Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Транспорт->Реферат
Основными отличиями предприятия, производящего изделия микроэлектроники, от других предприятий, является техпроцесс изготовления основной продукции (и...полностью>>
Транспорт->Контрольная работа
Авиационная отрасль относится к базовым, стратегически важным секторам экономики Украины, а НИОКР по созданию новой авиационной техники включены в кат...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
Развитие транспорта Новосибирска можно разбить на четыре этапа Первый - до 1950 года - это период становления города и его развития По существу в горо...полностью>>
Транспорт->Реферат
В общем объеме перевозимых автомобилями грузов наибольший удельный вес составляют навалочные грузы (в основном нерудные строительные материалы) Перево...полностью>>

Главная > Практическая работа >Транспорт

Сохрани ссылку в одной из сетей:

5.2. Вплив степеня очищення повітря

Герметичність впускного повітряного тракту дизелів (ВПТ) відноситься до числа найважливіших параметрів їх технічного стану. Відомо, що тільки при надійному захисті від влучення абразивних часток у камери згоряння можна досягти повного використання ресурсу, безвідмовної й економічної роботи дизелів. Наявність нещільностей у з'єднаннях ВПТ приводить до надходження в камери згоряння неочищеного повітря, що прискорює в 30...50 разів знос в сполученнях ЦПГ і КШМ в цілому.

З огляду на це, велика увага приділяється герметизації ВПТ і методом її перевірки. У нашій країні така перевірка обов'язкова при ТО і регламентована ДСТ 20793—81. Методи перевірки герметичності ВПТ передбачають комплексний чи поелементний контроль його з'єднань.

Комплексний контроль ВПТ здійснюється шляхом перекриття впускної труби повітроочисника працюючого дизеля. При цьому, якщо він глохне, ВПТ вважають герметичним. Недоліки: по-перше, щоб дизель продовжував працювати при перекритому впускному тракті, в останньому повинні бути занадто великі нещільності; по-друге, при такому методі перевірки не представляється можливим знайти конкретне місце порушення герметичності.

Комплексну перевірку ВПТ на непрацюючому дизелі здійснюють перекриттям впускної труби повітроочисника, створюючи заданий надлишковий тиск у ВПТ. Потім визначають тривалість падіння тиску до встановленого значення і оцінюють герметичність.

Цей метод також недосконалий, оскільки вимагає додаткового джерела стиснутого повітря, відрізняється порівняно великою трудомісткістю, складністю забезпечення порівнянності перевірок, що передбачають установку колінчатого вала різних дизелів в однакове вихідне положення.

Поелементно з'єднання ВПТ контролюють на працюючому двигуні за допомогою спеціального пристосування (рідинний індикатор КИ-4870), виявляючи зони розрідження в місцях можливих нещільностей (стики, шви й ін.). Недоліки такого контролю — низька чутливість пристосування, неможливість повної перевірки всіх з'єднань внаслідок обмеженості доступу до них.

Перераховані недоліки методів, що рекомендуються, обумовили обмежене застосування їх у практиці.

Є новий (1985р) метод, який полягає у пневматичному опресуванні ВПТ, визначенні тривалості створення в ньому заданого перепаду тиску і встановленні місць порушення герметичності. Пневматичне опресування здійснюється шляхом перекриття впускного патрубка повітряного тракту і прокручування колінчатого вала дизеля пусковим пристроєм до моменту стабілізації тиску у ВПТ (нижче атмосферного), створюваного в результаті насосної дії поршнів у циліндрах дизеля, що працюють у режимі прокручування (без подачі палива). Тривалість зміни тиску в заданих межах вимірюють після зупинки колінчатого вала дизеля, спостерігаючи за показаннями вакуумметра, вмонтованого в заглушку ВПТ. Місця порушення герметичності також визначають на слух по характерному шумі повітря, усмоктуваного через нещільності.

Процес надходження повітря у ВПТ послу зупинки колінчатого вала характеризується залежністю

(9.1)

де р, рн, pa — тиск повітря у ВПТ: поточний, початковий на момент перевірки, атмосферне, кПа; G — провідність ВПТ , л/с; — тривалість надходження повітря, с; v — обсяг впускного тракту і надпоршневого простору сполучених з ним циліндрів, л.

Результати перевірки у виробничих експлуатаційних умовах показали, що переважна більшість дизелів працює з негерметичним впускним трактом (від 40 до 70 %).

Основні причини порушення герметичності — неповне прилягання піддона повітроочисника до прокладки корпуса внаслідок їх механічної деформації чи ушкодження (50 %), ослаблення кріплення сполучного гумового патрубка (22 %), раковини в зварному шві з'єднання впускної труби з корпусом повітроочисника і тріщини у впускному колекторі (17%), нещільне сполучення головки з блоком циліндрів (5%), нещільності між впускним колектором з головкою блоку (5%) і інші.

