Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Транспорт->Дипломная работа
Технологічне оснащення ремонту автомобілів і агрегатів є важливою ланкою в системі відновлення експлуатованої техніки Для реалізації необхідних ремонт...полностью>>
Транспорт->Реферат
Значительную часть общего пробега автомобиля составляет движение по криволинейной траектории При этом способность автомобиля совершать такие маневры к...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
Данная курсовая работа выполнена в виде учебного отчёта «об оценке рыночной стоимости автомобиля УАЗ Хантер, 2006 г в , государственный номер В711МК98...полностью>>
Транспорт->Контрольная работа
На схеме разрешенных направлений движения, указываются все транспортные и пешеходные потоки, движение которых организуется в данном проекте Если движе...полностью>>

Главная > Практическая работа >Транспорт

Сохрани ссылку в одной из сетей:

2.1.4. Ремонт будівельних машин

Ремонт - це комплекс робіт, що відновлюють ресурс і забезпечують працездатність та справність будівельних машин в процесі експлуатації. Ремонт включає контрольно-діагностичні, розбірно-складальні, слюсарні, зварювально-наплавні та інші роботи.

Встановлюється два види планового ремонту будівельних машин: поточний і капітальний.

Поточний ремонт призначений для підтримання працездатності та справності машин шляхом відновлення або заміни окремих складальних одиниць і деталей, крім базових; їх обсяг визначається технічним станом машин.

Капітальний ремонт призначений для відновлення справності та повного чи близького до нього ресурсу машин шляхом заміни або відновлення складальних одиниць і деталей, включаючи базові.

Крім планових ремонтів проводяться непланові ремонти, необхідність в яких виникає внаслідок відмов або аварій.

2.1.5. Система контролю технічного стану будівельних машин

Контроль технічного стану будівельних машин здійснюється методами та засобами технічного діагностування, яке є складовою частиною технічного обслуговування та ремонту (ТОіР).

Діагностування будівельних машин в залежності від призначення, переліку робіт, періодичності і трудомісткості підрозділяється на загальне та поглиблене. Загальне діагностування має за мету визначення технічного стану складальних одиниць будівельних машин, поглиблене - визначення несправностей, виявлення їх причин і характеру. Технологічний процес технічного діагностуваня будівельних машин організується з урахуванням взаємозв'язку операцій діагностування з основними роботами ТО і Р.

2.2.6. Планування технічного обслуговування та ремонту будівельних машин

Власники будівельних машин складають річний план і місячний план-графік ТОіР будівельних машин.

Річним планом встановлюється кількість технічних обслуговувань і ремонтів для кожної машини, групи однотипних машин і парку машин в цілому (ДБН В.2.8-3-95, додаток 8). На підставі річного плану визначається потреба в матеріальних і трудових ресурсах на виконання ТОіР, потреба в виробничих площах ремонтних майстерень, технологічному обладнанні, пересувних засобах ТОіР.

Місячний план-графік визначає строки постановки машини на технічне обслуговування та ремонт (ДБН В.2.8-3-95, додаток 9).

2.1.7. Організація проведення технічного обслуговування та ремонту будівельних машин

Власники машин забезпечують проведення ТОіР у відповідності з річним планом і місячним планом-графіком. Операції ТОіР мають виконуватися у відповідності з вимогами технологічних карт, технічних описів і інструкцій по експлуатації будівельних машин.

Організація ТОіР будівельних машин забезпечується завчасною інженерно-технологічною підготовкою виробництва, що включає забезпечення експлуатаційною та ремонтною документацією; оснащення технологічних процесів спеціальним обладнанням, оснасткою та інструментом; матеріально-технічне забезпечення запасними частинами, комплектуючими виробами та ремонтно-експлуатаційними матеріалами; підготовку та підвищення кваліфікації робітників, які зайняті ТОіР, і машиністів будівельних машин; удосконалення ремонтно-експлуатаційної бази; контроль якості робіт по ТОіР.

При виробничій необхідності і погодженні з замовником власник машин може змінювати строки проведення технічного обслуговування, але не більш як на три дні.

ТО і Р будівельних машин виконуються як в умовах стаціонарних майстерень, так і безпосередньо на місцях роботи за допомогою пересувних засобів ТОіР. Капітальний ремонт будівельних машин, їх складових частин та складальних одиниць, як правило, здійснюється централізовано на ремонтних і ремонтно-механічних підприємствах, а також на базах механізації.

