Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Транспорт->Дипломная работа
Технологічне оснащення ремонту автомобілів і агрегатів є важливою ланкою в системі відновлення експлуатованої техніки Для реалізації необхідних ремонт...полностью>>
Транспорт->Реферат
Значительную часть общего пробега автомобиля составляет движение по криволинейной траектории При этом способность автомобиля совершать такие маневры к...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
Данная курсовая работа выполнена в виде учебного отчёта «об оценке рыночной стоимости автомобиля УАЗ Хантер, 2006 г в , государственный номер В711МК98...полностью>>
Транспорт->Контрольная работа
На схеме разрешенных направлений движения, указываются все транспортные и пешеходные потоки, движение которых организуется в данном проекте Если движе...полностью>>

Главная > Практическая работа >Транспорт

Сохрани ссылку в одной из сетей:

а. Характеристика засобів ТО

Засоби ТО включають в себе технологічне оснащення і споруди. Вони призначені для виконання всіх видів ТО і дозволяють підвищити його якість, зменшити затрати праці і часу, що сприяє під­вищенню технічної готовності машин і кращому їх використанню.

Засоби ТО бувають стаціонарні і пересувні.

До стаціонарних відносяться:

- пункти технічного обслуговування;

- виробничі бази ТО та Р;

- станції технічного обслуговування тракторів;

- ремонтно-обслуговуючі комплекси.

Всі вони служать основною виробничою базою для виконання ТО в любий пері­од року при дотриманні технічних вимог, а також санітарно - гігієнічних умов для обслуговуючого персоналу, для них відповідно розроблені ко­мплекти стаціонарних засобів ТО (КСТО чотирьох рівнів), які відріз­няються складом обладнання, яке вибирають, виходячи з технічної ба­зи і об'єму робіт.

До пересувних засобів відносяться:

- АТО на шасі автомобіля, двохвісного причепа або самохідного шасі;

- пересувні ремонтні і ремонтно-діагностичні майстерні з електро­зварювальним апаратом;

- пересувні діагностичні установки на шасі автомобіля-фургона;

- механізовані заправники.

Ці пересувні засоби призначені для проведення в польових умовах ТО-1 і ТО-2, виявляти і усувати відмови і несправності машин, а та­кож заправляти паливом, мастилами і водою.

Кількість АТО, необхідна для проведення ТО:

КАТО = ΣТАТО / ФАТО·Кзм·Кв·Кг·Кр·Кн, (3.3.)

де: ΣТАТО – трудомісткість операцій ТО по всьому парку машин, що виконується АТО; Кзм - коефіцієнт змінності АТО (Кзм=0,65...0,85); Кв - коефіцієнт внутрішньозмінного використання (Кв=0,65...0,85); Кг - коефіцієнт готовності (Кг=0,8...0,95); Кн - коефіцієнт нерівномірності прибуття техніки на ТО (Кн =0,7...0,9); Кр - коефіцієнт розсіювання парку машин на об'єктах робіт (Кр=0,6...1,0), ФАТО - річний фонд часу АТО.

Середньорічна кількість робітників спеціалізованих ланок, бригад:

NАТО = ТАТО / [(Р1 + Р2)·Фдр·Сн], (3.4)

де ТАТО - сумарний об`єм роботи пересувних засобів технічного обслуговування, люд./год.; Р1 - кількість постійних робітників спеціалізованої ланки, Р1 = 2 чол.; - коефіцієнт, що враховує час, який витрачається постійними робітниками спеціалізованої ланки на допоміжні роботи (переїзди, підготовка до роботи, оформлення документів, поповнення запасів паливо-мастильних матеріалів в ємностях агрегатів і т.д.), = 0,5...0,7; Р2 - кількість машиністів залучених до технічного обслуговування, чол.; Сн - коефіцієнт, що враховує нерівномірність заїздів машин на технічне обслуговування і виконання робіт, які непередбачені ТО (Сн = 0,7...0,85); Фдр - дійсний фонд робочого часу робітника, год.

Фдр= (Фнр-dв)·Ко, (3.5)

де - кількість днів відпустки за плановий період (dв=24 дня); Ко - коефіцієнт, що враховує вимушені втрати часу через хвороби та інші поважні причини (Ко=0,97...0,98).

Фнр - номінальний фонд робочого часу робітника, год

Фнр = (dк – dсв) · t зм, (3.6)

де - кількість календарних днів в році; dсв - кількість святкових і вихідних днів; tзм - тривалість зміни, год.

б. Класифікація загальна характеристика засобів ТО

Операції технічного обслуговування машин можна розділити на 7 основних груп. Кожна група операції ТО має чітке призначення і характерні осо­бливості. Для цих операцій розроблені і серійно випускаються стенди, установки, обладнання, прилади, пристосування, інструмент і т.д. Таким чином, за основу класифікації засобів ТО машин прийняті вищеназвані групи операцій.

