Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Реферат
Актуальность исследования. На современном этапе развития отечественного образования существенную роль в нем играют психолого-педагогические службы, в ...полностью>>
Педагогика->Реферат
В современной России вряд ли найдется педагог, который не понимает исключительную роль, которую играют в социальном становлении подростков детские общ...полностью>>
Педагогика->Реферат
Что подразумевается под понятием «средства обучения»? Употребление термина «средство» в философской, педагогической, психологической литературе неодно...полностью>>
Педагогика->Реферат
Все-таки, почему этот переходный возраст известен как кризис? Наверное, потому, что мы обнаруживаем его наступление (как, впрочем, и наступление други...полностью>>

Главная > Книга >Педагогика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПЕРЕДМОВА

У процесі вивчення курсу педагогіки відповідно до вимог навчальної програми майбутні педагоги повинні знати:

 • сутність і закономірності розвитку особистості, анатомо-фізіологічні,
  психологічні та вікові особливості учнів;

 • діагностику і методи визначення рівнів вихованості дітей;

 • методи аналізу ефективності педагогічного управління процесом
  формування особистості школяра;

 • теорію та методику національного виховання й навчання, специфіку роботи
  класного керівника, вихователя групи продовженого дня, вихователя
  школи-інтернату та дитячого будинку, громадських дитячих
  організацій, виховної роботи в дитячих клубах за інтересами та в
  позашкільних виховних закладах;

 • принципи, форми й методи організації навчально-виховної роботи з дітьми
  різних вікових груп;

 • принципи організації різних дитячих об'єднань, учнівських колективів та
  керівництва ними;

* методику позакласної роботи з учнями зі свого предмета.
Майбутній педагог повинен уміти:

 • визначати конкретні завдання навчально-виховного впливу, виходячи із
  загальної мети національного виховання, рівня вихованості дитячого
  колективу і умов навколишнього середовища;

 • володіти методами і формами організації навчально-виховного процесу,
  педагогічної діагностики та педагогічного прогнозування;

 • визначати мету навчання і виховання у відповідності з рівнем вихованості
  учнів, будувати навчально-виховний процес на основі глибокого і
  систематичного вивчення учнів, їх інтересів, запитів;

 • регулювати і корегувати міжособистісні стосунки в учнівському колективі,
  проводити в ньому профілактику розмежування, конфронтації; формувати
  гуманні відносини з учнями на рівні співпраці з урахуванням національних
  традицій;

 • зробити учнівське самоврядування ефективним виховним засобом;

 • об'єднати зусилля вчителів і вихователів, які працюють у класі;

 • налагоджувати стосунки з батьками учнів, вести педагогічну пропаганду,
  домагаючись єдності виховних впливів школи, позашкільних установ, сім'ї та
  громадськості:

 • сприяти самовихованню, самоосвіті та саморозвитку учнів;

 • використовувати у навчально-виховній роботі духовні надбання
  рідного народу, традиції української етнопедагогіки;

 • застосовувати принцип наукової організації педагогічної праці;

* аналізувати, узагальнювати й використовувати передовий педагогічний досвід і досягнення психолого-педагогічної науки, систематично підвищувати свою педагогічну кваліфікацію.

З метою надання допомоги майбутнім педагогам у самостійній роботі над засвоєнням курсу педагогіки, в даному посібнику подано стислий зміст усіх його тем. До кожної теми подаються список пропонованої літератури, запитання та завдання, над якими студенти можуть працювати самостійно. Дані розробки можуть послужити певним орієнтиром у самостійній роботі студента над іншими посібниками з педагогіки під час підготовки до лекції, семінарського чи лабораторно-практичного заняття, опрацювання основної і додаткової літератури та підготовки до курсових і державних іспитів з педагогіки.

Посібник відповідає навчальній програмі з курсу педагогіки. Він може стати помічником у роботі і для практичних працівників освітніх закладів, які мають бажання оновити свої знання з педагогіки.

РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ

Предмет і завдання педагогіки

Розвиток і формування особистості

Мета та ідеал виховання

Загальна характеристика логіки і методів науково-педагогічного

дослідження

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ

Тема L Предмет і завдання педагогіки

1 .Педагогіка як наука про виховання.

