Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экология->Реферат
Гидросфера - водная оболочка Земли, включающая океаны, моря, реки, озера, подземные воды и ледники, снеговой покров, а также водяные пары в атмосфере....полностью>>
Экология->Реферат
Человечество слишком медленно подходит к пониманию масштабов опасности, которую создает легкомысленно-потребительское отношение к окружающей среде. Ме...полностью>>
Экология->Реферат
Природопользование как сфера знания включает в себя элементы естественных, общественных и технических наук (в том числе охрану природы с ее разделами ...полностью>>
Экология->Курсовая работа
В работе дается оценка влияния загрязняющих факторов на экологическое состояние реки Вуоксы. Основной задачей работы являются рассмотрение влияния пре...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Екологічний моніторинг.

ПЛАН

Вступ 3

Розділ 1. Екологічний моніторинг як засіб визначення екологічного стану навколишнього середовища 4

1.1 Поняття екологічного моніторингу 4

1.2 Розвиток системи екологічного моніторингу в Україні 8

1.3 Особливості регіонального екологічного моніторингу агросфери 13

Розділ 2. Система екологічного моніторингу м. Києва 18

2.1 Загальні положення 18

2.2 Структура ДСМД 19

2.3 Побудова СМД міста Києва 22

Розділ 3. Проблеми глобального екологічного моніторингу 30

Висновок 36

Список використаної літератури 37

Вступ

Існування людського суспільства незмінно пов’язане з використанням довкілля як середовища проживання та створення засобів життєзабезпечення – продуктів харчування, сировини й матеріалів для побутових потреб і виробничої діяльності, виробництва і використання енергії, забезпечення транспортом та засобами зв’язку, задоволення рекреаційних потреб.

Екологічний моніторинг довкілля є сучасною формою реалізації процесів екологічної діяльності за допомогою засобів інформатизації і забезпечує регулярну оцінку і прогнозування стану середовища життєдіяльності суспільства та умов функціонування екосистем для прийняття управлінських рішень щодо екологічної безпеки, збереження природного середовища та раціонального природокористування.

Основна мета даної роботи полягає у дослідженні особливості функціонування екологічного моніторингу в Україні та світі.

Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань:

 • дослідити сутність поняття екологічного моніторингу;

 • розглянути особливості функціонування екологічного моніторингу в Україні;

 • дослідити практичні аспекти функціонування екологічного моніторингу в м. Київ.

Предметом курсової роботи є теоретико-методологічні і прикладні проблеми функціонування системи екологічного моніторингу.

Об’єктом дослідження є екологічний моніторинг.

Курсова робота складається із трьох частин, в яких послідовно аналізується поставлена проблема.

Розділ 1. Екологічний моніторинг як засіб визначення екологічного стану навколишнього середовища

1.1 Поняття екологічного моніторингу

Шляхи вирішення екологічних проблем, стратегія екологічної безпеки і стійкого розвитку все ще залишаються під загальною увагою. Оцінки глобального екологічного стану навколишнього середовища змінюються від оптимістичних (типу “необхідно запобігти екологічній кризі”) до помірковано песимістичних (типу “планета знаходиться на передодні кризи”) і вкрай песимістичних (“на регіональних рівнях мова вже йде про “тверду екологічну кризу”). Вважають, що відповіді на ці питання повинна дати наукова концепція екологічної безпеки на базі екологічного моніторингу навколишнього середовища. Першим етапом у будь-якому випадку може бути тільки система одержання (збору) інформації про стан навколишнього природного середовища. Наприкінці 60-х рр. багато країн усвідомили, що необхідно скоорденувати зусилля по збору, збереженню і переробці даних про стан навколишнього середовища. У 1972 р. в Стокгольмі пройшла конференція по охороні навколишнього середовища під егідою ООН, де вперше виникла необхідність домовитися про визначення поняття “моніторинг”. Вирішено було під моніторингом навколишнього середовища розуміти комплексну систему спостережень, оцінки і прогнозу змін стану навколишнього середовища під впливом антропогенних факторів. Термін з'явилося як доповнення до терміна “контроль стану навколишнього середовища”. В даний час під моніторингом розуміють сукупність спостережень за визначеними компонентами біосфери, спеціальним чином організованими в просторі і в часі, а також адекватний комплекс методів екологічного прогнозування.

