Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Комунікативний акт, здійснюваний через посередництво тексту, передбачає реалізацію кількох функцій, повідомлення: інформаційної, контактної, функції о...полностью>>
Астрономия->Реферат
Історичне тло розвитку української преси часів другої світової війни ще й досі викликає ідеологічні суперечки, й доволі гострі. В українському суспіль...полностью>>
Астрономия->Реферат
Історія становлення преси Галичини до 1 листопада 1918 р. і відразу після нього, тобто історія преси Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР), і ...полностью>>
Астрономия->Реферат
Нова економічна політика допомогла суспільству вирішити проблеми у тому вигляді, у якому вони склалися після громадянської війни, та вибратися з розру...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Курсова робота на тему:

Договір побутового підряду

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. Поняття договору підряду.

ВСТУП……………………………………………………...3 -5

1.1.Поняття договору підряду………………………………….…………...6 - 11

1.2.Зміст договору підряду………………………………………………...12 - 15

1.3.Кошторис………………………………………………………………..16 - 17

1.4.Права і обов’язки сторін……………………………………………….18 - 21

1.5.Правові наслідки неналежного виконання умов договору підряду………………………………………………………….…………...22 - 24

РОЗДІЛ 2. Договір побутового підряду.

2.1.Поняття договору побутового підряду…………………….…………...25 - 29

2.2.Права замовника у разі істотного порушення підрядником договору побутового підряду………………………………….……………………...30 - 32

РОЗДІЛ 3. Договір будівельного підряду.

3.1. Поняття договору будівельного підряду………………….…………...33 - 37

3.2.Проектно-кошторисна документація…………………………………...38 - 40

3.3.Відповідальність підрядника і замовника за договором будівельного підряду……………………………………………………………………….41 - 43

ВИСНОВОК……………………………………………………44 - 45

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………46

ДОДАТКИ………………………………………………………47 - 49

ВСТУП

З давніх часів і по наш час велике значення в нашому житті відіграють договори. Кожному з нас неодноразово доводилось укладати договір навіть найпростіший. Він є однією із найпоширеніших підстав виникнення зобов’язань. Як юридичний факт договір належить до числа правомірних дій, що вчиняється з волі його учасників і спрямовується на виникнення, зміну чи припинення цивільних прав або обов’язків. Проте роль договору не обмежується тільки тим, що він впливає на динаміку цивільних правовідносин ( породжує, змінює або припиняє їх ). Відповідно до вимог Цивільного кодексу України, звичаїв ділового обігу, вимог розумності та справедливості договір також визначає зміст конкретних прав та обов’язків учасників договірного зобов’язання. В цьому розумінні договір є засобом регулювання поведінки цивільних правовідносин. У сучасних умовах зростає роль договору як універсальної та найбільш доцільної форми опосередкування товарно-грошових відносин.

Розглядаючи дану тему я використала такі різновиди договору підряду як договір будівельного підряду і договір побутового підряду.

Договір підряду - консенсуальний договір, він виступає в силу з моменту його укладання, тобто досягнення сторонами домовленостіза всіма істотними умовми. Це оплатний договір, бо виконаній роботі підрядника відповідає зустрічне грошове задоволення з боку замовника. Хоча не можна не відмітити, що законодавство знаї і винятки з цього правила, а саме безвідплатне виконання робіт, до яких, наприклад, слід віднести обов’язокнаймача проводити поточний ремонт речі, переданої у найм, або капітальний ремонт речі, переданої у найм наймодавцеві, якщо інше не буде встановлено договором або законом.

Договір підряду - двостороньо взаємний договір праці підрядника, бо і на стороні замовника є права та обов’язки, причому праву однієї сторони кореспондує обов’язок іншої і, навпаки.

Предметом договору підряду є індивідуальний результат праці, який набуває тієї чи іншої індивідуальної форми, придатної для оцінки. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку або переробку, ремонт ркчі на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Договірними сторонами можуть виступати як юридичні, так і фізичні особи. Підрядні роботи виконують спеціально створені для цього організації ( будівельні, будівельно-монтажні, у сфері побутового обслуговування тощо), а також інші організації, що займаються виробничо-господарською діяльністю. Підрядник має право доручити виконання певної роботи третім особам. Несучи відповідальність перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником – як замовник.

Актуальним для цього договору є те, що підрядник зобовязаний виконати роботу, обумовлену договором, зі своїх матеріалів своїми засобами, але можуть бути і інші умови передбачені договором. Він відповідає за неналежну якість наданих ним матеріалів і устаткування, а також за надання матеріалу чи устаткування, обмеженого правами третіх осіб.

