Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Курсовая работа
В современных условиях и предприниматели, непосредственно выступающие инициаторами новых проектов, и крупные промышленные компании, и государство отче...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
К венчурным обычно относятся небольшие предприятия, деятельность которых связана с большой степенью риска продвижения их продукции на рынке Обычно это...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Актуальность исследования обусловлена необходимостью создания конкурентоспособного, рыночно ориентированного нефтехимического комплекса и, соответстве...полностью>>
Экономика->Учебное пособие
До сих пор к инфраструктуре бизнеса мы относили лишь те элементы среды бизнеса, которые возникали в ходе взаимодействия субъектов бизнеса по горизонта...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

1.2 Види інвестиційних проектів

Однозначного погляду щодо класифікації за ознаками інвестиційних проектів не існує. Інвестиційні проекти, які розробляються в розрізі окремих форм реального інвестування підприємства, класифікуються за певною низкою ознак ( рис.1.2.1) або ж можна навести іншу класифікацію:

 • виробничі

 • науково-технічні

 • комерційні

 • фінансові

 • економічні

 • соціально-економічні

Рис. 1.2.1Класифікація інвестиційних проектів

Форма та зміст інвестиційних проектів можуть бути найрізноманітнішими - від плану будівництва нового підприємства до оцінки доцільності придбання нерухомого майна.

1.3 Стадії розробки проекту. Його складові

Інвестиційний проект є первинною організаційною ланкою інвестиційної діяльності. Слід розглянути технологію розробки проекту як документованого плану дій інвестора, що містить максимально повний опис і обґрунтування запланованого використання коштів з метою їх нарощування. Послідовність розробки проекту показано на рис. 1.3.1 ( додаток А)

Проект слід розглядати як сукупність таких складових:

-економічний опис — бізнес-план і матеріали для його обгрунтування;

-технічна документація;

-технологічна документація;

-контрактне супроводження — набір укладених або підготовлених контрактів (договорів) або інших форм закріплення майбутніх відносин між учасниками проекту;

-експертне супроводження — набір експертних висновків, оцінок або інших форм подання думок фахівців (фізичних або юридичних осіб), компетентних в оцінці процесів і явищ, з якими буде пов’язана реалізація проекту;

-інші документи, їх копії або аналітичні матеріали, що характеризують учасників проекту, ситуацію на ринку, установчі документи підприємств, копії звітів підприємств щодо фінансово-господарської діяльності, прогнози, свідоцтва про право власності на майно, нормативно-законодавчі акти державного та місцевого рівня, що впливають на проект.

Проект потрібен безпосередньо інвесторові. У проекті відбиваються наміри інвестора, про які мають знати всі зацікавлені особи: паpтнеpи, банки, майбутні споживачі, преса, громадськість, трудовий колектив, органи влади, акціонери та ін.

Розробка інвестиційного проекту включає ряд етапів, кожен з яких в тому або іншому ступені обов`язковий для вироблення обґрунтованого рішення.

Етап збору інформації і прогнозування об`ємів реалізації. На цьому етапі розробник інвестиційного проекту повинен зібрати якомога більше відомостей про те, який попит пред`являють споживачі на планований до випуску продукт. При цьому повинні бути виявлені і проаналізовані попит і ціни на аналогічні товари (роботи, послуги), на товари-замінники, а також наявність фірм-конкурентів і їх політика. Важливо розглянути короткострокову і довгострокову перспективу ринку даного товару. Аналіз можливої ємкості ринку збуту продукції, тобто прогнозування об`єму реалізації є дуже істотним, оскільки його недооцінка може привести до втрати певної частки ринку збуту, а його переоцінка — до неефективного використання введених за проектом виробничих потужностей, або до неефективності зроблених капіталовкладень.