Основні задачі екологічного моніторингу: спостереження за станом біосфери, оцінка і прогноз її стану, визначення ступеня антропогенного впливу на навколишнє середовище, виявлення факторів і джерел впливу. В кінцевому випадку метою моніторингу навколишньго середовища є оптимізація відносин людини з природою, екологічна орієнтація господарської діяльності.

Екологічний моніторинг виник на стику екології, біології, географії, геофізики, геології й інших наук. Виділяють різні види моніторингу в залежності від критеріїв:

 • біоекологічний (санітарно-гігієнічний);

 • геоекологічний (природньо-господарський);

 • біосферний (глобальний);

 • геофізичний;

 • кліматичний;

 • біологічний;

 • здоров'я населення й ін.

Особливу роль у системі екологічного моніторингу відіграє біологічний моніторинг, тобто моніторинг біологічної складової екосистеми (біоти).

Біологічний моніторинг – це контроль стану навколишньої природного середовища за допомогою живих організмів. Головний метод біологічного моніторингу – біоіндексація, зміст якої полягає в реєстрації будь-яких змін в біоті, викликаних антропогенними факторами. У біологічному моніторингу можуть бути використані не тільки біологічні, але і будь-які інші методи, наприклад, хімічний аналіз змісту забруднюючих речовин в живих організмах.

Залежно від призначення за спеціальними програмами здійснюються загальний, кризовий та фоновий екологічний моніторинги довкілля.

Загальний екомоніторинг довкілля - це оптимальні за кількістю та розміщенням місця, параметри і періодичність спостережень за довкіллям, які дають змогу на основі оцінки і прогнозування стану довкілля підтримувати прийняття відповідних рішень на всіх рівнях відомчої і загальнодержавної екологічної діяльності.

Кризовий екомоніторинг довкілля - це інтенсивні спостереження за природними об'єктами, джерелами техногенного впливу, розташованими в районах екологічної напруженості, у зонах аварій та небезпечних природних явищ із шкідливими екологічними наслідками, з метою забезпечення своєчасного реагування на кризові та надзвичайні екологічні ситуації і прийняття рішень щодо їх ліквідації, створення нормальних умов для життєдіяльності населення і господарювання.

Фоновий екомоніторинг довкілля - це багаторічні комплексні дослідження спеціально визначених об'єктів природоохоронних зон з метою оцінки і прогнозування зміни стану екосистем, віддалених від об'єктів промислової і господарської діяльності, або одержання інформації для визначення середньостатистичного (фонового) рівня забруднення довкілля в антропогенних умовах.

В Україні моніторинг природного середовища здійснюється багатьма відомствами, у рамках діяльності яких маються відповідні задачі, рівні і складові підсистеми моніторингу. Так, наприклад, у системі моніторингу, що здійснюється в Україні, розрізняють три рівні екологічного моніторингу навколишньої природного середовища: глобальний, регіональний і локальний.

Мета, методичні підходи і практика моніторингу на різних рівнях відрізняються. Найбільше чітко критерії якості навколишньої природного середовища визначені на локальному рівні. Ціль регулювання тут – забезпечення такої стратегії, що не виводить концентрації визначених пріоритетних антропогенних забруднюючих речовин за припустимий діапазон, що є свого роду стандартом. Він являє собою величини гранично припустимих концентрацій (ГПК), що закріплені законодавчо. Відповідність якості навколишньої природного середовища цим стандартам контролюється відповідними органами нагляду. Задачею моніторингу на локальному рівні є визначення параметрів моделей “поле викидів – поле концентрацій”. Об'єктом впливу на локальному рівні є людина.