Договір побутового підряду є одним із різновидів договору підряду. Він є двостороннім, консенсуальним і оплатним. Йому характерні такі риси як: По-перше, це особливість суб’єктного складу договору побутового підряду. Замовник може бути тільки фізична особа, а на стороні підрядника завжди виступає юридична або фізична особа, що здійснює підприємницьку діяльність. Надавати побутові послуги населенню можуть не тільки організації, а й окремі громадяни, які набули статусу підприємця. По-друге, даний договір є публічним. Тобто на нього поширюються особливості, встановлені цивільним законодавством щодо публічних договорів. По-третє, певну специфіку має предмет договору: робота призначена задовольнити побутові чи інші особисті потреби замовника, тобто її результат повинен бути призначений для використання не пов’язаного з підприємницькою діяльністю. По-четверте, специфіка побутового підряду знаходить свій прояв у наявності переддоговірних обов’язків підрядника. Вони полягають у надані підрядником необхідної і достовірної інформації про запропоновану роботу, про ціну форму оплати та інших відомостей.

Кабінету Міністрів України надано право затверджувати з окремих видів обслуговування громадян типові договори побутового замовлення. Правила про договори підряду з обслуговування побутових потреб громадян можуть встановлюватися і іншими законодавчими актами. Особливе значення для регулювання відносин з побутового обслуговування населення має закон України “Про захист прав споживачів”.

Щодо договору будівельного підряду цей договір укладається на здійснення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічне переоснащення) підприємств, будівель, споруд, виконання монтажних, проектно-налагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов’язаних із місцезнаходженням об’єкта. Тобто предметом договору є побудований відповідно до затвердженої документації об’єкт, зданий комісії замовника і підготовлених до експлуатації.

Характерною ознакою договірних зв’язків з будівельного підряду є система генерального підряду: замовник укладає договір з однією підрядною будівельною організацією – генеральним підрядником, який для виконання окремих комплексів робіт має право залучити інші спеціалізовані організації на підставі договорів субпідряду, тобто як субпідрядники.

Даною темою займались такі вчені як: Борисова В.І., Дзера О.В., Панченко М.І., Підопригора О.А., Харитонов Є. О., Шевченко М.Я., та інші.

В результаті досліджень їх праці основною метою виконання курсової роботи є ряд завдань :

 • поняття договору підряду їх різновидів;

 • зміст договорів підряду;

 • права і обов’язки сторін;

 • відповідальність підрядника і замовника за договором підряду.

Об’єктом даної теми є ті суспільні відносини які виникають між сторонами у договорі підряду.

2.1.Поняття договору побутового підряду.

Договір побутового підряду є різновидом договору підряду, в якому діють в цілому норми, що регулюють договір підряду з певними особливостями, основними з яких є суб’єктивний склад сторін договору, специфічний предмет та визнання договору побутового підряду публічним.

Публічний характер договору побутового підряду відповідно до ЦК України означає, що організація або підприємець, який за родом своєї діяльності надає певні побутові послуги, звертається з пропозицією про укладення договору до невизначеного кола осіб. Такий характер договору визначає, що, по-перше, підприємець при укладені договору не має права надавати переваги одній особі перед іншою; по-друге, ціна послуг (товарів) має бути однаковою для всіх; по-третє, за наявності у нього можливості надати такі послуги підприємець не має права відмовитися від них; по-четверте, у разі необґрунтованої відмови підприємця від виконання робіт замовник має право вимагати відшкодування збитків, завданих не укладенням договору.

Особливе значення для регулювання відносин з побутового обслуговування населення має Закон України “ Про захист прав споживачів” (1991 р.., з наступними змінами і доповненнями), певні статті якого також застосовуються до цих відносин. Закон регулює відносини між споживачами товарів (робіт, послуг) і виробниками, виконавцями, продавцями в умовах різних форм власності. Споживачем є громадянин, який замовляє або має намір замовити товари (роботи, послуги) для власних побутових потреб, а виконавцем – підприємство, установа, організація або громадянин підприємець, які виконують роботу або надають послуги. Тому не викликає сумнівів правомірність поширення цього закону на побутове замовлення (побутовий підряд).

За ст. 3 Закону України “Про захист прав споживачів” споживачі (у даному випадку вони і замовники), зокрема, мають право на державний захист своїх прав, належну якість роботи і послуг, безпеку робіт, послуг; на відшкодування збитків, завданих роботами, послугами належної якості, а також шкоди, заподіяними небезпечними для життя і здоров’я людей роботами, послугами у випадках, небезпечних законодавством; на необхідну доступну, та достовірну інформацію про кількість, якість і асортимент робіт і послуг.