Перевагою на цьому етапі користуються крупні фірми і корпорації, що планують значні інвестиції. Вони можуть дозволити собі проведення дорогих маркетингових досліджень, результатом яких є об`єктивний і достатньо надійна відповідь на питання про можливі об`єми реалізації. Невеликі фірми вимушені покладатися виключно на досвід і інтуїцію своїх менеджерів.

Етап прогнозування об`ємів виробництва і прибутку. На цьому етапі розробник проекту виходячи з можливого об`єму реалізації визначає розмір і технологічний рівень підприємства. При цьому слід мати на увазі масштаб доступних джерел фінансування. Потім аналізуються ціни і умови оплати устаткування; порівнюються альтернативні варіанти (викуп устаткування або лізинг); аналізується ринок оренди (покупки) необхідних приміщень; кількість, кваліфікація і оплата персоналу, що привертається, і так далі.

Якщо всі попередні роботи може виконати, наприклад, маркетингова служба підприємства, то на даному етапі до розробки проекту повинен підключитися бухгалтер-аналітик. Отримавши інформацію про всі можливі витрати, він, провівши їх класифікацію, калькулює планову собівартість продукції. Інформація про прогнозовані ціни реалізації і об`єми виробництва дозволяє розрахувати плановий прибуток.

Отже, результатом робіт на даному етапі є прогноз об`ємів продажів, їх собівартості і прибутку. Якщо розмір планованого прибутку менше деякого порогового значення, встановленого фірмою, то проект може бути відхилений вже на цій стадії розробки. Якщо ж розмір прибутку буде визнаний прийнятним, то доцільне проведення подальшого аналізу.

Етап оцінки видів і рівнів рисок. На цьому етапі піддаються критичному аналізу всі раніше отримані відомості частини досяжних об`ємів реалізації і виробництва, відпускних цін на продукцію, рівня витрат і так далі і зроблені на їх основі висновки.

Для отримання повної і об`єктивної картини також аналізуються різні можливі варіанти зміни кон`юнктури у бік поліпшення. Існують методики, що дозволяють судити на основі аналізу чутливості про те, наскільки ризикованим є інвестування засобів у даний проект.

У результаті розробник отримує відповідь на питання, чи є рівень риски, зв`язаний з даним проектом, прийнятним. Якщо немає — проект відкидається, якщо так піддається подальшому аналізу.

Етап визначення необхідного об`єму і графіка інвестицій. Розглянувши і проаналізувавши з погляду мінімізації всі витрати, супутні проекту, розробник отримує інформацію про розмір вкладень у необоротні активи. Аналіз схеми фінансових потоків (побудова кошторису витрачання і надходження грошових коштів) дозволяє визначити розмір необхідного оборотного капіталу. Маючи в своєму розпорядженні детально розроблену інформацію про витрати, можна визначити об`єм і графік необхідних інвестицій.

Етап оцінки доступності необхідних джерел фінансування. Розрахувавши об`єм і графік інвестицій, розробник вирішує, які джерела фінансування (з числа доступних) будуть задіяні. У випадку, якщо засобів організації виявляється недостатньо і інвестиції передбачається здійснити за рахунок привернутих кредитів, необхідний аналіз ринку позикових капіталів.

Етап оцінки прийнятного значення вартості капіталу. Основною метою даного етапу є порівняння інвестиційного проекту, що розробляється, з іншими, альтернативними можливостями розміщення капіталу. Це досягається за допомогою методики, званої «аналізом інвестицій», або «аналізом капіталовкладень».

Результатом досліджень, проведених на цьому етапі, є остаточна обґрунтована відповідь на питання про те, чи вигідний проект, що розробляється, і чи доцільно втілювати його в життя.

Економічний аспект проекту у вигляді бізнесплану має загальноприйняту структуру розділів, хоча вона може змінюватися залежно від галузевих і регіональних особливостей проекту. Як правило, бізнес-план інвестиційного проекту складається з 10–50 сторінок описів, коментарів, розрахунків, обгрунтувань.