На регіональному рівні підхід до моніторингу заснований на тому, що забруднюючі речовини, потрапивши в кругообіг речовин в біосфері, змінюють стан абіотичної складової і, як наслідок, викликають зміни в біоті (екзогенні сукцесії).

Будь-який господарський захід, проведений у масштабі регіону, позначається на регіональному фоні – змінює стан рівноваги абіотичного і біологічного компонента. Так, наприклад, стан рослинного покриву, в першу чергу лісів, істотно впливає на кліматичні умови регіону.

На даний час, моніторинг довкілля виконується, згідно Постанови Кабінету Міністрів України №391 від 30.03.1998р., Міністерством надзвичайних ситуацій, Міністерством охорони здоров’я, Мінагрополітики, Держкомлісгоспом, Мінекономресурсів, Держводгоспом, Держкомземом, Держбудом Ураїни. Всі ці органи влади містять в собі спеціальну службу спостережень, що здійснює такі основні види спостережень, як спостереження за станом забруднення повітря в містах і промислових центрах, забруднення ґрунту, забруднення прісних і морських вод, трансграничним переносом речовин, що забруднюють атмосферу, хімічним і радіонуклідним складом, кислотністю атмосферних опадів і забрудненням сніжного покриву й ін.

Державна система екологічного моніторингу проводить здійснення таких видів робіт: режимні спостереження, оперативні роботи, спеціальні роботи. Режимні роботи проводяться систематично за щорічними програмами, на спеціально організованих пунктах спостережень. Необхідність виконання оперативних робіт залежить від випадків аварійного забруднення природного середовища чи стихійних лих; ці роботи виконуються при надзвичайних ситуаціях.

Спеціальні роботи, наприклад, моніторинг пестицидного забруднення, виконуються в зв'язку із збільшенням значимості різних антропогенних факторів у розвитку змін в природних екосистемах.Похожие страницы:

 1. Екологічний моніторинг в Чернівецькій області

  Доклад >> Экология
  ... постійно діючого моніторінгу. Екологічний моніторинг довкілля є сучасною ... і природних ресурсів. Регіональний екологічний моніторинг (РЕМ) – це спостереження ... нтернет-порталі Мінприроди в рубриці «Екологічний моніторинг у Чернівецькій області». На майбутн ...
 2. Моніторинг поверхневих вод Сандракського водосховища

  Курсовая работа >> Экология
  ... класифікації систем моніторингу 2.1 Екологічний моніторинг і його завдання 2.2 Фоновий моніторинг, його роль в оц ... авiацiйний, космічний, історичний моніторинги. 2.1 Екологічний моніторинг і його завдання Завдання екологічного моніторингу полягає у ...
 3. Особливості екологічного та біологічного моніторингу

  Реферат >> Экология
  ... Екологічний моніторинг як засіб визначення екологічного стану навколишнього середовища. 2 Розвиток системи екологічного моніторингу ... частини. 3.Особливості регіонального екологічного моніторингу. Регіональний екологічний моніторинг (РЕМ) – це спостереження ...
 4. Ландшафтний моніторинг

  Курсовая работа >> Экология
  ... навколишнього середовища. Образно екологічний моніторинг можна уподібнити ... альний соціально-економічний моніторинг в Україні поки розроблений ... моніторингу п'яти типів, у т.ч. рекреаційний, економічний, ландшафтний, екологічний і медико-біологічний ...
 5. Екологічна безпека як правова категорія

  Реферат >> Астрономия
  ... без системи постійно діючого моніторингу. Екологічний моніторинг довкілля є сучасною формою реал ... , програм, проектів і заходів2. Екологічний моніторинг довкілля здійснюється ... і. Суб’єктами Державної системи екологічного моніторингу довкілля, відповідальними ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017158985137939