Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Транспорт->Дипломная работа
Технологічне оснащення ремонту автомобілів і агрегатів є важливою ланкою в системі відновлення експлуатованої техніки Для реалізації необхідних ремонт...полностью>>
Транспорт->Реферат
Значительную часть общего пробега автомобиля составляет движение по криволинейной траектории При этом способность автомобиля совершать такие маневры к...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
Данная курсовая работа выполнена в виде учебного отчёта «об оценке рыночной стоимости автомобиля УАЗ Хантер, 2006 г в , государственный номер В711МК98...полностью>>
Транспорт->Контрольная работа
На схеме разрешенных направлений движения, указываются все транспортные и пешеходные потоки, движение которых организуется в данном проекте Если движе...полностью>>

Главная > Практическая работа >Транспорт

Сохрани ссылку в одной из сетей:

3.4. Технічний огляд машин

Технічному огляду підлягають вантажопідйомні крани всіх ти­пів, вантажні електричні візки, електричні ручні талі, лебідки для підйому вантажу і людей, екскаватори, призначені для роботи з крано­вим обладнанням, змінні вантажопідйомні органи (крюки, грейфери, еле­ктромагніти) , всі види вантажнозахватних пристосувань (траверси, стропи і т.п.).

Технічний огляд за об’ємом може бути повним і частковим, за часом виконання – черговим і позачерговим.

Повному технічному огляду під­лягають нові вантажнопідйомні машини і змінні вантажнозахватні прис­тосування до пуску їх в роботу, а також ті, що вже експлуатуються, з періодичністю не менше одного разу в три роки. Позачерговий повний тех­нічний огляд призначається після монтажу, що викликав переміщен­ня машини в інше місце, після реконструкції, а також після ремонту металоконструкції або заміни певного механізму, крюка і в деяких ін­ших випадках. Повний технічний огляд включає огляд, статичні і ди­намічні випробування.

В процесі огляду перевіряють стан металоконструкції, крюка, ка­натів, електрообладнання, приладів безпеки і т.д.

При статичних випробування перевіряють міцність машини і її ок­ремих частин, у стрілових кранів перевіряють також вантажну стійкість. Статичні випробування проводять вантажем на 25% більшим за вантажо­підйомність машини, в навантаження також включають вагу всіх допомі­жних пристосувань. При випробуваннях козлових, мостових і пересув­них консольних кранів вантаж піднімають на висоту 200-300 мм і вит­римують в такому положенні 10хв. У стрілових кранів стрілу ставлять в положення найменшої стійкості крана і вантаж піднімають на висоту 100-200 мм. Після опускання вантажу в металоконструкціях машини не повинно бути залишкових деформацій.

Самочинне опускання кінця стріли або вантажу не повинне перевищувати 100 мм. Після зняття навантаження роблять зовнішній огляд вантажопідйомного обладнання, при цьому в металоконструкціях і вузлах не повинне бути залишкових деформацій, тріщин, розходження зварних швів, ослаблення кріпильних місць, інших дефектів. Для визначення залишкових деформацій у металоконструкціях у найбільш характерних місцях за допомогою керна наносять ряд точок. Розміри заміряють до початку статичних випробувань і після їх виконання, заносять у таблицю та звіряють.

Динамічні випробування проводять для перевірки дії механізмів і їх гальм. При динамічних випробуваннях періодично під­німають і опускають вантаж, як правило на 10% більше за максималь­ну вантажопідйомність, але допускається застосування і робочого ва­нтажу, в обсязі 10 умовних циклів.

Умовний цикл включає наступні операції: підйом вантажу на повну висоту, складання і випрямлення верхньої ланки стріли; опускання вантажу до горизонтального положення стріли; поворот стріли на 180°, втягування і висування вантажу; опускання вантажу на вантажну площадку.

