишатиметься заробітна плата. Нині саме заробітній платі належить переважаюче значення в мотиваційному механізмі. Заробітну плату як економічну категорію відносять до числа найскладніших. Саме з цієї причини, на жаль, нині в Україні відсутнє єдине розуміння суті заробітної плати.

Основним законодавчим актом, що регламентує питання оплати праці є Конституція України, на якій базується все законодавство, у тому числі і законодавство про працю.

У ст.43-46 Конституції України сказано, що кожен має право на працю, на відпочинок , на соціальний захист, на безпечні і здорові умови праці і на заробітну плату, причому не нижче встановленого мінімуму. Цікаве те, що кожен громадянин має право на своєчасне отримання винагороди за свою працю і це його право захищається законодавством. Держава при цьому повинна створювати умови, необхідні громадянинові для повної реалізації своїх прав. [6.]

Заробітна плата в умовах ринкової економіки – це плата за працю, а її величина – це ціна праці, яка визначається на ринку праці в результаті взаємодії попиту на конкретні види праці і її пропозицію.[3,с.527]

Залежність заробітної плати від виконаного обсягу роботи створює умови для підвищення продуктивності праці, матеріально зацікавлює працівників у результатах як індивідуальної, так і загальної праці.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про оплату праці», який визначає економічні та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та господарювання, а також з окремими громадянами та сфери державного і договірного регулювання оплати праці і спрямований на забезпечення відтворювальної та стимулюючої функцій заробітної плати. [6.]

Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. [11.]

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства. Порядок нарахування та виплати заробітної плати передбачається колективним договором.

За своєю структурою заробітна плата складається з основної і додаткової заробітної плати, а також інших заохочувальних і компенсаційних виплат. Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до установлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і підрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців. Основна заробітна плата працівника залежить від результатів його праці й визначається тарифними ставками, відрядними розцінками, посадовими окладами, а також надбавками й доплатами в розмірах, не вищих за встановлені чинним законодавством.

Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Існують такі види додаткової заробітної плати:

 • Робота у надурочний час.

 • Сумісництво професій.

 • Робота в нічний час.

 • Надбавки доплат по тарифним ставкам та посадовим окладам.

Конкретний відсоток надбавки визначається в колективному договорі.

Рівень додаткової оплати праці здебільшого залежить від кінцевих результатів діяльності підприємства. Зазвичай до додаткової оплати праці відносять премії, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, а також надбавки і доплати, непередбачені чинним законодавством або встановлені понад розміри, дозволені останнім. За розрахунками середньої структури середньомісячного заробітку персоналу на виробничих підприємствах України протягом кількох останніх років, основна заробітна плата й додаткова оплата праці становлять відповідно 70–80 і 20–30% від загальної величини цього заробітку.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії передбачені спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.

Державна політика оплати праці реалізується через механізм її регулювання, а саме через встановлення мінімального рівня заробітної плати, рівня оподаткування доходів працівників, міжгалузевих співвідношень в оплаті праці і розмірів оплати праці в бюджетних організаціях та установах.

Мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може проводитися оплата праці за виконану працівником місячну, денну годинну норму праці (обсяг робіт). З 01.10.2007 року її розмір становить 460 грн.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Система оплати праці працівникам бюджетних установ та шляхи її удосконалення

  Курсовая работа >> Экономика
  ... системою оплати праці бюджетних працівників та внести пропозиції по удосконаленню даної системи оплати праці. Предметом роботи є система оплати праці прац ... [21] 1.2 Система оплати праці в бюджетних установах Основною формою оплати праці в бюджетних установах ...
 2. Форми і системи оплати праці на підприємстві та шляхи її вдосконалення

  Курсовая работа >> Экономика
  ... іці потребують розроблення нових заходів щодо удосконалення системи оплати праці. Серед них важливе місце пос ... і і використанні резервів підвищення продуктивності праці та якості продукції. Форми та системи оплати праці будуть ефективними лише в тому ...
 3. Тарифна система оплати праці

  Реферат >> Астрономия
  ... і ставки працівників Доплати і надбавки Удосконалення тарифної системи ПРИЗНАЧЕННЯ ТАРИФНОЇ СИСТЕМИ Організація оплати праці на ... цієї системи є: • тісний зв'язок рівня оплати праці працівника з фондом заробітної плати, який форму ...
 4. Реформування тарифної системи оплати праці працівників в торгівлі

  Реферат >> Менеджмент
  ... ї та погодинної форм оплати праці деякі торговельні підприємства застосовують безтарифну систему оплати праці. За даною системою ... ієнтири. Необхідність удосконалення чинної тарифної системи в торгівельній сфері і у вс ...
 5. Оплата праці (6)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... форми оплати праці працівників підприємства: погодинна та відрядна. Погодинна форма оплати праці. Зарплата при погодинній формі оплати прац ... і роботодавця і працівника; удосконалення нормування праці; вибір моделі, форм і системи оплати праці; взаємозв’ ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014760494232178