2.Предмет педагогіки, її основні категорії.

3.Методологія педагогіки.

4.Структура педагогіки. Зв'язок її з іншими науками. Завдання педагогіки.

5.Різноманітність течій зарубіжної педагогіки.

1.Виховання як суспільне явище характеризується такими основними властивостями, які виражають його суть: а) виникло з практичної потреби пристосування підростаючого покоління до умов суспільного життя і виробництва, заміни ними старших поколінь; б) категорія вічна, необхідна і загальна; в) на кожному етапі суспільно-історичного розвитку за своїм призначенням, змістом і формами має конкретно історичний характер; г) здійснюється за рахунок засвоєння підростаючим поколінням основних елементів соціального досвіду, у процесі і результаті залучення його старшим поколінням у суспільні відносини, систему спілкування і суспільне необхідну діяльність.

У вихованні особливе місце займають: виробничі відносини, мова народу, політика, наука, право, мистецтво, релігія, антисуспільні явища.

Педагогіка — це сукупність теоретичних і прикладних наук, що вивчають процеси виховання, навчання і розвиток особистості людини.

Назва науки походить від грецьких слів "пайди" — діти і "аго" — веду, тобто "дітоводіння". (У стародавній Греції "пайдагогос" спочатку називали рабів, які супроводжували дітей до школи).

Стадії розвитку педагогіки можна розглядати в такому порядку: народна педагогіка — духовна педагогіка — світська педагогіка. З появою кожної наступної стадії проходить процес її взаємодії, взаємодсповнення, взаємозбагачення.

Народна педагогіка — галузь педагогічних знань і досвіду народу, що проявляється у домінуючих серед нього поглядах на мету, завдання, засоби і методи виховання та навчання. О.В.Духнович у підручнику "Народна педагогия в пользу училищ иучителей сельских" (1858 р.) вперше вводить термін "народна педагогіка".

Нещодавно в педагогічній науці з'явився термін "етнопедагогіка" (Г.Н.Волков). Якщо поняття "народна педагогіка" включає в себе емпіричні педагогічні знання без належності до конкретної етнічної спільності, то поняття "етнопедагогіка" пов'язане з конкретною етнічною належністю педагогічних традицій.

Педагогіка народознавства — напрям у сучасній педагогіці, шкільній практиці, який забезпечує практичне засвоєння учнями (в процесі продовження творчих традицій, звичаїв і обрядів, у діяльності, поведінці) культурно-історичних, мистецьких надбань батьків, дідів і прадідів. Народознавство у вузькому значенні (етнографія)— наука про культуру, побут народу, його походження і розселення, національні традиції, звичаї, обряди. У широкому розумінні народознавство означає сукупність сучасних наук про народ, його національну духовність, культуру, історію, а також здобутки народного і професійного мистецтва, які відображають багатогранність життя народу, нації.

Родинна педагогіка, як складова частина народної культури, включає відновлення у правах, використання її виховних можливостей, сімейних традицій

(трудових, моральних, мистецьких). Це сприяє формуванню у дітей найглибших почуттів: любові до матері і батька, бабусі і дідуся, повагу до пам'яті померлих і т.п.

Педагогічна деонтологія — народне вчення про виховні обов'язки батьків перед своїми дітьми, учителів — перед учнями, вихователів — перед вихованцями, вироблених народом етичних норм, необхідних для виконання покладених на них педагогічних функцій.

Педагогіка народного календаря репрезентує виховання дітей та молоді послідовним циклом залучення їх до сезонних робіт, звичаїв, свят і обрядів українського народу.

Козацька педагогіка — це частина народної педагогіки, яка сприяла формуванню у підростаючого покоління українців синівської вірності рідній землі, незалежній Україні. Основні завдання козацької педагогіки: готувати фізично загартованих, мужніх воїнів— захисників народу від чужоземного поневолення, виховувати у підростаючих поколінь український національний характер, національні і загальнолюдські цінності, формувати високі лицарські якості, пошану до старших людей, милосердя, прагнення допомогти іншим, виховувати громадян, які б розвивали культуру, економіку та інші сфери життєдіяльності народу, власної самостійної держави на світовому рівні.