Частковий технічний огляд вантажопідйомних машин проводить­ся без статичних і динамічних випробувань, але не менше одного разу в 12 місяців [ДБН В.2.8-6-96. Технічне обслуговування та ремонт кранів самохідних стрілових.].

При технічному огляді знімні вантажозахватні пристрої (стропи, траверси, кліщі, захвати й ін.) повинні оглядатись і випробовуватись навантаженням, у 1,25 рази більше їх номінальної вантажопідйомності. Періодичність огляду: траверси - через кожні 6 міс; кліщі й інші захвати - » 1 міс; стропи - кожні 10 днів

Крім названих машин, періодичному технічному огляду підля­гають парові і водонагрівні котли і ємності, що працюють під тиском. Для них проводять у встановлені строки внутрішній огляд і гідравліч­ні випробування, в певних випадках виконують дострокові огляди. Порядок проведення технічних оглядів визначений Правилами Держнагляду охорони праці. Машини підлягають реєстрації в ДАІ щорічно, і після капітального ремонту.

3.5. Списання машин

Техніка, що морально застаріла, або повністю втратила виробни­че призначення через фізичне зношення, а також непридатна внаслідок аварії або стихійного лиха, а модернізація технічно недоцільна і економіч­но невиправдана, підлягає списанню з балансу.

Для визначення непридатності техніки до подальшого використан­ня на виробництві, неможливості або неефективності проведення відновлювального ремонту, а також для оформлення відповідної документації на списання техніки, створюється постійно діюча комісія, в обов'язки якої входить: огляд об'єкту, що підлягає списанню, визначення його стану, можливість відновлення і подальшого використання; встановлення причини, що викликала необхідність списання ма­шини (зношення, передчасний вихід з ладу внаслідок порушення правил експлуатації або аварії), а в необхідних випадках - винуватців цього; визначення можливості використання окремих вузлів, деталей і матеріалів машини, що списується і оцінка їх; складання акту на списання.

Відновлення машини (обладнання), що вийшла з ладу внаслідок аварії або стихійного лиха, вважається економічно недоцільним, якщо в результаті огляду встановлена неремонтопридатність трьох і більше основних базових деталей (блок двигуна, рама, коробка переміни пере­дач або задній міст, кабіна і т.д.).

Після списування машину розбирають на вузли, деталі та агрегати із складанням акту про ліквідацію, придатні вузли, деталі та агрега­ти для ремонту інших машин, ставляться на прихід. Непридатні для по­дальшого використання деталі, вузли і агрегати оприходуються як ме­талобрухт по відповідній ціні.

Змістовий модуль 2

ЗМІНА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ МАШИН ПІД ЧАС

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ЇЇ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Тема 4. Основні несправності машини та їх зовнішні ознаки

4.1. Несправності двигуна

В процесі експлуатації машин виникають несправності і відмови в ро­боті складових частин машин, тому дуже важливо навчитися визна­чати їх як по зовнішніх якісних ознаках, так і за допомогою діагно­стичних засобів. Розглянемо основні несправності і їх зовнішні ознаки для двигуна, трансмісії, гальмів­ної сис­теми та електрообладнання.

Несправності двигуна частіше всього виникають внаслідок пору­шення теплових і навантажувальних режимів роботи, герметичності вну­трішніх по­ро­жнин, а також використання неякісних сортів дизельного палива і мастила.

Циліндро-поршнева група (ЦПГ). По мірі зношення ЦПГ, а також при закоксовуванні або поломці кілець, ге­рметичність робочого об'єму циліндра стає недостатньою. Це приводить до зменшення тиску і температури стисненого повітря, наслідком чого є ускладнений запуск двигуна і перебої в його роботі. Зовнішніми ознаками несправності ЦПГ є димлення із сапуна, пе­ре­витрата мастила, втрата потужності, білий дим при пуску, синій - при роботі.

