Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
Сейчас, исключительно важным становится осуществление такого управления, которое обеспечивает адаптацию фирмы к быстро меняющимся условиям ведения биз...полностью>>
Экономика->Реферат
Дифференциация уровня социально-экономического развития регионов многие годы являлась и является злободневной проблемой для российской экономики. В на...полностью>>
Экономика->Реферат
Инвестиции являются неотъемлемой составной частью современной экономики. От кредитов инвестиции отличаются степенью риска для инвестора (кредитора) — ...полностью>>
Экономика->Практическая работа
Банк работает в 14 регионах РФ, насчитывает более 140 подразделений (по состоянию на 07.05.10 г.). Занимает 34 место среди 99 банков-лидеров России по...полностью>>

Главная > Закон >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

1.3. Методика оцінки ефективності інвестицій у підвищення якості продукції

Під визначенням техніко-економічної ефективності виробів належить розуміти їх об’єктивну оцінку та аналіз для встановлення мінімальних вимог, які необхідні для роботи і виготовлення виробів, що нормально функціонують, при найменших сумарних затратах суспільної праці поліпшенні основних параметрів цих виробів.

У зв’язку з новими вимогами, що їх ставлять до вдосконалення господарського механізму, виникла потреба в перегляді деяких положень оцінювання економічної ефективності виробів.

Об’єктивно обґрунтованим є народногосподарський підхід до такої оцінки, який базується на єдиному критерії економічної ефективності, погодженим із ним показниках і відповідних до цього критерію умовах економічної ефективності. Цей підхід схематично можна зобразити так (рис.1.3):


Рис.1.3 Народногосподарський підхід до оцінювання економічної ефективності виробів

Критерієм (основною мірою) економічної ефективності виробів є економія суспільної праці, тобто праці живої та уречевленої у виготовлювача і споживача виробів при знижені її затрат за рахунок застосування нових виробів. При тому мається на увазі як абсолютне, так і відносне їх значення на одиницю корисного ефекту (це може відбутися і при абсолютному підвищенні затрат праці).

Оскільки згідно з Законом України „Про підприємства в Україні” на підприємствах всіх видів основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності є прибуток, то повинен бути зв’язок економії суспільної праці і прибутку.

Цілком очевидна пряма залежність прибутку від економії суспільної праці: чим більша ця економія, тим менші суспільні витрати виробництва (собівартість), тим більший суспільний продукт. Інша річ, як розподіляється ця економія між виробником, в якого витрати на виробництво якісних виробів можуть збільшитись, і споживачем, в якого витрати на експлуатацію відносно (на одиницю корисного ефекту) можуть зменшитись.

Як критеріальний (інтегральний) може бути використаний показник сумарного економічного ефекту (Е):

Е=Еопоп.р.с , (1.1)

де Ео- економічний ефект за рахунок зміни одноразових (з погляду споживача), затрат, грн.;

Еп - економічний ефект за рахунок зміни поточних затрат за весь час “життя” виробів, грн.;

Еп.р.- економічний ефект на поточних затратах за рік, грн/рік;

Тс - термін служби виробу, роки.

Відповідно до критерію, вказаного раніше, умовою економічної ефективності, яка свідчить про економію суспільної праці, є

Е > 0 .

У тому разі, якщо новий виріб коштує дорожче (Ео<0), умова Е>0 стає недостатньою. Необхідне дотримання ще однієї умови:

о|

Ток = Ток.н. (1.2)

Еп.р

де Ток.н. - нормативний термін окупності додаткових затрат, роки.

Здебільшого в нормативних документах вказано не нормативний термін окупності додаткових затрат, а величину, йому обернену — нормативний коефіцієнт ефективності, тобто

1

Ен = . (1.3)

Ток.н.

Додаткова умова економічної ефективності (1.2) встановлює кількісне співвідношення між значеннями Ео і Еп, тоді як умова (1.3) такого співвідношення не встановлює.

У такому разі складові економічного ефекту Е (1.1), які повинні враховувати затрати живої та уречевленої праці, можуть бути подані в узагальненому вигляді:

Еов=Цб - Цн ; (1.4)

Епсс.б - Вс.н , (1.5)

де Ев - економічний ефект при виготовлені нових виробів (на одноразових затратах), грн;

Ес - економічний ефект при споживанні нових виробів за весь їх термін служби (на поточних затратах), грн;

Цб,Цн - ціни продажу нового і базового виробів, грн;

Вс.бс.н - витрати споживача при використанні базового і нового виробів відповідно за весь термін їх служби, грн.