Першим ступенем козацької педагогіки було сімейне виховання, яке утверджувало високий статус батьківської і материнської педагогіки. Специфічна роль батька: цілеспрямоване загартування своїх дітей, формування в них лицарської честі, гідності, підготовка до подолання життєвих труднощів, до захисту рідної землі, вільного життя. Другий ступінь козацького виховання можна назвати родинно-шкільним. У козацьких, братських та інших школах найвищий ступінь мали родинні, духовні та материнські цінності, які переростали в загальнонаціональні (заповіді волелюбних батьків і дідів, традиції, звичаї та обряди тощо) і включали в себе релігійно-моральні цінності. Потім молодь, яка прагнула знань, училася у вітчизняних колегіумах і академіях, у відомих європейських університетах, тобто отримувала підвищену і вищу освіту (третій ступінь). По закінченню вищих навчальних закладів юнаки одержували (в сотнях, полках, у Запорізькій Січі) систематичне фізичне, психофізичне, моральне, естетичне і трудове загартування, національно-патріотичну підготовку, споргивно-військовий вишкіл.

Духовна педагогіка — галузь педагогічних знань і досвіду по вихованню і навчанню людської особистості засобами релігії.

Світська педагогіка пройшла тривалий шлях становлення. Довгий час вона була складовою частиною філософії. Праці Я.А.Коменського (1592-1670) заклали основу для розгляду педагогіки як самостійної науки.

За своєю структурою педагогіка розглядається як:

а) наука, яка має свої закономірності;

б) практика, яка вказує практичне застосування теоретичних положень;

в) мистецтво, яке вимагає творчого натхнення вчителя.

Таким чином, учительська діяльність проходить у відповідності з пе­дагогічними закономірностями, і в той же час у ній проявляється мистецтво вчителя.

"Педагогічна практика без теорії — те саме, що знахарство в медицині, — писав К.Д.Ушинський у своїй статті "Про користь педагогічної літератури", відзначаючи, що педагогічна література є для вчителя "наймогутнішим засобом". "Всякий міцний успіх суспільства в справі виховання неминуче спирається на

педагогічну літературу", — робить висновок Ушинський. Джерелами педагогіки є:

а) педагогічна спадщина минулого;

б) передовий педагогічний досвід;

в) народна педагогіка;Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Психологія та педагогіка. Конспект лекцій

  Лекция >> Психология
  ... і і характеру» – підручник для педагогів. – К.: видавництво «Школяр», 1999. – 385 с. Гіптерс З. В. Психологія і педагогіка. Опорний конспект ... (с. 504–530); В. О. Сухомлинський (с. 542–574). Фіцула М. М. Педагогіка: Навчальний посібник для студент ...
 2. Педагогічні умови ефективності професійної орієнтації молодших школярів

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... . ─ №2.─ С.38 26. КузмінськийА.І.,ОмеляненкоВ.А.Педагогіка.Підручник.-2-е вид. ─ К.: Знання-Прес, 2004.─ С. 287 ... . — С. 107. 55. Фіцула М.М.Педагогіка. ─ Київ: Академія, 2003. ─ С. 301-315 56.Фіцула М.М. Педагогіка. ─ Київ, 2002 ...
 3. Плани семінарських занять з педагогіки

  Реферат >> Астрономия
  ... проблемного обучения. – М., 1972. Педагогіка / за ред. М. Д. Ярмаченка. – К., 1986. Фіцула М. М. Педагогіка. – Т., 1997. Семінарське ... навчальних програм. Перерахуйте вимоги до підручника, охарактеризуйте його структуру. Дайте характеристику ...
 4. Загальні основи педагогіки вищої школи. організація педагогічного процесу та зміст освіти у вищій школі

  Конспект >> Педагогика
  ... ред. З.Н. Курлянд. – К.: Знання, 2005. – 399 с. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: Академвидав ... ів, виконання розрахунків); автоматизовані курси, електронні підручники (предметом вивчення є фахова дисципліна ...
 5. Сучасний погляд на педагогічну та психологічну науку

  Реферат >> Остальные работы
  ... дихальної систем. Використана література Педагогіка. Підручник / За ред. Фіцули. – К., 2001. Психологія. Підручник. – К., 2002. 12

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014021396636963