Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

История->Реферат
Кметы (также комиты, кмети, кмиты) — термин, широко распространённый в Средние века у славянских народов и имевший различные значения. Первоначально к...полностью>>
История->Реферат
Изучение проблемы образования государства у восточных славян в течение длительного времени было неотделимо от рассказа "Повести временных лет", обычно...полностью>>
История->Реферат
В нашей истории царствование царя Ивана Васильевича Грозного,составляющее половину лет XVI столетия, есть одна из самых важных эпох.Оно важно как по р...полностью>>
История->Реферат
Коллегия Павла Галагана— закрытое средне-учебное заведение в Киеве, открыто в 1871 г. (1 октября) Г. П. Галаганом в память покойного сына Павла Галага...полностью>>

Главная > Конспект >История

Сохрани ссылку в одной из сетей:

18.4. Формування концепції зовнішньополітичного курсу. Альтернативні варіанти геополітичної орієнтації України. Західний напрям зовнішньої політики. Україна та держави СНД.

Після проголошення Акта про державну незалежність Україна вперше стала рівноправним суб’єктом у міжнародних відносинах.

5 грудня 1991 р. Верховна Рада звернулася з Заявою до парламентів і народів світу, у якій наголошувалося, що Україна у повній відповідності з цілями і принципами ООН спрямовуватиме свою зовнішню політику на зміцнення миру і безпеки у світі.

Основні пріоритетні напрямки зовнішньої політики України.

Західний напрямок. Розвиток всебічних відносин з європейськими країнами. У 1992 р. президент України підписав Заключний Акт наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ), що сприяло інтеграції України у європейські структури. На саміті НБСЄ у листопаді 1999 р. Л.Кучма підписав Хартію Європейської безпеки на ХХІ ст.

9 листопада 1995 р. Україна стала 37 членом Ради Європи. У 1996 р. Україна приєдналася до об’єднання держав Центр Європейських ініціатив. Підписано угоди, в яких закріплено відсутність будь-яких територіальних претензій, з усіма європейськими сусідами України.

Стрижнем стратегії економічного та соціального розвиту на найближчі десять років має стати створення реальних передумов вступу України до Європейського союзу. У 1998 р. набрала чинності Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським союзом. У 2000 р. Указами Президента України затверджено Стратегічну програму інтеграції України в ЄС. Важливе значення для стану відносин між нашою державою та Євросоюзом мало схвалення Європейською Радою у грудні 1999 р. спільної стратегії ЄС та України. Принциповим кроком у зміцненні та розвитку стратегічного партнерства стали п’ятий самміт Україна – ЄС (Ялта, вересень 2000 р.).

Україна і СНД. Уряд Б.Єльцина сподівався зберегти за Москвою становище керівного центру на всій території колишнього СРСР за допомогою механізму Співдружності незалежних держав. Статус СНД не конкретизувався, щоб у зручний час перетворити цей консультативний орган на конфедеративну або навіть федеративну державу. Україна виступає проти перетворення СНД на наддержавну структуру. У 1994 р. Україна приєдналася на правах асоційованого члена до економічного союзу у рамках СНД. У той же час, вона не підписала Статут СНД, угоди про створення об’єднаних збройних сил, про сили спільного призначення та інші документи, які передбачали надання інститутам СНД державних функцій. Керівництво України робить наголос на економічній складовій у діяльності СНД, прагне до розширення співробітництва між країнами СНД на двосторонній основі.

Особливе значення для України має розвиток відносин з Росією, які тривалий час залишалися складними і суперечливими. 31 травня 1997 р. президенти України і Росії Л.Кучма і Б.Єльцин підписали Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською федерацією. Загалом на початок 2003 р. укладено 280 обопільних угод щодо розвитку й удосконалення співробітництва країн у всіх сферах.

18.5. Розвиток культурної сфери. Шляхи духовного відродження народу.