Зміст зазначених прав, умови їх здійснення та захисту детально регламентуються багатьма статтями Закону України “Про захист прав споживачів” (статті 3,12, 13, 16, 17, 18, 23, 24). Особливий інтерес становить ст. 15, що визначає права споживача у разі порушення виконавцем умов договору про виконання робіт і надання послуг.

Відповідно до ст. 350 ЦК УРСР, ст. 891 ЦК України, якщо підрядник допустив істотні відступи від умов договору побутового підряду або інші істотні недоліки в роботі, виконаній з матеріалу замовника, останній має право на свій вибір вимагати або виготовлення іншої речі з однорідного матеріалу такої самої якості, або розірвання договору з відшкодуванням збитків ( аналогічна норма є також у п. 4 ст. 15 Закону України “Про захист про споживачів”). У термінологічних поясненнях до цього закону розкривається зміст істотного недоліку. Таким вважається недолік, який робить неможливим чи неприпустимим використання товару (роботи, послуги) відповідно до цього цільового призначення або не може бути усунутий щодо цього споживача, або для його усунення необхідні великі затрати праці та часу, або він робить товар (роботу, послуги) іншим, ніж передбачено договором, або виявляється знову після його усунення.

У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язання виконавець повинен сплатити замовникові неустойку, якщо вона передбачена законодавством чи договором.

Вимоги замовника, передбачені ст. 15 вищезгаданого закону, підлягають задоволенню у разі виявлення недоліків протягом гарантійного та інших термінів, установлених договором. Позов з приводу недоліків у роботі, виконаній за договором побутового підряду, може бути предя’явлений не пізніше шести місяців дня відхилення претензій, а якщо претензія не заявлена або час її заявлення встановити неможливо - не пізніше шести місяців з дня строку, встановленого для заявлення претензії. Виконавець не повинен відповідати за недоліки у виконаних роботах або наданих послугах, Якщо доведе, що вони сталися з вини самого споживача.

Виконавець зобов’язаний протягом місяця відшкодувати збитки, що виникли у зв’язку з втратою, псуванням чи пошкодженням речі, яку він прийняв від споживача для виконання робіт або надання послуг. При цьому він не звільняється від відповідальності навіть якщо рівень його наукових і технічних знань не дав змоги виявити особливі властивості речі, прийнятої ним від споживача для виконання робіт або надання послуг.

Норма п. 10 ст. 15 Закону України “Про захист прав споживача” передбачає відповідальність виконавця за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю або мацну споживача, що виникла у зв’язку з використанням речей, матеріалів, обладнання, приладів, інструментів, пристроїв чи інших засобів, необхідних для виконання ним робіт або надання послуг, незалежно від знання виконавцем їх властивостей. Законом детально врегульовано інші відносини, пов’язані з відповідальністю виконавця (підрядника).9Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Побутове замовлення як вид підрядних правовідносин

  Реферат >> Астрономия
  ... ідки недотримання умов договору підряду; 4. Договір побутового замовлення: а) характеристики договору побутового замовлення; б) правове регулювання ... є права нав’язувати замовнику включення в договір побутового підряду додаткової роботи чи послуги. Ціна ...
 2. Договір майнового найму (2)

  Дипломная работа >> Государство и право
  ... Договір оренди ..............................…………………………………46 3.2 Договір оренди основних фондів ........ . ..........…………………….56 3.3 Договір побутового прокату…………………………………………68 3.4 Догов ... оплачувати не зобов'язаний. Договір підряду ( договір найму праці ) ...
 3. Цивiльний кодекс україни

  Кодекс >> Астрономия
  ... в цілому. Параграф 2. Побутовий підряд Стаття 865. Договір побутового підряду 1. За договором побутового підряду підрядник, який зд ... споживачів. Стаття 866. Форма договору побутового підряду 1. Договір побутового підряду вважається укладеним у належній ...
 4. Поняття договору підряду

  Реферат >> Астрономия
  ... підряду з обслуговування лише побутових потреб громадян (договір побутового замовлення). Окремими статтями регулюється договір підряду на ... України різновидами підряду визнані: побутовий підряд, будівельний підряд, підряд на виконання науково – пошукових ...
 5. Трудовое право (38)

  Реферат >> Государство и право
  ... 'язані з працею (наприклад, авторський договір, договір комісії, договір особистого підряду, договір доручення або укладення трудово ... мінімуму; 3) охорони праці та житлово-побуто­вого, медичного, культурного обслуговування тощо. Зм ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017240047454834