Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Реферат
Можно ли научить детей тратить и копить деньги, знать им цену? Невозможно, скажут многие, ведь и иному взрослому это не под силу. Деньги, прежде всего...полностью>>
Финансы->Реферат
Основной предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики является получение прибыли, однако в полной мере предвидеть ее результат невоз...полностью>>
Финансы->Курсовая работа
В условиях нестабильной, изменчивой среды большое значение в бизнесе имеет оперативная отдача капитала в виде денежных потоков. Поэтому у предпринимат...полностью>>
Финансы->Реферат
Без ясного и всестороннего представления о требованиях, предъявляемых к управленческим кадрам невозможно осуществлять их правильный подбор и расстанов...полностью>>

Главная > Лекция >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Тема 1. ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

1.1 Фінансова криза на підприємстві

В ринковій економіці господарюючі суб'єкти орієнтуються не на кимсь встановлені планові завдання, не на директиви, а на ціни, платоспроможну можливість, конкуренцію та Інші ринкові механізми. Основним завданням підприємства є створення багатства для своїх клієнтів, персоналу, кредиторів, дебіторів, власників та акціонерів. Проте за ініціативу і підприємливість, як і за всі негативні наслідки своїх керівників, відповідальність несе само підприємство. В процесі становлення ринкових відносин більшість вітчизняних підприємств знаходились в ситуації незадовільного фінансового стану. На межі банкрутства перебуває і сьогодні багато підприємств, які не мають змоги вчасно виконувати свої зовнішні та внутрішні зобов'язання.

Для вироблення методики ефективного розв'язання кризових ситуацій необхідно, перш за все, їх оцінити та з'ясувати їхнє походження.

Будь-яке оцінювання кризової ситуації залежить від того, скільки уваги його виконавці приділяють трьом чинникам, які визначають характер процесу оцінювання:

 • масштаб оцінювання,

 • здатність розуміти ситуацію,

 • надійність даних.

Будь-яке оцінювання починається з оцінки кризової ситуації, а саме - оцінки середовища, в якому відбувається криза та оцінки оперативних видів діяльності в цій ситуації. В процесі ринкової економіки більшість підприємств опинилося в кризовому стані.

В діяльності підприємств періоди успішного функціонування періодично змінюються кризовими ситуаціями, тому що діяльність їх носить циклічний характер.

Кризовий стан підприємства – це такий його стан, коли воно неспроможне здійснювати фінансове забезпечення своєї господарської діяльності.

Фінансова криза – це фаза розбалансованої діяльності підприємства, яка несе загрозу неплатоспроможності та банкрутства, відсутності потенціалу для успішного функціонування підприємства.

Виділяють зовнішні та внутрішні фактори, що призводять до виникнення фінансової кризи на підприємстві.

Зовнішні (екзогенні) фактори фінансової кризи на підприємстві:

 • значний рівень інфляції;

 • спад економіки країни в цілому;

 • недосконалість та нестабільність господарського та податкового законодавства;

 • нестабільність фінансового та валютного ринків;

 • посилення конкуренції в галузі та криза окремої галузі;

 • сезонні коливання;

 • посилення монополізму на ринку;

 • політична нестабільність;

 • зменшення купівельної спроможності населення;

 • дискримінація підприємства органами влади та управління;

 • розвиток науки і техніки, який визначає всі складові процесу виробництва товару у його конкурентоспроможності;

 • міжнародна конкуренція;

 • конфлікти між засновниками (власниками) підприємства тощо.

Вплив зовнішніх факторів кризи має, як правило, стратегічний характер. Вони зумовлюють фінансову кризу на підприємстві, якщо менеджмент неправильно або несвоєчасно реагує на них.

Внутрішні (ендогенні) фактори фінансової кризи на підприємстві:

 • недоліки в організаційній структурі;

 • відсутність заздалегідь визначеної стратегії;

 • низький рівень кваліфікації персоналу;

 • нераціональне використання ресурсів;

 • втрата ринків збуту продукції;

 • прорахунки у сфері постачання;

 • дефіцит фінансування;

 • брак інновацій та раціоналізаторства тощо.

Всі перелічені як зовнішні так і внутрішні причини кризи досить тісно взаємопов'язані Під їхньою дією може відбутися розлад організаційного, економічного і виробничого механізмів функціонування підприємства, що призведе до втрати клієнтів і покупців готової продукції, неритмічності виробництва, неповного завантаження потужностей, підвищення собівартості та різке зниження продуктивності праці, підвищення тиску на ціни; зменшення обсягів реалізації і як наслідок, недоодержання виручки від реалізації продукції.

Розрізняють три види криз:

 1. стратегічна криза – коли на підприємстві зруйновано виробничий потенціал і відсутні довгострокові фактори успіху;

 2. криза прибутковості – коли постійні збитки призводять до зменшення власного капіталу і незадовільної структури балансу;

 3. криза ліквідності – коли підприємство втрачає платоспроможність або існує реальна загроза її втрати.