Рис. 5.7. Залежність тиску р і тривалість його зміни від діаметра d разгерметизуючого отвору у впускному тракті дизеля Д-240 при прокручуванні колінчатого вала стартером ( n ≈ l50 хв-1): t — тиск у ВПТ , 2 — тривалість наростання тиску від початкового значення до 100 кП, J — тривалість наростання тиску з 50 до 100 до Па

5.3. Вплив стану мастила

Інтенсивність зношування деталей тракторних дизелів значною мірою залежить від якості моторного мастила. Зокрема, зменшення концентрації присадки в моторному мастилі веде до збільшення зносу верхніх компресійних кілець. Збільшує знос деталей дизеля і підвищений зміст кварцових часток і продуктів зношування в мастилі. Тому, сповільнюючи процес спрацьовування присадки і забруднення моторного мастила при експлуатації дизеля, можна не тільки забезпечити необхідну якість моторного мастила до моменту заміни його в картері дизеля, але і сповільнити процес зношування деталей останнього.

Зміна властивостей свіжого моторного мастила починається практично відразу після заливання його в картер дизеля. Дослідженнями встановлено, що вже за період прогріву (0,2 год) дизеля СМД-62 відбувається значна зміна показників якості моторного мастила. При проведенні фізико-хімічного та спектрального аналізу проб свіжого мастила М-10Г2, (ДСТ 8581-78) із заправної ємності і з картера дизеля після його прогріву було виявлено наступне. За період прогріву дизеля лужне число моторного мастила, що характеризує наявність присадки, що містить метал, зменшується в середньому на 10%, зміст кремнію підвищується в 1,3 рази, а концентрація заліза збільшується в 8,6 рази. Різке початкове погіршення якості моторного мастила в цей період відбувається через наявність у внутрішніх порожнинах системи змащення й у картері залишків відпрацьованого мастила, кількість якого, за даними експериментів, може досягати 1,5...2 кг. Це прискорює процес старіння мастила і збільшує імовірність роботи дизеля на маслі, що уже втратило необхідні якості. Значно поліпшити початкові показники якості моторної оливи можна шляхом промивання системи змащення дизеля при заміні. Тому ця операція була включена в перелік рекомендуються при виконанні ТО-2 тракторів, наприклад з використанням установки ОМ-2871А-ГОСНИТИ для промивання систем мащення дизелів.

Тема 6. Зміна технічного стану машин в процесі експлуатації

6.2. Вплив стану експлуатаційних матеріалів на надійність роботи двигуна

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ БЕНЗИНУ

6.2.1. Що таке бензин?

Бензини - це складна суміш легких ароматичних, нафтенових, парафінових вуглеводнів і їхніх похідних з числом вуглецевих атомів від 4...5 до 9. .10, середньої молекулярної маси близько 100, що википає в межах 35 ...200 0С. Бензини - легкозаймисті безбарвні чи злегка жовті (без спеціальних добавок) рідини. Основну масу бензину одержують при переробці нафти (пряма перегонка, термічний і каталітичний крекінг) чи нафтових газів. Дуже невелику кількість виробляють зі смол твердих видів палива (сланці, кам'яне вугілля). Бензини - легколетючі рідини, температура спалаху мінус 20...40 0С, застигання - нижче мінус 60 С. Кінематична в'язкість приблизно вдвічі менше, ніж у води. Розчинність води в бензині складає близько 6·10-5 кг/кг, кисню - 5,4·10-6 м3/кг. Теплоємність 2,0...2,8 кдж/(кг·°С), температурний коефіцієнт об'ємного розширення 0,0012 °С-1.

6.2.2. Вимоги, що пред'являються до бензинів

Надійна, ефективна, довговічна й економічна робота будь-якого бензинового двигуна буде забезпечена тільки в тому випадку, якщо бензин задовольняє наступним вимогам:

 • має високі карбюраційні властивості, забезпечує легкий пуск двигуна й усталену роботу при всіх можливих режимах;

 • не викликає детонації двигуна;

 • забезпечує повне згоряння, не викликає смоло- і нагароутворення на деталях двигуна;

 • має високу стабільність, тобто при тривалому збереженні, перекачуваннях і транспортуванні склад і властивості залишаються без істотних змін;

 • при збереженні не викликає корозії металу резервуарів, баків, паливопроводів, а при згорянні - деталей двигунів від дії продуктів згоряння (має високі антикорозійні властивості);

 • максимально можлива теплота згоряння паливної суміші.

Карбюраційні властивості

Якість паливної суміші залежить від карбюраційних властивостей бензину; випаровуваності, прихованої теплоти пароутворення, пружності пар, щільності, в'язкості і поверхневого натягу. Основний вплив на якість суміші робить випаровуваність.