Якщо впровадження якісного виробу пов’язане із супровідними капітальними вкладеннями у споживача, то вони мають бути враховані в Цб і Цн.

Для практичних розрахунків економічного ефекту за рахунок використання нових виробів зручніше скористатися інтерпретацією формули (1.5):

м

Ес=∑ЕСі (1.6)

і=1

де ЕСі - економічний ефект у споживача за рахунок зміни і-го виду витрат, грн;

м - кількість видів витрат споживача, за рахунок яких може бути одержаний економічний ефект (вона залежить від зміни технічних параметрів порівнюваних виробів).

Економіко-математична модель визначення економічної ефективності

поліпшення якості виробів має вигляд:

Е=Евсвс.р.с; Е > 0;

Ев=Цбн ; Епс.бс.н ; (1.7)

|

Ток Ток.нс,

де Е - сумарний економічний ефект при поліпшенні якості виробів, грн;

Ев - економічний ефект при виготовлені нових виробів (на одноразових затратах), грн;

Ес- економічний ефект при використанні виробів поліпшеної якості (на поточних затратах) за весь термін їх служби, грн;

Ес.р - річний економічний ефект при використанні виробів поліпшеної якості, грн/рік;

Цбн - одноразові витрати (ціни продажу) на вироби відповідно базової і поліпшеної (нової) якості (враховуючи супутні витрати споживача), грн;

Вс.бс.н - витрати споживача при використанні виробів відповідно базової і поліпшеної нової якості за весь термін їх служби, грн.

Ток - термін окупності додаткових витрат на підвищення якості, роки;

Ток.н. - нормативний термін окупності додаткових витрат на поліпшення якості виробів, роки;

Тс - термін служби виробів поліпшеної якості, роки.

Аналіз економіко-математичної моделі, яка описує економічну ефективність поліпшеної якості виробів (1.7), дає змогу незалежно від конкретного виду виробів, від конкретних умов їх експлуатації, від зміни певних параметрів якості визначити в загальному вигляді прийнятні або неприйнятні варіанти поліпшення їх якості.

Значення Ев та Ес можуть бути і додатні, і від’ємні. Окрім того, залежно від абсолютних значень вони можуть бути більші або менші одне одного. Отже, формалізовано це виглядає так:

Ев < > 0, Ес < > 0, |Ев| < > |Ес| (1.8)

Неважко переконатися, що кількість варіантів співвідношень між варіантами Ев та Ес, які визначають знак Е, дорівнюватиме шести згідно з формулою (1.8). Перш ніж розглянути ці варіанти, приймемо як вихідну таку економічну інтерпретацію деяких математичних виразів:

Ев > 0 — нові вироби дешевші, тобто Цб > Цн;

Ев< 0 — нові вироби дорожчі, тобто Цб < Цн;

Ес > 0 — нові вироби кращі, тобто Рс.н < Рс.б .

Останній висновок можна зробити на підставі визначення самого поняття “поліпшення якості”. Якщо якість виробів вважати сукупністю властивостей, що дають змогу задовольнити конкретні потреби в певних умовах споживання, то поліпшення якості означає або повніше задоволення потреб, тобто розширення кола задоволених потреб при одних і тих же (а іноді й більших) експлуатаційних витратах, або зниження експлуатаційних витрат на задоволення попередніх потреб. І те, й інше спричиняє зменшення витрат споживача на одиницю корисного ефекту, тобто доданого економічного ефекту (економії) при використані виробів, для яких Ес > 0;

Ес < 0 — нові вироби гірші, тобто Рс.н > Рс.б.

Отже, між категоріями “зміна вартості” (“дешевше” — “дорожче”) і “зміна корисності” ( “краще”—“гірше”) існує тільки шість варіантів залежностей. Ці залежності можуть створити теоретичне підґрунтя для розв’язання проблеми маркетингу — складової менеджменту, яка має відповісти на запитання, що треба випускати, як це належить робити.