Підшипники колінчатого вала і шатунів працюють у важких умовах. На них діють інерційні сили мас, що рухаються, (поршнів і шатунів), зусилля, що виникають у камерах згоряння від запалення палива й утворення робочих газів, крутильні коливання колінчатого вала, обумовлені перемінними навантаженнями. Крім того, у ряді випадків ускладнене підведення мащення до шийок колінчатого вала і верхніх голівок шатунів.

Кривошипно-шатунний механізм (КШМ) працює в умовах значних знакозмінних навантажень, один з основних факторів, що впливають на роботу з’єднань колінчатого вала і шатунів, — зазори в підшипниках. Від їх значень залежить тиск оливи в магістралі. При нормальних умовах роботи справного двигуна в масляній магістралі підтримується тиск, необхідний для забезпечення оптимальних режимів змащення поверхонь (порядку 2,5—3,6 кгс/см2). При зношування підшипників колінчатого вала і, отже, збільшення зазорів у них полегшується протікання через підшипники оливи, у зв'язку з чим тиск у масляній магістралі знижується. Звичайно мінімально припустимий тиск при номінальній частоті обертання колінчатого вала дорівнює 0,7—1,0 кгс/см2. При більш низькому тиску в шатунні підшипники надходить недостатня кількість оливи, що викликає різке погіршення змащення гільз циліндрів, поршнів і поршневих кілець. Зовнішні ознаки збільшення зазорів: зменшення тиску мастила (при справній системі мащення), а також стуки, що прослуховуються на певних режимах роботи.

При роботі двигуна в картерну оливу попадають забруднення, основними джерелами яких є засмоктуваний у циліндри з повітрям абразив, продукти зносу. Ці забруднення проникають в головну масляну магістраль і, насамперед, шкідливо діють на підшипники колінчатого вала, найбільше шийки колінчатого вала. Це пояснюється тим, що при ударному прикладанню до шийок навантаження, викликаному інтенсивним згорянням палива і різкою зміною сил інерції обертових мас тверді тіла (абразиви, пісок і ін.), що потрапили в масляний шар, проникають в м'який підшипниковий матеріал і дряпають шийки вала. Зі збільшенням зазорів і зі зниженням тиску в магістралі, унаслідок недостатнього шару оливи і наявності великих перемінних навантажень на шейки колінчатого вала відбувається зближення поверхонь шийок і вкладишів. Росте інтенсивність внутрішнього нагрівання плівки оливи, що спричиняє надмірне зниження в'язкості оливи і, отже, ще більше зближення поверхонь тертя. При надмірно тонкому мастильному шарі механічні домішки, що знаходяться в ньому, викликають посилене абразивне зношування поверхонь тертя. У цьому випадку також зростає імовірність розриву масляної плівки і зіткнення шорсткостей, у результаті якого відбувається молекулярно-механічне (контактне) зношування шийок і вкладишів.

В міру збільшення зазорів у підшипниках колінчатого вала й у верхніх голівках шатунів поряд з порушенням умов рідинного тертя зростають динамічні навантаження, поступово здобуваючи ударний характер. Такі навантаження викликають додаткові напруги на деталях, що можуть привести до аварій. Зазор, при якому порушуються умови рідинного тертя, з'являються стуки, і різко зростає інтенсивність зношування з’єднань, вважають граничним. Розрахункові значення граничних зазорів у підшипниках колінчатого вала тракторних дизелів складають 0,4— 0,6 мм, а у верхніх головках шатунів 0,3...0,4 мм.

На характер і інтенсивність зношування деталей кривошипно-шатунного механізму великий вплив роблять сорт оливи, тепловий і навантажувальний режими двигуна, частота обертання колінчатого вала, стан агрегатів системи мащення й інших факторів.

При надмірній в'язкості оливи надходження її до підшипників (особливо до шатунного) ускладнено, у зв'язку з чим відбувається їх підвищене зношування. Якщо в'язкість оливи занадто низька, то товщина масляної плівки в підшипниках також недостатня, щоб забезпечити рідинне тертя, унаслідок чого інтенсивність зношування поверхонь тертя також зростає. Аналогічний вплив на інтенсивність зношування деталей робить тепловий режим двигуна.