Таким чином, ухвалення рішень інвестиційного характеру, як і будь-який інший вид управлінської діяльності, ґрунтується на використанні різних формалізованих і неформалізованих методів і критеріїв. Ступінь їх поєднання визначається різними обставинами, у тому числі і тим з них, наскільки менеджер знайомий з наявним апаратом, вживаним в тому або іншому конкретному випадку.

Якого-небудь універсального методу, придатного для всіх випадків життя, не існує. Ймовірно, управління все ж таки більшою мірою є мистецтвом, чим наукою. Проте, маючи деякі оцінки, отримані формалізованими методами, нехай навіть до певної міри умовні, легко ухвалювати остаточні рішення.

1.4 Основні положення проекту

У першому розділі інвестиційного пpоекту стисло викладають суть проекту: мету, обсяг інвестиційних витpат, технологію виpобництва, доходи, окупність, ефективність, хаpактеp пpодукції, pеальність збуту, можливих учасників, очікувані результати. Завдання цього розділу — на кількох сторінках подати основну інформацію, зацікавити партнерів і довести переваги проекту.

В наступних pозділах грунтовно і послідовно розкривають зміст проекту за основними аспектами і заплановані дії щодо його реалізації. Розглянемо стисло зміст цих розділів нижче.

Маркетинговий план проекту

- Опис продукції (послуг), що має виpоблятися за проектом; відмінність від типової пpодукції, що є на pинку.

- Хаpактеpистика якості пpодукції, обгрунтування її переваг і загальної конкуpентоспpоможності.

- особливі якості продукції проекту.

- Умови (патенти, автоpські пpава) технічної та інтелектуальної захищеності пpодукції.

- Обгрунтування пpогнозованої ціни пpодукції чи послуг.

- Прогнозовані обсяги можливої реалізації продукції.

- Рівень конкуренції на ринку продукції проекту.

- Потенційні споживачі пpодукції (юpидичні та фізичні особи).

- Порівняння з пpодукцією конкуpентів на pинку (переваги та можливі слабкі місця).Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту (на прикладі ВАТ "Дніпропетровський хлібозавод № 9")

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... реалізації інвестиційного проекту, і збуту результатів інвестиційного проекту. Маркетингові ризики збуту розробленого інвестиційного проекту включають наступн ... є зростання цін на електроенергію, в розрахунках по обгрунтуванню більш економічних печей були ...
 2. Обґрунтування інвестиційного проекту

  Реферат >> Экономика
  ... : «Обгрунтування інвестиційних проектів» Дніпропетровськ – 2011 Інвестиційний проект потрі ... реального інвестиційного проекту Оцінка і обґрунтування інвестиційних проектів ... величина поточної вартості інвестиційного проекту виходить завищеною (рідше заниженою, ...
 3. Cуб єкти інвестиційного процесу

  Реферат >> Финансы
  ... як учасник інвестиційного процесу. Кредитно-інвестиційна політика ... початок і, безперечно, з розвитком інвестиційного процесу буде покращуватись і вдосконалюватись ... В ряді випадків при обгрунтуванні інвестиційного проекту для інвестора стає очевидною ...
 4. Комерційний аналіз інвестиційного проекту

  Реферат >> Финансовые науки
  ... аналіз інвестиційного проекту План 1 Комерційний аналіз інвестиційного проекту 1.1 Мета і завдання комерційного аналізу ... є обговорення типових помилок, які припущені в обгрунтуванні проекту. Аналіз ринкового середовища містить діагностику ...
 5. Соціальний аналіз інвестиційного проекту

  Реферат >> Финансовые науки
  ... іальний аналіз інвестиційного проекту Зміст 1. Соціальний аналіз інвестиційного проекту 3 1.1 Мета ... 1. Соціальний аналіз інвестиційного проекту 1.1 Мета та зміст ... розробки концепції проекту Техніко-економічне обгрунтування проекту, його детальна розробка ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001910924911499