1. Мийно - очищувальні засоби ТО призначені для зовнішнього і вну­трішнього очищення машин. Для зовнішнього очищення широко застосову­ють високопродуктивні моніторні мийні машини, як для закритих при­міщень, так і для відкритих майданчиків.

Принцип очищення полягає в подачі на очищувану поверхню водяної струмини під тиском від 5 до 40 МПа і температурою 5...80°С. Компле­ксна дія динамічного тиску струмини, високої температури і миючих засобів забезпечує ефективне очищення поверхні в тому числі від мас­тильних матеріалів і продуктів їх розпаду.

Для внутрішнього очищення машин в основному застосовують облад­нання для промивання системи мащення ДВЗ і інших агрегатів. Ця опе­рація дозволяє видалити залишки відпрацьованого мастила, продуктів розпаду і зношення деталей із системи мащення, при цьому правильна промивка системи мащення забезпечує збільшення фактичного ресурсу моторної оливи в 1,5 рази.

До мийно-очищувальних засобів відноситься обладнання для очи­щення паперових фільтрувальних елементів повітроочисників, від яких в значити мірі залежить довговічність ДВЗ. Очищення може здійснюватись 2 способами: обдування стиснутим повітрям (суха очистка); очищення за допомогою миючого розчину з наступною сушкою струменем підіг­рітого повітря.

До мийно-очищувальних засобів також відноситься обладнання для очищення мастил, які за своїми фізико-хімічними показниками зна­ходяться в допустимих межах для експлуатації, за винятком механічних домішок неорганічного походження.

2. Контрольно-діагностичні засоби ТО призначені для визначення те­хнічного стану машин, отримання інформації для прийняття рішення про характер і об'єм операцій, які необхідно виконати при ТО, або про вид, строки і місце ремонту машин.

3. Мастильно-заправні засоби ТО призначені для оперативного зма­щування і заправки машин мастильними матеріалами, робочими і охолод­жуючими рідинами із збереженням їх якості, обліку витрати, збору відпрацьованих мастил для подальшої їх регенерації.

4. Паливо-заправні засоби призначені для заправки машин паливом з обліком відпускаємої кількості.

5. Регулювальні засоби призначені для відновлення регулювальних параметрів технічного стану, до них відносяться стенди, установки, прилади і пристосування для регулювання робочих органів, елементів паливної системи двигунів, зазорів в з'єднаннях, натягу пасових передач, тиску і т.д.

6. Кріпильні засоби призначені для перевірки і підтягування кріп­лення складових частин машин, для їх часткового розбирання і складання при ТО (рожкові і то­рцеві ключі, викрутки, зйомники і інші пристосування, електро-, пневмо- гідро- інструмент).

7. Консерваційні засоби ТО призначені для оперативної підготовки машин до зберігання і зняття їх після зберігання. З їх допомогою ви­конують операції очищення, нанесення на деталі і поверхні консерваційних матеріалів, а також для розконсервації машин.

в. Вимоги до засобів технічного обслуговування

Засоби технічного обслуговування повинні відповідати таким ви­могам:

1 - повне і якісне виконання всіх видів робіт передбачених технічними умовами; 2 - універсальність використання; 3 - виконання ТО з мінімальними затратами праці, часу і матеріалів; 4 - швидку заправку машин ПММ без втрат і забруднень; 5 - безпечне проведення ТО; 6 - надійність в роботі; 7 - високу прохідність.

3.2. Приймання машин в експлуатацію

Види випробувань і порядок їх здійснення - ДБН В.2.8-2-95 [8].

Метою приймання є визначення технічного стану і придатності ма­шини для використання по призначенню. Розрізняють такі види приймання машин [9, п. 6]:

- приймання нових машин;

- приймання машин після капітального ремонту;

- приймання машин з інших організацій;

- між змінне приймання.

Всі машини, що поступають в організацію (з заводу-виготовлювача, ремзаводів і інших організацій) повинні прийматись спеціальною комі­сією з обов'язковим складанням приймально-здаточного акту по формі № ОС-1 статуправління. Для цього в кожній організації створюють пос­тійно діючу комісію, яка затверджується наказом керівника, в склад комісії, як правило, повинен входити машиніст, який буде працювати на цій машині.

При отриманні нових машин та відвантажених з нею вантажних місць перевіряють цілість упакування і відсутність пошкоджень, а також на­явність пломб, при виявленні дефектів, або відсутності пломб склада­ють акт і претензії направляють транспортуючій організації.

Після зовнішнього огляду знімають пломби, виймають товарно-супроводжувальну документацію, в тому числі наявність експлуатаційної і ремонтної документації, в разі некомплектності або виявлення неспра­вності складають акт-рекламацію, для складання двостороннього акту - рекламації організація зобов'язана в 3-х денний термін викликати представника заводу, в повідомленні вказується: назва, марка і номер машини, дата випуску і короткий опис дефекту, представник заводу зо­бов'язаний прибути в 3-х денний термін з дня отримання повідомлення, не враховуючи часу на дорогу, в разі неприбуття представника заводу в передбачений термін, організація має право скласти акт з участю представника незацікавленої компетентної організації. Такий акт має силу двостороннього акту.