У Радянському Союзі на момент його розпаду накопичилося багато негараздів в освіті, науці, літературно-художній творчості. На стані культури негативно позначилися залишковий принцип її фінансування, відсутність демократії, заідеологізованість, партійно-державний диктат. У глухому куті перебували національні культури.

З проголошенням незалежності України відродження національної культури стало державною справою. Для українців чи не вперше відкрилася перспектива вільного розвитку і набуття престижності своєї мови і культури. У жовтні 1989 р. було прийнято “Закон про мови в Українській РСР”. Конституція України затверджує за українською мовою статус державної мови, а також гарантує вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Для забезпечення духовного і соціально-економічного розвитку держави реформується система освіти. Реорганізується вся структура вищої і середньої спеціальної освіти. Здійснюється перехід на чотириступеневу освіту: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. Поряд з державними створюються навчальні заклади інших форм власності. Нова модель освіти передбачає переорієнтацію всієї її сфери на пріоритетний розвиток особистості.

Недостатнє фінансування обумовило кризові явища в науці: відтік кваліфікованих вчених із наукової сфери в інші структури і за кордон, втрата провідних позицій з ряду фундаментальних досліджень, відставання від Заходу за рівнем наукових розробок. При цьому понад 90% нових технологічних розробок не впроваджується у виробництво. Відродженню української науки покликані сприяти Українська наукова асоціація, Національна академія наук.

Позитивні і негативні риси переплелися й у сфері художньої культури. Поступово створюються умови, які заохочують громадян України до української мови і української культури. Створено цілий ряд державних програм. Однак, збереження залишкового принципу фінансування вкрай негативно позначається на культурних процесах, обумовлює руйнівні наслідки у сфері духовності. Художня культура опинилася в жорстоких лещатах фінансової залежності. Тільки здійснення широкої програми заходів, спрямованих на забезпечення відповідної матеріальної бази, посилення уваги всього суспільства зможуть забезпечити збереження і подальший розвиток національної культури.

Будівництво незалежної Української держави, стрімкі зміни в суспільстві сприяли активізації релігійного життя.

У кінці 80-х рр. була легалізована заборонена комуністами в 1946 р. Українська греко-католицька церква. Українська православна церква в процесі своєї перебудови виявилася розколотою на: Українську автокефальну православну церкву; Українську православну церкву – Київського патріархату; Українську православну церкву – Московського патріархату. Між цими церквами склалися напружені, ворожі стосунки. Разом з тим, серед віруючих і частини духовенства посилюється прагнення до створення єдиної православної церкви в Україні. Серед населення України поширюється вплив протестантизму, іудаїзму, ісламу.

Свобода совісті стала важливим елементом життя незалежної України. Сотні тисяч людей повертаються до релігії, здобуваючи завдяки їй риси духовності і моралі.

Питання для самоперевірки

1. Розкрийте вузлові події державотворення в Україні.

2. Які причини зумовили прийняття нової Конституції України?

3. Охарактеризуйте стан економіки в Україні за перше десятиріччя її незалежності.

4. Які атрибути незалежної держави має Україна?

5. Назвіть основні принципи і завдання внутрішньої та зовнішньої політики України.

Методичні вказівки до лекції

Додаткову інформацію з питань, розглянутих в лекції, можна отримати у виданнях: Алексєєв Ю.М., Кульчицький С.В., Слюсаренко А.Г. Україна на переломі. – К., 2000; Конституція України. – К., 1996; Литвин В. Політична арена України. – К., 1994; Політична історія України: Посібник / За редакцією В.І.Танцюри. – К., 2001; Юхновський І. Україна – незалежна держава. – Львів, 1994.

Перелік типових екзаменаційних питань

    1. Початок формування людської цивілізації на території України. Неолітична революція . Трипільська культура.

    2. Населення доби раннього залізного віку на території України. Кіммерійці, скіфи, сармати.

    3. Античні міста – держави Північного Причорномор’я.