Аналіз економіко-математичної моделі визначення економічної ефективності поліпшення якості виробів дає змогу дійти таких висновків. Варіанти (коли Ес > 0 та Ев > 0, Ес > 0 та Ев< 0, Ес < 0 та Ев > 0) економічно ефективні, і таке підвищення якості виробів прийнятне. Але найкращим, таким, що не часто трапляється, є варіант коли Ес > 0 та Ев > 0, і якщо умови суспільної праці дозволяють, то треба прямувати саме до нього. Найбільш розповсюджений варіант коли Ес > 0 та Ев< 0, але він потребує виконання додаткової умови економічної ефективності Ток Ток.н. Варіант коли Ес < 0 та Ев>0 хоча й дає економію суспільної праці (Е >0), але оскільки він вступає у суперечність із вимогами до нових виробів, то його здійснення потребує додаткового аналізу. Інші варіанти не відповідають критерієві економічної ефективності нових виробів, тобто не забезпечують економії суспільної праці (Е < 0) і тому з економічного погляду реалізації не підлягають.

Виходячи з вище приведеного матеріалу можна зробити слідуючи висновки:

Глобалізація економіки і розвиток міжнародних торгових і виробничих зв'язків значно підвищили вимоги споживачів до якості випускаємої продукції;

Досягнення певного рівня якості можливе лише при створенні на підприємстві спеціальної системи, тобто сукупності організаційної структури, відповідальності, процедур, процесів і ресурсів, що забезпечують загальне керування якістю;.

Як приклад такої системи можна привести комплексну систему управління якістю продукції;

Для України буде цікавий досвід системного підходу до управління якістю продукції нагромаджений у США та Японії;

Важливим елементом у системах управління якістю виробів є стандартизація виробленої продукції;

Еталоном якості у кінці ХХ століття стала група стандартів ISO 9000;

Критерієм економічної ефективності підвищення якості виробів є економія суспільної праці, тобто праці живої та уречевленої у виготовлювача і споживача виробів при знижені її затрат за рахунок застосування нових виробів;

Як критеріальний (інтегральний) може бути використаний показник сумарного економічного ефекту (Е) — Е=Еопоп.р.с . Тоді умовою економічної ефективності, яка свідчить про економію суспільної праці, є Е>0 .У тому разі, якщо новий виріб коштує дорожче (Ео<0), умова Е>0 стає недостатньою. Необхідне дотримання ще однієї умови: Ток Ток.н. ;

Економіко-математична модель визначення економічної ефективності поліпшення якості виробів має вигляд:


Е=Евсвс.р.с; Е > 0;

Ев=Цбн ; Епс.бс.н

в|

Ток = ;

Ес.р

Ток Ток.нс,

Аналіз економіко-математичної моделі, яка описує економічну ефективність поліпшеної якості виробів (1.7), дає змогу незалежно від конкретного виду виробів, від конкретних умов їх експлуатації, від зміни певних параметрів якості визначити в загальному вигляді прийнятні або неприйнятні варіанти поліпшення їх якості.


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Методика оцінки ефективності інвестицій за рахунок лізингових компаній

  Реферат >> Экономика
  ... зинг як метод інвестування ……………………………………………….4 1.3. Методика оцінки ефективності інвестицій за рахунок лізингових компаній……………………………………..……………………….…………...7 1.4.Висновок ... ки і технологій, підвищення якості і конкурентоспроможності продукції. Однак, багато ...
 2. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки ...

  Дипломная работа >> Экономика
  ... виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням його надійност ... й аутсорсером. І нарешті, підвищення частки інвестицій в основну інфраструктуру підпри ... довгостроковій перспективі. 3.2 Удосконалення методики оцінки ефективності діяльності цеху допомі ...
 3. ... системи управління якістю продукції і організації технічного контролю ...

  Курсовая работа >> Экономика
  ... більшість існуючих методик. Наявність таких труднощів ... нвестиційного аналізу здатне збагатити методичний інструментарій оцінки ефективності заходів щодо підвищення якості продукції. ... матеріалів. Головне завдання методики нормування виробничих запасів полягає ...
 4. Методика оцінки кредитоспроможності позичальників

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... оцінки і відбору потенційних позичальників для підвищення ефективності кредитних операцій комерційних банків і підвищення ... ї і ефективної методики оцінки кредитоспроможності ... у американського інвестиційного фонду ... якості продукції і роботи, помилками в оці ...
 5. Оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту (на прикладі ВАТ "Дніпропетровський хлібозавод № 9")

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... вартості продукції та підвищення ефективності ... нвестиційного портфеля. г) Керування інвестиційним портфелем. д) Оцінки ефективності інвестиці ... товарів і послуг високого якості і високій вартості, ... методика оцінювання кредитоспроможності є, по суті, методикою ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015699863433838