Вантажно-підйомні машини до вводу в експлуатацію реєструються в органах теруправління держнагляду охорони праці, а самохідні маши­ни на базі автомобіля ставлять на облік в ДАІ.

На машини, які прийняті комісією, наносять інвентарний номер, розпізнавальні надписи і умовні зображення (емблеми) прийняті в да­ному міністерстві (відомстві), але так, щоб вони не займали місце для встановлення номерних знаків ДАІ. Машини вводяться в експлуата­цію письмовим розпорядженням або наказом керівника.

Аналогічно приймаються машини після капітального ремонту.

При прийманні машин з інших організацій перевіряють комплектність відсутність поломок, справність складових частин, правильність регулювань і технічний стан машини в цілому. В акті приймання вказують її наробіток з початку експлуатації, скільки разів машині проводили поточний і капітальний ремонт і дату останнього капітального ремонту.

Міжзмінне приймання машин проводять при передачі машини одним машиністом іншому, машина повинна бути змащена і заправлена експлуа­таційними матеріалами. Машиніст, що здає машину, інформує машиніста, що приймає машину, про помічені неполадки і несправності, які зано­сяться в приймально-здавальний журнал.

3.3. Експлуатаційна обкатка машин

Введення БіММ в роботу під навантаженням без попередньої об­катки заборонено.

Період обкатки залежить від складності машини і може бути від 10 до 100 год., а для транспортних засобів – 1000 км. пробігу.

Обкатку сучасних машин з гідроприводом проводять протягом 20-30 год. поетапно, з різним ступенем навантаження:

- обкатка ДВЗ на хх. = 15 - 20 хв.;

- обкатка гідронасоса на хх. = 30 - 60 хв.;

- обкатка машини на хх. = 4 - 5 год.;

- обкатка машини в різних режимах =15-25 год.

Якщо в процесі обкатки відхилень не виявлено, то приймають нижній діапазон часу. При обкатці двигуна перші 5 хв. він повинен працювати на мініма­льних обертах, з поступовим переходом на максимальні. При цьому пере­віряють покази приладів, прослуховують роботу, контролюють щільність з'єднань, тиск мастила в магістралі повинен бути не менше 0,5 МПа на номінальних обертах і не менше 0,1 МПа - на мінімальних обертах.

При обкатці гідронасоса встановлюють частоту обертання колінвалу ДВЗ не більше 1000 об/хв і плавно включають насос на 5-10 с, повто­рюючи операцію 3-4 рази для заповнення порожнин насоса маслом, і пос­тупово переводять на постійний режим, через кожні 10-15 хв. переводять насос на роботу в середньому режимі і максимальному, контролю­ючи температуру робочої рідини. Переконавшись в нормальній роботі, обкатують машину в цілому на ґрунтах 1-ї категорії при 1/3; 1/2 та 3/4 навантаження, закінчу­ють обкатку ТО-1. Після обкатки складають акт, в якому вказують перелік виконаних операцій, роблять відповідний запис в формулярі і дають дозвіл на експлуатацію.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Експлуатація повітряних суден

  Конспект >> Авиация и космонавтика
  ... процес технічної експлуатації РТО - регламент технічного обслуговування СТОіР - система техн ... вому циклі ПС, як і всякої машини, починаючи від його побудови і до ... ; експлуатація; заводський ремонт. У життєвому циклі ПС, як і всякої машини, починаючи ...
 2. Система планово-попереджувального технічного обслуговування та ремонту машин

  Реферат >> Транспорт
  ... працездатності машин, введених в експлуатацію 2. Основні положення системи технічного обслуговування та ремонту машин 3. ... експлуатації машин. 2. Основні положення системи технічного обслуговування та ремонту машин У процесі експлуатації будівельних машин ...
 3. Вдосконалення організації технічного обслуговування виробництва (на прикладі ПП "Ларіс")

  Дипломная работа >> Экономика
  ... і та якості технічного обслуговування і ремонту, машин, правильної експлуатації їх у процесі роботи. Тому на ... враховувати різноманітні експлуатаційні та ремонтні особливості обслуговування машин. Розроблені в дисертації методичн ...
 4. Проект централізованого технічного обслуговування маршрутних транспортних засобів на базі філії " ...

  Дипломная работа >> Транспорт
  ... Типова підвісна пневматична різьбозагвичуюча машина Багатошпиндельні підвісні рі ... гайко- і гвинтозагвинчуючі агрегати автоматичних складальних машин і ліній. В конструкціях багатошпиндельних ... може зніматися з експлуатації. Технічне обслуговування ТО-1 і ТО-2 ...
 5. Технічне обслуговування робочого обладнання бульдозера ДЗ-110А

  Курсовая работа >> Транспорт
  ... ів і основні правила експлуатації; вказівки по технічному обслуговуванню машини, регулюванню механізм ... технічне обслуговування й іспит машини. Поточний ремонт повинний забезпечувати нормальну експлуатацію машин до чергового ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019497871398926