    4. Східні слов’яни в VI-IХ ст.

    5. Теорії походження Київської Русі.

    6. Виникнення і становлення давньоруської держави (кінець IХ – кінець Х ст.)

    7. Піднесення і розквіт Київської Русі (кінець Х – середина ХІ ст.).

    8. Політична роздробленість Київської Русі (кінець ХІ – середина ХІІІ ст.).

    9. Боротьба Русі проти монголо-татарської навали.

10. Галицько-Волинська держава – спадкоємиця Київської Русі.

 1. Українські землі у складі Литви та Польщі (ХІV-ХVІ ст.) Польсько-литовські унії та їх наслідки.

 2. Причини виникнення та джерела формування українського козацтва.

 3. Заснування Запорізької Січі. Формування органів влади та управління.

 4. Козацько-селянські повстання наприкінці ХVI – на початку ХVIІ cт.

 5. Українська національна революція середини ХVII ст.: причини, характер, рушійні сили, періодизація.

 6. Розгортання національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького (1648-1657 рр.).

 7. Утворення української гетьманської держави. Внутрішня та зовнішня політика Богдана Хмельницького.

 8. Переяславсько-Московський договір 1654 р., його оцінка в історіографії.

 9. Гетьманщина після смерті Богдана Хмельницького, Іван Виговський, Юрій Хмельницький.

 10. Україна в політичних планах Росії, Польщі, Туреччини в другій половині ХVII ст. Руїна. Петро Дорошенко.

 11. Українська державність наприкінці ХVІІ – на початку ХVІІІ ст. Іван Мазепа, Пилип Орлик.

 12. Колоніальна політика російської імперії щодо України у ХVІІІ ст. Скасування Гетьманщини.

 13. Запорожжя у складі Російської держави. Ліквідація Запорозької Січі.

 14. Правобережні й західноукраїнські землі в останній чверті ХVІІ-ХVІІІ ст. Нова доба козацько-селянських війн.

 15. Заселення і економічне освоєння Півдня України. Заснування нових міст.

 16. Адміністративно-територіальний устрій та соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії в першій половині ХVIII ст.

 17. Українські землі під владою Російської імперії в першій половині ХІХ ст. Суспільні рухи й початок національного відродження.

 18. Західноукраїнські землі під владою Австрійської монархії у першій половині ХІХ ст. соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток.

 19. Революція 1848-1849 рр. та її вплив на західноукраїнські землі.

 20. Буржуазні реформи 60-70х рр. в Російській імперії та їх значення.

 21. Національний та соціально-політичні рухи в Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ ст.

 22. Західноукраїнські землі в другій половині ХІХ ст.

 23. Україна в роки першої російської революції 1905-1907 рр. Піднесення українського національного руху.

 24. Україна в роки третьочервневої монархії (серпень 1907 – липень 1914 р.) Земельна реформа Столипіна та її вплив на Україну.

 25. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст. Соціально-економічний розвиток . Культурно-просвітницький рух.

 26. Українські землі в роки Першої Світової війни. Національно-визвольний рух в умовах війни.

 27. Лютнева революція 1917р. та її вплив на Україну. Створення Української Центральної Ради. І, ІІ Універсали.

 28. Проголошення Центральною радою УНР. Війна Радянської Росії проти УНР. Четвертий Універсал Центральної Ради.

 29. Українська гетьманська держава Павла Скоропадського.

 30. Директорія: суть політичного режиму, причини краху.

 31. Революційні події 1918 р. на західноукраїнських землях. Проголошення ЗУНР. Акт злуки УНР і ЗУНР та його історичне значення.

 32. Боротьба за владу в Україні в 1919-1920 рр. Утворення УРСР.

 33. УРСР на початку 20-х років. Міжнародне і внутрішнє становище. НЕП. Створення СРСР.

 34. Україна у складі СРСР в міжвоєнний період. Національно-культурне будівництво. Політика коренізації.