Фактори, які зумовлюють кризи:

1. стратегічну кризу:

 • неправильний вибір місця розташування підприємства;

 • неефективна асортиментна та збутова політика;

 • недосконале планування та прогнозування;

 • неефективна система управління;

 • недоліки в організаційній структурі;

 • відсутність виробничої програми;

 • зайві виробничі потужності;

 • відсутність ефективної системи контролінгу;

 • форс-мажорні обставини;

2. кризу прибутковості:

 • несприятливе співвідношення цін та собівартості;

 • невиправдане завищення цін;

 • великі ризиковані проекти;

 • зростання собівартості за стабільних цін; зменшення обороту від реалізації продукції;

 • збитковість окремих структурних підрозділів;

 • придбання збиткових підприємств;

 • значні запаси готової продукції на складі; високі витрати на персонал;

 • високі процентні ставки;

 • неефективна маркетингова політика;

 • форс-мажороні обставини;

3. кризу ліквідності:

 • невраховані вимоги золотого правила фінансування;

 • незадовільна структура капіталу;

 • недостатній рівень страхових (резервних) фондів;

 • незадовільна робота з дебіторами;

 • надання незабезпечених товарних кредитів;

 • великий обсяг капіталовкладень із тривалим строком окупності;

 • великі обсяги низьколіквідних оборотних активів;

 • зниження кредитоспроможності підприємства;

 • високий рівень кредиторської заборгованості;

 • форс-мажороні обставини;

З переліку цих факторів видно, стратегічна криза викликає кризу прибутковості, а та, в свою чергу, – кризу ліквідності.

Для правильного вибора шляху виходу з кризи слід оцінити глибину кризи.

Розрізняють три фази фінансової кризи:

І. фаза, яка безпосередньо не загрожує функціонуванню підприємства, якщо вчасно вжити заходів щодо антикризового управління;

ІІ. фаза, яка загрожує подальшому існуванню підприємства і потребує негайного проведення фінансової санації;

ІІІ. кризовий стан, що не дозволяє подальшого існування підприємства і спричиняє його ліквідацію.

1.2 Економічна сутність санації підприємства

У системі заходів, які спрямовані на виведення підприємства з фінансової кризи, основну роль відіграють санаційні заходи.

Термін "санація" походить від латинського "sanare", що означає оздоровлення, видужання. У сучасній літературі існують різні трактування даного поняття.

Санація – це оздоровлення фінансового стану підприємства через систему фінансово-економічних, виробничо-технічних, організаційних та соціальних заходів для попередження його банкрутства чи підвищення конкурентоспроможності (Фінансовий словник).

Санація – це система заходів, які здійснюються підчас провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом і його ліквідації (Закон України «Про відновлення платоспроможності або визнання боржника банкрутом»).

Санація – система заходів щодо запобігання оголошення підприємства-боржника банкрутом і його ліквідації (А. Бланк та інші автори).

Санація – це оздоровлення неплатоспроможного боржника, надання йому фінансової допомоги, яка направлена на підтримку діяльності боржника і запобігання його банкрутству (М. Тітов).

Режим фінансової санації це система непримусових і примусових заходів, спрямованих на збільшення обсягів капіталу до необхідного рівня протягом визначеного періоду з метою відновлення ліквідності та платоспроможності й усунення порушень, які призвели комерційний банк до збиткової діяльності або скрутного фінансового стану, а також наслідків цих порушень (Національний банк України),

Проте суть санації – це не тільки фінансова сторона, слід враховувати також організаційно-правову, матеріально-технічну, управлінську перебудову діяльності підприємств-боржників.

Санація – це система фінансово-економічних, виробничо-технічних, організаційних та соціальних заходів, спрямованих на досягнення чи відновлення платоспроможності, ліквідності, прибутковості і конкурентоспроможності підприємства-боржника в довгостроковому періоді.

Санація – це сукупність усіх можливих заходів, які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення.

Особливе місце у процесі санації посідають заходи фінансово-економічного характеру, які відбивають фінансові відносини, що виникають у процесі мобілізації та використання внутрішніх і зовнішніх фінансових джерел оздоровлення підприємств.

Мета фінансової санації – покриття поточних збитків та усунення причин їх виникнення, поновлення або збереження ліквідності й платоспроможності підприємства, скорочення всіх видів заборгованості, поліпшення структури капіталу та формування фінансових ресурсів, необхідних для проведення санаційних заходів (рис. 1.1).

Рис. 1.1Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

  Курсовая работа >> Экономика
  ... сть санації підприємств, класична модель фінансової санації 1.2 Принципи управління фінансовою санацією підприємств, складання та погодження плану фінансової санації підприємств ... використовується як основа для розробки механізму фінансової санації суб’єктів ...
 2. Санація Магістерська програма Фінансовий менеджмент Дисципліна Управління фінансовою санацією

  Реферат >> Астрономия
  ... ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ Магістерська програма „Фінансовий менеджмент” Дисципліна„Управління фінансовою санацією підприємств” Індив ... потреб свого виробництва, водопостачання підприємств, промвузла "Оболонь", а також підприємств - виробників мінеральної води ...
 3. Фінансова санація підприємства (1)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... Реферат 2 Вступ 4 1. Теоретичні основи фінансової санації підприємств 5 1.1 Фінансова криза на підприємстві: економічний зміст ... в ринкових умовах. 1. Теоретичні основи фінансової санації підприємств 1.1 Фінансова криза на підприємстві: економічний зміст ...
 4. Система методів спрямованих на забезпечення санації підприємств

  Курсовая работа >> Экономика
  ... "Фінансова санація підприємств" є особливо актуальним напрямком сучасної науки. У чому ж складається сутність фінансової санації підприємств ... методів, спрямованих на забезпечення санації підприємств. Методологічною основою є наукові методи, що ґрунтуються ...
 5. Фінансова санація та банкрутство підприємств (3)

  Реферат >> Астрономия
  ... запобігання банкрутству підприємства є фінансова санація. В чому ж суть фінансової санації підприємств? Термін "санація" походить від латинського "sanare" ... використовується як основа для розробки механізму фінансової санації конкретних суб'єкт ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019259452819824