Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Транспорт->Дипломная работа
Технологічне оснащення ремонту автомобілів і агрегатів є важливою ланкою в системі відновлення експлуатованої техніки Для реалізації необхідних ремонт...полностью>>
Транспорт->Реферат
Значительную часть общего пробега автомобиля составляет движение по криволинейной траектории При этом способность автомобиля совершать такие маневры к...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
Данная курсовая работа выполнена в виде учебного отчёта «об оценке рыночной стоимости автомобиля УАЗ Хантер, 2006 г в , государственный номер В711МК98...полностью>>
Транспорт->Контрольная работа
На схеме разрешенных направлений движения, указываются все транспортные и пешеходные потоки, движение которых организуется в данном проекте Если движе...полностью>>

Главная > Практическая работа >Транспорт

Сохрани ссылку в одной из сетей:

2.4 Види і періодичність ТО тракторів і машин

Види, періодичність, а також основні вимоги до проведення тех­нічного обслуговування будівельних машин наведені в ДБН В.2.8-4-96 Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин [1]. Загальні вимоги – в ДБН В.2.8-9-98 [9, п. 9]. В ДБН В.2.8-3-95 “Технічна експлуатація машин”[2] містяться крім загальних положень також структура системи планово-попереджувального технічного обслуговування та ремонту будівельних машин (система ППР) і питання планування ТО і Р будівельних машин, порядок розрахунку, наведені норми періодичності і трудомісткості операцій ТОіР.

Розрізняють ТО при експлуатаційній обкат­ці, використанні, збереженні і в особливих умовах роботи тракторів і машин.

При експлуатаційній обкатці тракторів і машин ТО проводять по­етапно: при підготовці до обкатки, в процесі обкатки і по закінчен­ні обкатки.

При використанні тракторів і машин передбачені такі види ТО:

щозмінне, номерні (ТО-1, ТО-2, ТО-3), сезонне.

ТО тракторів і машин при зберіганні (при підготовці, в процесі і при знятті з зберігання) проводиться у відповідності з ГОСТ7751-85.

ТО в особливих умовах враховує особливості експлуатації трак­торів на піщаних, кам'янистих і заболочених ґрунтах, в умовах висо­когір'я і при низьких температурах.

Періодичність ТО для тракторів і машин на їх базі встановлена в мотогодинах наробітку, а для несамохідних машин встановлюється в годинах основної роботи під навантаженням, періодичність ТО може вказуватись в інших одиницях, еквівалентних наробітку (літри витра­ченого дизельного пального - для тракторів, комбайнів; фізичні або умовні еталонні гектари; кілограми або тони виробленої продукті і т.д.).

Допускається відхилення фактичної періодичності (випередження або залізнення) ТО1 та ТО-2 до 10%. а ТО-3 - до 5% від встановленої. Щозмінне технічне обслуговування (ЩТО) проводиться через кожні 10 год або в кінці кожної зміни.

Сезонне технічне обслуговування при переході на весняно-літню експлуатацію (СТО-ВЛ) проводиться при встановленні температури нав­колишнього середовища більше +5°С. при переході до осінньо-зимової експлуатації (СТО-ОЗ) - нижче +5°С. сезонне технічне обслуговування суміщається з проведенням чергового номерного ТО.

Цикл технічного обслуговування при новій періодичності (50, 250, 1000 м.-г.) без вра­хування ЩТО і СТО буде таким: ТО-1 –ТО-1 – ТО-1 – ТО-1 – ТО-2, ТО-2 – ТО-2 – ТО-2 – ТО-3.

2.5. Стратегії технічного обслуговування

ЛGroup 632юба система експлуатації повинна мати стратегію заміни і обслуговування елементів обладнання. Під стратегією розуміють принцип, за яким проводиться оцінка технічного стану машини та визначається періодичність проведення операцій з ТО.

Рис. 2.2. Загальна класифікація стратегій.

Стратегія "За часом". При даній стратегії періодичність проведення планових робіт з ТО суворо регламентується незалежно від кількості непланових та аварійних ситуацій в міжремонтний період. Графічно – рис.2.3 а.

Рекомендується для елементів, для яких трудоємкість і витрати на проведення ТО, включно з вартістю простою при усуненні відмов менше, ніж при проведенні планово-попереджувальних операцій з ТО, а самі відмови не викликають аварійних ситуацій та не знижують безпеку експлуатації.