Доцільність постановки будівельної машини в ремонт, передбачений планом-графіком, визначається комісією, очолюваною головним інженером (головним механіком) власника. Якщо будівельна машина за своїм технічним станом не потребує ремонту в строки, що передбачені планом-графіком, комісія дає дозвіл на подальше її використання за призначенням і встановлює нову дату огляду.

Організація та проведення робіт по ТОіР здійснюється у відповідності з правилами безпеки виконання робіт і протипожежної безпеки, а також мають бути передбачені заходи щодо запобігання забруднення навколишнього середовища.

2.2. Обґрунтування періодичності ТО

Існує декілька критеріїв, по яких встановлюють періодичність ТО:

- по максимальній продуктивності машини;

- по середньому значенню наробітку між відмовами;

- по мінімальних питомих затратах;

- по мінімальній ймовірності відмови і ін.

Метод визначення періодичності ТО по максимальній продуктивності машин полягає в тому, що з часом, в результаті розрегулювання і зносу складових частин, продуктивність машин (потужність двигуна) зменшується. При технічному обслуговуванні показники відновлюються. Чим частіше виконують ТО, тим менше знижується потужність двигуна, яка тісно пов'язана з продуктивністю машини. Але при збільшенні кількості ТО зростають простої машини на періоди відновлення потужності двигуна. Недолік методу полягає в тому, що він не враховує розсіювання випадкової швидкості зниження потужності або продуктивності однотипних машин.

Визначення періодичності ТО по середньому значенню наробітку між відмовами усуває цей недолік шляхом обліку як середнього наробітку Тср. так і середнього квадратичного його відхилення σ. Якщо прийняти за періодичність ТО середнє значення наробітку, то 50% ма­шин до цього часу відкажуть, тобто ТО для них буде з запізненням. Тому необхідно проводити ТО раніше на величину середнього квадратичного відхилення наробітку ніж відмовами:

(2.1)

При нормальному закону розподілу наробітку між відмовами не 50, а 13,5% машин вийдуть з ладу, а для решти буде проведено попереджувальні операції ТО. Метод є приблизним, так як в одних ви­падках, коли затрати, викликані усуненням наслідків відмов, великі, періодичність буде завищеною, а коли малі - заниженою.

Метод обґрунтування періодичності ТО по критерію мінімуму питомих витрат усуває згадуваний недолік. Крім того, цей метод дозволяє одночасно встановлювати допустиме значення параметра, залежне від періодичності. Отже змінюючи періодичність, необхідно в обов'язковому порядку змінювати і відповідно допустиме значення параметра.

Функція оптимізації періодичності контролю і при необхідності, відновлення параметра, а також його допустиме значення в простішому випадку має вид:

(2.2)

Д<гр; 0 < tн .

де А,С,В - відповідно середні затрати на усунення наслідків відмови

з врахуванням втрат від простою машини, на попереднє відновлення па­раметра і його контроль, грн; Q(Д,tн) - ймовірність відмови по параметру в залежності від його допустимого відхилення Д від номінально­го значення і між контрольного наробітку tн. Цю ймовірність визнача­ють протягом середнього фактичного наробітку до відмови або віднов­лення, в залежності також від Д і tн величини – Тср(Д,tн) в одиницю наробітку; Кп(Д,tн) - число перевірок складової частини вимірювання па­раметра протягом Тср(Д,tн).

Перший додаток в фігурних дужках дорівнює ймовірності питомих витрат на усунення наслідків відмови; другий додаток - питомим вит­ратам на попереджувальне відновлення параметра; третій - на вимірю­вання параметра.

Змінюючи технічні вимоги Д і tн, встановлюють шуканий мінімум затрат. При цьому Д і tн будуть оптимальними.

Розглянемо пучок прямих, що розсіюються і характеризують відхи­лення параметру (продуктивність, потужність і т.д.) від номінального його значення із випадковою швидкістю зношення (рис.2.1). Перетин пучка прямих з ординатою Uгр, що відповідає гранично­му відхиленню, формує безперервну щільність розподілення наробітку між відмовами складової частини по параметру. При наявності допусти­мого відхилення параметра Д випадкова величина наробітку стає диск­ретно безперервною. Дискретність з'являється внаслідок заміни скла­дової частини з відхиленням параметра більшого Д в момент контролю tм, 2tм, 3tм і т.д. Складові частини повинні були б вийти з ладу в інтервалах tм...t(1); 2tм...t(2); 3tм ...t(3). Але після контролю(діагностування) при ТО їх попереджувально замінюють або ремонтують.