Негативна дія на роботу пар тертя чинять різка зміна частоти обертання колінчатого вала і навантаження. При кожному різкому підвищенні частоти обертання колінчатого вала олива, що подається насосом, не встигає проходити через фільтри (особливо коли вони забруднені), у зв'язку з чим у ці моменти відкривається пропускний клапан і, отже, до підшипників надходить нефільтрована олива. Крім того, у потоці повітря, засмоктуваного через повітроочисник, відбувається гідравлічний удар. Швидкість потоку повітря на короткий час падає, а потім знову зростає. У моменти падіння швидкості потоку повітря погіршується робота інерційного повітроочисника, внаслідок чого в циліндри з повітрям попадають порції пилу. Відзначені явища несприятливо відбиваються насамперед на зносостійкості шийок колінчатого вала і вкладишів.

Щоб запобігти небажаним наслідкам, необхідно швидше прогрівати двигун після запуску і підтримувати нормальний тепловий стан при роботі трактора, плавно змінювати швидкісний режим, вчасно промивати масляні фільтри і заміняти оливу в картері.

Газорозподільний механізм (ГРМ) забезпечує оптимальні умови напов­нення циліндрів повітрям. При нормальному технічному стані механізму газорозподілу забезпечуються задані кути початку відкриття і кінця закриття клапанів щодо верхніх і нижніх мертвих точок поршнів (фази газорозподілу), а, значить, і оптимальні умови наповнення циліндрів повітрям, не порушується динаміка руху деталей механізму і відбувається помірне наростання їхнього зносу.

При взаємодії кулачків з тарілками штовхальників відбувається зношування їхніх поверхонь під впливом сил тертя, ковзання і кочення. Крім того, на процес зношування кулачків впливають навантаження, швидкість переміщення поверхонь тертя, якість змащення, температура й ін.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Експлуатація повітряних суден

  Конспект >> Авиация и космонавтика
  ... процес технічної експлуатації РТО - регламент технічного обслуговування СТОіР - система техн ... вому циклі ПС, як і всякої машини, починаючи від його побудови і до ... ; експлуатація; заводський ремонт. У життєвому циклі ПС, як і всякої машини, починаючи ...
 2. Система планово-попереджувального технічного обслуговування та ремонту машин

  Реферат >> Транспорт
  ... працездатності машин, введених в експлуатацію 2. Основні положення системи технічного обслуговування та ремонту машин 3. ... експлуатації машин. 2. Основні положення системи технічного обслуговування та ремонту машин У процесі експлуатації будівельних машин ...
 3. Вдосконалення організації технічного обслуговування виробництва (на прикладі ПП "Ларіс")

  Дипломная работа >> Экономика
  ... і та якості технічного обслуговування і ремонту, машин, правильної експлуатації їх у процесі роботи. Тому на ... враховувати різноманітні експлуатаційні та ремонтні особливості обслуговування машин. Розроблені в дисертації методичн ...
 4. Проект централізованого технічного обслуговування маршрутних транспортних засобів на базі філії " ...

  Дипломная работа >> Транспорт
  ... Типова підвісна пневматична різьбозагвичуюча машина Багатошпиндельні підвісні рі ... гайко- і гвинтозагвинчуючі агрегати автоматичних складальних машин і ліній. В конструкціях багатошпиндельних ... може зніматися з експлуатації. Технічне обслуговування ТО-1 і ТО-2 ...
 5. Технічне обслуговування робочого обладнання бульдозера ДЗ-110А

  Курсовая работа >> Транспорт
  ... ів і основні правила експлуатації; вказівки по технічному обслуговуванню машини, регулюванню механізм ... технічне обслуговування й іспит машини. Поточний ремонт повинний забезпечувати нормальну експлуатацію машин до чергового ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019538402557373