Стратегія "За напрацюванням". Рекомендується для обладнання, в якого трудоємкість та витрати на проведення ремонтних робіт, включно з витратами від простою, при проведенні непланових та планових замін однакові. Рис. 2.3, б. Загальна трудоємкість ТОіР при даній стратегії нижче, ніж "За часом". Стратегія "За ресурсом" найбільш доречна для обладнання, що працює в стаціонарних та мало змінних режимах роботи.

Стратегія "За відмовою" Рис. 2.3 в. Застосовується при відсутності планово-попереджувального ремонту і є ефективною для елементів, в яких параметр потоку відмов ω(t) = const

ω(t) =

nּ(t+Δt) – n(t)

= const, год.-1

Δt

де n(t), nּ(t+Δt) – відповідно кількість відмов елементів до моментів часу t і (t+Δt).

Ситуація, коли ω(t)=const, означає, що ймовірність безпечної роботи не характеризується зносом або старінням елементу, а закон розподілу напрацювання експоненційний, який відображає випадкові значення часу напрацювання на вімову tно, що визначається випадковою відмовою. Прикладом можуть служити: пориви тягових ланцюгів, злам зубців рейки, пошкодження силового кабелю, перегоряння запобіжника та ін. В таких випадках планові заміни не усувають випадкової відмови, але можуть призвести до втрат на простоювання та тимчасового зниження надійності за рахунок припрацювання. При даній стратегії необхідно суворо дотримуватись планового режиму ТОіР, приділяючи велику увагу ремонтним оглядам.

Стратегія "За кількістю відмов" (Рис. 2.3 г.). Застосовується в системах, в яких накопичення відмов призводить до суттєвої зміни їх якості, незважаючи на проведення відновлення. Допустима кількість відмов не залежить від часу напрацювання на відмову τр. Зазвичай застосовується в пристроях систем електрозабезпечення, автоматики.

Для таких систем може також прийматись стратегія "Планових перевірок" (Рис. 2.3.д.) з плановою заміною елементу при nn – ній перевірці (на рис.2.3. nn=2) при її роботі в черговому режимі (Д). Якщо в процесі контролю виявлено відмову (τа), то час наступної планової заміни τр відліковують від моменту відмови та заміни τа.

Стратегія "За параметром". Є найбільш ефективною та може забезпечити безпечну роботу системи при наявності необхідних засобів діагностування технічного стану, необхідній та достатній кількості параметрів контролю та обґрунтованому діапазоні їх виміру. Заміна елементу (період τз, Рис. 2.3 е.) настає при досягненні амплітуди вібрації А(t) (корпуса підшипника і т.д.) (Рис. 2.3.е1) максимально допустимої величини А(t)max, або при допустимих значеннях Pmax i Pmin (Рис. 2.3.е2) – величини тиску в запобіжному клапані та ін. При величині настройки клапана Рпр.к.

Стратегія "За результатами огляду". Ця стратегія широко застосовується в системі ППР і може бути ефективною при наявності певних нормативних контрольних ознак, що визначають технічний стан обладнання. Ефективність стратегії висока у випадку, коли ймовірність відмови в період між оглядами близька до нуля.

Рис. 2.3. Режими стратегій ТО і Р: а – за часом, б – за напрацюванням, в – до відмови, г – за кількістю відмов, д – за плановою перевіркою, е – за параметром. t - час, Pa – аварійний режим (відмова), P – робочий режим, Pn – режим планової заміни, Пр – планова перевірка, Д – черговий контроль, Зп – заміна планова, n – кількість відмов, tмо – час напрацювання на відмову, τp – час роботи, τn – час планової заміни, τa – час заміни після відмови, τз – час заміни.

Тема 3. Служба експлуатації машин і експлуатаційно-ремонтна база

3.1. Служба експлуатації машин і експлуатаційно-ремонтна база

3.1.1. Служба експлуатації і ремонту машин вищого рівня виконує такі функції: організовує розміщення машин для проведення КР на ремонтних за­водах і контролює хід ремонту; веде облік техніки і її перемощення; приймає участь в складанні заявок на машини, обладнання, скла­дальні одиниці, запчастини; контролює правильність списування техніки; керує підвідомчими ремонтними підприємствами (при їх наявності), центральними пунктами технічного обслуговування (ПТО); організовує навчання працівників служби експлуатації первинних організацій і забезпечує їх нормативними і інструктивними матеріала­ми по експлуатації.