Випаровуваність - це здатність палива переходити з рідкого стану в пароподібне. На інтенсивність випаровування впливають багато факторів: температура навколишньої атмосфери і нафтопродукту, тиск насичених пар, теплопровідність, теплоємність, величина поверхні й ін. Утворення пальної суміші в двигунах здійснюється при динамічному випарі, коли основний вплив роблять швидкість руху середовищ і ступінь розпилення бензину.
Випаровуваність бензинів оцінюють фракційним складом. Оскільки бензин, як і інші нафтопродукти, не є індивідуальним з'єднанням, а сумішшю вуглеводнів, він не має фіксованої температури кипіння, а випаровується в інтервалі температури 35...200 0С.

Легкі фракції бензину (по кривій від початку кипіння до википання 10 %) характеризують (рис. 6.1) пускові властивості палива: чим нижче температура викіпання 10 % палива, тим краще пускові властивості. Для пуску холодного двигуна необхідно, щоб 10 % бензину википало при температурі не вище 55 °С (зимовий сорт) і 70 °С (літній). Знаючи температуру википан 10 % бензину, можна приблизно оцінити мінімальну температуру навколишнього повітря, при якій можливий пуск двигуна

Tпов = 0.5*t10% - 50,5

При температурі навколишнього повітря нижче мінус 25...30 0С для пуску холодного двигуна необхідний попередній підігрів чи використання спеціальних пускових рідин.

Легкі фракції потрібні тільки на період пуску і прогріву двигуна, надалі вони починають інтенсивно випаровуватися в паливному баці, бензопроводах. Разом з рідиною через жиклер карбюратора надходить пара, знижується коефіцієнт наповнення циліндрів, падає потужність, двигун перегрівається. У паливоподаючій системі утворяться парові пробки, виникають перебої в роботі, двигун гло­хне. Особливо це часто спостерігається при використанні зимових сортів бензину влітку. У зв'язку з цим кількість легкокиплячих вуглеводнів у бензині обмежують; температура початку кипіння для всіх сортів бензину повинна бути не нижче 350С.

Основну частину палива називають робочою фракцією (по кривій розгонки від 10 до 90 %). Від випаровуваності робочої фракції залежать утворення пальної суміші при різних режимах роботи двигуна, тривалість прогріву (переходу з холостого ходу під навантаження), приємистість (можливість швидкого переходу з одного режиму на іншій). За стандартом робочу фракцію нормують 50 % точкою. Чим вона нижче, тим однорідніше склад палива і пальної суміші по окремих циліндрах, стійкіше працює двигун, краще приємистість (рис. 6.1).


Рис. 6.1. Основні фракції бензину.

Важкі вуглеводні (від 90 % до кінця кипіння) у паливі небажані, тому що випаровуються не повністю. Залишаючись у краплинно-рідкому стані, через зазори між циліндром і поршневими кільцями вони проникають у картер двигуна, змивають мастильну плівку, збільшують знос деталей, розріджують оливу, збільшують витрату палива. Чим менше інтервал температури від 90 % до кінця кипіння, тим вище якість палива, менше його схильність до конденсації, краще економічність і нижче темп зношування деталей двигуна. Температура википання 90 % палива характеризує його схильність до конденсації, що часто називають точкою роси.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Експлуатація повітряних суден

  Конспект >> Авиация и космонавтика
  ... процес технічної експлуатації РТО - регламент технічного обслуговування СТОіР - система техн ... вому циклі ПС, як і всякої машини, починаючи від його побудови і до ... ; експлуатація; заводський ремонт. У життєвому циклі ПС, як і всякої машини, починаючи ...
 2. Система планово-попереджувального технічного обслуговування та ремонту машин

  Реферат >> Транспорт
  ... працездатності машин, введених в експлуатацію 2. Основні положення системи технічного обслуговування та ремонту машин 3. ... експлуатації машин. 2. Основні положення системи технічного обслуговування та ремонту машин У процесі експлуатації будівельних машин ...
 3. Вдосконалення організації технічного обслуговування виробництва (на прикладі ПП "Ларіс")

  Дипломная работа >> Экономика
  ... і та якості технічного обслуговування і ремонту, машин, правильної експлуатації їх у процесі роботи. Тому на ... враховувати різноманітні експлуатаційні та ремонтні особливості обслуговування машин. Розроблені в дисертації методичн ...
 4. Проект централізованого технічного обслуговування маршрутних транспортних засобів на базі філії " ...

  Дипломная работа >> Транспорт
  ... Типова підвісна пневматична різьбозагвичуюча машина Багатошпиндельні підвісні рі ... гайко- і гвинтозагвинчуючі агрегати автоматичних складальних машин і ліній. В конструкціях багатошпиндельних ... може зніматися з експлуатації. Технічне обслуговування ТО-1 і ТО-2 ...
 5. Технічне обслуговування робочого обладнання бульдозера ДЗ-110А

  Курсовая работа >> Транспорт
  ... ів і основні правила експлуатації; вказівки по технічному обслуговуванню машини, регулюванню механізм ... технічне обслуговування й іспит машини. Поточний ремонт повинний забезпечувати нормальну експлуатацію машин до чергового ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0021440982818604