Складові частини, відхилення параметрів стану яких менше допус­тимого, виходять з ладу по досягненні граничного відхилення внаслі­док відносно великої швидкості зміни параметру. Ймовірність відмови таких складових частин відповідає заштрихованим площам, обмеженим кривою розподілу наробітку між відмовами φ(t)і інтервалами t(1); t(1)... 2tм; t(2)...3tм, а також штриховими лініями зміни параметра. По мірі збільшення Д і наближення його до Uгр, ймовірність попередньої заміни зменшується, а ймовірність відмови (заштрихована площа) зростає. При допустимому відхиленню зазору, рівному гранично­му, ймовірність відмови стає рівною одиниці, а степінь використання наробітку між відмовами складає 100%.

Таким чином, змінюючи періодичність контролю або міжконтрольний наробіток tм і Д, можна збільшити або зменшити ймовірність відмови, витрату запчастин, і тим самим керувати техніч­ним станом машин згідно функції (2.1).

Рис. 2.1. Вплив допустимого відхилення і між контрольного наробітку параметра на ймовірність відмови і попереджувальної заміни елемента

Аналізуючи графік на рис.2.1 можна вивести формулу ймовірності відмови в залежності від технічних вимог tм і Д при лінійній зміні параметру. Якщо щільність розподілу ресурсу - φ(t), то ймовірність відмови в і-му експлуатаційному періоді

(2.3)

де із подібності трикутників

(2.4)

де і = 1,2,...,n1

При і = 1 величина tі-1 = 0. Відмови спостерігаються при умові, що верхня межа інтегралу (2.3) більша за нижню. Із збільшенням і ця різниця зменшується.

Останній експлуатаційний період, в якому буде спостерігатись відмова.

(2.5)

Квадратні дужки вказують на те, що потрібно брати цілу частину числа.

Ймовірність відмови складової частини по параметру в залежності від його допустимого відхилення і періодичності контролю

(2.6)

У випадку універсальної степеневої функції зміни параметру при Z(t) = 0 (розглядаються плавні криві)

. (2.7)

При нормальному розподіленні ресурсу і α = 1

, (2.8)

де Fb-кратність періодичності і перелік операцій при кожному ТО.

Для більш точного рішення задачі використовують критерій міні­муму питомих затрат, застосовуючи вираз для основних параме­трів стану, при цьому задаються різною встановленою періодичністю і кратністю при визначенні видів ТО для розглянутих параметрів стану.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Експлуатація повітряних суден

  Конспект >> Авиация и космонавтика
  ... процес технічної експлуатації РТО - регламент технічного обслуговування СТОіР - система техн ... вому циклі ПС, як і всякої машини, починаючи від його побудови і до ... ; експлуатація; заводський ремонт. У життєвому циклі ПС, як і всякої машини, починаючи ...
 2. Система планово-попереджувального технічного обслуговування та ремонту машин

  Реферат >> Транспорт
  ... працездатності машин, введених в експлуатацію 2. Основні положення системи технічного обслуговування та ремонту машин 3. ... експлуатації машин. 2. Основні положення системи технічного обслуговування та ремонту машин У процесі експлуатації будівельних машин ...
 3. Вдосконалення організації технічного обслуговування виробництва (на прикладі ПП "Ларіс")

  Дипломная работа >> Экономика
  ... і та якості технічного обслуговування і ремонту, машин, правильної експлуатації їх у процесі роботи. Тому на ... враховувати різноманітні експлуатаційні та ремонтні особливості обслуговування машин. Розроблені в дисертації методичн ...
 4. Проект централізованого технічного обслуговування маршрутних транспортних засобів на базі філії " ...

  Дипломная работа >> Транспорт
  ... Типова підвісна пневматична різьбозагвичуюча машина Багатошпиндельні підвісні рі ... гайко- і гвинтозагвинчуючі агрегати автоматичних складальних машин і ліній. В конструкціях багатошпиндельних ... може зніматися з експлуатації. Технічне обслуговування ТО-1 і ТО-2 ...
 5. Технічне обслуговування робочого обладнання бульдозера ДЗ-110А

  Курсовая работа >> Транспорт
  ... ів і основні правила експлуатації; вказівки по технічному обслуговуванню машини, регулюванню механізм ... технічне обслуговування й іспит машини. Поточний ремонт повинний забезпечувати нормальну експлуатацію машин до чергового ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020890235900879