Служба експлуатації і ремонту машин первинних організацій (ПМК, БУ, БМУ): відповідає за експлуатацію і ремонт машин; здійснює заходи по ліквідації аварійних ситуацій; організовує облік роботи машин; розробляє річні, квартальні і місячні план-графіки ТО і Р, а та­кож контролює їх виконання; складає заявки на запчастини, експлуатаційні матеріали; представляє в об'єднання (трести) дані про виконання планів ре­монту і складає акти на списування техніки; розробляє плани роботи ЦРМ і пересувних засобів ТО і Р машин; забезпечує підрозділи технічною документацією і нормативними матеріалами; розробляє заходи по техніці безпеки і підготовці кадрів.

3.1.2. Експлуатаційно-ремонтна база складається із виробничо-експлуа­таційних баз первинних організацій і ремонтно-механічних заводів.

Виробничо-експлуатаційна база первинних організацій (машинний двір) представляє собою комплекс споруд і майданчиків для зберіган­ня, ТО і поточного ремонту машин, а також зберігання пально-мастиль­них матеріалів, запчастин і складальних одиниць. Така база має в на­явності ЦРМ, пересувні засоби для ТО, ремонту і заправки машин на місці їх роботи.

Центральні ремонтні майстерні включають бокси для ТО (профілак­торії), а також розбірно-складальне, механічне, зварювальне, коваль­ське, мідницько-жестяницьке, електротехнічне, деревообробне і інші від­ділення. технологічне обладнання цих відділень дозволяє виконувати ТО, поточні ремонти і різні господарчі роботи, а також виготовляти нескладні пристосування і обладнання.

Штат, необхідний для проведення ТО і Р визначають за формулою:

Рр = Т / (Фдр Кпн), (3.1)

де Т - трудомісткість відповідного виду робіт, люд./год.; Фдр - дійсний фонд робочого часу робітника, год.; Кпн - коефіцієнт перевиконання норм, Кпн = 1,15...1,2.

Дійсний фонд робочого часу робітника:

Фдр = [dк - (dв + do)] tзм Кр , люд.год., (3.2)

де dк, dв, do - кількість календарних, вихідних, святкових і відпускних днів на період, що планується, дн.; tзм - тривалість зміни, год. (tзм = 8,2 год.); Кр - коефіцієнт, що враховує вимушені втрати часу через хворобу та з інших поважних причин (Кр = 0,97...0,98).

Пересувні засоби включають пересувні агрегати ТО, ремонтні і ремонтно-діагностичні майстерні, механізовані заправочні агрегати і засоби для транспортування техніки.

Засоби технічного обслуговування машинЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Експлуатація повітряних суден

  Конспект >> Авиация и космонавтика
  ... процес технічної експлуатації РТО - регламент технічного обслуговування СТОіР - система техн ... вому циклі ПС, як і всякої машини, починаючи від його побудови і до ... ; експлуатація; заводський ремонт. У життєвому циклі ПС, як і всякої машини, починаючи ...
 2. Система планово-попереджувального технічного обслуговування та ремонту машин

  Реферат >> Транспорт
  ... працездатності машин, введених в експлуатацію 2. Основні положення системи технічного обслуговування та ремонту машин 3. ... експлуатації машин. 2. Основні положення системи технічного обслуговування та ремонту машин У процесі експлуатації будівельних машин ...
 3. Вдосконалення організації технічного обслуговування виробництва (на прикладі ПП "Ларіс")

  Дипломная работа >> Экономика
  ... і та якості технічного обслуговування і ремонту, машин, правильної експлуатації їх у процесі роботи. Тому на ... враховувати різноманітні експлуатаційні та ремонтні особливості обслуговування машин. Розроблені в дисертації методичн ...
 4. Проект централізованого технічного обслуговування маршрутних транспортних засобів на базі філії " ...

  Дипломная работа >> Транспорт
  ... Типова підвісна пневматична різьбозагвичуюча машина Багатошпиндельні підвісні рі ... гайко- і гвинтозагвинчуючі агрегати автоматичних складальних машин і ліній. В конструкціях багатошпиндельних ... може зніматися з експлуатації. Технічне обслуговування ТО-1 і ТО-2 ...
 5. Технічне обслуговування робочого обладнання бульдозера ДЗ-110А

  Курсовая работа >> Транспорт
  ... ів і основні правила експлуатації; вказівки по технічному обслуговуванню машини, регулюванню механізм ... технічне обслуговування й іспит машини. Поточний ремонт повинний забезпечувати нормальну експлуатацію машин до чергового ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020501613616943