 35. Сталінська індустріалізація в УРСР: завдання, труднощі, характерні риси, особливості, наслідки.

 36. Колективізація сільського господарства Радянської України. Голодомор 1932-1933 рр.

 37. Тоталітарний режим і українське суспільство наприкінці 1920-х у 1930-х роках.

 38. Західноукраїнські землі у 20-30-ті роки ХХ ст.

 39. Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої Світової війни.

 40. Входження західноукраїнських земель до СРСР. Політика “радянізації”.

 41. Початок Другої Світової війни, її причини, характер та періодизація.

 42. Напад фашистської Німеччини на СРСР. Оборонні бої на території України 1941-1942 рр.

 43. Окупаційний режим в Україні ( 1941-1944 рр.)

 44. Радянський партизанський рух на окупованій території України.

 45. Збройна боротьба формувань ОУН-УПА 1941-1944 рр.

 46. Визволення України від німецько-фашистських загарбників. Внесок народу України в перемогу над фашизмом.

 47. Україна в повоєнне десятиріччя (1945-1964 рр.)

 48. Політика Радянської влади в Західній Україні після Другої Світової війни. Рух опору.

 49. Суспільно-політичне життя в УРСР (1965-1964 рр.)

 50. Реформи М.С. Хрущова: суть та значення.

 51. Економічні реформи 60-х років ХХ ст. та причини їх згортання.

 52. Дисиденти в Україні. Зародження руху “шістдесятників”, їх роль в національно-культурному житті.

 53. Поглиблення кризи в суспільно-політичному житті України в період “застою”.

 54. Духовний розвиток суспільства в період “застою”. Розгортання правозахисного і дисидентського руху.

 55. Етапи перебудови та її наслідки для України.

 56. Україна на шляху незалежності. Стартові умови розгортання державотворчого процесу.

 57. Україна на шляху незалежності. Становлення владних структур. Конституційний процес.

 58. Формування багатопартійності в сучасній Україні.

 59. Проблеми реформування економіки сучасної України.

 60. Формування концепції зовнішньополітичного курсу сучасної України.

 61. Україна та держави СНД.

 62. Українська національно-державна символіка: історія і сучасність.



Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Історія України. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> История
  ... Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення: Хронологічний дов ... сторія України в особах: ХІХ–ХХ ст. – К., 1995. Історія України в особах: Литовсько-польська доба. – К., 1997. Історія України: Курс лекц ... цкой, вдавшись до військового ...
 2. Українська мова професійного спілкування

  Конспект >> Иностранный язык
  ... льства. Це один із найдавніших стилів української мови: його ... ія: історія і сьогодення.  Л., 1999. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське ... часу, до його ухвал прислухалися автори наукових праць і підручників. Згодом незаперечним авторитетом в укра ...
 3. Особливості оподаткування в Україні: становлення та розвиток

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... Україні до середини ХVІІ ст., а пережитки її до XIX ст. Найдавн ... між існуючими принципами оподаткування сьогодення в Україні та постулатами, сформульованими А. ... України//Фінанси України - 2005-№12-150 с. 2. Аведян А.Й. Фіскальна політика. Конспект лекцій ...
 4. Педагогічна майстерність. Підручник

  Книга >> Педагогика
  ... Але живуть і до цього часу найдавніші з них ... Служіння сьогоденню і вті ... одна з найдавніших, вона виникла ... . В Україні понад ... до дисципліни, яку він викладає, а з другого — до ... добре, у конспект не заглядає, ... вчителя. Історія театру зна ... шкільна лекція, коментар, ...
 5. Сумщина туристична

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  ... найдавніших міст України, яке веде свою історію з 1152 року. Це – колишня столиця гетьманської України ... Конспект лекцій з дисципліни «Туристичні ресурси України»: Розвиток рекреаційно- туристичної сфери в регіонах України ... від давнини до сьогодення : Науковий ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016579627990723